Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-372/13/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2013 r. (data wpływu 25 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2013 r. (data wpływu 12 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT w odniesieniu do opisanego we wniosku towaru, tj. suplementu diety w płynie (...), sprzedawanego pod nazwą handlową: M. (PKWiU 11.07.19.0) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT w odniesieniu do opisanego we wniosku towaru, tj. suplementu diety w płynie (...), sprzedawanego pod nazwą handlową: M (PKWiU 11.07.19.0).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 lipca 2013 r. (data wpływu 12 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 lipca 2013 r. znak: IBPP2/443-372/13/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zamierza prowadzić sprzedaż na polskim rynku nowego produktu zaliczonego do grupy tzw. suplementów diety. Spożycie tych produktów stanowi uzupełnienie zwykłej diety w celu uzyskania dodatkowych korzyści zdrowotnych. Produkty te dostarczają organizmowi składniki odżywcze oraz inne substancje o działaniu żywieniowym i fizjologicznym. Ich stosowanie sprzyja zbilansowaniu codziennej diety tak by zawierała ona wszystkie niezbędne mikroelementy, a także dostarcza elementy wspomagające prawidłowy rozwój i ochronę organizmu. Poniżej zawarty jest opis i skład surowcowy wyrobu:

1. M Suplement diety w płynie (...).

Skład: żel (36%), sok winogronowy z koncentratu soku winogronowego (32,5%), woda, d., mieszanka ekstraktów (wyciąg z z., zawierający r. wyciąg z r.), stabilizator (guma k.), L-,

mieszanka witamin (witamina...), barwnik: chlorofil z ekstraktów roślinnych, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), p., substancje konserwujące (s),

naturalny aromat, substancja słodząca: g. przeciwutleniacz (kwas a.), ch., s.

Sposób stosowania: 80 ml raz dziennie (odpowiada 8 miarkom), najlepiej przed posiłkiem (w razie potrzeby można rozcieńczyć wodą lub sokiem owocowym). Przed użyciem wstrząsnąć.

Natomiast w piśmie z dnia 10 lipca 2013 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż:

1. Przyjęta klasyfikacja statystyczna PKWiU dla produktu M. to: 11.07.19.0.

2. Zgodnie z podanym we wniosku składem surowcowym produkt:

* nie zawiera alkoholu,

* nie zawiera tłuszczu mlekowego,

* jest napojem niegazowanym o zawartości minimum 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego - jest to sok winogronowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w stosunku do opisanego powyżej towaru stawka podatku VAT w przypadku ich sprzedaży w Polsce wynosi 5% (zgodnie z brzmieniem pozycji 31 załącznika nr 10 w związku z art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyżej wymienionego towaru w Polsce powinna być opodatkowana stawką VAT 5%. Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 2a ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5% dla towarów wymienionych w załączniku nr 10. Załącznik ten wylicza towary powołując się na konkretne pozycje klasyfikacji towarów według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) (dalej "PKWiU"), Wśród towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT w pozycji 31 znalazły się:

"Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

1.

w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2.

zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju"

sklasyfikowane pod pozycją 11.07.19.0 PKWiU.

Poniżej Spółka przedstawia argumenty przemawiające za klasyfikacją wyżej wymienionego towaru do pozycji 11.07.19.0 PKWiU, a tym samym stosowaniem stawki 5% VAT w przypadku ich sprzedaży w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, kluczowe dla określenia prawidłowej stawki VAT towaru wymienionego powyżej jest ustalenie, do jakiej pozycji klasyfikacji statystycznej należy je przypisać. Zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU, klasyfikacja towarów powinna być dokonywana w ścisłym związku z klasyfikacją towarową opartą się na ogólnych regułach interpretacji obowiązujących w Nomenklaturze Scalonej. Mając bowiem na względzie brzmienie pkt 5.2.1 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiących załącznik do PKWiU, bazą pojęciową i merytoryczną dla dokonywania klasyfikacji statystycznej wyrobów według PKWiU, jest właśnie Nomenklatura Scalona (CN). W konsekwencji zakres przedmiotowy poszczególnych grupowań PKWiU obejmujących towary (wyroby) jest determinowany przez zakres rzeczowy odpowiednich kodów CN. Dlatego też, określenie klasyfikacji statystycznej (wg PKWiU) wyrobów można dokonać poprzez ustalenie prawidłowego kodu CN. W tym celu należy skorzystać z ogólnych reguł klasyfikacyjnych obowiązujących przy klasyfikacji taryfowej wyrobów, posiłkując się jednocześnie tzw. notami wyjaśniającymi do HS oraz do CN. Po ustaleniu właściwego dlań kodu CN, wprost z przedstawionych w klasyfikacji PKWiU kluczach powiązań wskazuje się właściwy kod wyrobu.

Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę skład surowcowy oraz przeznaczenie, zastosowanie i właściwości opisanego powyżej wyrobu, powinny być one sklasyfikowane pod pozycją PKWiU 11.07.19.0 "Pozostałe napoje bezalkoholowe". Na poparcie tej tezy należy poddać treść (brzmienie) pozycji 2202 Taryfy Celnej, które na podstawie klucza powiązań są powiązane z grupowaniami PKWiU zaproponowanymi przez Spółkę. Noty Wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, do pozycji 220290 Taryfy celnej stanowią, że w obrębie tej pozycji, tj. 220290 powinny być klasyfikowane również żele aloesowe do picia.

Rozstrzygnięciu pozostaje ewentualne wyłączenie zawarte w treści pozycji 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Należy tu na podstawie zamieszczonego powyżej składu produktu jednoznacznie stwierdzić, że zawiera on co najmniej 20% soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych i to niezależnie czy aloes należy lub nie uznać za warzywo. Mając na uwadze powyższe argumenty stawka podatku od towarów i usług, w świetle przepisów ustawy o VAT, zgodnie z jej art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy wynosząca 5%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 144 ust. 1, będzie miała zastosowanie dla wymienionego we wniosku produktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza prowadzić sprzedaż na polskim rynku nowego produktu zaliczonego do grupy tzw. suplementów diety. Spożycie tych produktów stanowi uzupełnienie zwykłej diety w celu uzyskania dodatkowych korzyści zdrowotnych. Produkty te dostarczają organizmowi składniki odżywcze oraz inne substancje o działaniu żywieniowym i fizjologicznym. Ich stosowanie sprzyja zbilansowaniu codziennej diety tak by zawierała ona wszystkie niezbędne mikroelementy, a także dostarcza elementy wspomagające prawidłowy rozwój i ochronę organizmu.

W skład produktu - suplementu diety w płynie (...) wchodzi m.in.: żel (36%), sok winogronowy z koncentratu soku winogronowego (32,5%), woda.

Przyjęta klasyfikacja statystyczna PKWiU dla produktu M. to: 11.07.19.0.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z podanym we wniosku składem surowcowym produkt:

* nie zawiera alkoholu,

* nie zawiera tłuszczu mlekowego,

* jest napojem niegazowanym o zawartości minimum 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego - jest to sok winogronowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia określenia prawidłowej stawki podatku dla ww. produktu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w przepisach ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, przy czym zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 52 wymieniono - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 11.07.19.0 - "Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

1.

w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2.

zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

W oparciu o art. 41 ust. 2a cyt. ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku tym stanowiącym "Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%" w pozycji 31 wymieniono - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 11.07.19.0 "Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

1.

w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2.

zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju."

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, iż symbol "ex" dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem towaru bądź wykonywanych czynności.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, opodatkowaniu obniżonymi stawkami podatku VAT podlega dostawa pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie niegazowanych:

1.

w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2.

zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Wskazany przez Wnioskodawcę symbol PKWiU z 2008 r. 11.07.19.0 jest wymieniony w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów opodatkowanych stawką w wysokości 5%.

Pod poz. 31 z oznaczeniem ex wymienione zostały pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru".

Z powyższego wynika, że stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% do produktu oznaczonego symbolem PKWiU 11.07.19.0 zostało przez ustawodawcę zawężone tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania.

Brzmienie pozycji 31 załącznika nr 10 wskazuje, że stawka VAT 5% ma zastosowanie wyłącznie dla pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie niegazowanych, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Dla zastosowania w przedmiotowej sprawie obniżonej 5% stawki podatku VAT, w odniesieniu do będącego przedmiotem zapytania produktu, czyli suplementu diety w płynie (...), sprzedawanego pod nazwą handlową: M" niezbędnym jest nie tylko aby był on klasyfikowany w określonym grupowaniu PKWiU ale również musi być napojem bezalkoholowym - wyłącznie niegazowanym, w którym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazuje, że sprzedawany przez Spółkę produkt M. nie zawiera alkoholu, nie zawiera tłuszczu mlekowego, jest napojem niegazowanym o zawartości minimum 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego - jest to sok winogronowy.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy, należy stwierdzić że wymieniony we wniosku produkt sprzedawany pod nazwą handlową: M. - suplement diety w płynie (...), sklasyfikowany według PKWiU - jak wskazał Wnioskodawca - pod symbolem 11.07.19.0, w którym udział masowy soku winogronowego wynosi 32,5% (udział masowy), jest produktem, o którym mowa w poz. 52 załącznika nr 3 oraz w poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż wyżej wymienionego towaru w Polsce powinna być opodatkowana stawką VAT 5%, należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić także należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanego we wniosku towaru według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji towarów i usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. towarów według PKWiU, a w razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Zatem tut. organ nie dokonywał oceny poprawności przedstawionych przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznych. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionego we wniosku produktu (towaru)) lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl