IBPP2/443-365/07/LŻ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-365/07/LŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania po 1 stycznia 2008 r. przeniesienia na odrębną własność lokalu mieszkalnego zasiedlonego przed 1 maja 2004 r., do którego spółdzielcze lokatorskie prawo ustanowione zostało w latach 2006-2007 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania po 1 stycznia 2008 r. przeniesienia na odrębną własność lokalu mieszkalnego zasiedlonego przed 1 maja 2004 r., do którego spółdzielcze lokatorskie prawo ustanowione zostało w latach 2006-2007.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 marca 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W latach 1995-1997 spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała nieodpłatnie budynki mieszkalne od przedsiębiorstwa państwowego. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst pierwotny Dz. U. Nr. 4 poz. 27 z 2001 r.) i jej nowelizacji w roku 2005 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1024) w oparciu o obowiązujący od 21 lipca 2005 r. do 30 lipca 2007 r. art. 48 z najemcami lokali mieszkalnych zawarto umowę na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa. Na poczet wkładu mieszkaniowego zgodnie z art. 48 ust. 11 12 zostały zaliczone kaucje mieszkaniowe zwaloryzowane proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu. Ustalone w powyższy sposób wkłady mieszkaniowe to wartość od 200,00 zł do 4500,00 zł. Kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dokonana 14 czerwca 2007 r. Dz. U. Nr 125 poz. 872 wprowadziła zmiany w zakresie zasad przenoszenia na własność lokali członkom, którzy posiadają spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (art. 12). Zgodnie z art. 12 ustawy spółdzielnia na żądanie członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego winna zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

* spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni w związku z prowadzonym zadaniem inwestycyjnym,

* spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków.

W związku z tym, że w Spółdzielni występują mieszkania byłe zakładowe przekazane nieodpłatnie, koszt budowy nie występuje, a przeniesienie lokali ze spółdzielczego lokatorskiego prawa na odrębną własność odbywa się zupełnie za darmo. Powyższe oznacza, że członek Spółdzielni nie wnosi żadnej kwoty i tę odrębną własność otrzymuje nieodpłatnie. Jedynym warunkiem przeniesienia lokalu mieszkalnego na odrębną własność jest nieposiadanie zadłużenia z tytułu opłat za eksploatację i utrzymanie lokalu - warunku wynikającego z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia ponosiła wydatki na eksploatację i utrzymanie nieruchomości, z których członkowie spółdzielczych lokatorskich praw złożyli wnioski o przeniesienie lokali mieszkalnych na odrębną własność, lecz od tych wydatków nie był odliczany podatek VAT (działalność zwolniona).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie na odrębną własność lokalu mieszkalnego zasiedlonego przed 1 maja 2004 r., do którego spółdzielcze lokatorskie prawo ustanowione zostało w latach 2006-2007 (do maja) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT po 1 stycznia 2008 r....

Zdaniem Wnioskodawcy od 1 stycznia 2008 r. przeniesienie na odrębną własność lokali mieszkalnych do których przysługują członkom spółdzielni lokatorskie prawa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% art. 29 ust. 8 ustawy o podatku VAT.

W Spółdzielni lokatorskie prawo do lokali mieszkalnych członkowie nabyli w latach 2006-2007 ich wkłady mieszkaniowe powstały z zaliczenia zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i kształtują się na poziomie od 200,00 do 4.000,00 zł na lokal. W związku z tym koszty podatku od towarów i usług wyliczone z różnicy wartości rynkowej lokalu a wartości wkładu mieszkaniowego będą stanowić bardzo wysokie kwoty np.: mieszkanie o powierzchni 50 m2 wartość rynkowa 130.000,00 zł minus wkład - 4.000,00 zł = podstawa opodatkowania 126.000,00 zł 7% = 8.820,00 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Natomiast w myśl art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny-jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w latach 1995-1997 spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała nieodpłatnie budynki mieszkalne od przedsiębiorstwa państwowego. W latach 2006-2007 z najemcami lokali mieszkalnych zawarto umowę na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa. Zgodnie z art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia na żądanie członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego winna zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu. W związku z faktem, iż występujące w Spółdzielni byłe mieszkania zakładowe, będące przedmiotem zapytania, zostały Spółdzielni przekazane nieodpłatnie, koszt budowy nie występuje (o którym mowa w art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu odbywa się nieodpłatnie - członek Spółdzielni nie wnosi żadnej kwoty, bowiem w zaistniałej sytuacji brak kwoty należnej. Jedynym warunkiem ustanowienia na rzecz członka odrębnej własności lokalu jest nieposiadanie zadłużenia z tytułu opłat za eksploatację i utrzymanie lokalu (art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).Jednocześnie Spółdzielnia ponosiła wydatki na eksploatację i utrzymanie nieruchomości, z których członkowie spółdzielczych lokatorskich praw złożyli wnioski o przeniesienie lokali mieszkalnych na odrębną własność, lecz od tych wydatków nie był odliczany podatek VAT (działalność zwolniona).

W konsekwencji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nieodpłatne ustanowienie na rzecz członka spółdzielni, posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (byłe mieszkanie zakładowe), odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl