IBPP2/443-335/07/RSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-335/07/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację imprez integracyjnych, w ramach obchodów święta branżowego:

* w części dotyczącej obecnych oraz byłych pracowników Spółki, którzy przeszli na emeryturę - jest prawidłowe

* w części dotyczącej zaproszonych gości, nie będących pracownikami Spółki oraz kontrahentów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników w ramach święta branżowego, z wyjątkiem usług noclegowych i gastronomicznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka organizuje spotkania/imprezy dla swoich pracowników w związku z obchodami święta branżowego. W obchodach tego święta branżowego biorą udział wszyscy pracownicy Spółki, a także zasłużeni pracownicy, którzy przeszli już na emeryturę, zaproszeni goście będący przedstawicielami władzy lokalnej oraz centralnej, a także mała grupa osób będąca kontrahentami Spółki lub osobami związanymi z przemysłem energetycznym. Organizacja takich spotkań zakorzeniona jest w wieloletniej tradycji nie tylko samej Spółki, lecz także całego sektora energetycznego. Uczestnicy spotykają się w wynajętych przez Spółkę namiotach, w których podawane są gorące posiłki oraz napoje. Przed rozpoczęciem spotkania każdy pracownik wybiera jedno z proponowanych dań, które następnie podawane jest podczas spotkania. W namiotach serwowane jest także piwo, za które każdy uczestnik płaci indywidualnie. Niezależnie od spotkania w namiotach, odbywa się także spotkanie w sali konferencyjnej Spółki, w której bierze udział kadra kierownicza oraz zaproszeni goście. Podawane są na nim napoje bezalkoholowe oraz drobne przekąski. Pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju Spółki odznaczani są medalami, wręczane są im także nagrody. Towarzyszy temu przemówienie, w którym przedstawiciele Zarządu Spółki dziękują pracownikom za wkład w jej rozwój oraz przedstawiają perspektywy i plany dalszego rozwoju Spółki. Jednym z elementów spotkania jest także program artystyczny. Uczestnicy spotkania biorą również udział w różnego rodzaju zawodach sportowo - zręcznościowych oraz wiedzy na temat Spółki, których zwycięzcom wręczane są drobne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu części artystycznej i sportowej organizowany jest bankiet.

Organizacją spotkania zajmują się pracownicy Spółki, a poszczególne usługi kupowane są od niezależnych dostawców. Wydatki związane z organizacją spotkania, tj. wynajem namiotu, usługi gastronomiczne, opieka medyczna, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wynagrodzenie dla artystów, dekoracje, transport pracowników, nagrody pieniężne dla pracowników, nagrody rzeczowe oraz pozostałe koszty organizacji imprezy finansowane są ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników w ramach święta branżowego, z wyjątkiem usług noclegowych i gastronomicznych.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VAT) podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Według Spółki wydatki na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników w ramach święta branżowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki. Wynika to, zdaniem Spółki, z ich związku z osiąganymi przychodami, a także zasadności ich ponoszenia w celu zabezpieczenia źródła przychodów. W związku z powyższym, wydatki te wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych przez Spółkę, tj. produkcji i sprzedaży energii.Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników ma na celu zabezpieczenie źródeł przychodu poprzez przekonanie możliwie największej liczby osób do kontynuowania pracy w Spółce, a ponadto osób trzecich do ewentualnego podjęcia decyzji o zatrudnieniu w Spółce. W branży, w której działa Spółka (produkcja energii elektrycznej), niezwykle istotnym elementem jest zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego, na co ogromny wpływ ma czynnik ludzki, gotowość pracowników do pracy lub możliwość w miarę szybkiego pozyskania nowych pracowników. Organizacja imprez integracyjnych, mających na celu przedstawienie Spółki jako solidnego i liczącego się w lokalnym środowisku przedsiębiorcy, zdaniem Spółki, przełoży się na poprawę pewności zatrudnienia pracowników.

Działanie to w sposób pośredni (biorąc pod uwagę zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wiąże się z osiąganym przychodem. Podział kosztów na pośrednio i bezpośrednio związane z przychodem (wynikający z art. 15 stawy o pop) nie ma jednak swojego odzwierciedlenia w ustawie o VAT, zatem w analizowanej kwestii istotnym - z punktu widzenia możliwości odliczenia podatku naliczonego - jest ogólne powiązanie wydatku z działalnością Spółki opodatkowaną VAT, bez względu na to, czy mogą one zostać przypisane do konkretnego przychodu. Stanowisko Spółki na temat możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków na imprezy integracyjne dla pracowników zostało potwierdzone także w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

* pismo Urzędu Skarbowego Namysłowie z dnia 23 lutego 2007 r. (znak PP/443-19/06);

* pismo Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 18 września 2006 r. (znak VI/443-207/06/MS).

Ponadto, możliwość odliczenia podatku naliczonego jest elementem pozwalającym spełnić jedną z podstawowych zasad konstrukcji podatku VAT - zasady neutralności tego podatku. Ograniczenia tej zasady wynikać mogą jedynie z regulacji ustawowych. Takie ograniczenie ma w analizowanym przypadku miejsce jedynie w przypadku usług o charakterze gastronomicznym oraz usług noclegowych, które zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, zostały wyłączone z grupy usług, od których podatek naliczony może zostać odliczony przez podatnika.

Wagę neutralności podatku VAT dla przedsiębiorców potwierdza także Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej "ETS") w swoich wyrokach, stwierdzając między innymi, że każda działalność gospodarcza, bez względu na jej cel i efekt, jeżeli sama podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny (wyrok ETS z 15 stycznia 1998 r., sygn. C-37/95). W innym wyroku ETS stwierdził natomiast, że wspólny system odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT przypadającego do zapłaty lub zapłaconego trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi (wyrok ETS z 14 lutego 1985 r., sygn. C-268/83).

W związku z powyższym, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z organizacją imprez integracyjnych w ramach święta branżowego, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 1 ustawy o VAT (tj. między innymi z wyjątkiem wydatków na usługi hotelowe i gastronomiczne).

Na tle przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć, zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn., których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z kolei regulacje prawne wynikające z ustawy o VAT wskazują, iż na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu podatnikowi nie przysługuje prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W świetle powyższego, warunkiem umożliwiającym podatnikowi podatku od towarów i usług skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie, w myśl art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a.

przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

b.

nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Wyżej przytoczona analiza w części dotyczącej prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nie pozostaje w sprzeczności z ogólną zasadą neutralności wynikającą z Dyrektywy oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zapis art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. z 2006 r. UE L 347) - a wcześniej art. 17 Szóstej Dyrektywy - wskazuje, iż w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są na potrzeby opodatkowanych transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji, do odliczenia następujących kwot od kwoty VAT, którą jest zobowiązany zapłacić:

a.

VAT należnego lub zapłaconego w tym państwie członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu dostarczone przez innego podatnika;

b.

VAT należnego od transakcji uznanych za dostawy towarów i świadczenie usług zgodnie z art. 18 lit. a) i art. 27;

c.

VAT należnego od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) pkt (i);

d.

VAT należnego od transakcji uznanych za wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów zgodnie z art. 21 i 22;

e.

VAT należnego lub zapłaconego z tytułu importu towarów na terytorium tego państwa członkowskiego.

Zapis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT nie pozostaje w sprzeczności z wyżej przytoczonym art. 168 Dyrektywy. Oznacza to, że podatnik - w świetle art. 86 ust. 1 - ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków, które mają związek bezpośredni lub pośredni z prowadzoną przez niego działalnością opodatkowaną.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka organizuje spotkania/imprezy dla swoich pracowników w związku z obchodami święta branżowego tzw. Dnia Energetyka. W obchodach tego święta branżowego biorą udział wszyscy pracownicy Spółki, a także zasłużeni pracownicy, którzy przeszli już na emeryturę, zaproszeni goście będący przedstawicielami władzy lokalnej oraz centralnej, a także mała grupa osób będąca kontrahentami Spółki lub osobami związanymi z przemysłem energetycznym. Organizacją spotkania zajmują się pracownicy Spółki, a poszczególne usługi kupowane są od niezależnych dostawców. Wydatki związane z organizacją spotkania finansowane są ze środków obrotowych Spółki. Ponadto, zdaniem Spółki, wydatki ponoszone na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników w ramach święta branżowego pozostają w związku z osiąganymi przychodami. Organizacja imprez integracyjnych dla pracowników ma na celu zabezpieczenie źródeł przychodu poprzez przekonanie możliwie największej liczby osób do kontynuowania pracy w Spółce, a ponadto osób trzecich do ewentualnego podjęcia decyzji o zatrudnieniu w Spółce.

Interpretacją indywidualną z dnia 28 lutego 2008 r. znak: IBPB3/423-352/07/MS tut. organ potwierdził, że wydatki ponoszone na organizację spotkania integracyjnego dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Natomiast nie potwierdził możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, wydatków ponoszonych na organizację spotkania integracyjnego dla zaproszonych gości niebędących pracownikami Spółki oraz kontrahentów.

W kontekście powyższego w sytuacji, gdy Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, wówczas podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych dla swoich pracowników w ramach święta branżowego podlega odliczeniu w trybie przepisów art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 88 ust. 1 ustawy o VAT (tj. m.in. z wyjątkiem wydatków na usługi hotelowe i gastronomiczne).

Jednocześnie należy zauważyć, iż w myśl zasady wynikającej z zapisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w przypadku, gdy zakupy ponoszone na organizację imprez integracyjnych dla zaproszonych gości niebędących pracownikami Spółki oraz kontrahentów nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, wówczas Spółka nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich nabycie, w trybie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że stanowisko reprezentowane przez Spółkę w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez integracyjnych poniesionych na organizację spotkania integracyjnego, w ramach obchodów święta branżowego:

* w części dotyczącej obecnych oraz byłych pracowników Spółki, którzy przeszli już na emeryturę - jest prawidłowe,

* w części dotyczącej zaproszonych gości nie będących pracownikami Spółki oraz kontrahentów - jest nieprawidłowe.

Równocześnie tut. organ zauważa, iż powołane przez Wnioskodawcę postanowienia dotyczą konkretnych spraw podatnika osadzonych w określonych stanach faktycznych, a rozstrzygnięcia w nich dokonane wiążą w sprawach, w których zostały wydane.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl