IBPP2/443-278/10/RSz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-278/10/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2010 r. (data wpływu 25 marca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2010 r. znak: (data wpływu 28 czerwca 2010 r.), oraz pismem z dnia 5 lipca 2010 r. (data wpływu 5 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu niezabudowanego oraz uznania, czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę, opisanej we wniosku, nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntu niezabudowanego oraz uznania, czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę, opisanej we wniosku, nieruchomości będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 czerwca 2010 r. znak: (data wpływu 28 czerwca 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 16 czerwca 2010 r. znak: IBPP2/443-278/10/RSz oraz pismem z dnia 5 lipca 2010 r. (data wpływu 5 lipca 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości zapisanej w KW, KW oraz KW.

W roku 1994 nieruchomość stanowiąca działkę zapisaną w KW uległa podziałowi mocą Decyzji o podziale nieruchomości. W wyniku podziału powstały dwie działki są wpisane w tej samej Księdze Wieczystej.

W maju 2009 r. została podjęta uchwala Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu publicznego.

Przedmiotem tego zbycia jest:

* niezabudowana działka nr, zapisana w KW o pow. 237 m 2,

* niezabudowana działka nr, zapisana w KW o pow. 47 m 2,

* działka nr, zapisana w KW o pow. 62 m 2 zabudowana w części częścią budynku wybudowanego w 1970 r.

* działka nr zapisana w KW o pow. 9.157 m 2 zabudowana następującymi budynkami trwale związanymi z gruntem (zapisane w poniższych pkt od 1-9) wybudowanymi w latach 197O, 1977, 1979, 1995:

1.

budynek socjalno-administracyjny adaptowany na potrzeby lokali socjalnych (20 lokali tymczasowych) wzniesiony w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej jako barak typu "R.", powierzchnia użytkowa 283,50 m 2, kubatura 1030 m 3. Rok budowy 1977, na budynek ten w związku ze zmianą sposobu użytkowania (z funkcji biurowej na mieszkalną) zostały poniesione w roku 2005 nakłady w kwocie 45.000 zł. Od poniesionych nakładów nie był odliczany podatek VAT. Wydatki poniesione na ulepszenie budynku stanowiły więcej niż 30% jego wartości początkowej.

2.

budynek warsztatowy z zapleczem socjalnym wzniesiony w konstrukcji murowanej ze stropodachem w konstrukcji żelbetowej, pokryty papą. Powierzchnia użytkowa 428,24 m 2, kubatura 1.875 m 3, rok budowy 1970,

3.

budynek warsztatowo-magazynowy wzniesiony w konstrukcji szkieletowej stalowej z obłożeniem ścian z blach falistych, dach w konstrukcji stalowej pokryty blachą, powierzchnia użytkowa 147 m 2, kubatura 647,22 m 3,

4.

budynek magazynu paliw wzniesiony w konstrukcji murowanej, stropodach żelbetowy pokryty papą, powierzchnia użytkowa 7,50 m 2, kubatura 33,75 m 3,

5.

budynek portierni wzniesiony w konstrukcji murowanej stropodach żelbetowy pokryty papą, powierzchni użytkowej 11,80 m 2, kubatura 46,80 m 3,

6.

budynek biur i zaplecza DGK wzniesiony w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej jako barak typu "R.", powierzchni użytkowej 288,47 m 2, kubatura 973 m 3,

7.

wiata mała wzniesiona w konstrukcji stalowej, pokryta blachą, powierzchnia użytkowa 142,76 m 2, kubatura 642,42 m 3, rok budowy 1979,

8.

wiata duża wzniesiona w konstrukcji stalowej, pokryta blachą, powierzchnia użytkowa 199,20 m 2, kubatura 896,40 m 3, rok budowy 1979,

9.

budynek warsztatu samochodowego wzniesiony w konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścian cegłą, stropodach żelbetowy pokryty papą, powierzchnia użytkowa 383,77 m 2, kubatura 1.913,80 m 3,

10.

na nieruchomości znajdują się również magazyny blaszane (6 szt.) nietrwale z gruntem związane, stanowiące konstrukcje przenośne postawione w latach 1982-83. Od 2006 r. do chwili obecnej są one przedmiotem umów najmu zawartych z osobami fizycznymi.

Wszystkie budynki były i są użytkowane przez gminę.

W odniesieniu do wszystkich budynków upłynęło 5 lat od daty zakończenia ich budowy. Nie przysługiwało gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta C. parcele nr położone są w terenach usługowych o symbolu planu U, na terenach górniczych byłej D oraz na terenach P. Parcela położona jest częściowo w terenach usługowych o symbolu planu U, częściowo w terenach przewietrzania o symbolu planu E2 - bez prawa budowy nowej zabudowy na terenach górniczych byłej D" oraz na terenach P. Parcele tę przecina wodociąg oraz gazociąg.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż:

* budynek wybudowany w 1970 r. o powierzchni użytkowej 428,24 m 2 usytuowany jest na działkach zapis, w KW oraz zapis, w KW (szkic orientacyjny w załączeniu),

* po nabyciu ww. budynku nie ponoszono wydatków na jego ulepszenia, nie był on również wykorzystywany do działalności opodatkowanej,

* opisane we wniosku, budynki trwale związane z gruntem znajdujące się na działce nie były wykorzystywane do działalności opodatkowanej,

* po nabyciu, opisanych we wniosku, budynków trwale związanych z gruntem (wskazanych we wniosku w pkt 6-7 i 9) nie poniesiono wydatków na ich ulepszenie,

* opisane we wniosku, budynki sprzedawane będą wraz z gruntem, z którym są związane,

* niezabudowane działki od chwili nabycia stanowią nieużytki porośnięte trawą,

* działki nie służyły działalności rolniczej, są wąskimi pasami przebiegającymi wzdłuż ogrodzenia i nie dają możliwości rolniczego wykorzystywania,

* zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenach usługowych o symbolu planu U, na terenach górniczych byłej "D" oraz na terenach P., działka położona jest w terenach usługowych o symbolu planu U, na terenach górniczych byłej D. oraz na terenach P.",

* nie było dokonywane żadne uatrakcyjnienie działek w wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, czy energetycznej itp. Wodociąg oraz gazociąg przecinający parcelę znajdował się już przed nabyciem nieruchomości przez Gminę,

* grunt, na którym umieszczone są wskazane, we wniosku, w pkt 10, magazyny blaszane (6 szt) nietrwale z gruntem związane, jest przedmiotem dostawy. Grunt ten stanowi działkę 330, według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka ta położona jest częściowo w terenach usługowych o symbolu planu U, częściowo w terenach przewietrzania o symbolu planu E2 - bez prawa budowy nowej zabudowy, na terenach górniczych byłej D. oraz na terenach P. Parcelę tę przecina wodociąg o 300 oraz gazociąg Gzw DN 50 CN 1.6 MPa,

* wszystkie, opisane we wniosku, obiekty (w pkt 1-9) są budynkami, natomiast, opisane we wniosku, w pkt 10 magazyny blaszane są budowlami w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Ponadto podziemny wodociąg przebiega po skrajnej północnej granicy działki, a podziemny gazociąg przebiega po skrajnej wschodniej granicy działki.

Ponadto w uzupełnieniu do złożonego wniosku, Wnioskodawca wyjaśnił, iż mocą decyzji komunalizacyjnych (na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 i nr 433, poz. 253) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 tej ustawy) nabył z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości, opisane we wniosku.

Przedmiotowe decyzje posiadają sygnatury:

* Decyzja Nr. z dnia 8 lipca 1991 r.

* Decyzja Nr. z dnia 8 lipca 1991 r.

* Decyzja Nr. z dnia 8 lipca 1991 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług sprzedaż, opisanych we wniosku, nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, zwalnia się od podatku dostawę budynków budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Ponadto art. 43 ust. 1 pkt 10a pkt a-b, zwalnia od podatku dostawę budynków i budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Zdaniem gminy powyżej wskazane przepisy uzasadniają zwolnienie z podatku VAT zbywanych składników mienia komunalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy niezabudowanej działki nr 4238/330, zapisanej w KW o pow. 237 m 2 oraz niezabudowanej działki nr 3864/459, zapisanej w KW o pow. 47 m 2 należy stwierdzić, iż:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1779) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym ich organy oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to, zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle powyższego przepisu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od towarów i usług, o ile spełnią pozostałe warunki wskazane w art. 15 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny, zauważyć należy, iż z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną), dla zamierzonej czynności zbycia prawa własności nieruchomości gmina będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast powyższa czynność zbycia nieruchomości w świetle ustawy o VAT będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku w wysokości 7%, 3% 0% oraz zwolnienia od podatku wyszczególnione w ustawie o VAT oraz w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Powyższe oznacza, że dostawa gruntów, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z powyższego wynika, iż na mocy powołanego artykułu, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Opodatkowaniu podlegają, zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zwolnieniem od podatku od towarów i usług została objęta, zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, dostawa towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy o VAT).

Należy podkreślić, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalne. W efekcie podatnik uprawniony jest do zastosowania zwolnienia od podatku jedynie w sytuacji, gdy charakter dokonywanej transakcji w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ustawodawca zwalniając z podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę nie sprecyzował w ustawie, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ustalić przedmiotowy rodzaj gruntu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ustalenie przeznaczenia terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy określa zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W myśl art. 9 ust. 1 i ust. 4 ww. ustawy, w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej "studium".

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy uchwala plan po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium (art. 20 ust. 1 ww. ustawy).

Zatem, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Tak, więc charakter danego terenu wyznacza plan miejscowy. Tam należy szukać wyjaśnienia, czy przedmiotem transakcji jest teren budowlany, czy też szerzej - przeznaczony pod zabudowę.

W tym miejscu należy wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem "przeznaczone pod zabudowę". Otóż "przeznaczone" oznacza praktyczny cel, do którego coś zostało zakwalifikowane, określenie celu, któremu coś ma służyć.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości zapisanej w KW, KW oraz KW.

W roku 1994 nieruchomość stanowiąca działkę zapisaną w KW uległa podziałowi mocą Decyzji o podziale nieruchomości Nr: W wyniku podziału powstały dwie działki X i Y i są wpisane w tej samej Księdze Wieczystej.

W maju 2009 r. została podjęta uchwala Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu publicznego.

Przedmiotem tego zbycia jest:

* niezabudowana działka nr, zapisana w KW o pow. 237 m 2,

* niezabudowana działka nr, zapisana w KW o pow. 47 m 2,

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż niezabudowane działki od chwili nabycia stanowią nieużytki porośnięte trawą.

Działki nie służyły działalności rolniczej, są wąskimi pasami przebiegającymi wzdłuż ogrodzenia i nie dają możliwości rolniczego wykorzystywania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenach usługowych o symbolu planu U, na terenach górniczych byłej "D." oraz na terenach P.", działka położona jest w terenach usługowych o symbolu planu U, na terenach górniczych byłej "D." oraz na terenach P.".

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie było dokonywane żadne uatrakcyjnienie działek w wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, czy energetycznej itp.

Jak wynika z wniosku, w omawianej kwestii, Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży gruntu przeznaczonego pod zabudowę, bowiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenach usługowych o symbolu planu U.

Mając na uwadze powyższe przepisy, sprzedaż niezabudowanych ww. działek w przedstawionej sprawie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 22%.

Zatem, odnosząc przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż w odniesieniu do opodatkowania ww. niezabudowanych działek nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, jak również art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a pkt a-b, tej ustawy. Jednocześnie, sprzedaż ww. działek nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy działki nr, zapisanej w KW o pow. 62 m 2, zabudowanej w części częścią budynku wybudowanego w 1970 r. stwierdzić należy, iż:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) przez budynki rozumie się zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W myśl art. 3 pkt 3 ww. ustawy, przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (...).

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy::

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Stosownie jednak do art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy czynni,

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne z oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem, który z tym gruntem jest trwale związany. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynku, grunt na którym jest on posadowiony dzieli byt prawny budynku w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Powyższe oznacza, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych.

Ponadto w rozpatrywanej sprawie podstawą dla zastosowania właściwego zwolnienia od opodatkowania jest ustalenie, czy oddanie do użytkowania przedmiotowych nieruchomości wraz z gruntem, może zostać uznane za dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości zapisanej w KW, KW oraz KW.

W roku 1994 nieruchomość stanowiąca działkę zapisaną w KW uległa podziałowi mocą Decyzji o podziale nieruchomości Nr: W wyniku podziału powstały dwie działki są wpisane w tej samej Księdze Wieczystej.

W maju 2009 r. została podjęta uchwala Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu publicznego.

Przedmiotem tego zbycia jest działka nr, zapisana w KW o pow. 62 m 2 zabudowana w części częścią budynku wybudowanego w 1970 r. trwale związanym z gruntem.

Z treści wniosku wynika, iż budynek ten był i jest użytkowany przez gminę.

W odniesieniu do budynku upłynęło 5 lat od daty zakończenia jego budowy. Nie przysługiwało gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uzupełnienia do złożonego wniosku, wynika, iż po nabyciu ww. budynku Wnioskodawca nie ponosił wydatków na jego ulepszenia, nie był on również wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

Ponadto, z treści wniosku wynika, iż mocą decyzji komunalizacyjnych (na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 tej ustawy) Wnioskodawca nabył z mocy prawa nieodpłatnie, opisaną we wniosku, działkę nr zabudowaną w części częścią budynku wybudowanego w 1970 r.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż ww. działki nr, zapisanej w KW o pow. 62 m 2, zabudowanej w części częścią budynku wybudowanego w 1970 r. będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Z przywołanego powyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, iż dostawa budynków, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

W rozpatrywanej sprawie podstawą dla zastosowania właściwego zwolnienia od opodatkowania, jest ustalenie, czy nabycie przedmiotowej budowli, a następnie oddanie jej do użytkowania, może zostać uznane za dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

We wniosku wskazano, że mającą być przedmiotem dostawy działkę, Wnioskodawca nabył mocą decyzji komunalizacyjnych z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości.

Zatem w świetle powołanego wyżej przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT powyższe przekazanie nie nastąpiło w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu tego przepisu, bowiem nie nastąpiło ono w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W tych okolicznościach dopiero zamierzona przez Wnioskodawcę czynność dostawy ww. nieruchomości zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W konsekwencji powyższego, w odniesieniu do ww. czynności nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W tych okolicznościach rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy w ww. sytuacji nie będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto po nabyciu ww. budynku nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie i nie był on również wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

W świetle zatem przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zamierzona przez Wnioskodawcę dostawa, opisanego we wniosku budynku, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu.

Ponadto, należy wskazać, iż w przypadku gdy przedmiotowy budynek sprzedawany będzie wraz z przynależnym do niego gruntem, to do dostawy gruntu będzie również mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT.

W świetle powyższego, w niniejszej sprawie, zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, uznające że sprzedaż, opisanego we wniosku, budynku wraz z działką podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania działki nr o pow. 9.157 m 2 zabudowanej budynkami trwale związanymi z gruntem wybudowanymi w latach 1970, 1977, 1979, 1995, stwierdzić należy, iż:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste i zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Jak stwierdzono powyżej ze zwolnienia od podatku od towarów i usług może korzystać dostawa budynków i budowli.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury;

2.

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy, pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przez towary używane, zgodnie z art. 43 ust. 2 ww. ustawy, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Stosownie jednak do art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy czynni,

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne z oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem, który z tym gruntem jest trwale związany. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynku, grunt na którym jest on posadowiony dzieli byt prawny budynku w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Powyższe oznacza, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych.

Ponadto w rozpatrywanej sprawie podstawą dla zastosowania właściwego zwolnienia od opodatkowania jest ustalenie, czy oddanie do użytkowania przedmiotowych nieruchomości wraz z gruntem, może zostać uznane za dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż przedmiotem zamierzonego zbycia jest działka nr zapisana w KW o pow. 9.157 m 2 zabudowana następującymi budynkami trwale związanymi z gruntem, wybudowanymi w latach 1970, 1977, 1979, 1995:

1.

budynek socjalno-administracyjny adaptowany na potrzeby lokali socjalnych (20 lokali tymczasowych) wzniesiony w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej jako barak typu "R.", powierzchnia użytkowa 283,50 m 2, kubatura 1030 m 3. Rok budowy 1977, na budynek ten w związku ze zmianą sposobu użytkowania (z funkcji biurowej na mieszkalną) zostały poniesione w roku 2005 nakłady w kwocie 45.000 zł. Od poniesionych nakładów nie był odliczany podatek VAT. Wydatki poniesione na ulepszenie budynku stanowiły więcej niż 30% jego wartości początkowej.

2.

budynek warsztatowy z zapleczem socjalnym wzniesiony w konstrukcji murowanej ze stropodachem w konstrukcji żelbetowej, pokryty papą. Powierzchnia użytkowa 428,24 m 2, kubatura 1.875 m 3, rok budowy 1970,

3.

budynek warsztatowo-magazynowy wzniesiony w konstrukcji szkieletowej stalowej z obłożeniem ścian z blach falistych, dach w konstrukcji stalowej pokryty blachą, powierzchnia użytkowa 147 m 2, kubatura 647,22 m 3,

4.

budynek magazynu paliw wzniesiony w konstrukcji murowanej, stropodach żelbetowy pokryty papą, powierzchnia użytkowa 7,50 m 2, kubatura 33,75 m 3,

5.

budynek portierni wzniesiony w konstrukcji murowanej stropodach żelbetowy pokryty papą, powierzchni użytkowej 11,80 m 2, kubatura 46,80 m 3,

6.

budynek biur i zaplecza D wzniesiony w konstrukcji szkieletowej, żelbetowej jako barak typu "R.", powierzchni użytkowej 288,47 m 2, kubatura 973 m 3,

7.

wiata mała wzniesiona w konstrukcji stalowej, pokryta blachą, powierzchnia użytkowa 142,76 m 2, kubatura 642,42 m 3, rok budowy 1979,

8.

wiata duża wzniesiona w konstrukcji stalowej, pokryta blachą, powierzchnia użytkowa 199,20 m 2, kubatura 896,40 m 3, rok budowy 1979,

9.

budynek warsztatu samochodowego wzniesiony w konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścian cegłą, stropodach żelbetowy pokryty papą, powierzchnia użytkowa 383,77 m 2, kubatura 1.913,80 m 3,

W odniesieniu do wszystkich budynków upłynęło 5 lat od daty zakończenia ich budowy. Nie przysługiwało gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wszystkie budynki były i są użytkowane przez gminę.

Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta C. parcele nr położone są w terenach usługowych o symbolu planu U, na terenach górniczych byłej "D." oraz na terenach P. Parcela położona jest częściowo w terenach usługowych o symbolu planu U, częściowo w terenach przewietrzania o symbolu planu E2 - bez prawa budowy nowej zabudowy na terenach górniczych byłej "D." oraz na terenach P.". Parcelę tę przecina wodociąg oraz gazociąg.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż:

* budynek wybudowany w 1970 r. o powierzchni użytkowej 428,24 m 2 usytuowany jest na działkach zapis, w KW oraz zapis, w KW,

* po nabyciu ww. budynku nie ponoszono wydatków na jego ulepszenia, nie był on również wykorzystywany do działalności opodatkowanej,

* opisane we wniosku, budynki trwale związane z gruntem znajdujące się na działce nie były wykorzystywane do działalności opodatkowanej,

* po nabyciu, opisanych we wniosku, budynków trwale związanych z gruntem (wskazanych we wniosku w pkt 6-7 i 9) nie poniesiono wydatków na ich ulepszenie,

* opisane we wniosku, budynki sprzedawane będą wraz z gruntem, z którym są związane,

* nie było dokonywane żadne uatrakcyjnienie działek w wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, czy energetycznej itp. Wodociąg oraz gazociąg przecinający parcelę znajdował się już przed nabyciem nieruchomości przez Gminę.

Ponadto, Wnioskodawca wyjaśnił, iż mocą decyzji komunalizacyjnych (na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 tej ustawy) nabył z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości, opisane we wniosku.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy sprzedaż ww. działki nr o pow. 9.157 m2 zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem wybudowanymi w latach 197O, 1977, 1979, 1995 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.

Z przywołanego powyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, iż dostawa budynków, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

W rozpatrywanej sprawie podstawą dla zastosowania właściwego zwolnienia od opodatkowania, jest ustalenie, czy nabycie przedmiotowych budynków, a następnie oddanie jej do użytkowania, może zostać uznane za dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Wnioskodawca wyjaśnił, iż mocą decyzji komunalizacyjnych (na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 tej ustawy) nabył z mocy prawa nieodpłatnie nieruchomości, opisane we wniosku.

Gmina użytkowała i nadal użytkuje wszystkie, opisane we wniosku, budynki trwale z gruntem związane. W odniesieniu do wszystkich budynków upłynęło 5 lat od daty zakończenia ich budowy.

Jak wynika z wniosku, nie przysługiwało gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W odniesieniu do budynku socjalno-administracyjnego (opisanego w punkcie 1 wniosku) wydatki poniesione na ulepszenie budynku stanowiły więcej niż 30% jego wartości początkowej. Natomiast w odniesieniu do pozostałych budynków trwale z gruntem związanych nie poniesiono wydatków na ich ulepszenie.

Również w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż przy nabyciu, opisanych we wniosku, budynków trwale związanych z gruntem (pkt 6-7 i 9) nie poniesiono wydatków.

W kontekście powyższego stwierdzić należy, iż w odniesieniu do wyżej opisanych budynków trwale z gruntem związanych nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, bowiem przekazanie nie nastąpiło ono w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W tych okolicznościach dopiero zamierzona przez Wnioskodawcę czynność dostawy budynków wraz z działką zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W świetle zatem przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zamierzona przez Wnioskodawcę dostawa, opisanych we wniosku budynków trwale z gruntem związanych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie tego przepisu.

Ponadto, należy wskazać, iż w przypadku gdy przedmiotowe budynki trwale z gruntem związane sprzedawane będą wraz z przynależnym do nich gruntem, to do dostawy gruntu będzie również mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe przepisy, w niniejszej sprawie, zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, uznające że sprzedaż, opisanych we wniosku, budynków podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto, należy wskazać, iż w przypadku gdy przedmiotowe budynki sprzedawane będą wraz z przynależnym do nich gruntem, to do dostawy gruntu będzie również mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT.

Oceniając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania magazynów blaszanych (6 szt.) stanowiących budowle w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stwierdzić należy, iż:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż przedmiotem zamierzonego zbycia są również magazyny blaszane nietrwale z gruntem związane. Wnioskodawca wskazał, iż są one budowlami, w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Jak wynika z wniosku, od 2006 r. do chwili obecnej są one przedmiotem umów najmu zawartych z osobami fizycznymi.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy::

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT).

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższych przepisów wynika, iż dostawa budynku, budowli lub ich części, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły dwa lata.

W rozpatrywanej sprawie podstawą dla zastosowania właściwego zwolnienia od opodatkowania, jest ustalenie, czy wybudowanie przedmiotowych budowli lub ich nabycie, a następnie oddanie do użytkowania, może zostać uznane za dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W powyższej kwestii, oddanie do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu w 2006 r. Zatem, pierwsze zasiedlenie miało miejsce wówczas, gdy przedmiotowe magazyny zostały oddany w najem. Zarówno sprzedaż, jak i najem, są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W odniesieniu do sprzedaży przedmiotowych magazynów blaszanych, będących przedmiotem najmu, podstawą do zastosowania tego zwolnienia będzie art. 43 ust. 1 pkt 10 (o ile nie zostanie wybrana opcja opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy) w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

W myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z ustępem 11 tego artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy,

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części,

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

W konsekwencji stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl