Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-24/14/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 stycznia 2014 r. (data wpływu 14 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 kwietnia 2014 r. (data wpływu 9 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku usług wyżywienia dla uczniów ZSTI mieszkających i niemieszkających w Internacie (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.1),

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku usług wyżywienia dla uczniów innych szkół mieszkających w Internacie (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.2),

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku usług wyżywienia dla uczniów innych szkół niemieszkający w Internacie - za których odpłatność ponoszą Domy Dziecka, Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Wychowawcze i inne jednostki budżetowe, z którymi podpisane są porozumienia, umowy o przekazanie opieki nad dziećmi i młodzieżą (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.3),

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia od podatku usług wyżywienia dla uczniów pracowników pedagogicznych ZSTI (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.4),

* prawidłowe - w zakresie zastosowania 8% stawki VAT dla sprzedaży usług wyżywienia dla pozostałych pracowników ZSTI (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.5),

* prawidłowe - w zakresie zastosowania 8% stawki VAT dla sprzedaży usług wyżywienia dla pozostałych mieszkańców Internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nie będących uczniami (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.6),

* prawidłowe - w zakresie zastosowania 8% stawki VAT dla sprzedaży usług wyżywienia dla pozostałych osób z zewnątrz m.in dla grup przyjezdnych, studentów, słuchaczy kolegiów, uczniów w okresie ferii i wakacji (pytanie oznaczone we wniosku nr 1.7).

* prawidłowe - w zakresie ustalenia czy ma znaczenie kto dokonuje płatności oraz na kogo wystawiona jest faktura w przypadku uczniów szkoły Wnioskodawcy jak i innych szkół aby zastosować - zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie nr II).

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

I.zwolnienia od podatku sprzedaży usług wyżywienia dla:

1.

uczniów ZSTI mieszkających i niemieszkających w Internacie,

2.

uczniów innych szkół mieszkających w Internacie,

3.

uczniów innych szkół niemieszkający w Internacie - za których odpłatność ponoszą Domy Dziecka, Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Wychowawcze i inne jednostki budżetowe, z którymi podpisane są porozumienia, umowy o przekazanie opieki nad dziećmi i młodzieżą,

4.

pracowników pedagogicznych ZSTI,

- zastosowania 8% stawki VAT dla sprzedaży usług wyżywienia dla:

5.

pozostałych pracowników ZSTI,

6.

pozostałych mieszkańców Internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nie będących uczniami,

7.

pozostałych osób z zewnątrz m.in dla grup przyjezdnych, studentów, słuchaczy kolegiów, uczniów w okresie ferii i wakacji.

II.ustalenia, czy ma znaczenie kto dokonuje płatności oraz na kogo wystawiona jest faktura w przypadku uczniów szkoły Wnioskodawcy jak i innych szkół aby zastosować - zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 8 kwietnia 2014 r. (data wpływu 9 kwietnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 kwietnia 2014 r. znak: IBPP2/443-24/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (ZST-I) w G. jest samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność edukacyjną. ZSTI jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania, działającą na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Przy ZST-I działa koedukacyjny Internat powołany na podstawie ustawy o systemie oświaty, oraz statutu ZST-I. Internat sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - art. 2 pkt 7, oraz zgodnie ze statutem Internatu (Internat prowadzony jest przy ZSTI - nie jest odrębną jednostką) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631) - rozdział 4 § 42-51. Zgodnie ze statutem w Internacie może zamieszkiwać młodzież ucząca się w ZSTI oraz młodzież innych szkół miasta i gminy G., a także spoza miasta i gminy G., dlatego placówka działa w oparciu o przepisy dotyczące bursy. Zarówno internaty jak i bursy są placówkami sprawującymi opiekę wychowawczą. Prawo oświatowe zezwala na zakwaterowanie w Internacie osób wskazanych w statucie. W statucie wymienione są również inne osoby, które mogą również być zakwaterowane w Internacie. W skład ZST-I (wg statutu) wchodzi również Szkolne Schronisko Młodzieżowe. W budynku Internatu stanowiącym integralną cześć szkoły znajduje się Stołówka prowadzona przez personel placówki, która nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe mieszczące się na wyodrębnionym piętrze Internatu. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od sierpnia 1998 r.

Z zakwaterowania i wyżywienia korzystają:

1. Młodzież tworząca grupy wychowawcze, podlegające całodobowej pełnej opiece wychowawczej:

* Uczniowie naszego zespołu szkół w trakcie roku szkolnego

* Uczniowie innych szkół z terenu G. w trakcie roku szkolnego

* Uczniowie z innych szkół spoza miasta G. w trakcie roku szkolnego

* Uczniowie szkół zawodowych uzupełniający naukę przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w G. w trakcie roku szkolnego

* Wychowankowie i uczniowie kierowani przez Domy Dziecka, Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Wychowawcze, itp. w trakcie roku szkolnego, (f-ra wystawiana jest na ww. podmioty)

2.

studenci i słuchacze różnego typu szkół

* w trakcie roku szkolnego oraz sporadycznie w czasie ferii i wakacji (wyżywienie tylko w czasie roku szkolnego - bez ferii i wakacji)

3.

inne osoby nie będące uczniami, studentami i słuchaczami oraz pracownicy zespołu szkół - w czasie roku szkolnego oraz w czasie ferii i wakacji (wyżywienie tylko w czasie roku szkolnego - bez ferii i wakacji)

4.

osoby kwaterowane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, znajdującym się w Internacie na wyodrębnionym jednym piętrze - które kwateruje młodzież, studentów, grupy wycieczkowe i inne osoby w czasie roku szkolnego oraz w czasie ferii i wakacji - schronisko czynne jest całorocznie (wyżywienie tylko w czasie roku szkolnego bez ferii i wakacji).

Stołówka jest ogólnodostępna, świadczy usługi sporządzania posiłków dla uczniów mieszkających i niemieszkających w internacie oraz innych osób mieszkających i niemieszkających w Internacie.

Cena posiłków nie jest wliczana do ceny noclegów. Stanowi odrębną pozycję na fakturze:

Odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów, studentów i inne osoby dokonują zarówno sami zainteresowani jak i opiekunowie prawni, Kluby Sportowe, prywatne firmy, Domy Dziecka,Ośrodki Pomocy Społecznej itp. na które Wnioskodawca wystawia faktury.

Zgodnie z prawem oświatowym odpłatność za wyżywienie uczniów, zarówno zespołu Wnioskodawcy jak i innych uczniów wyliczona jest jako pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, tzw. wsad do kotła, nie dolicza się marży ani kosztów mediów czy wynagrodzeń.

Uczniowie ci korzystają z posiłków na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631; rozdział 5 § 63 ust. 2). Za posiłki płacą przelewem lub gotówką w kasie najczęściej sami uczniowie lub opiekunowie prawni.

Sekretariat Internatu kwateruje uczniów innych szkół na podstawie podań o zakwaterowanie składanych przez zainteresowanych bądź ich opiekunów prawnych (podania potwierdzone przez szkołę: zaświadczenie lub pieczątka szkoły lub kserokopia ważnej legitymacji szkolnej-potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Internat zgodnie ze statutem ma obowiązek zapewnić mieszkańcom całodzienne odpłatne wyżywienie w stołówce.

Uczniowie mieszkający w internacie wykupują wyżywienie w stołówce na podstawie wybranych przez siebie wersji żywieniowych dostosowanych do planu zajęć ucznia (np. wersja w poniedziałki bez śniadań, piątki bez obiadów i kolacji).

W przypadku uczniów innych szkół niemieszkających w Internacie, ZSTI nie przyznaje takiego wyżywienia, z wyjątkiem osób kierowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, MOPR-y i inne tego typu jednostki budżetowe na podstawie porozumienia oraz imiennej listy dzieci i młodzieży, a także decyzji indywidualnych o przyznaniu świadczenia w postaci posiłku, na które to podmioty wystawiana jest faktura za faktycznie wykorzystane posiłki. Wnioskodawca ewidencjonuje, dokumentuje kwestie odpłatności uczniów innych szkół mieszkającym w internacie, sporządzając miesięczne imienne listy zgłoszeniowe na zakwaterowanie i na wyżywienie (imię, nazwisko, status, wybrana wersja żywieniowa, kwota należności). Należność za wyżywienie (listy) obliczana jest na podstawie cennika zatwierdzonego przez Urząd Miasta G. i wersji żywieniowej wybranej przez korzystającego z wyżywienia. Należność za zakwaterowanie obliczana jest na podstawie cennika zatwierdzonego przez Urząd Miasta G. i okresu zamieszkania. Wnioskodawca obciąża korzystających z zakwaterowania i wyżywienia. Uczniowie płacą sami lub płacą za nich opiekunowie prawni (forma płatności: przelew lub wpłata gotówką do kasy).

W niektórych pojedynczych przypadkach za uczniów szkoły Wnioskodawcy i innych szkół mieszkających w internacie płacą Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Dziecka lub inne instytucje i na nie wystawiana jest faktura. Przy dłuższych okresach zakwaterowania sporządzana jest umowa z tymi jednostkami, przy krótszych pobierane jest zobowiązanie pisemne wraz z potwierdzeniem, czy jednostki, na które są wystawiane faktury, są jednostkami budżetowymi. Dopuszczalne jest również zobowiązanie pisemne pojedynczych jednostek budżetowych do obciążenia ich za zakwaterowanie i wyżywienie ich podopiecznych

(f-ra wystawiona na jednostki budżetowe).

W przypadku uczniów własnej szkoły niemieszkających w internacie ZSTI uczniowie ci mają możliwość zakupu obiadów na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej. Zakupu dokonują osobiście w kasie szkoły po okazaniu legitymacji. Uczeń może wykupić obiady jednorazowo na cały miesiąc lub krótszy okres, lub na dany dzień.

Wnioskodawca nie posiada umów ze szkołami na zakwaterowanie i wyżywienie uczniów innych szkół, gdyż szkoły te nie pokrywają odpłatności za pobyt dzieci w Internacie. Uczniowie ci mieszkają w internacie na podstawie podań o zakwaterowanie składanych przez zainteresowanych bądź ich opiekunów prawnych (podania potwierdzone przez szkołę: zaświadczenie lub pieczątka szkoły na podaniu lub kserokopia ważnej legitymacji szkolnej-potwierdzona za zgodność z oryginałem). Uczniowie ci korzystają z posiłków na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631; rozdział 5 § 63 ust. 2).

Za posiłki i zakwaterowanie płacą przelewem lub gotówką w kasie najczęściej sami uczniowie lub opiekunowie prawni, sporadycznie kluby sportowe, rady rodziców i inne prywatne firmy na które Wnioskodawca wystawia f-ry, z wyjątkiem osób fizycznych (na żądania).

Wnioskodawca posiada interpretację indywidualną IBPP2/443-275/11/WN - w sprawie wyżywienia oraz IBPP2/443-273/11/WN - w sprawie zakwaterowania oraz zmianę interpretacji indywidualnej IBPP2/443-275/11/WN - PT8/033/235/765/SBA/12/PK-915/11, a także IBPP1/443-287/13/MS.

Obecnie całość odpłatności za wyżywienia w czasie roku szkolnego na rzecz uczniów jego zespołu szkół i innych szkół, oraz pracowników pedagogicznych oraz faktur obciążających Ośrodki Pomocy Społeczne, Domy Dziecka, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (f-ra wystawiana jest na ww. podmioty) korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług (do 31 XII 2013 wyżywienie uczniów innych szkół i pedagogów - korzystało ze zwolnienia z podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów po zmianie interpretacji indywidualnej IBPP2/443-275/11/WN - PT8/033/235/765/SBA/12/PK-915/11).

W piśmie uzupełniającym z 8 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca w uzupełnieniu opisu zaistniałego stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2014 r. wyjaśnił:

1. ZSTI jest jednostka objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania, działającą na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pracownicy pedagogiczni ZSTI zatrudnieni są na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. Ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ww. ustawy do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołany przepis o systemie oświaty wskazuje na możliwość prowadzenia przez szkołę publiczną stołówki. Celem jej prowadzenia nie jest prowadzenie usług gastronomicznych jako takich, ale pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu wyżywienia w ramach realizacji przez szkołę funkcji opiekuńczej. Szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, a funkcjonowanie stołówki służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych jednostki sytemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla uczniów innych szkół (mieszkających i niemieszkających w internacie), oraz pracowników pedagogicznych szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegające na ich żywieniu, mają bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły i internatu w tym zakresie, a ich celem nie jest osiąganie dodatkowego dochodu przez szkołę.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty system ten obejmuje placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki po miejscem stałego zamieszkania.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, przez słowo "uczeń" należy rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

Zgodnie ze statutem w Internacie może zamieszkiwać młodzież ucząca się w ZSTI oraz młodzież innych szkół miasta i gminy G., a także spoza miasta i gminy G., dlatego placówka działa w oparciu o przepisy dotyczące bursy. Zarówno internaty jak i bursy są placówkami sprawującymi opiekę wychowawczą.

W myśl postanowień § 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasada działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631; rozdział 5 § 63 ust. 2) bursa (Internat) zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia.

Powołane wyżej przepisy wyraźnie określają, iż system oświaty obejmuje również placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Funkcjonowanie stołówek przy Internacie zapewnia realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

3. Zgodnie z prawem oświatowym odpłatność za wyżywienie uczniów, zarówno zespołu Wnioskodawcy jak i innych uczniów wyliczona jest jako pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, tzw. wsad do kotła, zgodnie z art. 67a ust. 4 nie dolicza się marży ani kosztów mediów czy wynagrodzeń pracowników. Celem świadczenia usług stołówkowych przez ZSTI nie jest osiąganie dodatkowego dochodu, ale zapewnienie wyżywienia przede wszystkim mieszkańcom Internatu oraz uczniom szkoły.

4. ZSTI posiada opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi (z dnia 11 lutego 2011 r.), który zakwalifikował usługi w następujących grupach:

* usługi polegające na zapewnieniu zakwaterowywania w internacie Zespołu Szkół, wraz z wyżywieniem lub bez, dla własnych uczniów, pracowników oraz dla uczniów innych szkół i studentów w trakcie roku szkolnego. PKWiU 55.90.11.0 - "Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne"

* usługi polegające na zapewnieniu zakwaterowania w internacie łącznie z wyżywieniem lub bez, dla osób z zewnątrz, m.in. dla grup przyjezdnych, uczniów, studentów, słuchaczy, kolegiów w okresie wakacji i ferii. PKWiU 55.20.1 - "Usługi obiektów turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania"

* usługi zakwaterowania w szkolnym schronisku młodzieżowym świadczone zarówno dla dzieci i młodzieży jak i grup zorganizowanych i osób prywatnych PKWiU 55.20.1 - "Usługi obiektów turystycznych i miejsc krótkotrwałego zamieszkania"

* usługi świadczone przez stołówkę znajdującą się w internacie, który stanowi integralna część szkoły, dla własnych uczniów i pracowników (nie dotyczy uczniów zamieszkałych w internacie i pracowników internatu) - pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. PKWiU 85 - "Usługi w zakresie edukacji"

* usługi świadczone przez stołówkę znajdującą się w internacie, na rzecz osób z zewnątrz (np. emeryci i renciści, rodziny pracowników, uczniowie innych szkół, itp.) PKWiU 56.29.20.0 - "Usługi stołówkowe"

W załączeniu:

* kserokopia nadanych symboli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wydana przez Urząd Statystyczny w Łodzi z dnia 11 lutego 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

I.Od 01.01.2014 nie obowiązuje § 13 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., który został przeniesiony do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., czy w związku z tym oraz z wcześniejszymi interpretacjami jednostka prawidłowo stosuje stawki podatku vat dot. wyżywienia:

1.

uczniowie ZSTI mieszkający i niemieszkający w Internacie - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

2.

uczniowie innych szkół mieszkający w Internacie - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - bez konieczności zawierania umów ze szkołami

3.

uczniowie innych szkół niemieszkający w internacie - za których odpłatność ponoszą Domy Dziecka. Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Wychowawcze, i inne jednostki budżetowe, z którymi podpisane są porozumienia, umowy o przekazanie opieki nad dziećmi i młodzieżą - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

4.

pracowników pedagogicznych ZSTI - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

5.

pozostałych pracowników ZSTI - 8%

6.

pozostałych mieszkańców Internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nie będących uczniami - 8%

7.

pozostałe osoby z zewnątrz m.in dla grup przyjezdnych, studentów, słuchaczy kolegiów, uczniów w okresie ferii i wakacji - 8%.

II.Czy ma znaczenie kto dokonuje płatności oraz na kogo wystawiona jest f-ra w przypadku uczniów szkoły Wnioskodawcy jak i innych szkół aby zastosować - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on przyjąć następujący sposób opodatkowania usług wyżywienia:

1.

uczniowie ZSTI mieszkający i niemieszkający w Internacie w okresie roku szkolnego - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z poźn.zm.)

2.

uczniowie innych szkół mieszkający w Internacie w okresie roku szkolnego - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - bez konieczności zawierania umów ze szkołami

3.

uczniowie innych szkół niemieszkający w internacie w okresie roku szkolnego - za których odpłatność ponoszą Domy Dziecka, Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Wychowawcze, i inne jednostki budżetowe, z którymi podpisane są porozumienia, umowy o przekazanie opieki nad dziećmi i młodzieżą - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

4.

pracowników pedagogicznych ZSTI w okresie roku szkolnego - zwolnione z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

5.

pozostałych pracowników ZSTI - 8% stawką vat PKWIU 56.29.20.0

6.

pozostałych mieszkańców Internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nie będących uczniami - 8% stawką vat PKWIU 56.29.20.0

7.

pozostałe osoby z zewnątrz m.in dla grup przyjezdnych, studentów, słuchaczy kolegiów, uczniów w okresie ferii i wakacji - 8% stawką vat PKWIU 56.29.20.0

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli za ucznia Zespołu Szkół lub innej szkoły mieszkającego w Internacie za wyżywienie płaci rodzic, Klub Sportowy lub inny podmiot, na który Wnioskodawca wystawia f-rę to również powinien on stosować zwolnienie z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przepisy nie uzależniają zwolnienia od podatku od tego kto jest nabywcą usługi, płatnikiem ale czy jest to usługa opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli za ucznia Zespołu Szkół niemieszkającego w Internacie za wyżywienie płaci rodzic, Klub Sportowy, lub inny podmiot, na który Wnioskodawca wystawia f-rę to również powinien on stosować zwolnienie z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przepisy nie uzależniają zwolnienia od podatku od tego kto jest nabywcą usługi, płatnikiem ale czy jest to usługa opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli za ucznia innej szkoły niemieszkającego w Internacie za wyżywienie płaci Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziecka lub inna jednostka budżetowa z którą Wnioskodawca ma podpisane porozumienia lub umowy i na który to podmiot wystawia f-rę to również powinien on stosować zwolnienie z vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przepisy nie uzależniają zwolnienia od podatku od tego kto jest nabywcą usługi, płatnikiem ale czy jest to usługa opieki nad dziećmi i młodzieżą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Zauważyć należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z tym, usługa podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Wyjaśnić należy, że klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT, jeśli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne - zgodnie z cyt. art. 5a ustawy. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Na podstawie na postawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w przepisach ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku, usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

a.

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b.

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Regulacja art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT oparta jest na przepisie art. 132 ust. 1 lit. h Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą".

Powołany przepis art. 132 ust. 1 lit. h Dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług i dostawa towarów ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty prawa publicznego lub przez inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie.

Należy zauważyć, iż w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719), w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej "ustawą", obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

1.

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

2.

napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

3.

napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,

4.

napojów bezalkoholowych gazowanych,

5.

wód mineralnych,

6.

innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do treści art. 67a ust. 3 cyt. ustawy, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zgodnie z art. 67a ust. 4, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te sąm.in. powołane.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz dzieci i młodzieży danej szkoły, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówki szkolne dla uczniów innych szkół (mieszkających i niemieszkających w internacie) oraz pracowników pedagogicznych szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę. W konsekwencji usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Odnosząc powyższe do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro stołówka szkolna prowadzona przez Szkołę (Wnioskodawcę) działa na podstawie ww. przepisów ustawy o systemie oświaty - usługi stołówkowe świadczone przez tę stołówkę na rzecz uczniów szkoły (mieszkających i niemieszkających w internacie) - jako usługi mieszczące się w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą - korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast do świadczonych przez Wnioskodawcę usług stołówkowych na rzecz uczniów innych szkół (mieszkających i niemieszkających w internacie) oraz pracowników pedagogicznych Szkoły - które jak wskazano powyżej należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, może być stosowane zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 cyt. ustawy o VAT.

Według przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca świadczy usługi stołówki dla uczniów innych szkół niemieszkających w internacie, kierowanych przez Domy Dziecka, Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Wychowawcze i inne jednostki budżetowe, z którymi podpisane są porozumienia, umowy o przekazanie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Odpłatność ponoszą ww. podmioty. Faktury wystawiane są także na te podmioty.

W zakresie powyższych usług świadczonych przez stołówkę Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, bez wpływu na zwolnienie pozostaje, kto dokonuje płatności.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia od 1 stycznia 2014 r. do świadczenia usług wyżywienia jest prawidłowe.

Świadczenie zaś usług stołówkowych przez stołówkę szkolną na rzecz pracowników niepedagogicznych Szkoły nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, tj. 8% - zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. Usługi te nie są bowiem usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Świadczenie przez Wnioskodawcę usług stołówki dla zakwaterowanych w internacie pozostałych mieszkańców internatu i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego niebędacych uczniami oraz pozostałych osób z zewnątrz, m.in. dla grup przyjezdnych, uczniów, studentów, słuchaczy kolegiów w okresie ferii i wakacji podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług - na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług stołówki dla pracowników niepedagogicznych Szkoły, zakwaterowanych w internacie osób z zewnątrz, dla grup przyjezdnych, uczniów, studentów, słuchaczy kolegiów w okresie ferii i wakacji oraz mieszkańców Szkolnego Schroniska Młodzieżowego stawką podatku 8% należy uznać za prawidłowe.

W kwestii natomiast wpływu na zwolnienie od podatku (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24) tego kto uiści za ucznia Zespołu Szkół lub innej szkoły mieszkającego w Internacie lub ucznia Zespołu Szkół niemieszkającego w Internacie opłatę za wyżywienie należy stwierdzić, że jeżeli do usług wyżywienia faktycznie znajduje zastosowanie zwolnienie wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, to fakt, że za ucznia zapłaci np. rodzic, klub sportowy, rada rodziców lub inna firma, czy też wymieniona we wniosku jednostka budżetowa, pozostaje bez wpływu na to zwolnienie.

Mając zatem na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać całościowo za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania opisanej we wniosku jego działalności według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Dlatego też niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zra.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl