IBPP2/443-236a/07/ASz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-236a/07/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w..., przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług sportowo - rekreacyjnych na pływalni krytej i hali sportowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług sportowo - rekreacyjnych na pływalni krytej i hali sportowej.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zakładem budżetowym powołanym przez Urząd Gminy, którego zadaniem jest świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych na pływalni krytej i hali sportowej. Wykonuje usługi polegające na:

* prowadzeniu zorganizowanych form nauki pływania i innych zajęć wodnych,

* udostępnianiu pływalni osobom fizycznym, szkołom, instytucjom i zakładom pracy w celach rekreacyjnych i na naukę pływania,

* udostępnianiu pływalni dla innych jednostek tj. szkół, stowarzyszeń sportowych, międzyszkolnych ośrodków sportowych,

* udostępnianiu hali sportowej dla osób fizycznych, szkół (również na zajęcia wychowania fizycznego), stowarzyszeń sportowych, zakładów pracy na zajęcia sportowo - rekreacyjne.

Zgodnie ze statutem wypracowane dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych. Wnioskodawca nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo to osiąga przeznacza na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Wnioskodawca stosuje następujące symbole PKWiU:

* 92.62.13:

* prowadzenie zorganizowanych form nauki pływania,

* udostępnienie pływalni dla szkół.Na pozostałe usługi Wnioskodawca stosuje symbol PKWiU 92.61.10.Jako zakład budżetowy otrzymuje dotację przedmiotową dotyczącą dopłaty do kosztów najmu basenu dla szkół do prowadzenia zajęć lekcyjnych, która nie jest dopłatą do ceny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wyżej wymienione usługi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi dotyczące prowadzenia nauki pływania oraz usługi na rzecz jednostek budżetowych są zwolnione od podatku VAT, pozostałe usługi są opodatkowane stawką 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Dokonując oceny prawnej zaprezentowanego stanowiska wyjaśnia się, że udzielając pisemnej interpretacji tut. organ przyjął wskazane przez Wnioskodawcę symbole PKWiU. Według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), zachowującej swoją aktualność dla potrzeb podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2008 r., symbole PKWiU 92.62.13 i 92.61.10 obejmują odpowiednio: usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów Sportowych. Organ podatkowy nie jest jednak organem właściwym do klasyfikowania danych usług bądź towarów do odpowiednich symboli PKWiU oraz nie dokonuje weryfikacji klasyfikacji podanych przez podatnika. Do obowiązków dokonującego dostawy określonego towaru lub usług należy przyporządkowanie i zastosowanie właściwego symbolu PKWiU. Wysokość stawki podatku VAT uzależniona jest od przyporządkowania konkretnej dostawie towaru lub świadczonej usłudze właściwego symbolu PKWiU. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) do wydawania opinii interpretacyjnych uprawniony jest Urząd Statystyczny w Łodzi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarówi usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z treści art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przedmiotowej ustawie. Stosownie do postanowień art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pozycja 11 tego załącznika zawiera usługi związane z kulturą - PKWiU ex 92 (ex-dotyczy tylko danego wyrobu usługi z danego grupowania), w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonywania, usługi związane z rekreacją i sportem z wyłączeniem przypadków wymienionych w punktach od 1 do 8 niniejszej pozycji:

1.

usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.

usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.

wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6.

działalności agencji informacyjnych,

7.

usług wydawniczych,

8.

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Jak zaznaczono jednak w objaśnieniach do wyżej wymienionego załącznika zwolnienie to dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem, świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Treść objaśnienia wskazuje, że zwolnienie to będzie dotyczyć wyłącznie określonego usługodawcy świadczącego usługi w zakresie sportu i rekreacji, oczywiście przy uwzględnieniu "wyłączeń ze zwolnienia" wymienionych w treści załącznika.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 158 tego załącznika zostały wymienione usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych - PKWiU 92.61.

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się z podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Zatem w świetle powołanych przepisów usługi udostępniania pływalni i hali sportowej dla szkół, stowarzyszeń sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych, o ile są one jednostkami budżetowymi mogą korzystać z ww. zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, iż nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo to osiąga przeznacza na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Zatem dla świadczenia usług o symbolu PKWiU 92.62.13, tj.:

* prowadzenia zorganizowanych form nauki pływania oraz

* udostępnienia pływalni dla szkół jest spełniony warunek, o którym mowa w treści objaśnienia do poz. 11 zał. Nr 4, w związku z czym ww. usługi podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Natomiast w przypadku pozostałych usług wymienionych we wniosku, dla których Wnioskodawca wskazał symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU 92.61.10, świadczonych dla pozostałych usługobiorców niebędących jednostkami budżetowymi, będą one opodatkowane stawką podatku 7%, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 w związku z poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Reasumując, w okolicznościach wskazanych we wniosku:

- usługi udostępniania pływalni i hali sportowej dla szkół, stowarzyszeń sportowych oraz międzyszkolnych ośrodków sportowych, o ile są one jednostkami budżetowymi, a także usługi prowadzenia zorganizowanych form nauki pływania oraz udostępnienia pływalni dla szkół o symbolu PKWiU 92.62.13 - będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, zaś

- usługi udostępniania pływalni i hali sportowej dla pozostałych usługobiorców oraz usługi dla których Wnioskodawca podał symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU 92.61.10 - będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku VAT 7%.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl