Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-216/13/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2013 r. (data wpływu 8 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 maja 2013 r. (data wpływu 23 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola i szkoły:

* jest prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla pracowników niepedagogicznych szkoły oraz przedszkola,

* jest nieprawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla pracowników pedagogicznych szkoły oraz przedszkola.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 maja 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkola i szkoły.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest organem prowadzącym dla Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Przedszkole i szkoła nie są podatnikami podatku VAT.

Publiczne Przedszkole jest samorządową jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przedszkole prowadzi stołówkę zgodnie z art. 67a ww. ustawy. Ze stołówki przedszkolnej korzystają uczniowie przedszkola. Korzystający ze stołówki uczniowie płacą tylko za tzw. "wkład do kotła" i nie jest naliczany podatek VAT. Stołówka przedszkolna jest integralną częścią przedszkola.

Szkoła Podstawowa nie prowadzi stołówki. Szkoła zamierza zakupić posiłki dla swoich uczniów w stołówce przedszkolnej. Uczniowie szkoły, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły i przedszkola będą płacić tylko za tzw. "wsad do kotła".

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy sprzedaż posiłków uczniom szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

2.

Czy sprzedaż posiłków pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym przedszkola oraz szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

1.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy. Stołówka w przedszkolu pełni funkcję socjalno-bytową polegającą na zapewnieniu żywienia uczniom przedszkola. Nie prowadzi działalności dla zysku. Zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług objęte są usługi w zakresie kształcenia, wychowania i opieki. Funkcjonowanie stołówki służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Pracownicy stołówki zatrudnieni są w przedszkolu. Mając powyższe na względzie zdaniem wnioskodawcy zakup posiłków dla uczniów szkoły podstawowej będzie zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2.

Usługi wyżywienia świadczone przez stołówki dla nauczycieli przedszkola i szkoły Wnioskodawca uznaje za ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad uczniami polegającymi na ich żywieniu w ramach realizacji przez szkołę funkcji opiekuńczej. Mają one charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej przedszkola i szkoły. W związku z tym sprzedaż posiłków nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Pracownicy niepedagogiczni nie są ściśle związani z funkcją edukacyjną szkoły i dlatego sprzedaż posiłków na ich rzecz nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za:

* prawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla pracowników niepedagogicznych szkoły oraz przedszkola,

* nieprawidłowe w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla pracowników pedagogicznych szkoły oraz przedszkola.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Co do zasady, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

a.

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b.

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Artykuł 43 ust. 17 ustawy stanowi, iż zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.) zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Stosownie do § 13 ust. 8 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z § 13 ust. 9 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z przedstawionego opisu zdarzenia wynika, iż Publiczne Przedszkole jest samorządową jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty. Przedszkole prowadzi stołówkę zgodnie z art. 67a ww. ustawy. Ze stołówki przedszkolnej korzystają uczniowie przedszkola. Korzystający ze stołówki uczniowie płacą tylko za tzw. "wkład do kotła". Stołówka przedszkolna jest integralną częścią przedszkola. Szkoła Podstawowa nie prowadzi stołówki. Szkoła zamierza zakupić posiłki dla swoich uczniów w stołówce przedszkolnej. Uczniowie szkoły, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły i przedszkola będą płacić tylko za tzw. "wsad do kotła".

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Artykuł 2 pkt 1 i 2 lit. a ustawy o systemie oświaty stanowi, iż system oświaty obejmuje:

1.

przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2.

szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego.

Stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

Jak wskazano w ww. przepisie, celem prowadzenia stołówek przedszkolnych (szkolnych) jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci/uczniów. Tak więc świadczenie usług gastronomicznych prowadzonych przez stołówki przedszkolne na rzecz dzieci/uczniów, nie jest świadczeniem usług gastronomicznych jako takich, ale pełni funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia dzieciom/uczniom. Ponieważ przedszkole nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki winny być kalkulowane na poziomie zapewniającym wyłącznie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, a ściślej tzw. wsadu do kotła. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających przedszkolu zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, iż usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki przedszkolne na rzecz dzieci, danego przedszkola, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej, pracowników pedagogicznych przedszkola i szkoły, dla których Gmina jest organem prowadzącym, należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej przedszkola/szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym jak wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez przedszkole. W konsekwencji usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Z kolei świadczenie usług stołówkowych przez stołówkę przedszkolną na rzecz pracowników niepedagogicznych Przedszkola i Szkoły, dla których Gmina jest organem prowadzącym, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ponieważ usługi te nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Usługi te nie mają charakteru pomocniczego i nie są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej przedszkola i szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne. Nie mogą zatem usługi te korzystać ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i 9 rozporządzenia.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w kwestii opodatkowania usług wyżywienia świadczonych przez stołówkę przedszkolną dla uczniów szkoły podstawowej oraz pracowników niepedagogicznych przedszkola oraz szkoły podstawowej, dla których Gmina jest organem prowadzącym, należało uznać za prawidłowe.

Natomiast stanowisko Wnioskodawcy uznające, iż usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę przedszkolną dla nauczycieli (pracowników pedagogicznych) przedszkola oraz szkoły podstawowej, dla których Gmina jest organem prowadzącym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca zdarzenia nr 2 została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl