IBPP2/443-21/08/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-21/08/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M., przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 8 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Podatnika usług za usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów i wskazania czy posiadane przez niego dokumenty są wystarczające do zastosowania stawki 0% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych przez Podatnika usług za usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów i wskazania czy posiadane przez niego dokumenty są wystarczające do zastosowania stawki 0%.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje usługi na rzecz klienta mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Klient ten zakupuje towary od kontrahentów w Polsce.Wnioskodawca wskazuje, iż świadczone przez niego usługi polegają w szczególności na:

1.

Koordynowaniu działalności dostawców, związanych z bezpośrednim eksportem towarów,

2.

Kontroli dostawców, certyfikatów jakości eksportowanych towarów,

3.

Przewożeniu do miejsc formowania przesyłek zbiorowych,

4.

Pakowaniu towarów eksportowych na palety w miejscu załadunku do kontenera,

5.

Kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu bezpośrednio eksportowanych towarów.

Wnioskodawca wskazał również, iż będzie posiadał w dokumentacji, dla każdego zlecenia, dane podmiotu eksportującego, na rzecz którego wykonuje ww. czynności związane z eksportem towarów. Po dokonaniu sprzedaży dla klienta będzie posiadał potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

* celnego dokumentu wywozowego SAD,

* faktury eksportowej (jako załącznika do dokumentu SAD),

* specyfikacji eksportowej (jako załącznika do dokumentu SAD),

* potwierdzonej przez Urząd Celny karty 3 dokumentu SAD (stanowiącej potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza granicę UE),

* potwierdzenie pocztą elektroniczną z H. G. wypłynięcia z portu kontrahenta do USA.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy usługi te należy traktować jako usługi bezpośrednio związane z eksportem i w związku z tym właściwą stawką podatku od towarów i usług jest stawka 0%.

Czy posiadane przez Podatnika dokumenty są wystarczające aby stwierdzić, że są to usługi wymienione w art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz czy są wystarczające aby stwierdzić, że prowadzona dokumentacja, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy jest prawidłowa.

Zdaniem Wnioskodawcy do świadczonych przez niego usług dla kontrahenta z USA stosuje się stawkę VAT wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług, a gromadzona dokumentacja jest wystarczająca do wypełnienia warunku wynikającego z art. 83 ust. 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługę - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Przepis art. 41 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów:

a.

dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu,

b.

świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i pośrednictwa, dotyczących towarów eksportowanych.

Z powyższego przepisu wynika, iż stawka podatku 0% znajduje zastosowanie gdy usługi:

1.

związane są bezpośrednio z eksportem towarów,

2.

dotyczą towarów eksportowanych,

3.

polegają na:

* pakowaniu,

* przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych,

* składowaniu,

* przeładunku,

* ważeniu,

* kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu towarów eksportowanych,

a także gdy usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów świadczone są na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i pośrednictwa, dotyczących towarów eksportowanych.

Powyższy przepis art. 83 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy zawiera katalog usług, dla których zastosowano preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług 0%. Przepis ten obejmuje usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, które dotyczą towarów eksportowanych i polegają na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu. Należy uznać, że wyliczenie powyższe ma jednak charakter przykładowy, zaś ze stawki 0% korzystać mogą także inne czynności, niewymienione w przepisie, lecz nakierowane bezpośrednio na eksportowany towar.

Tak więc jeżeli świadczone usługi, związane są bezpośrednio z eksportem towarów, Podatnik może skorzystać z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy, przy spełnieniu warunku o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.

Odnośnie uznania czy posiadane przez Wnioskodawcę dokumenty są wystarczające do zastosowania stawki 0%, należy zauważyć, iż zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

a.

dostawcę lub na jego rzecz, lub

b.

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Z powyższych przepisów wynika, że stawkę podatku w wysokości 0% można zastosować w przypadku świadczenia usług związanych bezpośrednio z eksportem, jeśli podatnik posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające, iż usługi te dotyczą towarów eksportowanych.

Dokumenty potwierdzające dokonanie świadczenia ww. usług muszą mieć rangę dowodów, w związku z czym, muszą w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać okoliczność faktyczną przez nie dowodzoną. Zatem Wnioskodawca, aby mógł skorzystać ze stawki 0%, powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne dokonanie transakcji eksportu towarów.

Podatnik we wniosku wskazał, iż będzie posiadał w dokumentacji, dla każdego zlecenia, dane podmiotu eksportującego, na rzecz którego wykonuje ww. czynności związane z eksportem towarów. Po dokonaniu sprzedaży dla klienta będzie posiadał potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

* dokumentu celnego wywozowego SAD,

* faktury eksportowej (jako załącznika do dokumentu SAD),

* specyfikacji eksportowej (jako załącznika do dokumentu SAD),

* potwierdzonej przez Urząd Celny karty 3 dokumentu SAD (stanowiącej potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza granicę UE),

* potwierdzenie pocztą elektroniczną z H. G. wypłynięcia towaru z portu kontrahenta do USA.

W ocenie tut. organu posiadana przez Wnioskodawcę dokumentacja potwierdza jednoznacznie że świadczone przez niego usługi związane są bezpośrednio z eksportem towarów i dotyczą towarów eksportowanych. Wnioskodawca posiada bowiem dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że towary których dotyczą świadczone przez Wnioskodawcę usługi, zostały wyeksportowane.

Reasumując, usługi wymienione we wniosku można uznać za usługi bezpośrednio związane z eksportem towarów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy o VAT. W ocenie tut. organu na podstawie posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów można jednoznacznie stwierdzić, że wykonane przez niego usługi są bezpośrednio związane z eksportem. Wnioskodawca może zatem skorzystać z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% - na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy o VAT, bowiem został spełniony warunek, o którym mowa w art. 83 ust. 2 tej ustawy.

W tej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl