Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-200/14/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lutego 2014 r. (data wpływu 27 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zużycia gotowych posiłków i napojów bezalkoholowych (catering) oraz artykułów spożywczych przez pracowników - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zużycia gotowych posiłków i napojów bezalkoholowych (catering) oraz artykułów spożywczych przez pracowników.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest firmą handlową sprzedającą medyczne środki pomocnicze, w szczególności medyczne pończochy uciskowe, rękawy uciskowe stosowane przy leczeniu obrzęków limfatycznych, opatrunki uciskowe przeciwzakrzepowe stosowane po zabiegach chirurgicznych żył oraz odzież uciskową stosowaną po zabiegach chirurgii plastycznej. W celu realizowania sprzedaży Spółka zatrudnia pracowników, w tym przedstawicieli handlowych. Przedstawiciele handlowi zamieszkują w różnych częściach Polski i mają przydzielone odrębne obszary działania. Spółka bierze udział w targach, konferencjach i prezentacjach branżowych, w trakcie których pracownicy Spółki prezentują potencjalnym klientom oferowane przez Spółkę towary zachęcając ich do nawiązania kontaktów handlowych ze Spółką. Z uwagi na wprowadzanie do oferty coraz to nowych produktów, Spółka regularnie organizuje swoim pracownikom szkolenia wewnętrzne. Celem tych szkoleń jest opanowanie przez pracowników nowych produktów i tym samym umożliwienie im prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych, co bezpośrednio przekłada się na przychody Spółki. Dzięki takim szkoleniom pracownicy mogą realizować cele sprzedażowe i przynosić Spółce zyski. Dodatkowo Spółka organizuje w określonych odstępach czasu (np. co miesiąc/kwartał - w zależności od potrzeb) spotkania służbowe kadry kierowniczej z pracownikami, w szczególności z przedstawicielami handlowymi, mające na celu dokonanie biznesowego podsumowania pewnego okresu czasu (np. miesiąca, kwartału, roku), omówienie dokonań Spółki, wskazanie i nagrodzenie wyróżniających się pracowników Spółki oraz wyznaczenie pracownikom nowych celów biznesowych na kolejny okres czasu. W trakcie opisanych wyżej targów, konferencji, prezentacji, szkoleń wewnętrznych oraz spotkań służbowych pracownicy Spółki korzystają na koszt Spółki z wyżywienia nabywanego przez nią w formie gotowych posiłków oraz napojów bezalkoholowych dostarczanych bez żadnych usług wspomagających (catering) bądź w formie nabywanych na koszt Spółki usług gastronomicznych. Zdarza się również, że Spółka nabywa na swój koszt artykuły spożywcze (np. zupki w proszku, pieczywo itp.), które następnie są nieodpłatnie przekazywane pracownikom, w szczególności pracownikom pracującym przez cały dzień na stoiskach targowych. Często zdarza się również, że pracownicy Spółki korzystają z cateringu lub usług gastronomicznych razem z kontrahentami Spółki, szczególnie w ramach wspólnych posiłków spożywanych w towarzystwie klientów Spółki w trakcie targów, konferencji lub prezentacji. W każdej z opisanych wyżej sytuacji Spółka nie ma możliwości określenia wartości skonsumowanych przez pracowników produktów spożywczych nabytych w ramach cateringu, usług gastronomicznych bądź artykułów spożywczych. Spółka dokonuje świadczeń opodatkowanych podatkiem VAT oraz odlicza podatek VAT z faktur dokumentujących catering oraz nabycie artykułów spożywczych. Spółka nie odlicza podatku VAT z faktur dokumentujących usługi gastronomiczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy nieodpłatne skorzystanie przez pracowników Spółki z gotowych posiłków oraz napojów bezalkoholowych (catering) oraz artykułów spożywczych dostarczonych na koszt Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nieodpłatne skorzystanie przez pracowników Spółki z gotowych posiłków i napojów bezalkoholowych (catering) oraz artykułów spożywczych dostarczonych na koszt Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stosownie do art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 15 marca 2011 r., za usługi cateringowe nie uznaje się m.in. dostawy gotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej żywności i napojów wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających. Zatem należy stwierdzić, iż w przypadku cateringu opisanego we wniosku mamy do czynienia z dostawą towarów, a nie ze świadczeniem usług. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się m.in. zużycie towarów na cele osobiste pracowników podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów. Skoro jednak pracownicy Spółki korzystają z cateringu oraz artykułów spożywczych w związku z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi, to w tym przypadku nie dochodzi do zużycia towarów na cele osobiste pracowników, bowiem gotowe posiłki, napoje bezalkoholowe oraz artykuły spożywcze zostają zużyte wyłącznie w związku z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 listopada 2011 r. nr IPTPP3/443-80/11-4/IB, w której wskazano, iż: "Nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych tj. posiłków dostarczanych w formie cateringu, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie służy ono zaspokojeniu celów osobistych pracowników i związane jest wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w kwestiach objętych pytaniem nr 2 uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Jak wynika z ww. art. 7 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, czynnościami zrównanymi z odpłatną dostawą towarów jest m.in. zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Analiza powołanego art. 7 ust. 2 ustawy wskazuje wyraźnie, że ustawodawca rozróżnia czynność przekazania od czynności zużycia towarów. Zatem opodatkowaniu podlega, zgodnie z pkt 1, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste ściśle wymienionych osób, a na mocy pkt 2 tego przepisu, wszelkie inne darowizny. Skutkiem tak sformułowanych norm prawnych jest przyjęcie, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w trybie art. 7 ust. 2 ustawy, podlega wszelkie przekazanie towarów, natomiast zużycie - tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt 1 tego przepisu.

Nie podlegają zatem opodatkowaniu nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele związane z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy lub osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, a także zużycie towarów na cele własne prowadzonej działalności gospodarczej (np. przez pracowników).

Zwrócić przy tym należy uwagę, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia potrzeb osobistych. Za Słownikiem Języka Polskiego uznać należy, że potrzebami osobistymi są takie potrzeby, które dotyczą danej osoby i które są jej potrzebami prywatnymi, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją. Zatem można przyjąć, że potrzebami osobistymi są te, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy.

Jak wynika z przedstawionych wyżej regulacji prawnych, nie podlegają opodatkowaniu nieodpłatne czynności zużycia towarów na cele związane z prowadzoną działalnością, w przypadku gdy beneficjentem jest np. kontrahent przedsiębiorcy (potencjalny kontrahent) - osoba trzecia, niebędąca pracownikiem, udziałowcem ani inną osobą wymienioną w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, a także zużycie towarów na cele własne prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do treści art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, musi zostać spełniony warunek wymieniony w ww. przepisie, t.j. brak związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotna jest indywidualna ocena okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jest jednak od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Jednocześnie z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podlega tylko takie nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników, które służy celom osobistym pracowników (ich celom bezpośrednio konsumpcyjnym), zatem nie ma żadnego związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w celu realizowania sprzedaży zatrudnia pracowników, w tym przedstawicieli handlowych. Spółka bierze udział w targach, konferencjach i prezentacjach branżowych, w trakcie których pracownicy Spółki prezentują potencjalnym klientom oferowane przez Spółkę towary zachęcając ich do nawiązania kontaktów handlowych ze Spółką. Z uwagi na wprowadzanie do oferty coraz to nowych produktów, Spółka regularnie organizuje swoim pracownikom szkolenia wewnętrzne. Celem tych szkoleń jest opanowanie przez pracowników nowych produktów i tym samym umożliwienie im prawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych, co bezpośrednio przekłada się na przychody Spółki. Dzięki takim szkoleniom pracownicy mogą realizować cele sprzedażowe i przynosić Spółce zyski. Dodatkowo Spółka organizuje w określonych odstępach czasu (np. co miesiąc/kwartał - w zależności od potrzeb) spotkania służbowe kadry kierowniczej z pracownikami, w szczególności z przedstawicielami handlowymi, mające na celu dokonanie biznesowego podsumowania pewnego okresu czasu (np. miesiąca, kwartału, roku), omówienie dokonań Spółki, wskazanie i nagrodzenie wyróżniających się pracowników Spółki oraz wyznaczenie pracownikom nowych celów biznesowych na kolejny okres czasu. W trakcie opisanych wyżej targów, konferencji, prezentacji, szkoleń wewnętrznych oraz spotkań służbowych pracownicy Spółki korzystają na koszt Spółki z wyżywienia nabywanego przez nią w formie gotowych posiłków oraz napojów bezalkoholowych dostarczanych bez żadnych usług wspomagających (catering) bądź w formie nabywanych na koszt Spółki usług gastronomicznych. Zdarza się również, że Spółka nabywa na swój koszt artykuły spożywcze (np. zupki w proszku, pieczywo itp.), które następnie są nieodpłatnie przekazywane pracownikom, w szczególności pracownikom pracującym przez cały dzień na stoiskach targowych. Często zdarza się również, że pracownicy Spółki korzystają z cateringu lub usług gastronomicznych razem z kontrahentami Spółki, szczególnie w ramach wspólnych posiłków spożywanych w towarzystwie klientów Spółki w trakcie targów, konferencji lub prezentacji. W każdej z opisanych wyżej sytuacji Spółka nie ma możliwości określenia wartości skonsumowanych przez pracowników produktów spożywczych nabytych w ramach cateringu, usług gastronomicznych bądź artykułów spożywczych. Spółka dokonuje świadczeń opodatkowanych podatkiem VAT oraz odlicza podatek VAT z faktur dokumentujących catering oraz nabycie artykułów spożywczych. Spółka nie odlicza podatku VAT z faktur dokumentujących usługi gastronomiczne.

Zatem w świetle powołanych wyżej norm prawnych oraz opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że nieodpłatne skorzystanie przez pracowników Spółki z gotowych posiłków i napojów bezalkoholowych oraz artykułów spożywczych dostarczonych na koszt Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy ma to miejsce w związku z wykonywanymi czynnościami związanymi z działalnością opodatkowaną Spółki (szkolenia wewnętrzne, spotkania służbowe, spotkania z przedstawicielami handlowymi).

W tym przypadku nie mamy tu do czynienia ani z przekazaniem towarów ani też ze świadczeniem usług, lecz ze zużyciem towarów. Wnioskodawca udostępnia bowiem produkty spożywcze wyłącznie do konsumpcji "na miejscu" w firmie tj. w trakcie spotkań, szkoleń i narad w czasie pracy. Nie są one przekazywane wymienionym osobom do dalszego swobodnego dysponowania. Tak więc jeżeli to zużycie następuje w godzinach pracy w związku z odbywanymi w sprawach służbowych spotkaniami, naradami, szkoleniami, to nawet jeśli Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów przeznaczonych na ten cel, to ich zużycie nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi zużycia na cele osobiste.

Również wykorzystanie przez pracowników usług cateringowych podczas konferencji, prezentacji, szkoleń wewnętrznych oraz spotkań służbowych w sposób pośredni związane jest z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i wówczas czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika ze stanu faktycznego celem przedmiotowych spotkań są wyłącznie istotne sprawy z punktu widzenia bieżącej i przyszłej działalności Spółki, dlatego omawiane zużycie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przekazanie na potrzeby pracownicze napojów bezalkoholowych w sytuacji, gdy to przekazanie nie wynika z autonomii woli stron lecz z obowiązku pracodawcy wynikającego z przepisów prawa np. przepisów Kodeksy pracy, przepisów innych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, postanowień zbiorowych układów pracy, postanowień porozumień zbiorowych, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy itp.

Natomiast w sytuacji kiedy Wnioskodawca jako pracodawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikom artykułów spożywczych, posiłków, usług cateringowych (w okolicznościach przedstawionych we wniosku) to jeżeli Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, wówczas nieodpłatne skorzystanie z nich przez pracowników Spółki będzie wypełniać znamiona przekazania na potrzeby osobiste pracowników i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym zapytaniem stąd też interpretacja nie odnosi się do kwestii usług gastronomicznych.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl