Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-20/14/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 stycznia 2014 r. (data wpływu 13 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 11 kwietnia 2013 r. (data wpływu 15 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług, wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług, wystawiania faktur oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 15 kwietnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 kwietnia 2014 r. znak: IBPP2/443-20/14/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności rachunkowo - księgowej, jest płatnikiem podatku VAT oraz jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi polegające na wprowadzaniu oraz uzupełnianiu danych w programie księgowym, na rzecz spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii. Spółka brytyjska będzie właścicielem licencji programu księgowego i będzie się on znajdował na serwerze zlokalizowanym na terenie Wielkiej Brytanii, skąd będzie udostępniany Wnioskodawcy na potrzeby świadczenia przez niego usług polegających na wprowadzaniu oraz uzupełnianiu danych. Spółka brytyjska - W., jest podatnikiem VAT UE, oraz posiada licencję na świadczenie usług księgowych na terenie Polski. Wnioskodawca po wykonaniu usługi na rzecz spółki brytyjskiej wystawi Fakturę VAT, z adnotacją "podatek rozlicza nabywca", w której nie naliczy podatku VAT, a zobowiązanym do zapłaty podatku VAT będzie usługobiorca. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT od poniesionych w kraju wydatków związanych ze świadczeniem tych usług.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności rachunkowo-księgowej, jest płatnikiem podatku VAT oraz jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi, polegające na wprowadzaniu oraz uzupełnianiu danych w programie księgowym, na rzecz spółki zarejestrowanej i posiadającej siedzibę działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Spółka brytyjska będzie właścicielem licencji programu księgowego i będzie on zainstalowany na serwerze zlokalizowanym na terenie Wielkiej Brytanii, skąd za pośrednictwem sieci internetowej będzie udostępniany Wnioskodawcy na potrzeby świadczenia przez niego usług polegających na wprowadzaniu oraz uzupełnianiu danych w przedmiotowym programie księgowym. Przedmiotowe usługi będą świadczone dla miejsca, gdzie usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej. Spółka brytyjska - W. LTD (usługobiorca), jest podatnikiem VAT UE oraz posiada licencję na świadczenie usług księgowych na terenie Polski. Wnioskodawca po wykonaniu usługi na rzecz spółki brytyjskiej wystawi Fakturę VAT z adnotacją "podatek rozlicza nabywca", w której nie naliczy podatku VAT, a zobowiązanym do zapłaty podatku VAT będzie usługobiorca. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia VAT od poniesionych w kraju wydatków związanych ze świadczeniem tych usług. Wydatki te będą służyły wykonywaniu usług świadczonych na rzecz spółki z Wielkiej Brytanii, a Wnioskodawca będzie w posiadaniu dokumentów, potwierdzających związek ze świadczonymi na rzecz usługobiorcy czynnościami. Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji przepisów prawa w oparciu o aktualny stan prawny, tj. obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 11 kwietnia 2014 r.):

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz spółki z Wielkiej Brytanii a miejscem opodatkowania świadczonych usług będzie Wielka Brytania.

2. Czy Wnioskodawca może wystawić Fakturę VAT z tytułu wykonanych usług nie naliczając podatku VAT, który to naliczy spółka brytyjska według stawek obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Jakie dane będzie mógł pominąć w Fakturze VAT Wnioskodawca a jakie dane dodatkowo będzie musiał zamieścić.

3. Czy Wnioskodawca powinien wystawić z tytułu wykonanej usługi Fakturę VAT ze stawką 0%, czy umieścić informację "odwrotne obciążenie", bez wykazania w niej kwoty podatku należnego.

4. Czy Wnioskodawca, wystawiając Fakturę VAT z adnotacją "odwrotne obciążenie", będzie miał prawo odliczyć VAT od nabycia w Polsce z tytułu poniesionych kosztów związanych z wykonaniem usługi wprowadzania oraz uzupełniania danych w programie księgowym należącym do spółki brytyjskiej, posiadając dokumenty potwierdzające związek w wykonanymi czynnościami.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 11 kwietnia 2014 r.):

Ad. 1

Zgodnie z treścią art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Usługobiorcą będzie spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, mająca tam siedzibę działalności gospodarczej. W związku z tym, iż siedziba spółki W. ltd, będącej usługobiorcą, na rzecz której mają być świadczone usługi, znajduje się w Wielkiej Brytanii, natomiast siedziba wnioskodawcy, a zarazem usługodawcy znajduje się w Polsce, będziemy mieli w tym wypadku do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz spółki z Wielkiej Brytanii, a usługobiorca posiada tam siedzibę działalności gospodarczej. Tam też zostanie uiszczony należny podatek VAT. Usługi będą świadczone przez wnioskodawcę poza jego miejscem prowadzenia stałej działalności gospodarczej.

Ad. 2

Miejscem świadczenia usługi wprowadzania oraz uzupełniania danych w programie księgowym będzie, zgodnie z treścią art. 28b miejsce siedziby usługobiorcy. W tym wypadku będzie to siedziba działalności gospodarczej spółki brytyjskiej W. ltd, a więc zgodnie z przywołanym przepisem będzie to terytorium Wielkiej Brytanii. Fakturę VAT wystawi Wnioskodawca, pomijając dane wymagane na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.68.360) tj.:

* kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

* stawkę podatku;

* sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

* kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Ad. 3

Wnioskodawca umieści informację w Fakturze VAT "odwrotne obciążenie", umieści numer VAT UE usługobiorcy oraz nie naliczy podatku VAT, który to będzie naliczony i odprowadzony przez spółkę mającą siedzibę działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii.

Ad. 4

Wnioskodawca wystawiając Fakturę VAT z tytułu świadczonych usług na rzecz usługobiorcy, którego siedziba działalności gospodarczej znajduje się w Wielkiej Brytanii, umieści adnotację "odwrotne obciążenie" i będzie miał prawo do odliczenia wydatków, które poniesie z tytułu wykonania przedmiotowych usług, będących w związku z tymi czynnościami. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do dokonania odliczeń od nabycia w Polsce z tytułu poniesionych kosztów związanych z wykonaniem usług wprowadzanych oraz uzupełniania danych w programie księgowym należącym do spółki brytyjskiej, określonych w dziale IX ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) - art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W przypadku świadczenia usług istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W tym miejscu wskazać należy, że na potrzeby Rozdziału 3 "Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług" ustawy o VAT w art. 28a ustawodawca zawarł definicje podatnika.

W myśl art. 28a ww. ustawy o VAT na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Powyższy artykuł wprowadza definicję podatnika, która ma zastosowanie tylko na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej wynikającej z art. 15 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług na rzecz podatników wyrażona została w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

I tak w myśl art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. (art. 28b ust. 2 cyt. ustawy o VAT).

Ust. 3 art. 28b stanowi natomiast, że w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Z powyższych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą zwykle prowadzi działalność lub, w którym ma zwykłe miejsce pobytu.

Od zasady ogólnej ustalono szereg wyjątków jednakże nie znajdą one zastosowania w niniejszym przypadku.

Tym samym miejscem świadczenia usługi polegającej na wprowadzaniu oraz uzupełnianiu danych w programie księgowym, świadczonej dla miejsca siedziby usługobiorcy (terytorium Wspólnoty: Wielka Brytania), podatnika w rozumieniu art. 28a, będzie terytorium państwa gdzie usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej czyli Wielka Brytania.

Zatem przepisy Wielkiej Brytanii będą rozstrzygały, kto będzie zobowiązany do rozliczenia podatku.

Zgodnie z art. 106a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

a.

państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,

b.

państwa trzeciego.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać:

1.

datę wystawienia;

2.

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5.

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6.

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.

stawkę podatku;

13.

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.

kwotę należności ogółem;

16.

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";

17.

w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie";

18.

w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";

19.

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

a.

przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

b.

przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

c.

innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;

20.

w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;

21.

w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;

22.

w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:

a.

przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,

b.

liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;

23.

w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;

24.

w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:

a.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,

b.

numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 106e ust. 4 ww. ustawy, faktura nie zawiera:

1.

w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14;

2.

w przypadku, o którym mowa w art. 16 - danych określonych w ust. 1 pkt 4;

3.

w przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 3 pkt 2 - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Natomiast w myśl art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, faktura może nie zawierać w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14.

Z uwagi na fakt, że miejscem opodatkowania świadczenia usług będzie terytorium Wielkiej Brytanii, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury, która winna zawierać adnotację "odwrotne obciążenie" - w sytuacji gdy zobowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze będzie nabywca usługi, natomiast w sytuacji braku takiego obowiązku, ww. określenie nie jest wymagane na fakturze. Jednocześnie Wnioskodawca na tej fakturze nie musi wykazać kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; stawki podatku; sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, a zamiast tego może na niej umieścić określenie "np." albowiem przepisy nie sprzeciwiają się umieszczaniu na fakturze dodatkowych adnotacji.

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wskazać należy, że:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje zatem tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami;

Należy zauważyć, iż aby znalazł on zastosowanie spełnione muszą być trzy przesłanki:

1.

podatnik musi dokonywać dostawy towarów lub świadczyć usługi poza terytorium kraju,

2.

kwoty podatku naliczonego VAT przez podatnika mogłyby być odliczone, gdyby czynności określone w pkt 1 powyżej były wykonywane na terytorium kraju,

3.

podatnik musi posiadać dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W przedmiotowej sprawie pierwsza z przedmiotowych przesłanek jest spełniona. Miejscem świadczenia przez Wnioskodawcę opisanych we wniosku usług będzie bowiem Wielka Brytania, tj. jego siedziba działalności gospodarczej podmiotu będącego usługobiorcą. Tym samym usługi będą świadczone poza terytorium kraju.

W zakresie natomiast drugiego z wymienionych warunków należy mieć na uwadze, iż gdyby przedmiotowe usługi tj. wprowadzanie oraz uzupełnianie danych w programie księgowym były świadczone na terytorium kraju, byłyby one opodatkowane podatkiem od towarów i usług (nie podlegają one zwolnieniu od podatku, ani też nie są wyłączone z zakresu opodatkowania tym podatkiem). Tym samym przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ponadto Wnioskodawca będzie w posiadaniu dokumentów, potwierdzających związek ze świadczonymi na rzecz usługobiorcy czynnościami. Tym samym trzecia z wymienionych przesłanek będzie spełniona.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu świadczenia opisanych we wniosku usług, wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie przez niego towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylono przepis art. 106 ustawy oraz wprowadzono przepisy art. 106a-106q ustawy regulujące kwestie dotyczące faktur. Ponadto wskazane przez Wnioskodawcę rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania praz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) obowiązywała do 31 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl