Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-194/13/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2013 r. (data wpływu 4 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego,

* nieprawidłowe - w zakresie terminu realizacji nabytego prawa do odliczenia podatku naliczonego.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa i terminu do odliczenia podatku naliczonego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 13 maja 2013 r. znak: IBPP2/443-194/13/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Od 2004 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz handlu biżuterią głównie wykonaną z pereł (czynności opodatkowane). W grudniu 2011 r. Wnioskodawczyni zakupiła na rynku pierwotnym nieruchomość - budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej wraz z własnością gruntu oraz udział wynoszący 2/30 części we własności nieruchomości składającej się z działek nr 388/67, 393/67 i 401/2 stanowiących drogę dojazdową. Wpłaty na poczet zakupu przedmiotowej nieruchomości udokumentowane zostały wystawionymi przez kontrahenta fakturami zaliczkowymi nr 187/B/11/2010 z dnia 11 października 2010 r., 223/B/11/2010 z dnia 23 listopada 2010 r., 291/B/12/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r., 47/B/03/2011 z dnia 15 marca 2011 r., 48/B/03/2011 z dnia 16 marca 2011 r., 70/B/04/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r., 80/B/05/2011 z dnia 26 maja 2011 r., 112/B/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 r., 129/07/2011 z dnia 21 lipca 2011 r., 157/B/08/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. 191/B/09/2011 z dnia 21 września 2011 r., 213/B/10/2011 z dnia 18 października 2011 r., 233/B/11/2011 2 dnia 21 lipca 2011 r. oraz fakturą końcową nr 294/B/12/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. W styczniu 2012 r. Wnioskodawczyni poniosła jeszcze dodatkowe nakłady w budynku na wykonanie rolet zewnętrznych co udokumentowane zostało fakturą nr 16/B/01/2012 z dnia 21 stycznia 2012 r. Celem zakupu nieruchomości było przeniesienie siedziby firmy, z wynajmowanego od firmy zewnętrznej lokalu z uwagi na systematyczny wzrost opłat Faktyczne wprowadzenie budynku do ewidencji środków trwałych nastąpiło dopiero w grudniu 2012 r., a podatek VAT od żadnej z faktur zaliczkowych, ani z faktury końcowej za zakup budynku wraz z własnością gruntu oraz udziału w drodze dojazdowej, a także z faktury dokumentującej zakup rolet do chwili obecnej nie został odliczony. Pomimo otrzymania faktur w okresach zgodnych z datami ich wystawienia faktury nie były ujmowane w rejestrach zakupu VAT.

Wnioskodawczyni nadmieniła, że rozlicza się na podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz jestem czynnym podatnikiem VAT.

Dodatkowo w piśmie uzupełniającym wniosek z dnia 16 maja 2013 r. Wnioskodawczyni wyjaśniła, iż:

* Zakup przedmiotowej nieruchomości wraz z drogą dojazdową w całości wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej i służy tylko i wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT. Siedziba firmy zajmuje całą powierzchnię zakupionej nieruchomości. Parter budynku przeznaczony jest dla klientów firmy, natomiast na piętrze znajduje się biuro właściciela oraz pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i sanitariaty.

* Udział wynoszący 2/30 części we własności nieruchomości składającej się z działek nr 388/67, 393/67 i 401/2 stanowiących drogę dojazdową służy tak jak i cały budynek tylko i wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

* Zakup rolet zewnętrznych zamontowanych w przedmiotowej nieruchomości służy podobnie jak cały budynek oraz przynależna mu droga dojazdowa wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Nieruchomość od momentu podjęcia decyzji o jej zakupie i uiszczeniu pierwszej zaliczki na poczet tej transakcji miała być przeznaczona do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) jako przyszła siedziba firmy.

* Wnioskodawczyni wyjaśniła również, że przedmiotowy budynek nie służył i nie służy innym celom niż prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności nie jest wynajmowany na żadne cele usługowe bądź mieszkaniowe. Budynek nie służy Wnioskodawczyni również w żadnych celach osobistych w szczególności mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w związku z zakupem przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem własności gruntu oraz udziału wynoszącego 2/30 części we własności nieruchomości stanowiących drogę dojazdową i zakupu rolet zewnętrznych do budynku przekazanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od tych zakupów, udokumentowanych stosownymi fakturami.

2.

W jakim okresie Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem własności gruntu oraz udziału wynoszącego 2/30 części we własności nieruchomości stanowiących drogę dojazdową i zakupu rolet zewnętrznych do budynku.

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawczyni przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia VAT.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 powołanego wyżej przepisu, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, rafy), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu,

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Powyższe przepisy oznaczają że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni.

Niezależnie od tego, czy dokonany zakup stanowi kompletny i zdatny do użytkowania towar czy środek trwały, czy też dokonywane są dopiero nakłady (inwestycja w toku) czy też dokonywane są płatności zaliczkowe, których efektem będzie środek trwały - podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, jeśli tylko zakup dokonywany jest w związku z obecnie prowadzoną lub planowaną dopiero działalnością opodatkowaną.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nieruchomości wraz z prawem własności gruntu oraz udziału wynoszącego 2/30 części we własności nieruchomości stanowiących drogę dojazdową i zakupu rolet zewnętrznych do budynku, gdyż wydatek ten jest związany wyłącznie z prowadzoną przez nią jako czynnego podatnika VAT działalnością opodatkowaną.

Ad. 2

Przepisy art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług wskazują na terminy, w jakich podatnik może skorzystać z uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. I tak, zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 pkt 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Natomiast w myśl ust. 11 tegoż artykułu jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Podatnik ma prawo do skorzystania z odliczenia w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi); jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m.in. w art. 88 ww. ustawy.

W myśl przepisów art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r" poz. 749 z późn. zm.) cyt "Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację." Natomiast zgodnie z ust. 2 ww. przepisu skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Zakup przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem własności gruntu oraz udziału wynoszącego 2/30 części we własności nieruchomości stanowiących drogę dojazdową i zakupu rolet zewnętrznych do budynku związany jest bezspornie z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. W przedmiotowej sprawie nie zachodzą również przesłanki negatywne określone w art. 88 ustawy. Reasumując z tytułu zakupu przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem własności gruntu oraz udziału wynoszącego 2/30 części we własności nieruchomości stanowiących drogę dojazdową i zakupu rolet zewnętrznych do budynku Wnioskodawczyni przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała wszystkie wspomniane faktury lub odpowiednio w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych poprzez złożone przez Wnioskodawczynię korekty tych deklaracji podatkowych wraz z uzasadnieniem przyczyn złożenia tych korekt.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego,

* nieprawidłowe - w zakresie terminu realizacji nabytego prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostało w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 powołanego przepisu, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Powyższe regulacje oznaczają, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy o VAT.

Należy ponadto zauważyć, iż formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Przepisy art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy wskazują na terminy, w jakich podatnik może z tego uprawnienia skorzystać. I tak, zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 pkt 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi, o czym stanowi art. 86 ust. 12 ustawy.

W art. 86 ust. 13 ustawy przewidziano, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. "niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego". Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo - prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1) kształtuje się w danym okresie rozliczeniowym. Zdarzeniem uprawniającym do obniżenia podatku należnego - co wprost wynika z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy - jest przy tym zazwyczaj otrzymanie faktury lub dokumentu celnego, a ewentualne późniejsze rozliczenie podatku jest konsekwencją już nabytego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny wyłącznie do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawczyni od 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz handlu biżuterią głównie wykonaną z pereł (czynności opodatkowane). W grudniu 2011 r. zakupiła na rynku pierwotnym nieruchomość - budynek jednorodzinny w zabudowie szeregowej wraz z własnością gruntu oraz udział wynoszący 2/30 części we własności nieruchomości składającej się z działek nr 388/67, 393/67 i 401/2 stanowiących drogę dojazdową. Celem zakupu nieruchomości było przeniesienie siedziby firmy Wnioskodawczyni, z wynajmowanego od firmy zewnętrznej lokalu. Faktyczne wprowadzenie budynku do ewidencji środków trwałych nastąpiło dopiero w grudniu 2012 r., a podatek VAT od żadnej z faktur zaliczkowych, ani z faktury końcowej za zakup budynku wraz z własnością gruntu oraz udziału w drodze dojazdowej, a także z faktury dokumentującej zakup rolet do chwili obecnej nie został odliczony. Pomimo otrzymania faktur w okresach zgodnych z datami ich wystawienia faktury nie były ujmowane w rejestrach zakupu VAT.

Zakup przedmiotowej nieruchomości wraz z drogą dojazdową w całości wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej i służy tylko i wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT. Siedziba firmy zajmuje całą powierzchnię zakupionej nieruchomości. Parter budynku przeznaczony jest dla klientów firmy, natomiast na piętrze znajduje się biuro właściciela oraz pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i sanitariaty.

Udział wynoszący 2/30 części we własności nieruchomości składającej się z działek nr 388/67, 393/67 i 401/2 stanowiących drogę dojazdową służy tak jak i cały budynek tylko i wyłącznie sprzedaży opodatkowanej.

Zakup rolet zewnętrznych zamontowanych w przedmiotowej nieruchomości służy podobnie jak cały budynek oraz przynależna mu droga dojazdowa wyłącznie sprzedaży opodatkowanej. Nieruchomość od momentu podjęcia decyzji o jej zakupie i uiszczeniu pierwszej zaliczki na poczet tej transakcji miała być przeznaczona do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) jako przyszła siedziba firny.

Przedmiotowy budynek nie służył i nie służy innym celom niż prowadzona działalność gospodarcza, a w szczególności nie jest wynajmowany na żadne cele usługowe bądź mieszkaniowe. Budynek nie służy Wnioskodawczyni również w żadnych celach osobistych w szczególności mieszkaniowych.

Mając na uwadze przedstawiony zaistniały stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż skoro zakup nieruchomości z udziałem w gruncie wraz z drogą dojazdową oraz zakup rolet zewnętrznych posłużył w celu przyszłego osiągania przychodów z działalności gospodarczej w całości opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawczyni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących ww. zakupy.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Natomiast zrealizowanie przez Wnioskodawczynię nabytego prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. nabyciami, możliwe jest poprzez złożenie korekt deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług za te okresy rozliczeniowe, w których Wnioskodawczyni otrzymywała faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie wyłącznie cyt. wyżej przepis art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, bowiem skoro otrzymane faktury nie były ujmowane w rejestrach zakupu VAT, a tym samym Wnioskodawczyni nie dokonała obniżenia podatku w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez złożenie korekty, przysługuje Wnioskodawczyni jedynie za miesiąc, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego, czyli w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymywała ona faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki. Należy wskazać, że dokonując odliczenia Wnioskodawczyni winna mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym otrzymała fakturę lub odpowiednio w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (pytanie nr 2) należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku gdy zakupy nieposłużyły sprzedaży opodatkowanej) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl