IBPP2/443-188b/07/BWo

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-188b/07/BWo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za rezygnację z zamówionego zabiegu kosmetycznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2007 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za rezygnację z zamówionego zabiegu kosmetycznego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi hotelarskie. Przy hotelu Spółka prowadzi również instytut kosmetyczny oraz restaurację. Na żądanie klientów Spółka dokonuje rezerwacji miejsc hotelowych oraz rezerwacji terminów zabiegów kosmetycznych wykonywanych na rzecz gości hotelowych.

Spółka pobiera od klientów określone kwoty związane z rezerwacją miejsc hotelowych, rezygnacją z zarezerwowanego uprzednio zabiegu kosmetycznego czy ze zmniejszeniem przez klienta pierwotnej wartości zamówienia o poziom uzgodniony przy dokonywaniu rezerwacji. Spółka podjęła działania skierowane na ujednolicenie zasad, na jakich od klientów pobierane są ww. kwoty. Stąd, jakkolwiek opisane niżej płatności, obok innych rozwiązań, mogą być stosowane przez Spółkę już obecnie, wniosek dotyczy przyszłego stanu faktycznego, tj. po ujednoliceniu zasad pobierania przedmiotowych kwot.

Spółka pobierać będzie opłatę za rezygnację z zamówionego zabiegu kosmetycznego. Opłata ta pobierana będzie w przypadku, gdy klient korzystający z pobytu w hotelu zrezygnuje z zarezerwowanego wcześniej zabiegu kosmetycznego. Opłata naliczana będzie w momencie opuszczania hotelu, a więc w momencie, w którym jasne będzie, że zarezerwowane świadczenie nie zostało i nie będzie wykonane (kwota opłaty jest doliczana do rachunku klienta).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Na podstawie powyżej opisanego stanu faktycznego Spółka zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji dotyczącej prawidłowego traktowania ww. opłat pobieranych przez Spółkę w zakresie podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, opłaty z tytułu rezygnacji z zamówionego zabiegu kosmetycznego mają charakter kar umownych, w związku z czym ich pobranie przez Spółkę nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami w zakresie podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

* w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,

* świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, iż oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało jako usługa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że opłata pobierana od klienta w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego wcześniej zabiegu kosmetycznego, naliczana w momencie opuszczania hotelu, tj. w momencie, w którym jasne będzie, że zarezerwowane świadczenie nie zostało i nie będzie wykonane (kwota opłaty jest doliczana do rachunku) nie jest ekwiwalentem za świadczoną przez Wnioskodawcę usługę. W wyniku rezygnacji klienta z zabiegu kosmetycznego nie dochodzi do świadczenia usługi przez Podatnika. Opłata potrącana przez Wnioskodawcę nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną usługę, lecz pełni funkcje odszkodowawczą (sankcyjną), której realizacja następuje w momencie pobierania opłaty od klienta.

Stanowisko takie potwierdza również orzecznictwo ETS. I tak w sprawie o syg. C-16/93 pomiędzy R.J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia) ETS stwierdził, że; "świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzeniem w rozumieniu art. 2 (1) VI Dyrektywy i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy".

W innej sprawie ETS stwierdził, że: "Artykuły 2 ust. 1 i 6 ust. 1 VI dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku powinny być interpretowane w ten sposób, że kwoty zapłacone tytułem zadatku w ramach umów dotyczących świadczenia usług hotelarskich podlegających podatkowi VAT, w przypadku, gdy klient skorzysta z uprawnienia do odwołania rezerwacji, a kwoty te są zatrzymywane przez przedsiębiorstwo hotelarskie, należy uznać za odszkodowanie ryczałtowe płacone w celu naprawienia szkody poniesionej w następstwie niewykonania umowy przez klienta, bez bezpośredniego związku z jakąkolwiek odpłatnie świadczoną usługą, które jako takie nie podlega opodatkowaniu" (sprawa o syg. C 277/05. Société thermale d'Eugénie-les-Bains przeciwko Minist#232;re de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - Francja).

Reasumując pobierane opłaty za rezygnację z zabiegu kosmetycznego, pełniące funkcję odszkodowawczą (kary umownej) nie stanowią wynagrodzenia za świadczoną usługę, lecz stanowią rekompensatę za poniesione przez Wnioskodawcę ewentualne koszty (straty) i nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl