Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-183/13/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2013 r. (data wpływu 26 lutego 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 maja 2013 r. znak: IBPP2/443-183/13/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina S. w 2005 r. zawarła w formie aktu notarialnego umowę przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków celem zwolnienia z długu. W ramach tej umowy firma z siedzibą w S. będąca dłużnikiem Gminy S. z tytułu niezapłaconych podatków przenosi na rzecz Gminy S. między innymi prawo wieczystego użytkowania działki o nr 2815/9 o pow.7 arów i 78 m2 położonej w S. i własności posadowionego na tej działce budynku stanowiącego lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 257 m2 oraz prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 2815/3 o powierzchni 4 ary 37 m2 położonej w S. (działka ta w ewidencji gruntów figuruje jako teren przemysłowy). W księdze wieczystej prawo własności przedmiotowych działek wpisane jest na rzecz Skarbu Państwa z wpisem dotyczącym prawa wieczystego użytkowania gruntu na Gminę S., w ewidencji gruntów działki te oznaczone są jako tereny przemysłowe. Transakcja ta była potwierdzona tylko aktem notarialnym, nie było faktury w związku z tym Gmina nie odliczała, nie miała możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Lokale użytkowe znajdujące się w przedmiotowym budynku były wynajmowane przez Gminę na rzecz dwóch najemców w następujący okresach:

1.

pierwsza umowa zawarta była od lipca 2007 r. do stycznia 2010 r. na wynajem 20 m2, a najemca prowadził w tym lokalu działalność gospodarczą,

2.

druga cześć budynku o powierzchni użytkowej 207 m2 wynajmowana jest od 2007 r. do chwili obecnej, najemca ten od listopada 2012 r. wynajmuje również pozostałą część o powierzchni 20 m2, w najmowanym budynku prowadzi działalność gospodarczą.

W listopadzie 2012 r. Gmina zawarła z tą samą firmą co w 2005 r. drugą umowę na przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu, własności budynków celem zwolnienia z długu. Zgodnie z postanowieniami tej umowy Gmina S. przejęła od tej firmy w zamian za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego kilku nieruchomości oraz własność budynków w tym prawo wieczystego użytkowania działki nr 2815/10 o pow. 10 arów 35 m2 oraz własność stanowiącego odrębną nieruchomość posadowionego na tej działce jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 430 m2, do budynku przylega wiata stalowa, a teren działki jest utwardzony asfaltem. Obecnie jako właściciel w księdze wieczystej figuruje Skarb Państwa zaś jako użytkownik wieczysty i właściciel budynków Gmina S.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy S. przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem "PU-przemysłowo-usługowe" oraz w obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej "...". Transakcja ta była potwierdzona tylko aktem notarialnym, nie było faktury w związku z tym Gmina nie odliczała, nie miała możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynki znajdujące się na tej działce w obecnej chwili nie są wynajmowane przez Gminę. Na potwierdzenie z wywiązania się przez firmę z obowiązków podatkowych Burmistrz Gminy S. wydał w przedmiotowych sprawach decyzje stwierdzającą o wygaśnięciu zobowiązań podatkowych, o które firma wnioskowała w złożonych do burmistrza wnioskach. Decyzje te zostały wydane na podstawie art. 66 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, który mówi, że szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód jej budżetu.

Gmina na przedmiotowe nieruchomości nie ponosiła nakładów na ulepszenie, a jedynie wydatki na bieżące remonty, a wartość tych remontów była niższa niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Obecnie Gmina zastanawia się nad sprzedażą przedmiotowych nieruchomości, dotyczyłoby to zbycia prawa użytkowania wieczystego wraz z posadowionymi na tych działkach budynkami, w przypadku gdy całe nieruchomości nie znajdą nabywcy Gmina rozważy sprzedaż znajdujących się w tych budynkach lokali.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

I. odnośnie działki zabudowanej nr 2815/9:

Nabycie przedmiotowej działki tj. 2815/9 wraz z budynkiem przez Gminę nastąpiło w ramach czynności niepodlegajacych opodatkowaniu, a więc nie było faktury a co za tym idzie Gmina nie miała ani możliwości ani prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Budynek ten wynajmowany jest przez okres dłuższy niż 2 lata i nie były ponoszone wydatki na ulepszenie w - rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej, tak więc sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i okres pomiędzy sprzedażą a zasiedleniem jest dłuższy niż 2 lata.

Lokale użytkowe znajdujące się w przedmiotowym budynku były wynajmowane przez Gminę na rzecz dwóch najemców w następujący okresach:

1.

pierwsza umowa zawarta była od lipca 2007 r. do stycznia 2010 r. na wynajem 20 m2, a najemca prowadził w tym lokalu działalność gospodarczą,

2.

druga część budynku o powierzchni użytkowej 207 m2 wynajmowana jest od 2007 r. do chwili obecnej, najemca ten od listopada 2012 r. wynajmuje również pozostałą część o powierzchni 20 m2, w najmowanym budynku prowadzi działalność gospodarczą.

Budynek jest wynajmowany w całości tj. cała powierzchnia użytkowa wynosząca 227 m2 a powierzchnia 257 m2, o której mowa we wniosku w pozycji opisującej stan faktyczny jest powierzchnią całkowitą budynku mierzoną po zewnętrznych stronach. Tak więc najem dotyczy całego budynku.

PKOB dla ww. budynku 1.12.125.1251 czyli budynki przemysłowe i magazynowe. Budynek i lokale przeznaczone są na cele użytkowe.

II. odnośnie działki zabudowanej nr 2815/10:

Teren działki utwardzony asfaltem stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane. Wiata stalowa przylegająca do budynku stanowi budynek w rozumienie art. 3 pkt 2 ustawy prawo budowlane.

Nabycie przedmiotowej działki tj. 2815/10 wraz z budynkami przez Gminę nastąpiło w ramach czynności niepodlegajacych opodatkowaniu, a więc nie było faktury, a co za tym idzie Gmina nie miała ani możliwości ani prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Przedmiotowe budynki nie są ani nie były przedmiotem najmu czy też umów o podobnym charakterze.

PKOB dla ww. budynków 1.12.125.1251 czyli budynki przemysłowe i magazynowe. Budynek i lokale przeznaczone są na cele użytkowe.

III. odnośnie działki nr 2815/3:

Dla przedmiotowej działki nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie wydano dla działki decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. A według wypisu z ewidencji gruntów jest to teren przemysłowy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania (oznaczone jak we wniosku):

1.

Czy sprzedaż przez Gminę prawa użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego działek nr 2815/9 i 2815/10 wraz z posadowionymi na niej budynkami podlega zwolnieniu czy też opodatkowaniu.

2.

Jeżeli sprzedaż nieruchomości wymienionych w pytaniu 1 podlega opodatkowaniu VAT to według jakiej stawki.

3.

Czy sama sprzedaż lokali w przedmiotowych budynkach podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak to według jakiej stawki.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 2815/9 i 2815/10 wraz z posadowionymi na niej budynkami będzie zwolniona z opodatkowania. Zwolnienie dla budynku posadowionego na nieruchomości oznaczonej nr działki 2815/9 będzie wynikała z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem tego artykułu zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

* dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według definicji z art. 2 pkt 14 ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. A przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT czyli pierwsze zasiedlenie będzie zatem miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. W opisanym przypadku warunki te zostały spełnione bowiem budynki te są wynajmowane przez okres dłuższy niż 2 lata i w związku z powyższym dostawa tego budynku i budowli będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Kwestię zwolnienia z opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym posadowione są budynki rozstrzyga natomiast § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich posadowionymi na nim budynkami budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku. W przypadku zbycia natomiast prawa użytkowania wieczystego działki nr 2815/10 wraz z posadowionymi na niej budynkami dostawa budynku będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zważywszy, że zostają spełnione warunki do zastosowania tego zwolnienia, gdyż Gminie nie przysługiwało w stosunku do tych obiektów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Gmina nie poniosła wydatków na ich ulepszenie. A co za tym idzie zbycie prawa użytkowania przedmiotowej działki będzie korzystało ze zwolnienia według § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 3

Sprzedaż lokali w przedmiotowych budynkach również będzie korzystała ze zwolnienia bowiem zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a dotyczy nie tylko całych budynków czy też budowli ale również ich części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w kwestiach objętych ww. pytaniami, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego.

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Stosownie, natomiast do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b - zgodnie z zapisem art. 43 ust. 7a ustawy - nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia wymaga, że dla rozstrzygnięcia, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest, czy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego dwóch zabudowanych działek o nr 2815/9 i 2815/10 oraz posadowionych na tych działkach budynki, budowle lub ich części.

Na działce o nr 2815/9 posadowiony jest budynek. Nabycie działki 2815/9 wraz z budynkiem przez Wnioskodawcę nastąpiło w ramach czynności niepodlegajacych opodatkowaniu, Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynek ten wynajmowany jest przez okres dłuższy niż 2 lata i nie były ponoszone wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej, tak więc sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i okres pomiędzy sprzedaż a zasiedleniem jest dłuższy niż 2 lata.

Lokale użytkowe znajdujące się w przedmiotowym budynku były wynajmowane przez Wnioskodawcę na rzecz dwóch najemców od 2007 r. Budynek jest wynajmowany w całości tj. cała powierzchnia użytkowa wynosząca 227 m2. Najem dotyczy całego budynku. PKOB dla ww. budynku 1.12.125.1251 czyli budynki przemysłowe i magazynowe. Budynek i lokale przeznaczone są na cele użytkowe.

Natomiast na działce o nr 2815/10 posadowiony jest budynek wraz z przyległą do niego wiatą oraz teren działki utwardzony asfaltem. Teren działki utwardzony asfaltem stanowi budowlę w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Wiata stalowa przylegająca do budynku stanowi budynek w rozumienie ustawy prawo budowlane.

Nabycie przedmiotowej działki tj. 2815/10 wraz z budynkami przez Wnioskodawcę nastąpiło w ramach czynności niepodlegajacych opodatkowaniu, a więc nie było faktury, Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Sprzedaż tej nieruchomości będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Przedmiotowe budynki nie są ani nie były przedmiotem najmu czy też umów o podobnym charakterze. PKOB dla ww. budynków 1.12.125.1251 czyli budynki przemysłowe i magazynowe Budynek i lokale przeznaczone są na cele użytkowe.

Wnioskodawca na przedmiotowe nieruchomości nie ponosił nakładów na ulepszenia.

Tak więc mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż planowana dostawa budynku posadowionego na działce 2815/9 trwale związanego z gruntem nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w 2007 gdy budynek został wynajęty. Również spełniony zostanie drugi warunek umożliwiający zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku posadowionego na działce o nr 2815/9, minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że przy zastosowaniu zwolnienia do dostawy budynków, budowli lub ich części bez znaczenia jest okres samego najmu. Istotne znaczenie ma okres od momentu najmu do momentu dostawy, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Natomiast dostawa budynków i budowli posadowionych na działce 2815/10 będzie dostawą w ramach pierwszego zasiedlenia, jednakże będzie mogła korzystać ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a, bowiem Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie.

Powyższe będzie również dotyczyło sprzedaży części budynków tj. lokali znajdujących się w przedmiotowych budynkach. Zatem w sytuacji gdy przedmiotem dostawy będą lokale, dostawa tych lokali będzie korzystała ze zwolnienia od podatku odpowiednio na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, stosownie do którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), zwalnia się zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Powyższe oznacza, iż do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym obiekty te są posadowione.

Reasumując dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem bądź poszczególnych lokali (działka nr 2815/9) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia. Natomiast dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami i budowlą bądź poszczególnych lokali (działka nr 2815/10) będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego bądź poszczególnych lokali (działka nr 2815/9 oraz 2815/10) należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych nieruchomości) lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Dodatkowo informuje się, że ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 4 została wydana w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl