IBPP2/443-1304/11/RSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-1304/11/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. organu 12 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla opodatkowania usług montażu z wykorzystaniem własnych towarów (drzwi i paneli) w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 i lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m2, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla opodatkowania usług montażu z wykorzystaniem własnych towarów (drzwi i paneli) w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 i lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m2, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawczyni zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości opodatkowania świadczonych usług remontowo-budowlanych. Prowadzi działalność handlowo-usługową w zakresie sprzedaży paneli podłogowych i ściennych, drzwi oraz innych materiałów budowlanych wraz z akcesoriami, a także wykonywania usług montażu drzwi, paneli podłogowych oraz paneli ściennych.

W przypadku zamówienia złożonego przez klienta na zakup drzwi, czy paneli wraz z montażem w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym Wnioskodawczyni każdorazowo zawiera umowę. Przedmiotem umowy są uzgodnienia dotyczące dokonania pomiarów w budynku, dostarczenia drzwi, paneli wraz z materiałami dodatkowymi oraz montaż tych elementów w budynku, a także stosowne oświadczenie zamawiającego o powierzchni użytkowej budynku. Montażu drzwi, paneli dokonuje wykonawca - firma, z którą także Wnioskodawczyni zawiera odrębną umowę określającą warunki dokonania usługi i wykonawca obciąża Wnioskodawczynię fakturą. W przyszłości Wnioskodawczyni zamierza wykonywać montaż we własnym zakresie. Po kompleksowym wykonaniu usługi montażu Wnioskodawczyni spisuje protokół odbioru robót z udziałem zamawiającego oraz wykonawcy i wystawia fakturę. Wystawiona faktura zawiera jedną pozycję, w której wykazana jest pełna wartość świadczonej usługi. Towar zużyty podczas wykonywania usługi stanowi integralny element całej usługi i objęty jest taką samą stawką podatku jak usługa.

Usługę montażu drzwi, paneli wykonaną w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj.:

* w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m 2,

* w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m 2

Na fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży, dokumentującej montaż drzwi, czy paneli Wnioskodawczyni stosuje oznaczenie, jako:

"Usługa remontowo-budowlana w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej mniejszej niż 300 m 2 "

albo

"Usługa remontowo-budowlana w lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej mniejszej niż 150 m 2 ".

W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. Wnioskodawczyni dodatkowo wyjaśniła, iż czynności, opisane we wniosku, mieszczą się w art. 41 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto, Wnioskodawczyni wskazała, że oczekuje interpretacji odnośnie przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie usług montażu własnych towarów (zakupionych drzwi i paneli) w budynkach, lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym można opodatkować preferencyjną 8% stawką VAT.

Stanowisko Wnioskodawczyni.

W związku z tym, że Wnioskodawczyni wykonuje roboty remontowo-budowlane, co jednoznacznie wynika z umowy zawartej ze zleceniodawcą, w zakresie montażu drzwi, czy paneli w budynkach, lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wówczas do pełnej wartości usługi może ona zastosować 8% stawkę VAT, zgodnie z art. 41 ust. 12-12c Ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT wystawiona na udokumentowanie usług montażu drzwi, czy paneli powinna zawierać jedną pozycję, w której zostanie wykazana pełna wartość świadczonej usługi opodatkowanej preferencyjną 8% stawką VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ustawodawca przewidział również dla niektórych czynności opodatkowanie obniżonymi stawkami podatku VAT.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule

załącznikaNr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast, w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ww. ustawy).

W celu właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże, stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, należy uwzględniać regulację wynikającą z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z treści powołanego wyżej artykułu wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Wskazać należy także, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Zgodnie z tą klasyfikacją w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Definicję lokalu mieszkalnego zawiera art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Zauważa się, iż w przedmiotowej sprawie dla określenia właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja, przebudowa oraz roboty budowlane, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

W myśl art. 3 cyt. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

* budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),

* robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),

* przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),

* remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

W znaczeniu słownikowym ("Współczesny słownik języka polskiego", red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), "remont" oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast "montaż" to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei "instalować" oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Istotą remontu są więc wszystkie działania przywracające pierwotny stan techniczny i użytkowy w istniejącym obiekcie budowlanym lub lokalu mieszkalnym.

Modernizacja to "unowocześnienie i usprawnienie czegoś"- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Montaż - wg powyższego słownika - to "składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość".

W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie "montaż" odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa montażu, np. drzwi, paneli wraz z wykorzystaniem własnych towarów (materiałów dodatkowych), wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów, ale dla usługi zasadniczej i pomocniczej.

Należy zauważyć, iż sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont, modernizacja, termomodernizacja czy też przebudowa. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan techniczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, można traktować jako usługę remontu, modernizacji lub termomodernizacji, o których mowa w ustawie.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność handlowo-usługową w zakresie sprzedaży paneli podłogowych i ściennych, drzwi oraz innych materiałów budowlanych wraz z akcesoriami, a także wykonuje usługi montażu drzwi, paneli podłogowych oraz paneli ściennych. na podstawie zawartej umowy z klientem w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym. Przedmiotem umowy są uzgodnienia dotyczące dokonania pomiarów w budynku, dostarczenia drzwi, paneli wraz z materiałami dodatkowymi oraz montaż tych elementów w budynku, a także stosowne oświadczenie zamawiającego o powierzchni użytkowej budynku. Montażu drzwi, paneli dokonuje wykonawca - firma, z którą także Wnioskodawczyni zawiera odrębną umowę określającą warunki dokonania usługi i wykonawca obciąża Wnioskodawczynię fakturą. Po kompleksowym wykonaniu usługi montażu Wnioskodawczyni spisuje protokół odbioru robót z udziałem zamawiającego oraz wykonawcy i wystawia fakturę. Wystawiona faktura zawiera jedną pozycję, w której wykazana jest pełna wartość świadczonej usługi. Towar zużyty podczas wykonywania usługi stanowi integralny element całej usługi i objęty jest taką samą stawką podatku jak usługa.

Wnioskodawczyni usługę montażu drzwi, paneli wykonaną w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj.:

* w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m 2,

* w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m 2

opodatkowuje według preferencyjnej 8% stawki VAT.

Na fakturze wykazuje:

* "Usługę remontowo-budowlana w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej mniejszej niż 300 m 2 " albo

* "Usługę remontowo-budowlana w lokalu mieszkalnym o powierzchni użytkowej mniejszej niż 150 m 2 ".

Czynności, opisane we wniosku, mieszczą się w art. 41 ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym niniejsza interpretacja dotyczy zastosowania stawki podatku VAT, jak wynika z wniosku, dla kompleksowej usługi objętej zakresem art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, opisanej we wniosku, wykonywanej w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zaliczonym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Należy zauważyć, iż w tak opisanym przypadku Wnioskodawczyni świadczy usługę złożoną składającą się z różnych świadczeń, ściśle ze sobą powiązanych, które tworzą jedno zdarzenie w aspekcie gospodarczym, bowiem obejmuje ona dostarczenie drzwi, paneli wraz z materiałami dodatkowymi, montaż tych elementów w budynku, montaż drzwi czy paneli przez wykonawcę. Koszty dodatkowe, które Wnioskodawczyni ponosi nie stanowią celu samego w sobie i ponoszone zostają w związku ze świadczeniem usługi zasadniczej. Powinny one zatem stanowić element kalkulacyjny ceny i zostać opodatkowane na takich samych zasadach jak usługa główna.

W świetle powyższego uznać należy, że skoro Wnioskodawczyni wykonuje, w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, kompleksowe usługi remontowo-budowlane, w budynkach lub lokalach mieszkalnych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, obejmujące montaż z wykorzystaniem własnych towarów (zakupionych drzwi lub paneli), a cena za wykonanie tych usług obejmuje także koszt montowanego towaru, to dla tych usług zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 12 i ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, przy czym dokumentując tę usługę fakturą VAT, Wnioskodawczyni winna wykazać ją na fakturze w jednej pozycji.

Zatem, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zaznaczenia wymaga fakt, iż w sytuacji zmiany któregokolwiek z elementów opisu zaistniałego stanu faktycznego niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl