Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-129/10/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2010 r. (data wpływu 11 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług sfinansowanych dotacją na rozwój oraz dotacją pomostową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług sfinansowanych dotacją na rozwój oraz dotacją pomostową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Uczestnicy projektu zrealizowali już część szkoleniowo-doradczą i są w trakcie tworzenia biznesplanu.

W kwietniu 2010 r. osoby, które zyskają pozytywną ocenę biznesplanu, zarejestrują działalność gospodarczą.

Ponieważ Wnioskodawczyni zakłada, że opisywane zdarzenie przyszłe będzie dotyczyć jej osoby, dlatego opisała poniżej kolejne zdarzenia w odniesieniu bezpośrednio do jej przyszłej działalności gospodarczej.

Pod koniec kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni podpisze umowę na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości na kwotę 40.000,00 zł. Pieniądze te przeznaczy na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów reklamy.

Z kwoty dotacji sfinansowane zostaną wydatki w kwotach brutto. Wypłata dotacji będzie odbywać się transzami, w ciągu kilku miesięcy. Wypłata kolejnych transz uzależniona będzie od rozliczenia się z instytucją pośredniczącą z wypłaconej wcześniej transzy. Podstawą dokonywania wydatków i rozliczenia dotacji będzie harmonogram rzeczowo-finansowy, załączony do zaakceptowanego wcześniej biznesplanu.

Ponieważ Wnioskodawczyni będzie od początku czynnym podatnikiem VAT, zamierza w pierwszych miesiącach działalności wystąpić o zwrot podatku VAT (wynikający z nadwyżki VAT naliczonego z faktur zakupu sfinansowanych dotacją w kwotach brutto), ponieważ kwoty podatku naliczonego z pewnością będą wyższe niż podatku należnego (w pierwszych miesiącach działalności).

Ponadto przez pierwsze 6 miesięcy działalności będzie wypłacana dotacja pomostowa w kwocie 1.204 zł miesięcznie na pokrycie bieżących wydatków takich jak: obowiązkowe składki społeczne i zdrowotne, czynsz, telefon, ubezpieczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczać podatek VAT należny z faktur zakupu sfinansowanych zarówno dotacją na rozwój jak i dotacją pomostową.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jako podatnik VAT czynny świadczący usługi wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT, będzie miała prawo odliczać w całości VAT od faktur zakupu sfinansowanych dotacją na rozwój jak i dotacją pomostową, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę jego płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia będzie miał zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Jeśli podatnik zamierza przeznaczyć dane towary lub usługi na cele działalności opodatkowanej, to jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług (choćby przed zrealizowaniem prawa do odliczenia, towary bądź usługi nie zostały jeszcze spożytkowane na cele działalności opodatkowanej).

Należy ponadto zauważyć, iż w art. 88 ustawy o VAT zostały wskazane sytuacje, w których podatnikowi podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawczyni jest uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Uczestnicy projektu zrealizowali już cześć szkoleniowo-doradczą i są w trakcie tworzeniu biznesplanu. W kwietniu 2010 r. osoby, które zyskają pozytywną ocenę biznesplanu, zarejestrują działalność gospodarczą. Pod koniec kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni podpisze umowę na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości na kwotę 40.000,00 zł. Pieniądze te przeznaczy na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów reklamy. Z kwoty dotacji sfinansowane zostaną wydatki w kwotach brutto. Wypłata dotacji będzie odbywać się transzami, w ciągu kilku miesięcy. Wypłata kolejnych transz uzależniona będzie od rozliczenia się z instytucją pośredniczącą z wypłaconej wcześniej transzy. Podstawą dokonywania wydatków i rozliczenia dotacji będzie harmonogram rzeczowo-finansowy, załączony do zaakceptowanego wcześniej biznesplanu.

Z wniosku wynika również, iż Wnioskodawczyni będzie podatnikiem VAT czynnym świadczącym wyłącznie usługi opodatkowane podatkiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, sfinansowanych dotacją na rozwój oraz dotacją pomostową, pod warunkiem, że podatek ten związany będzie wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną oraz nie zaistnieją wyłączenia wskazane w art. 88 ustawy o VAT. Wówczas bowiem cały podatek może być alokowany jako związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych i podlegający w związku z tym odliczeniu. Prawo to będzie przysługiwało Wnioskodawczyni nawet w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym, gdyż jak wcześniej wskazano, prawo do odliczenia nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, natomiast nie rozstrzyga kwestii, czy Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz formy tego zwrotu, gdyż Wnioskodawczyni nie zadała pytania oraz nie sformułowała stanowiska w tym zakresie. Stwierdzenia w tym zakresie, zawarte we wniosku w opisie zdarzenia przyszłego, potraktowano jako element tego zdarzenia przyszłego bez dokonywania ich oceny.

Ponadto tut. organ informuje, że kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, będą przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl