IBPP2/443-1266/11/RSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-1266/11/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2011 r. (data wpływu 29 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2012 r. (data wpływu 23 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi budowlano-montażowej obejmującej częściową produkcję, dostawę oraz montaż dźwigów wykonywanej w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem w dniu 23 lutego 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi budowlano-montażowej obejmującej częściową produkcję, dostawę oraz montaż dźwigów wykonywanej w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny/ zdarzenie przyszłe:

"Wnioskodawca" zajmuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywaniem usług polegających na dostawie dźwigów osobowych/wind (dalej jako "Dźwigi") z jednoczesnym wykonywaniem prac budowlano-montażowych Dźwigów.

Dźwigi, których dotyczą wykonywane usługi są częściowo produkowane przez Wnioskodawcę (Wnioskodawca jest producentem aparatury sterowej do dźwigów), natomiast część mechaniczna jest zakupywana od podmiotów zewnętrznych będących producentami tych elementów.

Wnioskodawca wykonuje ww. usługi po podpisaniu z Zamawiającym/Inwestorem umowy na dostawę Dźwigów i wykonanie prac budowlano-montażowych w obiektach wskazanych w tej umowie (dalej jako "Umowa").

Obiekty, w których wykonywane są ww. usługi należą do obiektów budownictwa mieszkaniowego, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przedmiot podpisywanej przez Wnioskodawcę i Zamawiającego/Inwestora Umowy obejmuje zatem wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na dostawie i montowaniu Dźwigów składających się z zakupionych od podmiotów zewnętrznych elementów oraz wykonanej we własnym zakresie aparatury sterowej z osprzętem.

Wykonanie usługi będącej przedmiotem Umowy polega na tym, że Wnioskodawca dostarcza kompletny Dźwig na miejsce wykonania prac budowlano-montażowych wskazane w Umowie, następnie prowadzi prace budowlano-montażowe polegające na zainstalowaniu Dźwigu w przygotowanym wcześniej przez Zamawiającego/Inwestora szybie wewnątrz obiektu, a następnie - po zakończeniu prac i odbiorze Dźwigu przez Jednostkę Notyfikowaną UDT, potwierdzonym certyfikatem CE, a dalej rejestracją - przekazuje Dźwig Zamawiającemu/Inwestorowi do eksploatacji. Po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych prac Dźwig staje się częścią obiektu, w którym został zamontowany.

W świetle powyższego, Wnioskodawca chciałby upewnić się, że wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących częściową produkcję, dostawę oraz montaż Dźwigów w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

W piśmie z dnia 23 lutego 2012 r. Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, iż

Z treści Umów zawartych z Inwestorem wynika, iż Spółka świadczy kompleksową usługę budowlano - montażową.

Wnioskodawca dostarcza całość materiału, zarówno tego wyprodukowanego we własnym zakresie jak i pozostałego niezbędnego do wykonania całej usługi. Cena usługi obejmuje koszt całego materiału wraz z kosztem prac budowlano - montażowych.

Czynności wykonywane w ramach umowy, gdzie przedmiot umowy stanowią prace budowlano montażowe, są ze sobą ściśle powiązane i stanowią nierozerwalną całość przedmiotu umowy, są to:

* dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

* wykonanie prac budowlanych lub przebudowa szybu windy w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) realizowanych w ramach budownictwa społecznego, mających na celu przygotowanie tego szybu do prac montażowych windy;

* wykonanie prac montażowych windy w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) realizowanych w ramach budownictwa społecznego.

Prace te objęte są zakresem wynikającym z art. 41 ust. 12 Ustawy o VAT.

Wykonanie ww. prac po ich zakończeniu jest zawsze potwierdzane protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie strony Umowy, tj. Zamawiającego/Inwestora oraz Wykonawcę/Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę robót budowlano-montażowych obejmujących częściową produkcję, dostawę oraz montaż Dźwigów w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane roboty budowlano-montażowe obejmujące częściową produkcję, dostawę oraz montaż Dźwigów w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym są opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, dalej jako "Ustawa o VAT"), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako "VAT") podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka VAT co do zasady wynosi 23%. Jednocześnie, na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT, w okresie tym do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji łub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę 8%.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, zgodnie z art. 41 ust. 12a Ustawy o VAT, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku realizowana przez Wnioskodawcę dostawa polega na dostarczeniu Dźwigu i jego montażu w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora. Nie ulega wątpliwości, że Dźwig zalicza się do kategorii rzeczy, co oznacza, że spełniony jest warunek uznania Dźwigu za towar na gruncie Ustawy o VAT. Natomiast w odniesieniu do obiektów, w których Dźwig jest montowany, należy zaznaczyć, że stanowią one obiekty budownictwa mieszkaniowego, zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Po wykonaniu przez Wnioskodawcę wszystkich prac budowlano-montażowych Dźwig staje się częścią obiektu budownictwa mieszkaniowego, w którym został zamontowany i którego właścicielem jest Zamawiający/Inwestor.

Konsekwentnie, w wyniku wykonania dostawy Dźwigu i jego montażu w szybie obiektu przez Wnioskodawcę, właścicielem Dźwigu staje się Zamawiający/Inwestor. W omawianej sytuacji dochodzi zatem do przeniesienia prawa do rozporządzania Dźwigiem jak właściciel z Wnioskodawcy na Zamawiającego/Inwestora. Co więcej, Dźwig staje wówczas częścią obiektu budownictwa mieszkaniowego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że skoro zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z ust. 12a Ustawy o VAT dostawa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlega opodatkowaniu VAT według stawki 8%, to w omawianej sytuacji dostawa Dźwigów wraz z ich montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego spełnia przesłanki przewidziane w tych artykułach, a co za tym idzie, podlega opodatkowaniu VAT według stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT stanowi natomiast, iż przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu, niebędące dostawą towarów. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem, aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Czynność może być albo odpłatna albo nieodpłatna. Na gruncie podatku od towarów i usług nie występują czynności częściowo odpłatne. Jeśli tylko czynność została wykonana za wynagrodzeniem, to jest ona odpłatna.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy natomiast zaznaczyć, że zarówno w przepisach ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule

załącznikaNr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy o VAT - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast, w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ww. ustawy o podatku od towarów i usług).

W celu właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże, stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, należy uwzględniać regulację wynikającą z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z treści powołanego wyżej artykułu wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Wskazać należy także, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Zgodnie z tą klasyfikacją w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 - mieszkalnych jednorodzinnych, 112 - o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 - zbiorowego zamieszkania.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przepisy ww. ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei, zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast, definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 cyt. ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja to "unowocześnienie i usprawnienie czegoś"- według internetowego słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.).

Montaż - wg powyższego słownika - to "składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.". W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie "montaż" odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

W znaczeniu słownikowym ("Współczesny słownik języka polskiego", red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), "remont" oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast "montaż" to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei "instalować" oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Zauważa się, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów, ale dla usługi zasadniczej i pomocniczej.

Należy zauważyć, iż sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, czy też przebudowa. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan techniczny czy wartość użytkową budynku, można traktować ją jako czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywaniem usług polegających na dostawie dźwigów osobowych/wind z jednoczesnym wykonywaniem prac budowlano-montażowych Dźwigów. Wnioskodawca wskazuje, że z Umów zawartych z Inwestorem wynika, iż Spółka świadczy kompleksową usługę budowlano - montażową. Dźwigi, których dotyczą wykonywane usługi są częściowo produkowane przez Wnioskodawcę (jest on producentem aparatury sterowej do dźwigów), natomiast część mechaniczna jest zakupywana od podmiotów zewnętrznych będących producentami tych elementów. Przedmiot podpisywanej przez Wnioskodawcę i Zamawiającego/Inwestora Umowy obejmuje zatem wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na dostawie i montowaniu Dźwigów składających się z zakupionych od podmiotów zewnętrznych elementów oraz wykonanej we własnym zakresie aparatury sterowej z osprzętem. Wnioskodawca wykonuje ww. usługi po podpisaniu z Zamawiającym/inwestorem umowy na dostawę Dźwigów i wykonanie prac budowlano-montażowych w obiektach wskazanych w tej umowie. Obiekty, w których wykonywane są ww. usługi należą do obiektów budownictwa mieszkaniowego, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wykonanie usługi będącej przedmiotem Umowy polega na tym, że Wnioskodawca dostarcza kompletny Dźwig na miejsce wykonania prac budowlano-montażowych wskazane w Umowie, następnie prowadzi prace budowlano-montażowe polegające na zainstalowaniu Dźwigu w przygotowanym wcześniej przez Zamawiającego/Inwestora szybie wewnątrz obiektu, a następnie - po zakończeniu prac i odbiorze Dźwigu, a dalej rejestracją - przekazuje Dźwig Zamawiającemu/ Inwestorowi do eksploatacji. Po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych prac Dźwig staje się częścią obiektu, w którym został zamontowany.

Wnioskodawca dostarcza całość materiału, zarówno tego wyprodukowanego we własnym zakresie jak i pozostałego zakupionego od podmiotów zewnętrznych, niezbędnego do wykonania całej usługi. Cena usługi obejmuje koszt całego materiału wraz z kosztem prac budowlano-montażowych.

Czynności wykonywane w ramach umowy, gdzie przedmiot umowy stanowią prace budowlano montażowe, są ze sobą ściśle powiązane i stanowią nierozerwalną całość przedmiotu umowy, są to:

* dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

* wykonanie prac budowlanych lub przebudowa szybu windy w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) realizowanych w ramach budownictwa społecznego, mających na celu przygotowanie tego szybu do prac montażowych windy;

* wykonanie prac montażowych windy w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) realizowanych w ramach budownictwa społecznego.

Prace objęte są zakresem wynikającym z art. 41 ust. 12 Ustawy o VAT.

Wykonanie ww. prac po ich zakończeniu jest zawsze potwierdzane protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez obie strony Umowy, tj. Zamawiającego/Inwestora oraz Wykonawcę/Wnioskodawcę.

Tym samym niniejsza interpretacja dotyczy zastosowania stawki podatku VAT, jak wynika z wniosku, dla kompleksowej usługi objętej zakresem art. 41 ust. 12, opisanej we wniosku, wykonywanej w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów, stwierdzić należy, że do opisanych we wniosku usług montażu dźwigów osobowych, w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (P)KOB 11), wykonywanych w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (bez odrębnego rozliczenia kosztów dodatkowych, np. odrębnie robocizna i materiał, transport, narzędzia itp.), zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Zwrócić uwagę należy na sformułowanie Wnioskodawcy, iż po wykonaniu wszystkich prac budowlano-montażowych dźwig staje się częścią obiektu budownictwa mieszkaniowego, w którym został zamontowany. Zatem dostawa dźwigów wraz z ich montażem korzysta ze stawki 8%, tak jak dostawa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W odniesieniu do powyższego podkreślić należy, że to, iż montaż dźwigu w obiekcie budownictwa mieszkaniowego nie powoduje, że mamy do czynienia z dostawą części obiektu budowlanego, lecz jak wynika z wniosku z kompleksową usługą składającą się z kilku elementów składowych, która korzysta ze stawki 8%.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, jednak prawidłowość stanowiska nie do końca wynika ze wskazanej przez Wnioskodawcę podstawy prawnej.

Należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Końcowo zaznaczenia wymaga fakt, iż w sytuacji zmiany któregokolwiek z elementów opisu sprawy niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl