Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 maja 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-124/13/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2013 r. (data wpływu 14 lutego 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2013 r. (data wpływu 13 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia lokalu użytkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia lokalu użytkowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 kwietnia 2013 r. (data wpływu 13 maja 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 24 kwietnia 2013 r. znak: IBPP2/443-124/13/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 7 listopada 2000 r. Wnioskodawca zawarł umowę z Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie ustalenia warunku budowy i finansowania lokalu użytkowego, zajmującego całą kondygnacje budynku mieszkalno usługowego realizowanego w technologii tradycyjnej wraz z piwnicą. Wnioskodawca zobowiązał się do pokrycia rzeczywistych kosztów budowy lokalu. Spółdzielnia zobowiązała się do zrealizowania umowy budowy i wydania członkowi spółdzielni przydziału tego lokalu po dokonaniu odbioru przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy.

Spółka jako członek spółdzielni została zobowiązana do dokonywania następujących wpłat:

* 1 rata - w terminie 10-ciu dni od podpisania umowy w wysokości 30%,

* pozostała część w pięciu równych, miesięcznych ratach do dnia 20 listopada 2000 r.

W związku ze zmianą przepisów prawa spółdzielczego w dniu 13 września 2002 r. umowa przekształciła się w umowę o budowę lokalu o innym przeznaczeniu. W dniu 4 października 2002 r. został podpisany akt notarialny

* umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa przenosząca własność lokalu.

Spółka dokonała wpłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej kosztów budowy lokalu wraz z kosztem budowy związanych z własnością tego lokalu udziałem w częściach wspólnych i prawie wieczystego użytkowaniu gruntu.

Czynności ustanowienia odrębnej własności do 30 kwietnia 2004 r. nie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Spółce nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT (spółdzielnia go nie naliczyła).

Nakłady poniesione na ulepszenie i przystosowanie lokalu do potrzeb spółki nie przekroczyły 30%. Lokal przez cały okres jest używany przez spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W uzupełnieniu, Wnioskodawca wskazał, iż przy nabyciu przedmiotowego lokalu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Wydatki poniesione na ulepszenie zakupionego lokalu, w stosunku do których spółka posiadała prawo do obniżenia podatku należnego były znacznie niższe niż 30% wartości początkowej lokalu. Ulepszenie lokalu zakończono 11 lipca 2001 r. Zakupiony lokal nigdy nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zakupiony lokal, po ulepszeniu jest przez cały czas wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę, tj. od dnia podpisania umowy notarialnej 4 października 2002 r. do chwili obecnej. Spółka nosi się z zamiarem sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynność dokonania sprzedaży lokalu będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności uważa, że zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług czynność sprzedaży przedmiotowego lokalu została zwolniona z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym

z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że aby sprzedaż lokalu mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać lokal użytkowy. W dniu 7 listopada 2000 r. Wnioskodawca zawarł umowę z Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie ustalenia warunku budowy i finansowania lokalu użytkowego. Wnioskodawca zobowiązał się do pokrycia rzeczywistych kosztów budowy lokalu. Spółdzielnia zobowiązała się do zrealizowania umowy budowy i wydania członkowi spółdzielni przydziału tego lokalu po dokonaniu odbioru przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy. Spółka dokonała wpłat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej kosztów budowy lokalu wraz z kosztem budowy związanych z własnością tego lokalu udziałem w częściach wspólnych i prawie wieczystego użytkowaniu gruntu. Czynności ustanowienia odrębnej własności do 30 kwietnia 2004 r. nie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wskazał, iż przy nabyciu przedmiotowego lokalu nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Wydatki poniesione na ulepszenie zakupionego lokalu, w stosunku do których spółka posiadała prawo do obniżenia podatku należnego były znacznie niższe niż 30% wartości początkowej lokalu. Ulepszenie lokalu zakończono 11 lipca 2001 r. Zakupiony lokal nigdy nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Zakupiony lokal, po ulepszeniu jest przez cały czas wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, tj. od dnia podpisania umowy notarialnej 4 października 2002 r. do chwili obecnej.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż do dostawy ww. lokalu użytkowego nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa lokalu użytkowego nastąpi bowiem w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż przed dokonaniem tej sprzedaży przez Wnioskodawcę nie doszło do wydania przedmiotowego lokali do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie dostawa lokalu użytkowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż w stosunku do lokalu użytkowego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jak również Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie lokalu użytkowego przekraczających 30% wartości początkowej lokalu użytkowego.

W związku z powyższym sprzedaż lokalu użytkowego podlega zwolnieniu od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl