Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-1166/13/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 listopada 2013 r. (data wpływu 18 grudnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z 14 marca 2014 r. (data wpływu 19 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 390/12 zabudowanej budynkami i budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawo budowlane, zwolnienia prawa użytkowania wieczystego udziału w działce nr 391/12 zabudowanej drogą oraz udokumentowania dostawy fakturą VAT,

* nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania urządzeń budowlanych znajdujących się na działce nr 390/12.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 390/12 zabudowanej budynkami, budowlą oraz urządzeniami budowlanymi i zwolnienia prawa użytkowania wieczystego udziału w działce nr 391/12 zabudowanej drogą oraz udokumentowania dostawy fakturą VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 marca 2014 r. (data wpływu 19 marca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 marca 2014 r. znak: IBPP2/443-1166/13/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca ma potencjalnego klienta, który chce kupić nieruchomość gruntową usytuowaną w B. Nieruchomość jest zabudowana budynkami o charakterze biurowym, usługowym, produkcyjnym i magazynowym oraz budowlami tj. remont dróg zakładowych, place i parkingi, ogrodzenie, bezodpływowe zbiorniki szambo, zewnętrzna sieć wodociągowa, wiaty itd. Składa się z kompleksu 5 działek o następujących numerach: 390/12, 391/12, 392/12, 393/12, 394/12 o łącznej powierzchni 27684 m2 - w użytkowaniu wieczystym.

Klient chce kupić od nas wszystkie opisane wyżej działki jednakże ze względu na dużą ilość budynków i budowli Wnioskodawca przedstawia stan faktyczny dla sprzedaży każdej działki z osobna wraz z 1/5 udziału w drodze dojazdowej.

1. Działka nr 390/12 o powierzchni 8996 m2 będąca własnością Skarbu Państwa, natomiast użytkowanie wieczyste wpisane jest w KW na rzecz naszej spółki tj. P Spółka z o.o. do 5 grudnia 2089 jest działką zabudowaną, na której znajdują się następujące budynki i budowle trwale z gruntem związane:

a.

budynki:

* ppkt 1. budynek transformatorowni - w 1992 r. nabyty i przyjęty do użytkowania, oraz w roku 2007 podwyższana jego wartość początkowa o około 126% na skutek modernizacji.

* ppkt 2. magazyn główny stolarnia nabyty i przyjęty w 1992 r. modernizowany w 1999 r. podwyższana jego wartość początkowa o około 23%, modernizowany w 2003 r. podwyższana jego wartość początkowa o około 64%, modernizowany w 2004 r. podwyższana jego wartość początkowa o około 162% wynajmowany prawie w całości do nadal

* ppkt 3. budynek magazynowo - warsztatowy nabyty i przyjęty do użytkowania w 1992 r. użytkowany na własne potrzeby i częściowo wynajmowany a od 01.04.2011 wynajmowany w 100%,

* ppkt 4. magazyn blaszak nabyty w 1992 r. wynajmowany w 100% od 15 lutego 2003 r. do nadal,

* ppkt 5. hala magazynowa z blachy ocynkowanej wytworzona i przyjęta w 1992 r. modernizowana w 1992 r. i podwyższana wartość o około 9%, wynajmowana od 1992 r. częściowo a od 1 września 2010 r. wynajmowany w 100%,

* ppkt 6. hala magazynowa stalowa wytworzona i przyjęta do użytkowania w 1993 r. wynajmowana od 1 lutego 2007 r. w 100% do nadal,

* ppkt 7. budynek dobudowany wytworzony i przyjęty w 1999 r. wynajęty w całości od 1 kwietnia 2004 r.,

* ppkt 8. pomieszczenie-mieszalnia chemii wytworzony i przyjęty w 1999 r. częściowo wynajęty od 1 czerwca 2007 r. około 50% do nadal.

b.

budowle:

* bezodpływowy zbiornik szambo - wytworzony i przyjęty jako budowla w 1990 r.,

* nawierzchnia asfaltowa 3395 m.kw. - wytworzona jako remont dróg zakładowych w 1991 r. a w 1992 r. ulepszona, wynajęta w ilości 300 mk. od 15.07.2005 do 28.02.2011,

* place składowe i parkingi - nawierzchnia utwardzona z płyty betonowej i trylinki 1050 m.kw. nabyte i przyjęte jako budowla w 1992 r. wynajmowane w ilości 660 m.kw. od 1 maja 2008 r. do nadal,

* ogrodzenie bazy o dł. 128,77 mb - nabyte i przyjęte w 1992 r.,

* wiata 9,3x3,7x4,14 wytworzona w 1991 r. wynajęta w całości od 1 kwietnia 2011 r. do nadal

* przy nabyciu lub wytworzeniu działki Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów, wytworzeniu lub modernizacji (rok 1990, 1991, 1992, 1993),

* poniesione wydatki przez Spółkę na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej,

* w związku z poniesionymi nakładami Spółka przeważnie nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków (lata 1990 do 1993), a użytkuje te budowle w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych w swojej działalności a cześć pomieszczeń oraz gruntów jest wynajmowane obcym firmom,

* w przypadku podpunktu 1 Spółka miała prawo do obniżenia podatku należnego od modernizacji przeprowadzonej w 2007 r. a budynek ten jest używany jako transformatorownia, znajdują się w nim główne urządzenia licznikowe do pomiaru zużycia prądu całej bazy. Budynek sam w sobie nie jest wynajmowany ale liczniki znajdujące się w tym budynku służą do pomiarów energii elektrycznej, która jest także zużywana przez firmy wynajmujące u nas pomieszczenia i za którą te firmy obciążamy i firma użytkuje ten budynek w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych,

* w przypadku podpunktu 2 Spółka miała prawo do obniżenia podatku należnego od modernizacji przeprowadzonej w 1999 r. oraz od modernizacji przeprowadzonej w 2004 r. i ta część budynku, która była modernizowana jest od 1 listopada 2008 r. wynajmowany firmom do nadal, ponadto firma użytkuje ten budynek w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

* w przypadku podpunktu 7 spółka miała prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych nakładów (1999 r.) ale od 1 kwietnia 2004 r. spółka wynajmuje te pomieszczenia w całości a ponadto firma użytkuje ten budynek w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych,

* w przypadku podpunktu 8 spółka miała prawo do odliczenia podatku należnego od tych nakładów (1999) jednak od 1 czerwca 2007 r. do nadal jest wynajmowane około 50% powierzchni tego budynku a około 50% powierzchni jest użytkowane przez firmę Wnioskodawcy i firma użytkowała ten budynek w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

2.1/5 udziału w działce nr 391/12 o powierzchni 2243 m.kw. będąca własnością Skarbu Państwa, natomiast użytkowanie wieczyste wpisane jest w KW na rzecz Wnioskodawcy do 5 grudnia 2089,

a.

budowla:

* nawierzchnia utwardzona - asfalt o pow. 2243 m.kw. - była wytworzona jako remont dróg zakładowych w 1991 r. a w 1992 r. ulepszona,

* działka jest wewnętrzną droga zakładową, całkowicie pokrytą asfaltem jako droga dojazdowa do 5 działek (chodzi o sprzedaż udziału 1/5),

* działka jest całkowicie pokryta asfaltem, od zakończenia prac (pokrycia asfaltem) upłynęło co najmniej 5 lat,

* przy nabyciu działki Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów (rok 1991, 1992),

* poniesione wydatki przez Spółkę na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, (rok 1991, 1992 nie było jeszcze podatku VAT),

* w związku z poniesionymi nakładami Spółka nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków (rok 1991, 1992), a użytkuje te budowle w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych zarówno w prowadzonej przez siebie działalności jak również droga dojazdowa stanowi dojazd do wszystkich, firm którym Wnioskodawca wynajmuje budynki i budowle.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

1. Odnośnie budynku transformatorowni:

a. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym budynku transformatorowni, w stosunku do których Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i były one wyższe niż 30% wartości początkowej ww. budynku a zakończenie ulepszenia przedmiotowego budynku miało miejsce 31 lipca 2007 r.,

b.

budynek w stanie ulepszonym (powyżej 30% wartości początkowej) był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat,

c.

budynek transformatorowni nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

2. Odnośnie magazynu głównego stolarni:

a. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym budynku magazyn głównego stolarni, w stosunku do których Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i były one wyższe niż 30% wartości początkowej ww. budynku a przedmiotowe ulepszenie miało miejsce dn. 29 października 1999 r. gdzie odliczono podatek VAT, następne ulepszenie miało miejsce dn. 30 czerwca 2003 r. na podstawie rachunku - bez Vat gdzie nie odliczono podatku Vat, następne ulepszenie miało miejsce dn. 31 grudnia 2004 r. gdzie odliczono podatek Vat.

b.

magazyn główny stolarni w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat,

c.

magazyn główny stolarni był przedmiotem umów najmu od 31 lipca 1992 r. do nadal przez różnych wynajmujących, ponieważ okres od 31.07.1992 do nadal to okres prawie 22 lata a dokumenty odnośnie najmu i faktur jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres około 7 lat, nie umiemy jednoznacznie określić jaka część tego budynku nie była przez ten okres wynajmowana, zmieniało się to, przez pewien okres używaliśmy tego budynku sami, uważamy, że cały budynek był wynajmowany lecz mogły być pewne przerwy w tym wynajęciu np. jak zmieniał się wynajmujący oraz wiemy na pewno, że w okresie modernizacji tj. w roku 2004 r. część tego budynku, która była modernizowana nie była wtedy wynajmowana. Jednoznacznie możemy stwierdzić, że przez okres 3 lat po ostatniej modernizacji budynek ten był wynajmowany w 98%. Obecnie nie jesteśmy związani umową najmu ani umowami o podobnym charakterze na powierzchnię 160 m2 tego budynku ponieważ od 1 listopada 2012 r. powierzchni ta jest wykorzystywana do swoich potrzeb.

3. Wnioskodawca poniósł wydatki na wytworzenie i ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym dwóch obiektów:

* hali magazynowej z blachy ocynkowanej i

* hali magazynowo stalowej

w stosunku do których Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczone (przyjęte i modernizowane w 1992 r. i 1993 r. nie było jeszcze podatku VAT).

Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku magazynowo-warsztatowego i magazynu blaszak.

4. Sprostowanie: we wniosku błędnie opisano, że budynek wytworzono a faktycznie budynek dobudowany (podpunkt 7) został wytworzony przez firmę wynajmującą od Wnioskodawcy pomieszczenia i nabyty przez Wnioskodawcę na podstawie faktury VAT dn. 29 października 1999 r. i w związku z tym nabyciem przysługiwało nam prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. nabycia,

a.

po nabyciu Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego,

b.

po nabyciu ww. budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

5. Sprostowanie: we wniosku błędnie opisano, że pomieszczenie - mieszalnia chemii wytworzono a faktycznie pomieszczenie mieszalnia chemii (podpunkt 8) został wytworzony przez firmę wynajmującą od Wnioskodawcy pomieszczenia i nabyty przez Wnioskodawcę na podstawie faktury z dnia 29 października 1999 r. i przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. nabycia,

a.

po nabyciu Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego,

b.

po nabyciu ww. pomieszczenie mieszalnia chemii była wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

6. Odnośnie obiektów opisanych jako budowle:

a. Wnioskodawca uważa, iż niżej wymienione obiekty:

* bezodpływowy zbiornik szambo

* nawierzchnia asfaltowa

* place składowe i parkingi

są urządzeniami budowlami (art. 3 pkt 9 Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) jednak obiekty te na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są traktowane równoznacznie z pojęciem "budowle" i tak mamy je ewidencjonowane w księdze inwentarzowej środków trwałych dla celów podatkowych.

b. ogrodzenie bazy oraz wiata są trwale związane z gruntem i w naszej ocenie wiatę klasyfikujemy do budowli (art. 3 pkt 3 Prawo budowlane tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), a ogrodzenie jako urządzenie budowlane (art. 3 pkt 9 Prawo budowlane tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), z uwagą jak wyżej pkt 6 ppkt a).

c. Wnioskodawca poniósł wydatki na wytworzenie i ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym poszczególnych budowli tylko do nawierzchni asfaltowej (1991 i 1992 r.) i wiaty (1991) nie było podatku Vat, w stosunku do których nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

d.

ww. budowle w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat,

e.

bezodpływowy zbiornik szambo - nie był wynajmowany, nawierzchnia asfaltowa - wynajęta w ilości 300 m2 od 15.07.2005 do 28 lutego 2011 r., place składowe i parkingi - wynajmowane w ilości 600 m2 od 1 maja 2008 r. do nadal, ogrodzenie bazy - nie wynajmowane, wiata 9,3 x 3,7 x 4,14 wynajmowana w całości od 01.04.2011 do nadal.

Obiekty opisane powyżej były i nadal są wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej.

W odniesieniu do działki nr 391/12 wskazano, że:

Powierzchnia utwardzona - asfalt o pow. 2243 m.kw. jest to wewnętrzna droga zakładową, która zgodnie art. 3 pkt 3 i jest budowlą (obiekt liniowy) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

W odniesieniu do tej budowli - powierzchni utwardzonej - remontu dróg zakładowych - drogą dojazdową wewnętrzną:

a.

dostawa budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r. ale według nas będzie korzystała ze zwolnienia z Vat z art. 43.1 pkt 10a ponieważ nie nastąpiło jeszcze oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budowli,

b.

budowla nie była nigdy przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Przy sprzedaży budynków i budowli znajdujących się na działce nr 390/12 i 391/12 opisanych w pkt 1a i b oraz 2 poz. 68 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 43. 1 pkt 10 Ustawy o Vat oraz z § 13. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w części wynajmowanej a w pozostałej zwolniona na podstawie z art. 43. 1 pkt 10a i 43. 7a ustawy o Vat oraz z § 13.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów.

2. Przy sprzedaży 1/5 udziału w drodze dojazdowej - działce 391/12 - remoncie dróg zakładowych wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystało ze zwolnienia z podatku Vat na podstawie art. 43.1 pkt 10a i 43.7a ustawy o Vat oraz z § 13.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów.

3. W jaki sposób ująć na fakturze dokumentującej sprzedaż poszczególnych budowli (obiektów) znajdujących się na działach 390/12 i 391/12 i jak należy wpisać podstawy prawne zwolnienia w momencie jak do jednej pozycji zastosowanie mają 2 lub 3 podstawy prawne jednocześnie i czy mogą one zostać ujęte w załączniku do faktury, ponieważ na fakturze Wnioskodawca nie ma możliwości wpisać tyle podstaw prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W rozumieniu przepisów podatkowych sprzedaż ww. budynków i budowli (zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także budowlane urządzenia techniczne oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.) znajdujących się na działkach o numerze 390/12 i 1/5 udziału działki 391/12 jest zwolniona z podatku Vat, gdyż w większości były zakupione, wytworzone i modernizowane w 1999 r. 1991, 1992, 1993 r. i przy nabyciu prawa wieczystego użytkowania przedmiotowych działek wraz z budynkami i budowlami trwale związanymi z gruntem nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w stosunku do poniesionych wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków i budowli ponieśliśmy co prawda wydatki na ich ulepszenie, wytworzenie bądź modernizowanie w stosunku do których nie było prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego bo w 1990, 1991, 1992 i do 06.1993 r. podatku Vat jeszcze nie było i chociaż były one wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów to były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. W przypadku opisanych budynków 1, 2 gdzie Wnioskodawca poniósł nakłady na modernizację tych budynków przekraczające 30% wartości początkowej tych obiektów i spółka miała prawo do odliczenia podatku należnego od tych nakładów (1999, 2004, 2007) to także powinno to korzystać ze zwolnienia ze względu na fakt, iż firma użytkowała te budynki w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku opisanych budynków 7, 8 gdzie nakłady na wytworzenie tych budynków i spółka odliczyła podatek należny od tych nakładów (1999) to także powinno to korzystać ze zwolnienia ze względu na fakt, iż firma użytkowała te budynki w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Tak więc sprzedaż przedmiotowych budynków i budowli spełniają przesłanki do zakwalifikowania ich jako zwolnienie od podatku zgodnie z art. 43.1 ust. 10 i 10a oraz art. 43.7a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a co z za tym idzie zwolnienie od podatku należy zastosować zgodnie z § 13 pkt 1 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Co do wystawienia faktury Vat to ze względu, że do danej sprzedaży obiektu mają zastosowanie 2 lub więcej podstaw prawnych to uważamy, że mogą one zostać ujęte w szczegółowym załączniku do faktury, ponieważ na fakturze nie mamy możliwości wpisać tyle podstaw prawnych.

W przypadku potwierdzenia przez Waszą stroną prawidłowości naszego stanowiska w sprawie wyżej opisanej sprzedaży wystawimy fakturę Vat ze stawką zwolnioną i sprzedaż nastąpi na podstawie aktu notarialnego.

Uwzględniając powyższe prosimy o potwierdzenie prawidłowości zastosowania przepisów, bądź jednoznaczną interpretację czy ww. sprzedaż w całości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku Vat.

Pismem z 14 marca 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił swoje stanowisko w sposób następujący:

Odnośnie budynku transformatorowni:

Sprzedaż ww. budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Budynek trwale z gruntem związany był nabyty w 1992 r. kiedy nie było jeszcze podatku VAT, ulepszany - modernizowany powyżej 30% wartości początkowej dnia 31 lipca 2007 r., przysługiwało nam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od modernizacji ww. budynku jednak zgodnie z art. 43 ust. 7a wykorzystywany był przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odnośnie magazynu głównego stolarni:

Sprzedaż ww. budynku trwale związanego z gruntem wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w udziale 98% w budynku dotyczy powierzchni wynajmowanej oraz będzie korzystał ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w udziale 2% w budynku dotyczy powierzchni nie wynajętej. Budynek ten był nabyty w 1992 r. kiedy nie było jeszcze podatku Vat, ulepszany-modernizowany powyżej 30% wartości początkowej 3 razy z czego dwukrotnie przysługiwało nam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od modernizacji ww. budynku a budynek ten po ostatniej modernizacji był wynajmowany w 98% przez okres co najmniej 3 lat a także zgodnie z art. 43 ust. 7a wykorzystywany był przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odnośnie budynku magazynowo-warsztatowego:

Sprzedaż ww. budynku trwale z gruntem związanego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Budynek ten był nabyty w 1992 r. nie był ulepszany-modernizowany, a od 1 kwietnia 2011 r. do nadal jest wynajmowany.

Odnośnie magazynu blaszak.

Sprzedaż ww. budynku trwale z gruntem związanego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Budynek ten był nabyty w 1992 r. nie był ulepszany-modernizowany, od 15 lutego 2003 r. do nadal jest wynajmowany.

Odnośnie hali magazynowej z blachy ocynkowanej.

Sprzedaż ww. budynku trwale z gruntem związanego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Budynek ten był nabyty w 1992 r. był ulepszany-modernizowana o około 9%, od 1 września 2010 r. do nadal jest wynajmowana.

Odnośnie hali magazynowej stalowej

Sprzedaż ww. budynku trwale z gruntem związanego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Budynek ten był wytworzony w 1993 r. nie było prawa do odliczenia Vat, od 1 lutego 2007 r. do nadal jest wynajmowany.

Odnośnie budynku dobudowany:

Sprzedaż ww. budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Budynek ten był nabyty w 1999 r. było prawa do odliczenia Vat od tego nabycia, od 1 kwietnia 2004 r. do nadal był wynajmowany.

Odnośnie pomieszczenia mieszalni chemii.

Sprzedaż ww. budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Pomieszczenie to było nabyty w 1999 r. było prawo do odliczenia Vat od tego nabycia, od 1 czerwca 2007 r. był wynajmowany w 50%.

Odnośnie bezodpływowego zbiornika szambo:

Sprzedaż ww. budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Budowla ta była wytworzona w 1990 r. nie było prawa do odliczenia vat od tego nabycia, nie był wynajmowany, jednak zgodnie z art. 43 ust. 7a wykorzystywany jest przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odnośnie nawierzchni asfaltowej:

Sprzedaż ww. budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w ilości 300 m2 oraz będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w ilości 3095 m2 Budowla ta była wytworzona w 1991 r. i modernizowana w 1992 r. nie było prawa do odliczenia Vat od tego nabycia, była wynajmowana w ilości 300 m2, jednak zgodnie z art. 43 ust. 7a wykorzystywany jest przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odnośnie placów składowych i parkingów:

W naszym rozumieniu przepisów podatkowych sprzedaż ww. budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w ilości 660 m2 oraz będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w ilości 390 m2. Budowla ta była nabyta w 1992 r. i była wynajmowana w ilości 660 m2, jednak zgodnie z art. 43 ust. 7a wykorzystywany jest przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Odnośnie ogrodzenia bazy:

Sprzedaż ww. budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Budowla ta była nabyta w 1992 r. nie było prawa do odliczenia Vat od tego nabycia, jednak zgodnie z art. 43 ust. 7a wykorzystywany jest przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat i nie była wynajmowana.

Odnośnie wiaty 9,3 x 3,7 x 4,14.

Sprzedaż ww. budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Budowla ta była wytworzona w 1990 r. nie było prawa do odliczenia Vat od tego nabycia, była wynajmowana.

Odnośnie działki 391/12 tj. powierzchni utwardzonej - remontu dróg zakładowych - drogą dojazdową wewnętrzną

Sprzedaż ww. budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a. Budowla była wytworzona w 1991 r. kiedy nie było jeszcze podatku Vat, ulepszana - modernizowana powyżej 30% wartości początkowej do 12.1992 r. kiedy także nie było jeszcze podatku Vat, jest trwale z gruntem związaną, nie przysługiwało nam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wytworzenia i modernizacji i zgodnie z art. 43 ust. 7a budowla ta służyła i nadal służy działalności opodatkowanej przez co najmniej 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 390/12 zabudowanej budynkami i budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawo budowlane, zwolnienia prawa użytkowania wieczystego udziału w działce nr 391/12 zabudowanej drogą oraz udokumentowania dostawy fakturą VAT,

* nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania urządzeń budowlanych znajdujących się na działce nr 390/12.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Za dostawę towarów ustawodawca uznał również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste jak również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy).

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Jak stanowi art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Stosownie do treści art. 196 § 1 ww. ustawy, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

W świetle powyższego, skoro przez dostawę towarów przepis art. 7 ust. 1 ustawy nakazuje rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towarem jest grunt, to sprzedaż całej rzeczy (100% prawa własności) lub ułamka tej rzeczy (np. 50% prawa własności) zawsze będzie przeniesieniem prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel. Istotne jest bowiem to, że wskutek nabycia prawa majątkowego (pełnej własności lub udziału) nabywca może rozporządzać rzeczą jak właściciel. A warunek ten zostaje bezwzględnie spełniony w przypadku nabycia udziału w rzeczy. Powyższe twierdzenie uzasadnia również to, że istotą współwłasności jest niepodzielność prawa własności rzeczy. Zatem, jeśli nabywca nabywa tylko udział w rzeczy, tj. prawo majątkowe, to prawo to daje mu możliwość rozporządzania rzeczą jak właściciel, właśnie z uwagi na fakt, że istotą współwłasności jest niepodzielność prawa do rzeczy.

Tym samym, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zbycie udziału w prawie własności gruntu traktować należy jako dostawę towarów.

Podkreślić należy, iż w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, dotychczasowy współwłaściciel przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tą nieruchomością jak właściciel, w zakresie w jakim uprawnia go do tego wysokość jego udziału.

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku, gdy budynek, budowla lub ich części nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia dostawy budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że aby sprzedaż budynku lub budowli mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie natomiast z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Zgodnie z PKOB budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury;

2.

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.

budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Natomiast art. 3 pkt 9 ww. ustawy wskazuje, iż przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 390/12. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem transformatorowni, magazynem głównym stolarnia, budynkiem magazynowo - warsztatowym, magazynem blaszak, halą magazynową z blachy ocynkowanej, halą magazynową stalową, budynkiem dobudowanym oraz pomieszczeniem - mieszalnia chemii, wiatą, która jak wskazał Wnioskodawca jest budowlą w myśl art. 3 pkt 3 Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz bezodpływowym zbiornikiem szambo, nawierzchnię asfaltową, place składowe i parkingi oraz ogrodzenie bazy, które jak wskazał Wnioskodawca są urządzeniami budowlanymi w myśl art. 3 pkt 9 Prawo budowlane.

Budynek transformatorowni został nabyty w 1992 r. i przyjęty do użytkowania. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym budynku transformatorowni, w stosunku do których miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i były one wyższe niż 30% wartości początkowej ww. budynku a zakończenie ulepszenia przedmiotowego budynku miało miejsce 31 lipca 2007 r. Budynek w stanie ulepszonym (powyżej 30% wartości początkowej) był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Budynek transformatorowni nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze.

Magazyn główny stolarnia został nabyty i przyjęty w 1992 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym budynku magazyn głównego stolarni, w stosunku do których Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i były one wyższe niż 30% wartości początkowej ww. budynku a przedmiotowe ulepszenie miało miejsce dn. 29 października 1999 r. gdzie odliczono podatek VAT, następne ulepszenie miało miejsce dn. 30 czerwca 2003 r. na podstawie rachunku - bez Vat gdzie nie odliczono podatku Vat, następne ulepszenie miało miejsce dn. 31 grudnia 2004 r. gdzie odliczono podatek Vat. Magazyn główny stolarni w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Magazyn główny stolarni był przedmiotem umów najmu od 31 lipca 1992 r. do nadal przez różnych wynajmujących, ponieważ okres od 31.07.1992 do nadal. W okresie modernizacji tj. w roku 2004 r. część tego budynku, która była modernizowana nie była wtedy wynajmowana. Jednoznacznie Wnioskodawca stwierdził, że przez okres 3 lat po ostatniej modernizacji budynek ten był wynajmowany w 98%. Obecnie Wnioskodawca nie jest związany umową najmu ani umowami o podobnym charakterze na powierzchnię 160 m2 tego budynku ponieważ od 1 listopada 2012 r. powierzchni ta jest wykorzystywana do swoich potrzeb.

Budynek magazynowo - warsztatowy został nabyty i przyjęty do użytkowania w 1992 r., użytkowany na własne potrzeby i częściowo wynajmowany a od 1.04.2011 wynajmowany w 100%. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku magazynowo warsztatowego.

Magazyn blaszak został nabyty w 1992 r. wynajmowany w 100% od 15 lutego 2003 r. do nadal. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie budynku magazynowo warsztatowego.

Hala magazynowa z blachy ocynkowanej został wytworzona i przyjęta w 1992 r. modernizowana w 1992 r. i podwyższana wartość o około 9%, wynajmowana od 1992 r. częściowo a od 1 września 2010 r. wynajmowana w 100%. Wnioskodawca poniósł wydatki na wytworzenie i ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym hali magazynowej z blachy ocynkowanej w stosunku do których Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczone (przyjęte i modernizowane w 1992 r. i 1993 r. nie było jeszcze podatku VAT).

Hala magazynowa stalowa została wytworzona i przyjęta do użytkowania w 1993 r. wynajmowana od 1 lutego 2007 r. w 100% do nadal. Wnioskodawca poniósł wydatki na wytworzenie i ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym hali magazynowej stalowej w stosunku do których Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczone (przyjęte i modernizowane w 1992 r. i 1993 r. nie było jeszcze podatku VAT).

Budynek dobudowany został wytworzony przez firmę wynajmującą od Wnioskodawcy pomieszczenia i nabyty przez Wnioskodawcę na podstawie faktury VAT dn. 29 października 1999 r. i w związku z tym nabyciem przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. nabycia. Po nabyciu Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego. Po nabyciu ww. budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Budynek wynajęty był w całości od 1 kwietnia 2004 r.

Pomieszczenie - mieszalnia chemii został wytworzony przez firmę wynajmującą od Wnioskodawcy pomieszczenia i nabyty przez Wnioskodawcę na podstawie faktury z dnia 29 października 1999 r. i przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. nabycia. Po nabyciu Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego. Po nabyciu ww. pomieszczenie mieszalnia chemii było wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Pomieszczenie zostało częściowo wynajęte od 1 czerwca 2007 r. około 50% do nadal.

Natomiast wiata jako budowla w rozumieniu art. 3 pkt 3 prawo budowlane jest trwale z gruntem związana. Wnioskodawca poniósł wydatki na wytworzenie i ulepszenie wiaty w przypadku której nie było podatku VAT, w stosunku do których nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wiata wynajmowana jest w całości od 1 kwietnia 2011 r. do nadal.

Tak więc, mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że do dostawy budynku transformatorowni nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa budynku transformatorowni nastąpi bowiem w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż przed dokonaniem tej sprzedaży przez Wnioskodawcę nie doszło do wydania przedmiotowego budynku po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Sprzedaż budynku transformatorowni będzie mogła natomiast skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a. Wnioskodawcy przy nabyciu budynku transformatorowni (rok 1992) nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, jednak wartość wydatków na ulepszenie budynku przekroczyła 30% wartości początkowej budynku i przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, jednakże Wnioskodawca wykorzystywał budynek transformatorowni do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, a więc został spełniony warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 7a ww. ustawy.

Odnośnie dostawy magazynu głównego stolarni - części wynajętej w 98% należy zauważyć, że dostawa tej części magazynu nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż jak wskazał Wnioskodawca przez okres 3 lat po ostatniej modernizacji budynek ten był wynajmowany w 98%, tym samym doszło do wydania tej części magazynu w ramach czynności opodatkowanych (najem), jak również spełniony zostanie drugi warunek umożliwiający zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części magazynu głównego stolarni minął okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z powyższym dostawa 98% części magazynu głównego stolarni będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast pozostałej część magazynu głównego stolarni nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT i nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Dostawa pozostałej części magazynu głównego stolarni będzie mogła natomiast skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a. Wnioskodawcy przy nabyciu magazynu głównego stolarni (rok 1992) nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, wartość wydatków na ulepszenie magazynu głównego stolarni przekroczyła 30% wartości początkowej i przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, jednakże Wnioskodawca wykorzystywał budynek magazynu głównego stolarni do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, a więc został spełniony warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 7a ww. ustawy.

Natomiast dostawa budynku magazynu - warsztatowego, magazynu blaszak, hali magazynowej z blachy ocynkowanej, hali magazynowej stalowej, budynku dobudowanego oraz pomieszczenia mieszalnia chemii nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż doszło do wydania przedmiotowych obiektów w ramach czynności opodatkowanych (najem oraz dostawa), jak również spełniony zostanie drugi warunek umożliwiający zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku magazynu - warsztatowego, magazynu blaszak, hali magazynowej z blachy ocynkowanej, hali magazynowej stalowej, budynku dobudowanego oraz pomieszczenia mieszalnia chemii minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa budynku magazynu - warsztatowego, magazynu blaszak, hali magazynowej z blachy ocynkowanej, hali magazynowej stalowej, budynku dobudowanego oraz pomieszczenia mieszalnia chemii będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast odnośnie dostawy wiaty trwale z gruntem związanej to jak wskazał Wnioskodawca jest ona budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, stwierdzić należy, że dostawa ta nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż doszło do wydania wiaty w ramach czynności opodatkowanych (najem), jak również spełniony zostanie drugi warunek umożliwiający zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą wiaty minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa wiaty będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli (wiaty) na działce 390/12 jest prawidłowe.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. - w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 z późn. zm.) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12 i art. 146d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3, art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12 i art. 146d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, że sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej nr 390/12 budynkiem transformatorowni, magazynem głównym stolarnia, budynkiem magazynowo - warsztatowym, magazynem blaszak, halą magazynową z blachy ocynkowanej, halą magazynową stalową, budynkiem dobudowanym pomieszczeniem - mieszalnia chemii, oraz budowlą (wiatą) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy, w związku z art. 43 ust. 7a w powiązaniu z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że bezodpływowy zbiornik szambo, nawierzchnia asfaltowa, place składowe i parkingi oraz ogrodzenie bazy, są urządzeniami budowlanymi w myśl art. 3 pkt 9 Prawo budowlane. Tym samym, ww. urządzenia nie będą stanowiły budowli w rozumieniu prawa budowlanego i w konsekwencji, nie będą budowlami dla celów ustawy o VAT.

Odnosząc się natomiast do dostawy urządzeń budowlanych jakimi są bezodpływowy zbiornik szambo, nawierzchnia asfaltowa, place składowe i parkingi oraz ogrodzenie bazy należy stwierdzić, że pozostają one bez wpływu na opodatkowanie gruntu, na którym się znajdują.

Tak więc skoro przedmiotowe urządzenia budowlane nie są budowlami w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawo budowlane, należy przeanalizować możliwość ich zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uwzględniając treść powołanego przepisu stwierdzić należy, że sprzedaż towarów podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT tylko w przypadku gdy przedmiotowy towar wykorzystywany jest wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku jak również z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotowego towaru nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tak więc, mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że dostawa urządzeń budowlanych jakimi są bezodpływowy zbiornik szambo, nawierzchnia asfaltowa, place składowe i parkingi oraz ogrodzenie bazy nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, gdyż ww. urządzenia jak wskazał Wnioskodawca były i nadal są wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej.

Tym samym dostawa urządzeń budowlanych jakimi są bezodpływowy zbiornik szambo, nawierzchnia asfaltowa, place składowe i parkingi oraz ogrodzenie bazy opodatkowana będzie podstawową stawką VAT w wysokości 23%. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy ww. urządzeń budowlanych należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do dostawy 1/5 udziału w działce 391/12 należy zauważyć co następuje:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać 1/5 udziału w działce nr 391/12. Na tej działce posadowiona jest budowla w postaci powierzchni utwardzonej - drogi. Powierzchnia utwardzona - asfalt jest to wewnętrzna droga zakładowa, która zgodnie art. 3 pkt 3 jest budowlą (obiekt liniowy) w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane Droga została wytworzona przez Wnioskodawcę i przyjęta do ewidencji środków trwałych w październiku 1991 r. po czym następowało podwyższenie środka trwałego sukcesywnie po zakończeniu kolejnego odcinka drogi a miało to miejsce w styczniu 1992 r., w lipcu 1992 r. w grudniu 1992 r.

Dostawa ww. budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na wytworzenie i ulepszenie budowli, w stosunku do których nie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ponieważ ostatnie zakończenie ich ulepszenia nastąpiło w grudniu 1992 r. Budowla nie była nigdy przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Budowla była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, że planowana dostawa udziału w drodze będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tej budowli, w stosunku do których miałby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 391/12 będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Odnosząc się do postawionego przez Wnioskodawcę pytania nr 3, w którym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii w jaki sposób ująć na fakturze sprzedaż poszczególnych budowli (obiektów) znajdujących się na działce i jak należy wpisać podstawy prawne zwolnienia w momencie jak do jednej pozycji zastosowanie mają 2 lub 3 podstawy prawne jednocześnie i czy mogą one zostać ujęte w załączniku do faktury należy zauważyć, że:

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 2 ustawy o VAT obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Na podstawie art. 106e ww. ustawy, faktura powinna zawierać:

1.

datę wystawienia;

2.

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5.

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6.

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.

stawkę podatku;

13.

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.

kwotę należności ogółem;

16.

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";

17.

w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie";

18.

w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";

19.

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

a.

przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

b.

przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

c.

innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;

20.

w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres;

21.

w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;

22.

w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:

a.

przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,

b.

liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;

23.

w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136;

24.

w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3:

a.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,

b.

numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa.

Faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze.

Jednocześnie trzeba dodać, że elementy faktury określone w przepisach prawa podatkowego nie są jedynymi, które mogą być zamieszczone na dokumencie faktury. Ustawodawca w żaden sposób nie ograniczył prawa podatnika do zamieszczania na fakturach dodatkowych informacji, które nie zostały wskazane, w art. 106e ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że zgodnie z ww. przepisem art. 106e ust. 1 pkt 19 faktura winna zawierać podstawę prawną zastosowanego zwolnienia. Zatem, zdaniem tut. organu, gdy istnieje klika podstaw tego zwolnienia, a nie mieszczą się one na fakturze, nic nie stoi na przeszkodzie aby do danej faktury załączyć załącznik i w nim wykazać do sprzedaży objętej fakturą podstawę prawną zastosowanego zwolnienia z podatku VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 390/12 zabudowanej budynkami i budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawo budowlane, zwolnienia prawa użytkowania wieczystego udziału w działce nr 391/12 zabudowanej drogą oraz udokumentowania dostawy fakturą VAT,

* nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania urządzeń budowlanych znajdujących się na działce nr 390/12.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl