IBPP2/443-1164/14/RSz, Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku... - OpenLEX

IBPP2/443-1164/14/RSz - Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze realizowanym projektem.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-1164/14/RSz Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze realizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze realizowanym projektem pod nazwą "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze realizowanym projektem pod nazwą "...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie T. (dalej: Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, a także na podstawie własnego statutu. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Dnia 12 września 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania K. Projekt pt. "..." Wspomniane warsztaty odbywać się będą w grudniu 2014 r. w T. oraz K.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje organizację warsztatów filmowych dla młodzieży z terenu LGD K., którego celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej obszaru LGD poprzez organizację warsztatów filmowych. Dodatkowo operacja wpłynie i posłuży promocji lokalnych walorów: krajobrazowych, kulturowych, gdyż praca na zajęciach posłuży promowaniu lokalnych walorów środowiska, kultury i tradycji, które pielęgnują zespoły regionalne i inne podmioty z terenu LGD, a o których nakręcony zostanie bezpłatny filmik na zakończenie zajęć warsztatowych, który zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej. Koszty związane z realizacją warsztatów dotyczyć będą zapłaty za przeprowadzenie zajęć firmie, która zrealizuje program zajęć dla 20 uczestników projektu.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na realizację zakresu operacji. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Dokonane nabycia towarów i usług zostanie udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Wnioskodawca.

Możliwość uczestniczenia w warsztatach będzie ogólnodostępna i nieodpłatna dla wszystkich zainteresowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze realizowanym projektem pn. "...".

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawcą nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. "...", ponieważ nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, a także na podstawie własnego statutu. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Dnia 12 września 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania K. Projekt pt. "...". Wspomniane warsztaty odbywać się będą w grudniu 2014 r. w Y oraz Z. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje organizację warsztatów filmowych dla młodzieży z terenu LGD K., którego celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej obszaru LGD poprzez organizację warsztatów filmowych. Dodatkowo operacja wpłynie i posłuży promocji lokalnych walorów: krajobrazowych, kulturowych, gdyż praca na zajęciach posłuży promowaniu lokalnych walorów środowiska, kultury i tradycji, które pielęgnują zespoły regionalne i inne podmioty z terenu LGD, a o których nakręcony zostanie bezpłatny filmik na zakończenie zajęć warsztatowych, który zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej. Koszty związane z realizacją warsztatów dotyczyć będą zapłaty za przeprowadzenie zajęć firmie, która zrealizuje program zajęć dla 20 uczestników projektu. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Dokonane nabycia towarów i usług zostanie udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą będzie Wnioskodawca. Możliwość uczestniczenia w warsztatach będzie ogólnodostępna i nieodpłatna dla wszystkich zainteresowanych.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni" przez złożenie deklaracji VAT-7.

Odnosząc przedstawiony stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentującej nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "..." w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla małych projektów, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu pod nazwą "...".

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem pn. "...".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, a w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl