Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-1155/08/LŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły Podstawowej, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 4 grudnia 2008 r. (data wpływu 4 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatku VAT sprzedaży posiłków dla pracowników szkoły - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatku VAT sprzedaży posiłków dla pracowników szkoły. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 grudnia 2008 r. oraz pismem z dnia 4 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest szkołą publiczną realizującą zadania samorządu terytorialnego z zakresu oświaty. Działając w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, Szkoła posiada stołówkę prowadzoną przez pracowników Szkoły. Pracownicy Szkoły zgłaszają chęć korzystania ze stołówki szkolnej. Dyrektor rozważa możliwość wydawania posiłków dla nauczycieli i personelu administracji i obsługi Szkoły za odpłatnością. Cena posiłku ustalona zostanie na poziomie kosztu wytworzenia obejmującego koszt surowca zużytego na przygotowanie posiłku powiększony o koszty pośrednie - podobnie jak w przypadku ceny posiłku dla MOPS. W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, iż posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są przez pracowników Szkoły zatrudnionych na umowę o pracę. Usługi stołówkowe świadczone na rzecz pracowników Wnioskodawca sklasyfikował jako usługi edukacyjne PKWiU 80.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy usługi świadczone przez stołówkę szkolną i prowadzoną przez pracowników szkoły na rzecz tych pracowników są częścią usług edukacyjnych i jako takie są zwolnione z podatku VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi stołówkowe świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły mieszczą się w zakresie usług edukacyjnych i korzystają ze zwolnienia z VAT. Prowadzenie stołówki wpisane jest w statut Szkoły. Wszelkie działania, które prowadzi Szkoła, a które wynikają z przepisów o systemie oświaty, należą do usług edukacyjnych. Ostatnia zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 25 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 817), wyraźnie określa (art. 67a ustawy), że prowadzenie stołówki wchodzi w zakres zadań opiekuńczych szkoły. Zatem świadczenie usług przez stołówkę szkolną na rzecz osób ściśle związanych z wykonywaniem zadań edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych należy sklasyfikować wg PKWiU 80 - Usługi edukacyjne i jako takie powinny być zwolnione z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1380), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy). Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ww. ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług zwolnionych od podatku, w pozycji 7 wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji".

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż pracownicy szkoły zgłaszają chęć korzystania ze stołówki szkolnej. Dyrektor rozważa możliwość wydawania posiłków dla nauczycieli i personelu administracji i obsługi szkoły za odpłatnością. Według Wnioskodawcy świadczenie usług przez stołówkę szkolną na rzecz osób ściśle związanych z wykonywaniem zadań edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych należy sklasyfikować wg PKWiU 80 - Usługi edukacyjne i jako takie powinny one być zwolnione z VAT.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli i personelu administracji i obsługi szkoły, sklasyfikowana w dziale PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji", korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do tej ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania tych usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji usługi, świadczonej przez Wnioskodawcę, według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, tj. stanu prawnego obowiązującego po dniu 1 grudnia 2008 r.

Jednakże wprowadzone od dnia 1 grudnia 2008 r. zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatku VAT sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i osób z MOPS zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl