Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-1148/08/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej A., przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. (data wpływu 8 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 12 grudnia 2008 r. (data wpływu 12 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* ustalenia czy opisana we wniosku transakcja stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

* określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania,

* ustalenia kursu jaki należy zastosować do wyceny ww. nabycia w celu ujęcia go w deklaracji podatku VAT,

* ustalenia dostawcy, którego należy wykazać w kwartalnej informacji podsumowującej

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. (data wpływu 8 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 12 grudnia 2008 r. (data wpływu 12 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* ustalenia czy opisana we wniosku transakcja stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

* określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania,

* ustalenia kursu jaki należy zastosować do wyceny ww. nabycia w celu ujęcia go w deklaracji podatku VAT

* ustalenia dostawcy, którego należy wykazać w kwartalnej informacji podsumowującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, zarejestrowany na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego sprowadza towary z Chin oraz innych krajów spoza Unii Europejskiej. Towary dostarczane są do portu w Hamburgu, gdzie następować będzie ostateczna odprawa celna przez niemiecką firmę spedycyjną (posiadającą upoważnienie celne do reprezentowania Wnioskodawcy przed niemieckim urzędem celnym na podstawie art. 5 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz upoważnienie dla przedstawiciela fiskalnego). Następnie towary natychmiast będą dostarczane do Polski. Upoważnienia stanowią załączniki do niniejszego pisma. Tak, więc towary bezpośrednio po ich imporcie będą przedmiotem WDT dokonanej przez Wnioskodawcę.

W celu dokonania odprawy celnej w Hamburgu Wnioskodawca przekazuje przedstawicielowi fiskalnemu:

* pisemne zlecenie dokonania odprawy celnej z wszystkimi informacjami dotyczącymi danej przesyłki towarów,

* faktury handlowe, paking listy oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania ostatecznej odprawy celnej w imieniu Wnioskodawcy.

Po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przez przedstawiciela fiskalnego Wnioskodawca:

* ujmuje WNT w deklaracji INTRASTAT,

* ujmuje WNT w deklaracji podatku VAT.

Firma Spedycyjna posiadająca specjalny numer przedstawicielstwa fiskalnego - Spedycja L. Spedycja Międzynarodowa jest zarejestrowanym i upoważnionym przez niemiecki Centralny Federalny Urząd Skarbowy reprezentantem podatkowym o numerze NIP X. Numerem tym firma L. posługuje się przy dokonywaniu odprawy celnej i umieszczany jest on w dokumentach celnych. Firma Spedycja L. posiada również zwykły numer NIP X do prowadzonej działalności gospodarczej, który to NIP firma Lo. umieszcza na fakturach. NIP ten został umieszczony na fakturze za należności celne wystawionej na Wnioskodawcę.

Kosztami transportu obciąża Wnioskodawcę polska firma fakturą krajową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy tego rodzaju dostawy u Wnioskodawcy powinny być uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie.

2.

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego.

3.

Jaki kurs należy zastosować do wyceny tych dostaw w celu ujęcia ich w deklaracji podatku VAT.

4.

Co należy wliczać do podstawy opodatkowania wewnatrzwspolnotowego nabycia.

5.

Jakiego dostawcę należy wykazać w kwartalnej informacji podsumowującej VAT UE z tytułu wewnatrzwspolnotowego nabycia towarów a odprawionego w Hamburgu przez niemieckiego przedstawiciela fiskalnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle ustawy o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarówWNT) za wynagrodzeniem, to przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz należących do niego towarów z terytorium państwa członkowskiego do Polski. Również towarów sprowadzanych przez tego podatnika spoza Unii Europejskiej do tego państwa członkowskiego. Jeśli odprawa ostateczna towarów ma miejsce w Hamburgu, to Wnioskodawca sprowadzając je do Polski dokumentuje WNT. Jest zatem zobowiązany rozliczyć podatek VAT w deklaracji VAT-7 i ująć WNT w deklaracji INTRASTAT. Taka transakcja nie może więc być uznana za import z punktu widzenia polskich przepisów.

W kwestii obowiązku podatkowego Wnioskodawca zauważa:

W oparciu o art. 20 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje w tym konkretnym przypadku 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnatrzwspólnotowego nabycia. Wnioskodawca uważa, iż datą nabycia jest data dokumentu PZ (dokument przyjęcia do magazynu), a data obowiązku podatkowego to 15. dzień następnego miesiąca po dacie dokumentu PZ.

Do wyceny wartości towaru w celu wystawienia faktury wewnętrznej na WNT Wnioskodawca przyjmuje kurs z dnia obowiązku podatkowego czyli z dnia 15-go następnego miesiąca po dacie otrzymania.

Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, iż data z faktury importowej nie ma dla niego żadnego znaczenia, gdyż faktura ta nie dokumentuje WNT lecz import towarów.

W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia jest kwota, którą nabywca jest zobowiązany zapłacić.

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów,

2.

wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Tak więc, w ocenie Wnioskodawcy, faktura wewnętrzna dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie winna być wystawiona na firmę Spedycyjną L. NIP X. Podstawą wystawienia faktury wewnętrznej jest wartość towaru powiększona o cło.

W omówionym przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, mamy do czynienia z nietransakcyjnym przemieszczeniem towarów z państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju dokonane przez Wnioskodawcę, który wcześniej dokonał importu tych towarów. W takim przypadku dostawcą i odbiorcą jest ten sam podmiot. Spółkę reprezentuje w Niemczech przedstawiciel podatkowy niemiecka firma spedycyjna zarejestrowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wobec powyższego w informacji podsumowującej jako numer kontrahenta należy wykazać numer przedstawiciela podatkowego, tj. numer X. Zdaniem Wnioskodawcy jako wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia wykaże on wartość towarów wg faktury INVOCE powiększoną o cło.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W przypadku więc gdy przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego następuje na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Wspólnoty, nie dochodzi do importu towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, iż import towarów nastąpił na terytorium Niemiec wobec czego podlega on przepisom tego państwa. Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, iż w Hamburgu następować będzie ostateczna odprawa celna przez niemiecką firmę spedycyjną (posiadającą upoważnienie celne do reprezentowania Wnioskodawcy przed niemieckim urzędem celnym na podstawie art. 5 Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz upoważnienie dla przedstawiciela fiskalnego). Następnie towary natychmiast będą dostarczane do Polski.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Przedmiotowe przemieszczenie towarów z Niemiec do Polski w świetle ww. przepisów należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a zatem podlega ono opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski według stawek właściwych dla nabytych towarów.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 5 ustawy o VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.

Przepis ten ustanawia generalną zasadę dotyczącą powstania obowiązku podatkowego w przypadku czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził pewne wyjątki określone m.in. w ust. 6 art. 20 ustawy o podatku VAT.

W myśl tego przepisu, w przypadku gdy przed terminem o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zasada ta jednak nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania.

W sytuacji przedstawionej we wniosku Spółka przemieszcza towary należące do jej przedsiębiorstwa z terytorium Niemiec na terytorium kraju. Obowiązek podatkowy powstanie zatem zgodnie z art. 20 ust. 5 ww. ustawy o VAT tj. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

W związku z powyższym obowiązkiem podatnika jest wystawienie faktury wewnętrznej na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT zgodnie, z którym w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne, za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonanie w tym okresie (...).

Skoro w rozpatrywanej sprawie obowiązek podatkowy powstał 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, Wnioskodawca ma zatem obowiązek wystawić z tego tytułu, na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT, fakturę wewnętrzną.

Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie nabycia tych towarów. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 31 ust. 2 podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;

2.

wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Uwzględniając powyższe, za podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia opisanego w złożonym wniosku należy uznać cenę nabycia tych towarów, a więc cenę określoną w fakturze wystawionej przez podmiot, który sprzedał Spółce towary.

Tak określona podstawa opodatkowania obejmie też podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku (art. 31 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 5 ustawy).

A zatem, do podstawy opodatkowania należy włączyć cło uiszczone na terytorium Niemiec w związku z importem towarów będących następnie przedmiotem przemieszczenia.

Tak określona podstawa opodatkowania będzie powiększona o wydatki dodatkowe, pod warunkiem, że wydatki te będą pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Wszystkie inne koszty uboczne pobierane przez Firmę Spedycyjną, za które zapłata została dokonana przez Spółkę na rzecz Firmy Spedycyjnej nie będą powiększały podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest prawidłowe.

W myśl art. 31a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury (ust. 2).

Natomiast w przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi (ust. 3).

Mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cyt. powyżej przepisy, tut. organ stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy w kwestii przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej jest nieprawidłowe.

Jak wskazano wyżej transakcja opisana w przedmiotowym wniosku spełnia przesłanki określone w art. 11 ust. 1 ww. ustawy o VAT i będzie stanowiła wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem i winna być wykazana w deklaracji VAT-7, w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz w ewidencji zakupów i sprzedaży w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Ponadto zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwanej dalej "informacjami podsumowującymi", za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Informacja podsumowująca w myśl art. 100 ust. 3 cyt. ustawy powinna zawierać w szczególności następujące dane:

1.

nazwę lub imię i nazwisko podmiotu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9;

2.

właściwy i ważny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w państwie członkowskim, z którego dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

3.

kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;

4.

łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyrażoną zgodnie z art. 31, oraz łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

Z powyższych przepisów wynika, że w informacji podsumowującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy wskazać właściwy i ważny numer kontrahenta nadany w państwie członkowskim, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz kod kraju, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W zaistniałym w stanie faktycznym mamy do czynienia z nietransakcyjnym przemieszczeniem towarów z państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju dokonane przez Wnioskodawcę, który wcześniej dokonał importu tych towarów. W takim przypadku dostawcą i nabywcą towarów jest ten sam podmiot.

Jak wskazano we wniosku Spółkę reprezentuje na terytorium Niemiec ustanowiony tam Przedstawiciel Fiskalny - Firma Spedycyjna, zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Wobec powyższego, mając na uwadze specyfikę przedmiotowej transakcji, w informacji podsumowującej jako numer kontrahenta należy wykazać numer Przedstawiciela Fiskalnego - Firmy Spedycyjnej, który posiada ważny numer nadany w państwie członkowskim, z którego dokonywane jest nietransakcyjne przemieszczenie towarów.

Jeżeli zatem regulacje prawne w Niemczech nie wymagają od Spółki rejestracji do podatku od wartości dodanej oraz zezwalają na użyczenie unijnego numeru VAT przez działającego na tym terenie w imieniu Spółki przedstawiciela, jak również nakazują temu przedstawicielowi wykazanie przedmiotowej transakcji jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie Niemiec, to stanowisko Spółki należy uznać w tym zakresie za prawidłowe.

Reasumując przemieszczenie nabytych przez Spółkę towarów z terytorium Niemiec na terytorium kraju, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie za wynagrodzeniem (art. 11 ust. 1 ustawy) i winno być wykazane w deklaracji VAT-7, w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy jak również przedmiotowa transakcja winna być uwzględniona w informacji podsumowującej VAT UE, w której z uwagi na to, że Firma Spedycyjna jest Przedstawicielem Fiskalnym Spółki na terytorium Niemiec, winna być wykazana z numerem Firmy Spedycyjnej.

W konsekwencji stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, tj. stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.

Równocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl