Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-1139/13/BW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2013 r. (data wpływu 12 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 10 marca 2014 r. (data wpływu 14 marca 2014 r.), o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 marca 2014 r. (data wpływu 14 marca 2014 r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 27 lutego 2014 r. znak: IBPP2/443-1139/13/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Przedmiotem projektu pn. "..." realizowanym w okresie 23 marca 2009 r. - 30 sierpnia 2012 r. były prace konserwatorsko-budowlane X, najstarszego budynku obiektu Y. Działania objęły remont na dziedzińcu..., dziedzińcu..., poddaszu oraz konserwację fasad. Wszystkie przestrzenie na których przeprowadzono remont są udostępniane nieodpłatnie. W kasie biletowej Muzeum Y znajdującej się w punkcie obsługi ruchu turystycznego na parterze budynku pobierane są opłaty za bilety wstępu na wystawę stałą i wystawę interaktywną. Zgodnie z zarządzeniem Y pobierane są także opłaty za udostępnianie sal konferencyjnych (Sala im. (...)" Aula, (...), Sala /..../) oraz za usługi fotograficzne. Zarówno ekspozycje muzealne jak i wymienione sale konferencyjne nie były w jakikolwiek sposób objęte zakresem projektu.

Na etapie realizacji projektu Y składał oświadczenia dotyczące podatku VAT, w których deklarowano, że prawo odliczenia VAT przysługuje wyłącznie w zakresie w jakim dane wydatki wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto oświadczono, że wszystkie wydatki w ramach projektu służyć będą wyłącznie działalności zwolnionej z VAT (projekt nie generuje sprzedaży). Na etapie kontroli projektu Y złożył ankietę dotyczącą kwalifikowalności podatku VAT, w której oświadczył że w realizowanym projekcie nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego. Y oświadczył także, że produkty powstałe w wyniku realizacji projektu, nie są i nie będą wykorzystywane do działalności związanej z uzyskaniem przychodu, w szczególności nie wystąpi wzajemne świadczenie usług o charakterze odpłatnym (np. sprzedaż biletów, sprzedaż powierzchni reklamowej, promocja (sponsoring), najem, dzierżawa i nieodpłatnym (barter).

Ponadto odnowienie elewacji dziedzińców oraz nieodpłatne udostępnianie poddasza nie wpływa na zwiększenie przychodu z biletów sprzedawanych w Muzeum Y na stałe ekspozycje tj. główną oraz wystawę interaktywną. Rewitalizacja zwiększyła atrakcyjność dziedzińców X i tym samym wpłynęła na wzrost zainteresowania i ilości osób odwiedzających te dziedzińce, co jest na co dzień zauważalne i uwzględnione we wniosku o dofinansowanie jako rezultat projektu w postaci liczby osób odwiedzających obiekt dziedzictwa kulturowego objętego wsparciem. Z Sali ekspozycyjno-szkoleniowej, gdzie prowadzone są statystyki, średnio co miesiąc nieodpłatnie korzysta 150 osób. Zaadaptowane w wyniku realizacji projektu przestrzenie poddaszy służą prowadzeniu zajęć z technik artystycznych dla studentów historii sztuki, lekcji muzealnych z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Z Sali korzystają bezpłatnie pracownicy naukowi Y oraz przedstawiciele (...) muzeów.

Natomiast w piśmie z 10 marca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1. Jest podatnikiem VAT czynnym (czynności zwolnione-edukacja oraz czynności opodatkowane - najem) od 1 lipca 1993 r.

2. Faktury VAT dokumentujące wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych były wystawiane tylko i wyłącznie na Wnioskodawcę.

3. Wystawa stała i interaktywna znajduje się w części budynku, który nie był poddawany zabiegom konserwatorsko-budowlanym. Część budynku, tj. Dziedziniec /... oraz poddasze, które były remontowane i finansowane ze środków... jest udostępniana bezpłatnie.

4. Zakresem projektu objęty był wyłącznie dziedziniec oraz zewnętrzne ściany budynku (fasada), które są integralną częścią dziedzińca tworząc z nim jednolitą całość architektoniczną. W tej części gdzie były prace remontowo-budowlane nie ma sal konferencyjnych udostępnianych odpłatnie. Wnętrza X, gdzie mieszczą się ekspozycje i sale konferencyjne w żadnym elemencie nie były objęte zakresem projektu, a prace konserwatorskie zewnętrznych ścian (fasady) w żaden sposób nie wpłynęły na charakter ekspozycji, ilość zwiedzających itp. Określenie zawarte w piśmie "budynek X był przedmiotem prac budowlano-konserwatorskich" wymaga doprecyzowania przez wskazanie, że pracami objęte był wyłącznie poddasze i dziedzińce. Odpłatnie udostępniane sale konferencyjne nie mają związku z remontowaną fasadą i nie mogą mieć wpływu na możliwości odliczania podatku VAT.

5. Pod hasłem "usługi fotograficzne" kryje się wyłącznie wykonywanie dokumentacji fotograficznej zbiorów muzealnych Muzeum Y (celów inwentaryzacyjnych, publikacji, itp.) oraz dla potrzeb instytucji zewnętrznych (przy np. wypożyczeniach muzealiów na wystawy czy do publikacji). Pobierane opłaty związane są wyłącznie z kosztami własnymi oraz obowiązującymi w Y opłatami licencyjnymi. Muzeum nie prowadzi w tym zakresie żadnej działalności komercyjno-usługowej. Ponadto, pracownia fotograficzna znajduje się w pomieszczeniu, które nie przylega do żadnej ze ścian objętej pracami konserwatorskimi.

6. W części budynku, w której były wykonywane prace konserwatorsko-budowlane są wykonywane czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT tj.

* edukacja szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich i wyższych;

* prowadzenie zajęć z technik artystycznych dla studentów historii sztuki;

* z sal korzystają również pracownicy naukowi Y oraz przedstawiciele (...) muzeów.

Ta część budynku, która była remontowana i finansowana ze środków... jest udostępniana nieodpłatnie i nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 10 marca 2014 r.):

Czy prawidłowym było, że Y nie odliczał podatku VAT od wydatków związanych z pracami remontowo-budowlanymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ dziedziniec jak i poddasze są udostępniane zwiedzającym bezpłatnie, jest to czynność w związku z którą takie prawo nie przysługuje (nie występuje przychód). Podatek naliczony związany z odnowieniem dziedzińców i fasady X nie podlega odliczeniu, gdyż zakupy z nimi związane służyły czynnościom nie podlegającym opodatkowaniu. Tak jak wyżej opisano, wycieczki i inni goście zwiedzają je bezpłatnie a odnowienie elewacji i dziedzińców oraz nieodpłatne udostępnianie poddasza nie wpływa na zwiększenie przychodów z biletów sprzedawanych w MuzeumY.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że z uwagi na fakt, że we wniosku jako przedmiot wniosku Wnioskodawca zaznaczył zaistniały stan faktyczny, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów, określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku czy też niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewidział sytuacje, których wystąpienie wyłącza możliwość obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego albo zwrotu podatku naliczonego. Sytuacje takie zostały wskazane w art. 88 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym od 1 lipca 1993 r.)

Przedmiotem projektu pn. "..." realizowanym w okresie 23 marca 2009 r. - 30 sierpnia 2012 r. były prace konserwatorsko-budowlane X, najstarszego budynku obiektu Y. Działania objęły remont na dziedzińcu..., dziedzińcu (...), poddaszu oraz konserwację fasad. Wszystkie przestrzenie na których przeprowadzono remont są udostępniane nieodpłatnie. W kasie biletowej Muzeum Y znajdującej się w punkcie obsługi ruchu turystycznego na parterze budynku pobierane są opłaty za bilety wstępu na wystawę stałą i wystawę interaktywną. Zgodnie z zarządzeniem Y pobierane są także opłaty za udostępnianie sal konferencyjnych (Sala im. (...), Aula, (...), Sala (...)) oraz za usługi fotograficzne. Zarówno ekspozycje muzealne jak i wymienione sale konferencyjne nie były w jakikolwiek sposób objęte zakresem projektu.

Wnioskodawca wskazał, że:

* Wystawa stała i interaktywna znajduje się w części budynku, który nie był poddawany zabiegom konserwatorsko-budowlanym. Część budynku, tj. Dziedziniec (...) i... oraz poddasze, które były remontowane i finansowane ze środków... jest udostępniana bezpłatnie.

* W tej części gdzie były prace remontowo - budowlane nie ma sal konferencyjnych udostępnianych odpłatnie. Wnętrza X, gdzie mieszczą się ekspozycje i sale konferencyjne w żadnym elemencie nie były objęte zakresem projektu, a prace konserwatorskie zewnętrznych ścian (fasady) w żaden sposób nie wpłynęły na charakter ekspozycji, ilość zwiedzających itp. Zakresem projektu objęty był wyłącznie dziedziniec oraz zewnętrzne ściany budynku (fasada), które są integralną częścią dziedzińca tworząc z nim jednolitą całość architektoniczną. Odpłatnie udostępniane sale konferencyjne nie mają związku z remontowaną fasadą.

* Ponadto, pracownia fotograficzna znajduje się w pomieszczeniu, które nie przylega do żadnej ze ścian objętej pracami konserwatorskimi. Pod hasłem "usługi fotograficzne" kryje się wyłącznie wykonywanie dokumentacji fotograficznej zbiorów muzealnych Muzeum Y (do celów inwentaryzacyjnych, publikacji, itp.) oraz dla potrzeb instytucji zewnętrznych (przy np. wypożyczeniach muzealiów na wystawy czy do publikacji). Pobierane opłaty związane są wyłącznie z kosztami własnymi oraz obowiązującymi w Y opłatami licencyjnymi. Muzeum nie prowadzi w tym zakresie żadnej działalności komercyjno-usługowej.

Wnioskodawca stwierdził także, że w części budynku, w której były wykonywane prace konserwatorsko-budowlane są wykonywane czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT tj.

* edukacja szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich i wyższych;

* prowadzenie zajęć z technik artystycznych dla studentów historii sztuki;

* z sal korzystają również pracownicy naukowi UJ oraz przedstawiciele... muzeów.

Ta część budynku, która była remontowana i finansowana ze środków... jest udostępniana nieodpłatnie i nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Z treści przywołanej regulacji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że prawodawca uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od wykorzystywania towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

W rozpatrywanej sprawie (jak wynika z wniosku), podatek naliczony dotyczący zrealizowanego projektu nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, w związku z zaprezentowanym we wniosku opisem sprawy, z którego wynika, że towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu nie mają w żadnym zakresie związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu pn. "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego we wniosku pytania. W szczególności w przedmiotowej interpretacji nie rozstrzygano, czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT lub nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania i Wnioskodawca nie przedstawił w tym zakresie własnego stanowiska.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl