Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-1133/13/ICz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 grudnia 2013 r. (data wpływu 11 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 5 marca 2014 r. (data wpływu 13 marca 2014 r.) oraz pismem z 26 marca 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących bieżące utrzymanie terenu zamkniętego składowiska odpadów oraz podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ponoszenie wydatków na prace rekultywacyjne.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 marca 2014 r. (data wpływu 13 marca 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 lutego 2014 r. znak: IBPP2/443-1133/13/ICz oraz pismem z 26 marca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Gmina S.) zamierza wykonywać prace rekultywacyjne na obszarze zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w S. przy ul. G. (teren A).

Prace rekultywacyjne w projekcie polegać będą na wykonaniu dwuwarstwowej okrywy ziemnej z której pierwszą warstwę stanowić będzie warstwa uszczelniająca o średniej grubości 0,3 m z gruntu małoprzepuszczanego (np. z gliny, piasku gliniastego), na której ułożona zostanie warstwa rekultywacji biologicznej (z ziemi urodzajnej) o grubości 15 cm wraz z obsiewem specjalną mieszanką traw, na powierzchni górnej i skarpach składowiska. W projekcie nie przewiduje się wykonania żadnych obiektów i urządzeń na obszarze rekultywowanej kwatery A.

Obszar na którym prowadzone będą prace rekultywacyjne (obszar kwatery A) zlokalizowany jest na działce nr 2794/2 obręb P. 0007 stanowiącej własność Gminy S. (Decyzja Wojewody z dnia 20.12.2012 nr...) oraz na działce nr 2793/36 obręb P. 0007 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym... S.A. Działka 2793/36 jest użyczana przez Gminę S. od... S.A. na podstawie Umowy użyczenia nieruchomości (Akt Notarialny Nr. Rep.....).

Zgodnie z Umową nieruchomość została użyczona pod eksploatację wysypiska śmieci a Gmina S. zobowiązała się do rekultywacji terenu po zakończeniu używania. Składowisko odpadów komunalnych na terenie A było administrowane przez Miejski Zakład Składowaniu Odpadów w S., jednostkę budżetową Gminy S. MZSO jako jednostka sektora finansów publicznych nie posiadała osobowości prawnej. Wydatki Jednostki pokrywane były z budżetu Gminy, natomiast wszystkie dochody (w tym dochody z tytułu składowania odpadów) były odprowadzane na rachunek Gminy S. MZSO jako jednostka budżetowa na ówczesną chwilę była zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i rozliczała się z Urzędem Skarbowym z podatku VAT niezależnie od Gminy.

Na przełomie 2009/2010 Gmina S. zmieniła formę instytucjonalną gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. Rada Miejska w S. z dniem 26 listopada 2009 r. podjęła uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej Miejski Zakład Składowania Odpadów w S. (Uchwała nr...). W tym samym dniu podjęto Uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejski Zakład Składowania Odpadów w S. (... z 26 listopada 2009 r.) oraz uchwałę w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami w S. Miejskiemu Zakładowi Składowania Odpadów w S. (... z dnia 22 stycznia 2010 r.)

Nowopowstała Spółka komunalna nie jest właścicielem terenu na którym będą wykonywane prace rekultywacyjne. Obszar obejmujący zapełnione składowisko nie został przekazany nowopowstałej Spółce. Spółka nie posiada funduszu rekultywacyjnego (zgromadzonych środków) na działania rekultywacyjne dla tego obszaru (eksploatatorem składowiska odpadów była Gmina S. za pośrednictwem Jednostki Budżetowej - MZSO).

Z dniem 22 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą S. i MZSO Sp. z o.o. została zawarta Umowa wykonawcza w sprawie powierzenia Spółce zadania własnego Gminy S., której celem było ustalenie warunków powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy S., polegającego na gospodarowaniu odpadami MZSO Sp. z o.o. W dniu 29 kwietnia 2011 r. zawarto Aneks do Umowy Wykonawczej, w którym ustalono, że Spółka będzie wykonywała na rzecz Gminy S. bieżące prace na obszarze zamkniętego składowiska zlokalizowanego przy ul. G. w S. (kwatera A). W Aneksie określono, że prace dotyczyć będą: utrzymania w należytym stanie terenu kwatery A zgodnie z wydanymi decyzjami, monitoringu kwatery A, dozoru kwatery A, wywozu i utylizacji odcieków z kwatery A, zaopatrzenia kwatery A w wodę i energię elektryczną. Określone w Aneksie działania są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i Spółka wystawia na rzecz Gminy kwartalne faktury za działania związane z utrzymaniem zamkniętej kwatery A.

Prace rekultywacyjne wynikają z wydanych decyzji administracyjnych o zamknięciu składowiska odpadów. Decyzja Wojewody nr.....z 13 grudnia 2005 r. oraz Decyzja Marszałka Województwa nr... z 2 kwietnia 2009 r.). Decyzje określają techniczny sposób zamknięcia kwatery.

Gmina, jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań rekultywacyjnych podjęła decyzję o wykonaniu prac rekultywacyjnych przez zewnętrznego Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Zamawiającym będzie Gmina S.

Realizacja prac rekultywacyjnych pozwoli na wypełnienie zapisów Decyzji Nr.. oraz....

W dniu 15 grudnia 1998 r. została zawarta Umowa pomiędzy Gminą S. a duńską firmą H Sp. z o.o. dotycząca pozyskiwania gazu z wysypiska odpadów przy ul. G. (w tym z terenu A).

Zgodnie z zawartym Aneksem nr 5 z dnia 20 października 2005 r. określono że firma będzie przekazywała Gminie wynagrodzenie w wysokości 5% przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej w związku z eksploatacją na terenie A Zakładu Pozyskiwania Gazu w S. Płatności dokonywane są na podstawie miesięcznych faktur wystawianych przez Gminę. Czynności te są opodatkowane podatkiem VAT.

W piśmie uzupełniającym z 5 marca 2014 r. Gmina uzupełniła opis sprawy i wyjaśniła, że:

Umowa dotycząca prac rekultywacyjnych będzie zawarta pomiędzy Gminą S. a podmiotem zewnętrznym (wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym).

Wydatki związane z pracami rekultywacyjnymi będzie ponosiła Gmina S.

Wydatki na prace rekultywacyjne dotyczą:

* wydatków ponoszonych w okresie 2010 - do chwili obecnej w zakresie bieżącego utrzymania nieczynnej kwatery (tekst jedn.: wydatki ponoszone przez Gminę S. na rzecz MZSO Sp. z o.o. za utrzymanie w należytym stanie terenu kwatery "A", monitoring kwatery "A", dozorowanie kwatery "A", wywóz i utylizacja odcieków z kwatery "A", zaopatrzenie kwatery "A" w wodę i energię elektryczną.

* wydatki planowane do zlecenia podmiotowi zewnętrznemu (wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym) w zakresie wykonania robót budowlanych na rekultywację tj. jak m.in.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, transport ziemi, formowanie nasypów, zakup i rozścielenie humusu, obsianie górnej powierzchni kwatery.

Zgodnie z Decyzją Wojewody z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn.) data zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na kwaterze A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne to 31 marca 2006 r.

Podmiotem upoważnionym do naliczania i pobierania opłaty z tytułu składowania odpadów na terenie wysypiska była Jednostka budżetowa działająca pod nazwą Miejski Zakład Składowania Odpadów Komunalnych. Naliczanie i pobieranie opłat za składowanie odpadów komunalnych były czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Prace rekultywacyjne wykonywane są na obszarze działki nr 2794/2 oraz działki nr 2793/36. Na terenie wysypiska odpadów zlokalizowana jest instalacja pozyskiwania i utylizacji gazu z wysypiska działająca na podstawie Umowy dotyczącej pozyskiwania gazu (umowa pomiędzy Gminą S. a firmą H.Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 1998 r.).

Prace rekultywacyjne nie są wykonywane na skutek wydobycia gazu wysypiskowego a wynikają z konieczności wypełnienia Decyzji Wojewody z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn.....) o zamknięciu składowiska odpadów.

Zarówno wydatki na prace rekultywacyjne jak i przychód Gminy uzyskiwany na podstawie Umowy z dnia 15 grudnia 1998 r. są czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług związanych z działaniami Gminy w zakresie utrzymania terenu A.

Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT. Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT drukiem VAT-5 nastąpiło w dniu 11 marca 2010 r. MZSO Sp. z o.o. działa pod numerem identyfikacji podatkowej.....

Pytanie nr 2 odnosi się do faktur wystawianych kwartalnie przez MZSO Sp. z o.o. za działanie związane z utrzymaniem zamkniętej kwatery A na rzecz Gminy S. Płatności dokonywane są w ramach umowy wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą S. a MZSO w dniu 22 stycznia 2010 r.

Bezpośrednie wydatki na utrzymanie terenu zamkniętego składowiska odpadów ponosi MZSO Sp. z o.o. Następnie, na podstawie zawartej umowy wykonawczej, wystawia kwartalną FV za wykonywane usługi utrzymania zamkniętego składowiska.

Wydatki za utrzymanie terenu zamkniętego składowiska dotyczą okresu od dnia zawarcia Umowy wykonawczej tj. od dnia 22 stycznia 2010 r. do chwili obecnej.

Umowa jest kontynuowana. Zgodnie z Aneksem nr 5 do Umowy dotyczącej pozyskiwania gazu Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r.

Data wydania Pozwolenia na użytkowanie Zakładu Pozyskiwania Gazu to 1 czerwiec 2001 r. Gmina S. otrzymuje wynagrodzenie z przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej od grudnia 2004 r.

W piśmie uzupełniającym z 26 marca 2014 r. Wnioskodawca wyjaśnił ponadto, że wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenu A tj. utrzymania w należytym stanie terenu kwatery A zgodnie z wydanymi decyzjami, monitoringu kwatery A, dozoru kwatery A, wywozu i utylizacji odcieków kwatery A, zaopatrzenia kwatery A w wodę i energię elektryczną są to koszty Gminy związane z faktem posadowienia na terenie A składowiska odpadów komunalnych, na których funkcjonuje Zakład Pozyskiwania Gazu w S.

Ww. koszty nie są kosztami eksploatacji Zakładu Pozyskiwania Gazu tj. jak np. zasilanie maszyn i urządzeń Zakładu (te koszty z godnie z umową zawartą pomiędzy Gminą i firmą H. ponosi H.). Są to koszty bieżące podatnika na teren dla którego uzyskuje on przychód opodatkowany tj. 5% przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej w związku z eksploatacją na terenie A Zakładu Pozyskiwania Gazu w S., który użytkuje na podstawie umowy z Gminą ten teren w celu jego eksploatacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

(ostatecznie przedstawione w piśmie z 5 marca 2014 r.):

Czy zgodnie z regulacją art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących bieżące utrzymanie terenu zamkniętego składowiska odpadów tj. utrzymanie terenu w należytym stanie, monitoring i dozór zamkniętej kwatery, wywóz i utylizacja odcieków, zaopatrzenie w energię i wodę.

Stanowisko Wnioskodawcy:

(odnoszące się do pytania nr 2):

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Gmina uzyskuje przychody z tytułu udziału w sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej w związku z eksploatacją na terenie zamkniętego składowiska Zakładu Pozyskiwania Gazu oraz uzyskiwała przychody za pośrednictwem już nie istniejącej jednostki budżetowej za składowanie odpadów komunalnych na terenie rekultywowanego obecnie składowiska. Zgodnie z uchwałą NSA dnia 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 1/13) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług a czynności opodatkowane nieistniejącej już jednostki budżetowej należy traktować jako działania podejmowane przez Gminę.

Tym samym, zdaniem Gminy fakt, iż w przedstawionym przypadku Gmina ponosi wydatki na utrzymanie terenu dla którego Gmina uzyskuje przychód z tytułu udziału w odzysku gazu wysypiskowego oraz uzyskiwała przychód opodatkowany podatkiem VAT za pośrednictwem swojej jednostki budżetowej za składowanie odpadów komunalnych uprawnia Gminę do skorzystania z możliwości odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. "niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego". Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tak skonstruowana zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążąc się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Z pośrednim związkiem dokonanych zakupów z działalnością podatnika mamy zatem do czynienia wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez przedsiębiorstwo sprzedaży. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, obsługi prawnej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Gmina) zamierza wykonywać prace rekultywacyjne na obszarze zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w S. przy ul. G. (teren A). Prace rekultywacyjne w projekcie polegać będą na wykonaniu dwuwarstwowej okrywy ziemnej.

Składowisko odpadów komunalnych na terenie A było administrowane przez Miejski Zakład Składowaniu Odpadów w S., jednostkę budżetową Gminy S.

Na przełomie 2009/2010 Gmina S. zmieniła formę instytucjonalną gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. Podjęto Uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejski Zakład Składowania Odpadów w S. oraz uchwałę w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami w S. Miejskiemu Zakładowi Składowania Odpadów w S. Nowopowstała Spółka komunalna nie jest właścicielem terenu na którym będą wykonywane prace rekultywacyjne. Obszar obejmujący zapełnione składowisko nie został przekazany nowopowstałej Spółce.

Z dniem 22 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą S. i MZSO Sp. z o.o. została zawarta Umowa wykonawcza w sprawie powierzenia Spółce zadania własnego Gminy S., której celem było ustalenie warunków powierzenia wykonywania zadania własnego Gminy S., polegającego na gospodarowaniu odpadami MZSO Sp. z o.o. W dniu 29 kwietnia 2011 r. zawarto Aneks do Umowy Wykonawczej, w którym ustalono, że Spółka będzie wykonywała na rzecz Gminy S. bieżące prace na obszarze zamkniętego składowiska zlokalizowanego przy ul. G. w S. (kwatera A). W Aneksie określono, że prace dotyczyć będą: utrzymania w należytym stanie terenu kwatery A zgodnie z wydanymi decyzjami, monitoringu kwatery A, dozoru kwatery A, wywozu i utylizacji odcieków z kwatery A, zaopatrzenia kwatery A w wodę i energię elektryczną. Określone w Aneksie działania są czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i Spółka wystawia na rzecz Gminy kwartalne faktury za działania związane z utrzymaniem zamkniętej kwatery A.

Prace rekultywacyjne wynikają z wydanych decyzji administracyjnych o zamknięciu składowiska odpadów. Decyzja Wojewody... nr.... z 13 grudnia 2005 r. oraz Decyzja Marszałka Województwa nr...... z 2 kwietnia 2009 r.). Decyzje określają techniczny sposób zamknięcia kwatery.

Gmina, jako podmiot odpowiedzialny za wykonanie działań rekultywacyjnych podjęła decyzję o wykonaniu prac rekultywacyjnych przez zewnętrznego Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Zamawiającym będzie Gmina S.

W dniu 15 grudnia 1998 r. została zawarta Umowa pomiędzy Gminą S. a duńską firmą H. Sp. z o.o. dotycząca pozyskiwania gazu z wysypiska odpadów przy ul. G. (w tym z terenu A).

Zgodnie z zawartym Aneksem nr 5 z dnia 20 października 2005 r. określono, że firma będzie przekazywała Gminie wynagrodzenie w wysokości 5% przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej w związku z eksploatacją na terenie A Zakładu Pozyskiwania Gazu w S. Płatności dokonywane są na podstawie miesięcznych faktur wystawianych przez Gminę. Czynności te są opodatkowane podatkiem VAT.

Umowa dotycząca prac rekultywacyjnych będzie zawarta pomiędzy Gminą S. a podmiotem zewnętrznym (wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym).

Wydatki związane z pracami rekultywacyjnymi będzie ponosiła Gmina S.

Wydatki na prace rekultywacyjne dotyczą:

* wydatków ponoszonych w okresie 2010 - do chwili obecnej w zakresie bieżącego utrzymania nieczynnej kwatery (tekst jedn.: wydatki ponoszone przez Gminę S. na rzecz MZSO Sp. z o.o. za utrzymanie w należytym stanie terenu kwatery "A", monitoring kwatery "A", dozorowanie kwatery "A", wywóz i utylizacja odcieków z kwatery "A", zaopatrzenie kwatery "A" w wodę i energię elektryczną).

* wydatki planowane do zlecenia podmiotowi zewnętrznemu (wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym) w zakresie wykonania robót budowlanych na rekultywację tj. jak m.in.: roboty pomiarowe, roboty ziemne, transport ziemi, formowanie nasypów, zakup i rozścielenie humusu, obsianie górnej powierzchni kwatery.

Prace rekultywacyjne wykonywane są na obszarze działki nr 2794/2 oraz działki nr 2793/36. Na terenie wysypiska odpadów zlokalizowana jest instalacja pozyskiwania i utylizacji gazu z wysypiska działająca na podstawie Umowy dotyczącej pozyskiwania gazu (umowa pomiędzy Gminą S. a firmą H.Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 1998 r.).

Zarówno wydatki na prace rekultywacyjne jak i przychód Gminy uzyskiwany na podstawie Umowy z dnia 15 grudnia 1998 r. są czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług związanych z działaniami Gminy w zakresie utrzymania terenu A.

Bezpośrednie wydatki na utrzymanie terenu zamkniętego składowiska odpadów ponosi MZSO Sp. z o.o. Następnie, na podstawie zawartej umowy wykonawczej, wystawia kwartalną FV za wykonywane usługi utrzymania zamkniętego składowiska.

Wydatki za utrzymanie terenu zamkniętego składowiska dotyczą okresu od dnia zawarcia Umowy wykonawczej tj. od dnia 22 stycznia 2010 r. do chwili obecnej.

Umowa jest kontynuowana. Zgodnie z Aneksem nr 5 do Umowy dotyczącej pozyskiwania gazu Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 r.

Data wydania Pozwolenia na użytkowanie Zakładu Pozyskiwania Gazu to 1 czerwiec 2001 r. Gmina S. otrzymuje wynagrodzenie z przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej od grudnia 2004 r.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenu A tj. utrzymania w należytym stanie terenu kwatery A zgodnie z wydanymi decyzjami, monitoringu kwatery A, dozoru kwatery A, wywozu i utylizacji odcieków kwatery A, zaopatrzenia kwatery A w wodę i energię elektryczną są to koszty Gminy związane z faktem posadowienia na terenie A składowiska odpadów komunalnych, na których funkcjonuje Zakład Pozyskiwania Gazu w S.

Ww. koszty nie są kosztami eksploatacji Zakładu Pozyskiwania Gazu tj. jak np. zasilanie maszyn i urządzeń Zakładu (te koszty z godnie z umową zawartą pomiędzy Gminą i firmą H. ponosi H.). Są to koszty bieżące podatnika na teren dla którego uzyskuje on przychód opodatkowany tj. 5% przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej w związku z eksploatacją na terenie A Zakładu Pozyskiwania Gazu w S., który użytkuje na podstawie umowy z Gminą ten teren w celu jego eksploatacji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na bieżące utrzymanie terenu zamkniętego składowiska odpadów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-32/03 I/S Fini H przeciwko Skatteministeriet uznał, że " (...) podmiot, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, lecz nadal płaci czynsz oraz opłaty związane z pomieszczeniem służącym uprzednio wykonywaniu tej działalności, ponieważ umowa najmu zawiera klauzulę uniemożliwiającą jej wypowiedzenie, jest uważany za podatnika w rozumieniu tego artykułu i może odliczyć podatek VAT naliczony od poniesionych w ten sposób wydatków, o ile istnieje bezpośredni i ścisły związek między dokonanymi płatnościami a działalnością gospodarczą oraz stwierdzony zostanie brak nieuczciwego zamiaru bądź nadużycia".

Ponadto należy nadmienić, że jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), okres przygotowania do budowy, budowy oraz prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy:

1.

przedeksploatacyjną - okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;

2.

eksploatacyjną - okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów;

3.

poeksploatacyjną - okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.

W myśl ust. 2 ww. przepisu, dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), dodatkowo zawiera wytyczne technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji (art. 127 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy).

Jednocześnie instrukcja prowadzenia składowiska odpadów - na podstawie art. 129 ust. 4 pkt 17 ww. ustawy - obejmuje fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną i zawiera sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji.

W oparciu o przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na bieżące utrzymanie terenu zamkniętego składowiska odpadów.

Powyższe wynika z faktu, że na terenie wysypiska odpadów zlokalizowana jest instalacja pozyskiwania i utylizacji gazu z wysypiska działająca na podstawie Umowy dotyczącej pozyskiwania gazu (umowa pomiędzy Gminą S. a firmą H. Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 1998 r.). Gmina S. otrzymuje wynagrodzenie z przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej od grudnia 2004 r.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenu A wymienione w pytaniu jak wyjaśnił Wnioskodawca to koszty Gminy związane z faktem posadowienia na terenie A składowiska odpadów komunalnych, na którym funkcjonuje Zakład Pozyskiwania Gazu. Są to koszty bieżące podatnika na terenie, dla którego uzyskuje on przychód opodatkowany tj. 5% przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej w związku z eksploatacją na terenie A Zakładu Pozyskiwania Gazu w S., który użytkuje na podstawie umowy z Gminą ten teren w celu jego eksploatacji. Z opisu wskazanego we wniosku przez Wnioskodawcę wynika zatem, że wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenu, z którego Wnioskodawca uzyskuje przychód opodatkowany pozostają w związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących ponoszone przez Gminę wydatki związane z bieżącym utrzymaniem terenu zamkniętego składowiska odpadów.

Ponadto zaznaczenia wymaga, że na prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem składowiska nie ma wpływu okoliczność, że jednostka budżetowa uzyskuje przychody z tytułu składowania odpadów komunalnych na terenie rekultywowanego składowiska, gdyż jednostka ta była odrębnym od Gminy (Wnioskodawcy) podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca zagadnienia objętego pytaniem nr 1 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl