IBPP2/443-106/07/RSz/KAN-838/09/07 - Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować podatnik dla ziemi urodzajnej (humus)?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2007 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-106/07/RSz/KAN-838/09/07 Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować podatnik dla ziemi urodzajnej (humus)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. S przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku przy dostawie ziemi urodzajnej (humus) objętej symbolem PKWiU ex 14.30.13-90.10 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku przy dostawie ziemi urodzajnej (humus) objętej symbolem PKWiU ex 14.30.13-90.10.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania: "Rekultywacja terenów pogórniczych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego. Rekultywacja osadników ziemnych wód dołowych w W." Zamawiający żądał, aby wykonawca w Kosztorysie ofertowym określił w procentach stawki podatku VAT dla wszystkich pozycji wymienionych w opracowanym przez zamawiającego kosztorysie oraz poinformował wykonawców, że cena za całość wykonania zadania nie jest ceną ryczałtową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować wykonawca dla wymienionej w kosztorysie ziemi urodzajnej (humus)?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, załącznik Nr 3, poz. 17 do ustawy i klasyfikacji PKWiU dla symbolu ex 14.30.13-90.10, należy zastosować stawkę podatku VAT 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku Nr 3 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" pod poz. 17 wyszczególniono: "Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus" (symbol PKWiU ex 14.30.13-90.10).

Ponadto, ustawodawca w objaśnieniach do ww. załącznika wskazał, iż:

*

ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania,

*

wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

Zgodnie z treścią przepisu art. 146 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku Nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W przedmiotowym załączniku Nr 6 "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%" pod poz. 13 wymieniono: "Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus" objęte symbolem PKWiU ex 14.30.13-90.10.

Reasumując, na podstawie cyt. wyżej przepisów dostawa ziemi urodzajnej (humus) zaklasyfikowana wg PKWiU do grupowania 14.30.13-90.10 do dnia 30 kwietnia 2008 r. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg 3% stawki VAT.

Ponadto należy zauważyć, że tut. organ w toku rozpoznania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie ocenia przedkładanych do wniosku dokumentów, jak również nie jest organem kompetentnym do analizowania specyfikacji poszczególnych składników ujętych w kosztorysie ofertowym zamówienia publicznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl