IBPP2/443-1022/10/ICz - Opodatkowanie zaliczki otrzymanej na poczet umowy sprzedaży nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-1022/10/ICz Opodatkowanie zaliczki otrzymanej na poczet umowy sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2009 r. Sygn. akt I SA/Rz 29/09, uprawomocnionym w dniu 29 czerwca 2010 r., oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. akt I FSK 1188/09, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.), oraz pismem z dnia 6 grudnia 2010 r. (data wpływu 8 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania:

* Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając noty za "premię obrotową" dla swoich klientów - jest prawidłowe,

* oraz czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy traktujących "premię obrotową" jako usługę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 1 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.) oraz pismem z dnia 6 grudnia 2010 r., (data wpływu 8 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając noty za "premię obrotową" dla swoich klientów oraz czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy traktujących "premię obrotową" jako usługę.

W dniu 9 października 2008 r. tut. organ wydał interpretację indywidualną znak: IBPP2/443-646/08/ICz, na którą Strona wniosła skargę do WSA w Rzeszowie.

WSA w Rzeszowie wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Rz 29/09 (data wpływu do tut. organu odpisu prawomocnego orzeczenia 24 września 2010 r.) uchylił ww. interpretację indywidualną znak: IBPP2/443-646/08/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest firmą handlową. Podstawowym przedmiotem sprzedaży jest armatura oraz artykuły instalacyjne hydrauliczne i grzejne.

Spółka zawarła z odbiorcami "umowy o współpracy", które regulują kontakty handlowe między Spółką a klientami. Określono ogólnie skalę premiowania w 5-ciu progach, aby zredagować jedną umowę dla różnej wielkości kontrahentów tzn. detalistów i hurtowników. Po przekroczeniu danego progu (jako że detalista nigdy nie osiągnie wielkości obrotu hurtownika), kontrahent uzyskuje określony procent premii. Wnioskodawca zaznacza, iż na samym starcie firma przyznała wszystkim kontrahentom jednakową pulę punktów. Podstawą jest obrót netto będący sumą faktur wystawionych w danym kwartale oraz brak zaległości w zapłacie.

W 2008 r. Wnioskodawca wystawił noty uznaniowe na kwoty przyznanych premii, bazując na wyroku NSA z 6 lutego 2007 sygn. akt I FSK 94/06, wyroku WSA Z 22 maja 2007 r. sygn. akt III SA/WSA 4080/06, interpretacji organów skarbowych z terenu Wnioskodawcy np. Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 17 sierpnia 2007 r. US.PP/443-26/O7 a przede wszystkim na zmienionym art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Trzech klientów nie przyjęło noty lecz wystawiło faktury. Podatek VAT naliczony z tych faktur nie został przez Wnioskodawcę odliczony.

W piśmie uzupełniającym z dnia 1 października 2008 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż progi obrotu w pięciostopniowej skali obrotu są skonstruowane następująco:

* drugi próg to 250% obrotu pierwszego progu,

* trzeci, czwarty i piaty próg to 200% obrotu poprzedniego.

Kupujący jest uprawniony do premii obrotowej po dokonaniu zakupów powyżej określonego progu przy braku zaległości w zapłacie. Kontrahent sam wyznacza jaki próg zakupu towarów chce zrealizować w danym kwartale.

Podstawą jest obrót netto, będący sumą faktur wystawionych w danym kwartale, po pomniejszeniu o sprzedaż towarów na ekspozycję. Jest to lista faktur przywołanych po numerze, z określoną datą wystawienia, z określonym terminem płatności czyli wymieniony jest każdy dokument będący podstawą przyznania premii. Premia przysługuje wg progu obrotu osiągniętego w poprzednim kwartale. Kontrahent, bez względu na to czy przekroczy któryś próg czy nie, zachowuje prawo do wszelkich promocji i akcji promocyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając noty za "premie obrotową" dla swoich klientów.

2.

Czy Spółka może odliczyć VAT naliczony z faktur wystawionych przez klientów traktujących "premię obrotową" jako usługę.

Zdaniem Wnioskodawcy, obrót może być tylko raz opodatkowany a sprzedaż nie może stanowić jednocześnie dostawy towaru i wykonania usługi. Suma dostaw na podstawie faktur o określonych znamionach i dacie ich wystawienia, jest sumą obrotu uzyskanego analitycznie i nie można mówić, iż przyznana premia nie jest związana z żadną konkretną dostawą, bo jest związana ze sumą tych dostaw. Inaczej rozumując, każdy zakup od sprzedawcy stanowiłby równocześnie świadczenie usługi przez nabywcę na rzecz sprzedającego.

Ponadto umowa jest o dostawę towarów i nie zawiera żadnych innych klauzul narzucających odbiorcy określonych zachowań jak np.: zakaz nabywania towarów od innych dostawców, podpisaniem umowy o współpracy tylko z tymi którzy przekroczą jeden z wymienionych progów jak również nie ma klauzul o rozwiązaniu umowy w przypadku nie przekraczania żadnego progu, natomiast terminowe płacenie jest tylko rzetelnym wypełnianiem umowy cywilno-prawnej, jakim jest umowa sprzedaży i nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Ze względu na dwoistość interpretacji różnych urzędów skarbowych w sprawie traktowania premii za obrót, Wnioskodawca winien mieć jego zdaniem prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty, które premię traktują jak usługę. Nie może być tak, że pewna czynność na jednym terenie jest zgodna z prawem a na innym je narusza.

W piśmie uzupełniającym z dnia 6 grudnia 2010 r. Wnioskodawca poinformował, iż w zapytaniu oznaczonym literą A przedstawia własne stanowisko jakie obrał po zapoznaniu się z przytoczonymi wyrokami - "za przekroczenie pewnego obrotu i po uzyskaniu prawa do określonego procentu premii należy wystawić notę księgową określającą wartość przyznanej premii".

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 9 października 2008 r. znak: IBPP2/443-646/08/ICz złożył skargę z dnia 10 grudnia 2008 r., (data wpływu 16 grudnia 2008 r.), w której wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji.

Wyrokiem z dnia 7 kwietnia 2009 r. sygn. akt I SA/Rz 29/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu przedmiotowej skargi, uchylił zaskarżoną interpretację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny wskazał, iż podstawą przyznania premii jest obrót netto, będący suma faktur wystawionych w danym kwartale oraz brak zaległości w zapłacie. Tymczasem, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jeżeli chodzi o odpłatne świadczenie usług, to na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (art. 8 ust. 1 tego aktu) należy przez to rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Sąd wskazał, iż definicja ta odnosi się bezpośrednio do pojęcia dostawy towarów, sprecyzowanego w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, które zostało określone jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Aby można było przyjąć, w ocenie Sądu, iż w przypadku przekroczenia określonej w umowie wysokości obrotu, uprawniającego do przyznania kontrahentowi premii, mamy do czynienia z usługą, w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, świadczoną przez kontrahenta Spółki należałoby wykazać, iż czynność ta została zrealizowana w wykonaniu istniejącego pomiędzy obydwoma podmiotami stosunku zobowiązaniowego, odrębnego od stosunku prawnego będącego podstawą wykonania czynności dostawy, tworzącego więź prawną między nimi. Nie sposób bowiem przyjąć, iż premiowanie kontrahenta, w ramach dokonywanej dostawy towarów, w związku z osiągnięciem określonego pułapu obrotów, jak również terminowym regulowaniem należności odbywa się w oderwaniu od "pierwotnej" czynności dostawy.

Sąd uznał, iż w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym nie można mówić o zaistnieniu sytuacji, w której realizacja przez kontrahenta czynności uprawniających do przyznania premii mogłaby zostać potraktowana jako usługa, będąca przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Mamy tu bowiem do czynienia jedynie z "współrealizacją" dostawy towarów, ponieważ dostawca dokonuje dostawy towarów, tj. przenosi własność towarów na nabywcę i za to otrzymuje zapłatę, a w związku z tym, że dostawa osiągnęła określoną wartość w ustalonym czasie i cena została zapłacona udziela nabywcy bonusu. Następuje to w sytuacji, gdy należność za poszczególne dostawy została już zapłacona, tak więc bonus ten nie jest przypisywany do którejkolwiek z dostaw. Nabywca - odbiorca towarów w określonym czasie realizuje obrót określonej wielkości, na który składa się realizacja wielu poszczególnych dostaw. W ocenie Sadu okoliczność, że dla otrzymania premii pieniężnej, wartość tych dostaw podlega zsumowaniu nie oznacza, że osiągnięcie tego poziomu obrotów stało się usługą. W tym zakresie Sąd podziela w całości pogląd zaprezentowany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2009 r., sygn. i SA/Rz 742/08 (niepubl.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przyjął, iż rozstrzygnięcie powyższej kwestii przesądza o nieprawidłowości stanowiska organu, zaprezentowanego w odpowiedzi udzielonej na postawione przez Spółkę pytanie, czy postępuje ona prawidłowo wystawiając noty za premie obrotowe dla swoich klientów. Skoro bowiem nie mamy do czynienia w takiej sytuacji z usługą, w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie zachodzi również obowiązek wystawienia faktury, dokumentującej te czynności. Jak stanowi bowiem art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do wystawienia faktury zobowiązani są bowiem jedynie podatnicy, dokonujący sprzedaży, przez którą należy rozumieć również odpłatne świadczenie usług (art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług). A contrario, jeżeli mamy do czynienia z czynnością, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to podmiot udzielający w związku z jej dokonaniem premii może udokumentować ją notą premiową.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, iż w tym zakresie przeciwny pogląd, zaprezentowany w interpretacji indywidualnej, jako nieznajdujący uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawnych, należy uznać za niezasadny.

Ponadto Sąd uznał, iż przesądzenie zasadności skargi, w kwestii stanowiska organu, odnośnie pytania pierwszego, czyni bezprzedmiotowym pytanie drugie. W tym miejscu zaznaczył, iż skoro obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości opodatkowania opisanych wyżej czynności podatkiem od towarów i usług, jak również implicite nie kreują obowiązku dokumentowania ich fakturą, to tym samym nie sposób przyjąć możliwości odliczania podatku naliczonego, wynikającego z takich faktur, o czym stanowi przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Sąd uchylił w całości interpretację indywidualną, gdyż wobec uznania niezasadności stanowiska organu odnośnie pytania pierwszego, utrzymanie w mocy interpretacji w pozostałym zakresie (odnośnie pytania drugiego) stanowiłoby rażące naruszenie prawa.

Od tego wyroku została wniesiona skarga kasacyjna. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Ministra Finansów, wyrokiem z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. akt I FSK 1188/09, oddalił skargę kasacyjną.

W wyroku tym NSA wyraził pogląd, iż problematyka kwalifikacji prawnopodatkowej premii pieniężnej z tytułu dokonania przez odbiorców zakupów towarów o wartości uzgodnionej w umowie handlowej była już wielokrotnie przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. W chwili obecnej w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest jednolity pogląd co do tego, że premie pieniężne otrzymywane przez nabywcę od dostawcy za dokonanie nabycia określonej ilości, czy wartości towaru nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi, a wypłacenie takiej premii nie kreuje odrębnej od dostawy towaru czynności objętej podatkiem od towarów i usług. Nie może bowiem wystąpić taka sytuacja faktyczna, która stanowiłaby jednocześnie dostawę towaru i świadczenie usług. Niedopuszczalne jest to w świetle regulacji zawartej w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy. Przepis ten zatem jednoznacznie stanowi, iż usługą jest świadczenie niebędące dostawą towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. Przepis ten wyklucza takie rozwiązanie. Dokonywane przez spółkę transakcje z kontrahentami mieszczą się w zakresie czynności opodatkowanej VAT w postaci dostawy towarów. Na określoną wielkość obrotów składa się bowiem odpowiednia liczba transakcji sprzedaży - dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

W ocenie NSA nie można bowiem zaakceptować tezy, że w ramach transakcji już opodatkowanych mieszczą się czynności, które winny podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Oznaczałoby to, że każda czynność zakupu towarów od sprzedawcy (dostawa) stanowiłaby jednocześnie usługę nabywcy świadczoną na rzecz tegoż sprzedawcy, co powodowałoby podwójne opodatkowania tej samej czynności. Pierwszy raz - jako sprzedaży (dostawy towaru), drugi - jako zakupu (świadczenia usługi) przez nabywcę tego samego towaru, w ramach tej samej transakcji. Tymczasem podwójne opodatkowanie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości i powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 84 oraz w art. 217 Konstytucji RP, jak również niedopuszczalne jest na gruncie podatku od wartości dodanej w prawie wspólnotowym.

Nie ma również żadnych podstaw, aby tylko z uwagi na fakt niepowiązania przez dostawcę z poszczególnymi transakcjami przekazywanej nabywcy premii pieniężnej jedynie za osiągniętą wartość zakupów, dopatrywać się u tegoż ostatniego świadczenia usługi na rzecz dostawcy. Z samego tylko określenia przez sprzedawcę tytułu płatności wynagrodzenia (premii) oraz sposobu jego udokumentowania nie można wywodzić, że podmiot je otrzymujący świadczy usługę na rzecz płacącego. Opodatkowaniu jako usługa podlega bowiem określone w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zachowanie niebędące jednocześnie dostawą, którym nie jest samo osiągnięcie przez nabywcę określonej wartości dostaw towarów od danego sprzedawcy.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność była przedmiotem zaskarżenia.

Mając na uwadze powyższe, jak również obowiązujący stan prawny, stanowisko Wnioskodawcy, w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznaje się w zakresie:

* czy Spółka prawidłowo postępuje wystawiając noty za "premię obrotową" dla swoich klientów - za prawidłowe

* czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy traktujących "premię obrotową" jako usługę - za nieprawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4, ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie, których wypłacane są tzw. premie pieniężne. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zawarła z odbiorcami "umowy o współpracy", które regulują kontakty handlowe między Spółką a klientami. Określono ogólnie skalę premiowania w 5-ciu progach, aby zredagować jedną umowę dla różnej wielkości kontrahentów tzn. detalistów i hurtowników. Po przekroczeniu danego progu (jako że detalista nigdy nie osiągnie wielkości obrotu hurtownika), kontrahent uzyskuje określony procent premii. Wnioskodawca zaznacza, iż na samym starcie firma przyznała wszystkim kontrahentom jednakową pulę punktów. Podstawą jest obrót netto będący sumą faktur wystawionych w danym kwartale oraz brak zaległości w zapłacie.

W 2008 r. Wnioskodawca wystawił noty uznaniowe na kwoty przyznanych premii, bazując na wyroku NSA z 6 lutego 2007 sygn. akt I FSK 94/06, wyroku WSA Z 22 maja 2007 r. sygn. akt III SA/WSA 4080/06, interpretacji organów skarbowych z terenu Wnioskodawcy np. Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 17 sierpnia 2007 r. US.PP/443-26/O7 a przede wszystkim na zmienionym art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Trzech klientów nie przyjęło noty lecz wystawiło faktury. Podatek VAT naliczony z tych faktur nie został przez Wnioskodawcę odliczony.

W piśmie uzupełniającym z dnia 1 października 2008 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż progi obrotu w pięciostopniowej skali obrotu są skonstruowane następująco:

* drugi próg to 250% obrotu pierwszego progu,

* trzeci, czwarty i piaty próg to 200% obrotu poprzedniego.

Kupujący jest uprawniony do premii obrotowej po dokonaniu zakupów powyżej określonego progu przy braku zaległości w zapłacie. Kontrahent sam wyznacza jaki próg zakupu towarów chce zrealizować w danym kwartale.

Podstawą jest obrót netto, będący sumą faktur wystawionych w danym kwartale, po pomniejszeniu o sprzedaż towarów na ekspozycję. Jest to lista faktur przywołanych po numerze, z określoną datą wystawienia, z określonym terminem płatności czyli wymieniony jest każdy dokument będący podstawą przyznania premii. Premia przysługuje wg progu obrotu osiągniętego w poprzednim kwartale. Kontrahent, bez względu na to czy przekroczy któryś próg czy nie, zachowuje prawo do wszelkich promocji i akcji promocyjnych.

Stan faktyczny, którego dotyczy wniosek odnosi się m.in. do sytuacji, w której premie pieniężne nazwane przez Wnioskodawcę "premiami obrotowymi" wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów uzależnione są od wielkości obrotów (nabyć określonej ilości towarów od Wnioskodawcy). Wypłacane premie przez Wnioskodawcę są rezultatem wyników osiągniętych przez kontrahentów w określonym czasie. Umowy nie przewidują żadnych dodatkowych świadczeń ze strony kontrahenta za zrealizowanie warunków umowy.

Zatem w opisanym stanie faktycznym nie dochodzi do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Brak jest bowiem takich działań kontrahentów, które byłyby czynnościami dodatkowymi, do jakich byliby zobligowani postanowieniami wynikającymi z umowy dotyczącej otrzymywania premii. Zatem w niniejszym przypadku nie występuje wzajemne świadczenie o charakterze ekwiwalentnym.

Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że - w tak przedstawionych okolicznościach - premie wypłacone za uzyskanie pewnego pułapu obrotów, stanowią wynagrodzenie za realizowane usługi. Samo przekroczenie określonej wartości zakupów towarów handlowych nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i wypłacona w takim przypadku premia nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie otrzymanie premii przez Kontrahentów nie powinno być dokumentowane fakturami VAT, bowiem - jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT - faktury są dowodem dokumentującym dokonanie sprzedaży. W związku z powyższym gdy stwierdzono, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do świadczenia usług przez kontrahentów na rzecz Wnioskodawcy, brak jest podstaw do wystawienia faktur VAT.

Zatem gdy Wnioskodawca wypłaca swoim kontrahentom premie pieniężne zwane "premiami obrotowymi" za uzyskanie odpowiedniego pułapu obrotów, wypłacana premia w ocenie tut. organu stanowi nagrodę za osiągnięcie tego rezultatu, a nie odpłatność (wynagrodzenie) za świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Odnośnie zaś stanowiska Wnioskodawcy, iż dokumentowanie premii powinno nastąpić w formie noty księgowej określającej wartość przyznanej premii należy stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej należy zauważyć, iż nota nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Kwestie dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały uregulowane w Dziale IX (art. 86-95) ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Generalnie zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiazku podatkowego,

c.

od kominenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca umożliwił podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.), nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z uwagi na fakt, iż w opisanym stanie faktycznym nie dochodzi do świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zatem Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahentów, dokumentujących premie obrotowe.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, w kwestii dotyczącej możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów Wnioskodawcy, traktujących "premię obrotową" jako usługę, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl