IBPP1/4512-900/15/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/4512-900/15/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wydrukowany/zapisany komunikat otrzymany podczas weryfikacji on-line kontrahenta na Portalu Podatkowym, można traktować na równi z otrzymanym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT oraz czy Spółka może wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wydrukowany/zapisany komunikat otrzymany podczas weryfikacji on-line kontrahenta na Portalu Podatkowym, można traktować na równi z otrzymanym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT oraz czy Spółka może wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej; Spółka) jest nowoczesną hutą produkującą wyroby stalowe takie jak: walcówkę, pręty płaskowniki, siatki, stal zbrojeniową. Spółka prowadzi swoją główną działalność w zakładzie zlokalizowanym w Zawierciu (dawna Huta Zawiercie). Część wyrobów sprzedawanych przez Spółkę jest wykazana w Załączniku nr 11 do Ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka dokonuje okresowej weryfikacji kontrahentów w zakresie potwierdzenia czy są oni nadal czynnymi podatnikami VAT. W tym celu wysyła dużą ilość wniosków do konkretnych Urzędów Skarbowych. W przypadku wprowadzania do systemu księgowego nowych kontrahentów Spółka wymaga od firm dostarczenia aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego status podatnika VAT.

Od 26 czerwca 2015 r. na Portalu Podatkowym dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT jest dostępna usługa "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT". Poprzez wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pytający otrzyma 1 z 3 następujących komunikatów:

* Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,

* Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

* Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Usługa daje możliwość wydruku komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Spółka rozważa zmianę procedury weryfikacji kontrahentów zastępując wysyłanie papierowych wniosków do różnych/konkretnych Urzędów Skarbowych poprzez:

* weryfikację kontrahentów on-line na stronie Portalu Podatkowego pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl. (otrzymane komunikaty byłyby drukowane/zapisywane)

* wysyłanie wszystkich wniosków papierowych do jednego Centrum Obsługi Podatnika w celu otrzymania zaświadczeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydrukowany/zapisany komunikat otrzymany podczas weryfikacji on-line kontrahenta na Portalu Podatkowym, pod adresem: https://pfr.mfgov.pl, można traktować na równi z otrzymanym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT oraz czy Spółka może wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, do tej pory w zakresie sprawdzenia numeru identyfikacji podatkowej NIP kontrahenta, przedsiębiorcy mieli do swojej dyspozycji jedynie tradycyjne narzędzia tzn. możliwość zwrócenia się z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia w tym przedmiocie, który podlega stosownej opłacie skarbowej, czy też ewentualnie otrzymanie potwierdzenia w drodze kserokopii przedłożonej przez kontrahenta.

Wskazane powyżej środki są na dzień dzisiejszy jak najbardziej aktualne, niemniej z komunikatu zamieszczonego przez Ministerstwo Finansów spółki/firmy dowiedziały się o stworzeniu nowej formy weryfikacji tzn. o uruchomieniu usługi "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" dostępnej od 26 czerwca 2015 r. na Portalu Podatkowym pod adresem https://pfr.mf.gov.pl/...link=VAT. MF wyszło naprzeciw oczekiwaniom podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge) w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

W celu sprawdzenia wystarczy jedynie wpisać w puste pole identyfikatora podatkowego numer NIP kontrahenta Wnioskodawcy. W następstwie dokonanej czynności Wnioskodawca może uzyskać informację, czy figuruje on w ogóle w rejestrze podmiotów zarejestrowanych dla celu podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy jest on podatnikiem VAT czynnym, czy też podatnikiem VAT zwolnionym.

W związku z powyższym Spółka uważa, że wydrukowany/zapisany komunikat otrzymany podczas weryfikacji on-line kontrahenta na Portalu Podatkowym, pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl, należy traktować na równi z otrzymanym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT.

Od 1 września 2015 r. na terenie Polski powstało 50 centrów obsługi podatnika. Na stronie Ministerstwa Finansów Wnioskodawca uzyskuje informację, że celem wprowadzenia Systemu obsługi i wsparcia podatnika jest dokonanie takiej zmiany Administracji Podatkowej, w rezultacie której stanie się ona bardziej pomocna dla podatników, którzy potrzebują wsparcia w realizacji obowiązków podatkowych w konkretnej sytuacji niezależnie od właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego. Centrum obsługi ma obsługiwać podatników między innymi w zakresie składanych podań i deklaracji oraz żądanych zaświadczeń i wyjaśnień prawa podatkowego

(http:/Avww. finanse, mf.gov.pl/documents/766655/5009969/centrum_obslugi.pdf).

W związku z powyższym Spółka uważa, że wszystkie wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT może wysłać do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pod pojęciem sprzedaży - w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Według art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. przepisami art. 17 ust. 1c-1g ustawy o VAT, w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest hutą produkującą wyroby stalowe takie jak: walcówkę, pręty płaskowniki, siatki, stal zbrojeniową. Część wyrobów sprzedawanych przez Spółkę jest wykazana w Załączniku nr 11 do Ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka dokonuje okresowej weryfikacji kontrahentów w zakresie potwierdzenia czy są oni nadal czynnymi podatnikami VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy na potrzeby stosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wydrukowany/zapisany komunikat otrzymany podczas weryfikacji on-line kontrahenta na Portalu Podatkowym, pod adresem: https://pfr.mfgov.pl, można traktować na równi z otrzymanym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca powinien zastosować odwrotne obciążenie jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, również w zakresie ustalenia, że nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Podatnik powinien zatem dołożyć wszelkich starań, aby prowadzone przez niego rozliczenia były prawidłowe i ma różne możliwości ustalenia, czy nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W tym celu Wnioskodawca może np. skorzystać z procedury określonej w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, zgodnie z którą na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Nowelizacja ustawy - Ordynacja podatkowa wprowadzona ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) wprowadza m.in. instytucję tzw. portalu podatkowego, który zgodnie z nowym brzmieniem art. 3 Ordynacji podatkowej (w pkt 14 art. 3 wprowadzono jego definicję), służyć będzie do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

I tak od 26 czerwca 2015 r. resort finansów stworzył nową formę weryfikacji kontrahenta tzn. usługę "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" dostępną na Portalu Podatkowym pod adresem https://pfr.mf.gov.pl/...link=VAT, gdzie status podatnika VAT można sprawdzać samodzielnie na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Usługa "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" przeznaczona jest dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

W celu sprawdzenia wystarczy wpisać w puste pole identyfikatora podatkowego numer NIP kontrahenta. W następstwie dokonanej czynności można uzyskać informację, czy figuruje on w ogóle w rejestrze podmiotów zarejestrowanych dla celu podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy jest on podatnikiem VAT czynnym, czy też podatnikiem VAT zwolnionym.

Informacja ta wyświetla się w formie trzech dostępnych komunikatów z możliwością dokonania ich wydruku, co ma doniosłe znaczenie dla celów dowodowych:

* Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,

* Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

* Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Opisana powyżej metoda jest nie tylko chęcią wprowadzenia uproszczenia przez administrację podatkową, ale przede wszystkim ma służyć podatnikom korzystającym z mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Co do zasady dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT objęta jest mechanizmem samoopodatkowania przez nabywcę, pod warunkiem, że jest on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Zatem, aby dokonać prawidłowego udokumentowania transakcji oraz skorzystać z tej metody rozliczenia podatku VAT, sprzedawca musi sprawdzić jaki jest status nabywcy towaru.

Usługa "Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu w VAT.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że zaprezentowany system sprawdzenia Statusu Podatnika VAT służy jedynie uzyskaniu informacji na temat podatników krajowych.

Mając na uwadze powyższe wydruk komunikatu ze strony internetowej Ministerstwa Finansów wskazującego, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest wystarczający do spełniania przesłanki, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w zakresie ustalenia, że nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że wydrukowany/zapisany komunikat otrzymany podczas weryfikacji on-line kontrahenta na Portalu Podatkowym, pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl, należy traktować na równi z otrzymanym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego wydanym w oparciu o art. 96 ust. 13 Ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwość podatnika dotyczy również kwestii czy Wnioskodawca może wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269) do zadań administracji podatkowej należy:

3) zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w szczególności przez centrum obsługi oraz przez asystenta podatnika.W myśl art. 11 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym przez centrum obsługi oraz przez asystenta podatnika.

Natomiast z art. 16 ww. ustawy wynika, że przez obsługę i wsparcie należy rozumieć działania polegające na udzielaniu pomocy w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych, realizowane w szczególności przez:

1.

zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej oraz podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym;

2.

centrum obsługi oraz przez asystenta podatnika.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ww. ustawy obsługa i wsparcie w centrum obsługi polega na:

1.

przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;

2.

przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach;

3.

zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego;

4.

informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

Zadania polegające na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego są wykonywane w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z powyższym Administracja Podatkowa uruchomiła centra obsługi.

Jest to nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju.

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej przyjmują podania i deklaracje, wydają zaświadczenia, informują podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra mają na celu ułatwianie przedsiębiorcom dostęp m.in. do usług Administracji Podatkowej.

Sposób działania centrów jest zestandaryzowany, co oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych standardów.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca może wysłać wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT do jednego wybranego Centrum Obsługi Podatnika.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl