IBPP1/4512-801/15/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/4512-801/15/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT oraz stosowania odwrotnego obciążenia w związku z dostawą na rzecz Wnioskodawcy laptopów, notebooków i komputerów kieszonkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT oraz stosowania odwrotnego obciążenia w związku z dostawą na rzecz Wnioskodawcy laptopów, notebooków i komputerów kieszonkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1 października 2015 r. Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dokona zakupów na kwotę powyżej 150.000 zł (PKWiU ex. 26.20.11.0) za laptopy, notebooki, komputery kieszonkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jest zobligowany do zarejestrowania się jako czynny podatnik podatku VAT, wobec czego Wnioskodawca musi zastosować odwrotne obciążenie. Jeżeli tak to na jakim dokumencie należy się rozliczyć.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy to jest zwolniony z ponownego rejestrowania i odprowadzania podatku VAT wobec czego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2015 r. przepisami art. 17 ust. 1c, 1d, 1e, 1f, 1g w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy.

W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w ust. 1c, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej transakcji.

W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmianą dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W poz. 28a załącznika nr 11 zostały wymienione następujące towary: "przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy" - PKWiU ex 26.20.11.0.

W poz. 28b tego załącznika zostały wymienione: "telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony" - PKWiU ex 26.30.22.0.

Natomiast w poz. 28c załącznika wymieniono: "konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów" - PKWiU ex 26.40.60.0.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18 tej ustawy faktura powinna zawierać - w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie".

Na podstawie art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy, faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

W myśl art. 113 ust. 10 ww. ustawy jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Pod pojęciem sprzedaży - w myśl art. 2 pkt 22 ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Odnosząc się do kwestii wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku stwierdzić należy, że od 1 lipca 2015 r. zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia wobec dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT będzie miało miejsce w sytuacji gdy:

* dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

* nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

* dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy o VAT.

Przy czym w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy mechanizm odwróconego obciążenia stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Jednocześnie za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą:

1.

umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a -28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy,

2.

więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca od 1 października 2015 r. korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Jednocześnie Wnioskodawca zamierza nabyć laptopy, notebooki, komputery kieszonkowe na kwotę powyżej 150.000 zł. Przedmiotowe laptopy, notebooki, komputery kieszonkowe Wnioskodawca zaklasyfikował do PKWiU 26.20.11.0.

W świetle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy do nabycia wskazanych we wniosku laptopów, notebooków, komputerów kieszonkowych znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, a w konsekwencji czy nabycie wskazanego sprzętu za kwotę przekraczającą 150.000 zł nie spowoduje utraty przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie do dostawy na rzecz Wnioskodawcy laptopów, notebooków, komputerów kieszonkowych (towarów wymienionych w poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy o VAT) nie znajdzie zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Jak już wskazano zgodnie z tym przepisem jednym z warunków koniecznych do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest by nabywcą tych towarów był podatnik o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca (nabywca wskazanych towarów) będzie korzystał ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisów art. 113 ustawy o VAT. Zatem wskazany warunek nie zostanie spełniony, w konsekwencji do dostawy laptopów, notebooków, komputerów kieszonkowych na rzecz Wnioskodawcy nie znajdą zastosowanie postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Tym samym do przedmiotowej dostawy nie znajdą zastosowania również przepisy art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, odnoszące się do sytuacji dostawy towarów dla której obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 jest nabywca towaru.

Tak więc w sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy będą towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT i dostawa tych towarów nie będzie objęta odwrotnym obciążeniem to dostawa ta powinna być opodatkowana na ogólnych zasadach przez ich dostawcę.

Jednocześnie zakup przez Wnioskodawcę laptopów, notebooków, komputerów kieszonkowych na kwotę powyżej 150.000 zł nie spowoduje utraty przez Wnioskodawcę zwolnienia podmiotowego. Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy VAT do wartości sprzedaży warunkującej prawo do korzystania z tych zwolnień wlicza się tylko sprzedaż dokonaną przez podatników. Stwierdzić zatem należy, że zakup przez Wnioskodawcę wskazanego we wniosku sprzętu elektronicznego za kwotę powyżej 150.000 zł nie będzie stanowił sprzedaży Wnioskodawcy i zakup ten nie będzie miał wpływu na utratę przez Wnioskodawcę prawa do korzystania ze zwolnień podatkowych określonych w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nie jest zobowiązany do stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia i jest zwolniony z ponownego rejestrowania się i odprowadzania podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl