IBPP1/4512-761/15/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/4512-761/15/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy wysłanie korekty faktury w formie elektronicznej bez uzyskania potwierdzenia odbioru tej faktury daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy wysłanie korekty faktury w formie elektronicznej bez uzyskania potwierdzenia odbioru tej faktury daje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania.

Wniosek uzupełniono pismem z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - spółka z ograniczaną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką handlową, detaliczną, sprzedającą obuwie, akcesoria obuwnicze oraz galanterię skórzaną. Sprzedaż jest dokonywana poprzez sieć sklepów w dużych miastach w galeriach handlowych przede wszystkim dla osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczej. Spółka jest podatnikiem podatku VAT.

Cała sprzedaż odbywająca się w sklepach Spółki jest rejestrowana na kasie fiskalnej, a w przypadku żądania osoby fizycznej Spółka wystawia fakturę, a paragon fiskalny jest osobie fizycznej zabierany i dopinany do kopii faktury. Dla spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży.

Pragnąc rozszerzyć sprzedaż detaliczną na obszar całego kraju Spółka otwarła sklep internetowy umożliwiając konsumentom również z mniejszych miejscowości i wsi zakup towarów. Sprzedaż towarów przez Internet jest w całości realizowana w systemie wysyłkowym wyłącznie przez kuriera lub Pocztę Polską. W przypadku sprzedaży dla konsumenta miejsce opodatkowania dostawy nie jest jednak zależne od sposobu realizacji transakcji (w sposób wysyłkowy, czy stacjonarny), w związku z powyższym sprzedaż opodatkowana jest według stawki VAT właściwej dla danego towaru.

Co do zasady, sprzedaż towaru na rzecz konsumentów powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Spółka korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży towarów przez sklep internetowy na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544) i poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia.

Z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia i poz. 37 załącznika do tego rozporządzenia wynika, że zwolniona z ewidencjonowania jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem, że:

1.

dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

2.

z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Sprzedaż towarów przez Internet jest realizowana przez Spółkę w dwóch wariantach:

1. Za pobraniem - konsument składa zamówienie podając swoje dane osobowe, adres oraz e-mail. Następnie towar jest wysyłany przez Spółkę za pośrednictwem kuriera, który dostarcza towar i pobierają zapłatę od konsumenta. Zapłata ta jest następnie zbiorczo wraz z innymi pobraniami wpłacana przez kuriera na rachunek bankowy Spółki. Dodatkowo kurier przesyła zestawienie płatności raz na tydzień, jakich przesyłek pobrania dotyczyły oraz dane nabywcy oraz jego adres, które jest następnie drukowane i podpinane pod wyciąg bankowy.

2. Przelewowy - konsument składa zamówienie podając swoje dane osobowe, adres oraz e-mail i dokonuje przelewu lub kartą płatniczą za pośrednictwem firmy D. na platformie finansowej przelewy24, która następnie wpłaca zbiorczo pieniądze konsumentów, którzy dokonali płatności na rachunek bankowy Spółki udostępniając w swoim systemie informatycznym dane osób, które zapłaciły. Spółka drukuje zestawienia osób, które dokonały płatności wraz z adresem oraz nr zamówienia, które następnie drukuje i załącza pod wyciągi bankowe.

W związku z powyższym warunki dotyczące zwolnienia rejestracji na kasie fiskalnej są spełnione, a sprzedaż towaru wysyłkowa za pośrednictwem sklepu internetowego nie jest ewidencjonowana w kasie fiskalnej przez Wnioskodawcę.

Spółka dokując sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu opracowała system sprzedaży, polegający na wystawianiu faktur elektronicznych wysyłanych e-mailem do wszystkich konsumentów na adres e-mailowy podany podczas składania zamówienia. Konsument w momencie złożenia zamówienia towaru wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Ponadto Spółka opracowała kontrolę biznesową zgodnie z przepisami wynikającymi obecnie z art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku zwrotu towaru przez konsumenta Spółka wystawia elektroniczną korektę faktury i przesyła konsumentowi na konto e-mailowe z prośbą o wysłanie e-maila potwierdzające, iż dana osoba otrzymała elektroniczną korektę faktury. W momencie otrzymania zwrotnego e-maila od konsumenta odnośnie otrzymania korekty Spółka uznaje, iż może ująć w deklaracji VAT 7 w momencie otrzymania potwierdzenia. Jednakże konsumenci bardzo często nie wysyłają zwrotnych e-maili odnośnie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Jeśli Wnioskodawca nie otrzyma takiego elektronicznego potwierdzenia od konsumenta, wysyła pocztą korektę za potwierdzeniem zwrotnych. Po otrzymaniu "zwrotki" lub nieodebranego listu poleconego przez konsumenta Spółka uznaje, iż ma prawo od ujęcia korekty w deklaracji VAT 7.

Spółka zamierza w przyszłości korzystać z usprawnień systemu informatycznego polegającego na tym, iż w przypadku wysłania e-maila z fakturą korektą do konsumenta, Wnioskodawca będzie otrzymywać potwierdzenia z systemu komputerowego odnośnie dostarczenia e-maila na skrzynkę e-mail konsumenta z informacjami o: statusie dostarczenia dokumentu na skrzynkę e-mail oraz datę i godzinę dostarczenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT z tytułu przekroczenia obrotów ze sprzedaży. Wnioskodawca został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT dniu 26 lipca 1999 r.

W przypadku otrzymania potwierdzenia z systemu komputerowego odnośnie dostarczenia e-maila wraz z fakturą korygującą na skrzynkę elektroniczną konsumenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji, iż konsument zapoznał się z korektą. Przesłanie faktury korekty do konsumenta następuje na adres e-mail, który podaje konsument przy składaniu zamówienia, a Spółka w przypadku otrzymania potwierdzenia z systemu komputerowego będzie miała 100% pewność, iż korekta dotarła do konsumenta na jego skrzynkę elektroniczną. Jednakże zapoznanie się z e-mailem przez konsumenta zależy wyłącznie od jego woli. Konsumenci bardzo często nie są zainteresowani fakturą korygującą, a jednie zwrotem zapłaconej ceny, ponieważ nie są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Spółka oprócz otrzymanego potwierdzenia z systemu komputerowego odnośnie dostarczenia e-maila na pocztową skrzynkę elektroniczną konsumenta będzie posiadać dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt obniżenia ceny towarów takie jak:

* potwierdzenie zwrotu zapłaconej przez konsumenta ceny,

* dokument przyjęcie na magazyn towaru zwracanego przez konsumenta,

* zgłoszenie reklamacyjne lub zgłoszenie odstąpienia od umowy przez konsumenta w formie elektronicznej,

* korespondencję z konsumentem w formie elektronicznej.

Spółka będzie posiadać potwierdzenia z systemu komputerowego z raportem, który jednoznacznie będzie pokazywał status doręczenia e-maila z fakturą korektą na skrzynkę e-mail konsumenta (doręczono lub nie doręczono) oraz w przypadku doręczenia: datę, godzinę i sekundę wpływu e-maila z korektą na pocztową skrzynkę elektroniczną konsumenta.

Wnioskodawca w przyszłości będzie posiadał tylko potwierdzenie z systemu komputerowego odnośnie dostarczenia korekty na skrzynkę e-mail konsumenta i nie będzie miał potwierdzenia otwarcia przez konsumenta e-maila wysłanego przez Spółkę. Obecnie Wnioskodawca wysyła wraz z fakturą korektą prośbę e-mailem do konsumentów odnośnie potwierdzenia odbioru faktury korygującej lub kliknięcie link potwierdzający otrzymanie faktury korekty. Jednakże konsumenci niechętnie potwierdzają co powoduje, iż Spółka musi ponownie przesyłać miesięcznie pocztą tradycyjną setki listów poleconych z prośbą o potwierdzenie odbioru korekty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi, jeśli uzna iż otrzymanie potwierdzenia z systemu informatycznego o dostarczeniu faktury korekty na adres e-mailowy konsumenta uprawnia go do obniżenia podstawy opodatkowania i ujęcia w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy w którym takie potwierdzenie otrzymał dla sprzedaży towarów przez Internet.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującej sprzedaż przez Internet w momencie otrzymania potwierdzenia z systemu komputerowego o dostarczeniu e-maila wraz z fakturą korektą do konsumenta.

UZASADNIENIE

W myśl art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania o:

* kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,

* wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 11 i 12 (opakowania zwrotne),

* zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło

- obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzyma fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Spółka po wysłaniu e-mailem korekty będzie otrzymywać potwierdzenie z systemu informacje, iż e-mail wraz z korektą faktury dotyczącą sprzedaży towarów przez Internet został dostarczony na adres e-mailowy konsumenta, który podał go przy złożeniu zamówienia. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie posiadać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez konsumenta a tym samym będzie miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w momencie otrzymania takie potwierdzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 i w art. 8 ustawy o VAT. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami - w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przez sprzedaż, z kolei, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 powołanej ustawy o VAT).

Artykuł 2 pkt 31 ustawy o VAT stanowi, że ilekroć jest mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym - art. 2 pkt 32 ustawy o VAT.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy o VAT - faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Na podstawie art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy - w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Natomiast - na podstawie art. 106m ust. 1 ustawy - podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Artykuł 106m ust. 2 stanowi, że przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.

Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy).

Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).

W myśl art. 106m ust. 5 ustawy - poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

1.

bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub

2.

elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy - stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Spółka dokując sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu opracowała system sprzedaży, polegający na wystawianiu faktur elektronicznych wysyłanych e-mailem do wszystkich konsumentów na adres e-mailowy podany podczas składania zamówienia. Konsument w momencie złożenia zamówienia towaru wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Ponadto Spółka opracowała kontrolę biznesową zgodnie z przepisami wynikającymi obecnie z art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku zwrotu towaru przez konsumenta Spółka wystawia elektroniczną korektę faktury i przesyła konsumentowi na konto e-mailowe z prośbą o wysłanie e-maila potwierdzającego, iż dana osoba otrzymała elektroniczną korektę faktury. W momencie otrzymania zwrotnego e-maila od konsumenta odnośnie otrzymania korekty Spółka uznaje, iż może ująć w deklaracji VAT - 7 w momencie otrzymania potwierdzenia.

Wnioskodawca stwierdza jednak, że konsumenci bardzo często nie wysyłają zwrotnych e-maili odnośnie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Jeśli Wnioskodawca nie otrzyma takiego elektronicznego potwierdzenia od konsumenta, wysyła pocztą korektę za potwierdzeniem zwrotnych. Po otrzymaniu "zwrotki" lub nieodebranego listu poleconego przez konsumenta Spółka uznaje, iż ma prawo od ujęcia korekty w deklaracji VAT 7.

Spółka zamierza w przyszłości korzystać z usprawnień systemu informatycznego polegającego na tym, iż w przypadku wysłania e-maila z fakturą korektą do konsumenta, Wnioskodawca będzie otrzymywać potwierdzenia z systemu komputerowego odnośnie dostarczenia e-maila na skrzynkę e-mail konsumenta z informacjami o: statusie dostarczenia dokumentu na skrzynkę e-mail oraz datę i godzinę dostarczenia.

W przypadku otrzymania potwierdzenia z systemu komputerowego odnośnie dostarczenia e-maila wraz z fakturą korygującą na skrzynkę elektroniczną konsumenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji, iż konsument zapoznał się z korektą. Przesłanie faktury korekty do konsumenta następuje na adres e-mail, który podaje konsument przy składaniu zamówienia, a Spółka w przypadku otrzymania potwierdzenia z systemu komputerowego będzie miała 100% pewność, iż korekta dotarła do konsumenta na jego skrzynkę elektroniczną. Jednakże zapoznanie się z e-mailem przez konsumenta zależy wyłącznie od jego woli. Konsumenci bardzo często nie są zainteresowani fakturą korygującą, a jednie zwrotem zapłaconej ceny, ponieważ nie są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Spółka oprócz otrzymanego potwierdzenia z systemu komputerowego odnośnie dostarczenia e-maila na pocztową skrzynkę elektroniczną konsumenta będzie posiadać dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt obniżenia ceny towarów takie jak:

* potwierdzenie zwrotu zapłaconej przez konsumenta ceny,

* dokument przyjęcie na magazyn towaru zwracanego przez konsumenta,

* zgłoszenie reklamacyjne lub zgłoszenie odstąpienia od umowy przez konsumenta w formie elektronicznej,

* korespondencję z konsumentem w formie elektronicznej.

Spółka będzie posiadać potwierdzenia z systemu komputerowego z raportem, który jednoznacznie będzie pokazywał status doręczenia e-maila z fakturą korektą na skrzynkę e-mail konsumenta (doręczono lub nie doręczono) oraz w przypadku doręczenia: datę, godzinę i sekundę wpływu e-maila z korektą na pocztową skrzynkę elektroniczną konsumenta.

Wnioskodawca w przyszłości będzie posiadał tylko potwierdzenie z systemu komputerowego odnośnie dostarczenia korekty na skrzynkę e-mail konsumenta i nie będzie miał potwierdzenia otwarcia przez konsumenta e-maila wysłanego przez Spółkę. Obecnie Wnioskodawca wysyła wraz z fakturą korektą prośbę e-mailem do konsumentów odnośnie potwierdzenia odbioru faktury korygującej lub kliknięcie link potwierdzający otrzymanie faktury korekty. Jednakże konsumenci niechętnie potwierdzają co powoduje, iż Spółka musi ponownie przesyłać miesięcznie pocztą tradycyjną setki listów poleconych z prośbą o potwierdzenie odbioru korekty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie z systemu informatycznego o dostarczeniu faktury korekty na adres e-mailowy konsumenta w sytuacji gdy Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji, że konsument zapoznał się z korektą.

Podkreślić należy szczególną rangę wymogu, jaki ustawodawca stawia podatnikom poprzez treść art. 106m ust. 1 ustawy jest to, że to podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Wprawdzie prawodawca sprecyzował, co należy rozumieć przez autentyczność pochodzenia faktur oraz integralność ich treści, to jest to jednak katalog otwarty i dopuszczalne są wszelkie inne metody (procedury) wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, z tym zastrzeżeniem, że muszą one gwarantować autentyczność pochodzenia faktur, ich integralność oraz czytelność.

Artykuł 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a -30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na mocy art. 29a ust. 13 ustawy o VAT - w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy - w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1;

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy - faktura korygująca powinna zawierać:

1.

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4.

przyczynę korekty;

5.

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6.

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Analizując przedstawioną sytuację zauważyć należy przede wszystkim, że ww. przytoczone regulacje ustawy o VAT stanowią, że kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę powoduje akceptację zmiany wartości zawartych na fakturze i daje prawo do takiego obniżenia.

Należy podkreślić, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej pełni istotną rolę w systemie podatku od towarów i usług opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy.

Ponadto faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest bowiem doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Uregulowania zawarte w ustawie o VAT mają na celu uniknięcie sytuacji, w której zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym kwoty podatku należnego u sprzedawcy nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu kwoty podatku naliczonego u nabywcy towarów i usług. Podatek należny u sprzedawcy jest bowiem podatkiem naliczonym u nabywcy towarów i usług.

Konieczność posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. W wyroku tym TSUE wskazał, że " (...) posiadanie przez dostawcę towarów lub usług potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług nadaje się do tego, by wykazać, że ów nabywca został poinformowany o fakcie, że powinien on obliczyć zakres swego ewentualnego prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie wskazanej korekty faktury. (...) Ponadto, mając na uwadze, że posiadanie omawianego potwierdzenia odbioru umożliwia dostawcom towarów i usług obliczenie należnego podatku VAT na podstawie kwot wskazanych na korekcie faktury lub uzyskanie zwrotu całości nadwyżki podatku VAT uiszczonej na rzecz organów podatkowych, wymóg ów co do zasady nie podważa neutralności podatku VAT. (...) Jeżeli uzyskanie - w rozsądnym terminie - przez dostawcę towarów lub usług zwrotu nadwyżki podatku VAT uiszczonej na rzecz organów podatkowych na podstawie pierwotnej faktury jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione ze względu na warunek sporny w postępowaniu krajowym, to zasady neutralności podatku VAT i proporcjonalności wymagają, by dane państwo członkowskie umożliwiło podatnikowi wykazanie przed organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury. W tym celu mogą posłużyć kopie korekty faktury i pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz, jak podniosła KFP na rozprawie - co nie zostało w tym aspekcie zakwestionowane - dowody zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług". Podsumowując powyższe rozważania TSUE stwierdził, że "Wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktury doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT. Zasady neutralności podatku VAT oraz proporcjonalności co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi. Jednakże, jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsądnym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie można mu odmówić wykazania przed krajowymi organami podatkowymi przy użyciu innych środków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w owej korekcie faktury".

Zatem z wniosków płynących z przytoczonego orzeczenia wyraźnie wynika, że podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego bez posiadania stosownego potwierdzenia jest możliwe jedynie w przypadku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji podatnik musi posiadać dokumentację potwierdzającą próbę doręczenia faktury korygującej oraz wykazać, że rzeczywiście doszło do obniżenia podstawy opodatkowania oraz, że dochował należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca jest w posiadaniu korekty faktury i że się z nią zapoznał.

W powołanym wyżej wyroku Trybunał stanął na stanowisku, że o ile samo zawarcie przez przepis prawa krajowego obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury nie narusza reguł wspólnotowych podatku od wartości dodanej, to jednak w praktyce mogłoby do takiego naruszenia dochodzić, poprzez zawężanie w niektórych sytuacjach możliwości dowodzenia przez podatnika, że nabywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrażone w przywołanym wyroku jest zatem warunkowe w tym znaczeniu, że Sąd ten uzależnił znaczenie uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty faktury dla obniżenia podstawy opodatkowania od wystąpienia szczególnych okoliczności w postaci braku możliwości lub nadmiernych trudności w uzyskaniu przez podatnika tego potwierdzenia w rozsądnym terminie, dopuszczając w szczególnych przypadkach substytuty tego potwierdzenia.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnego wymogu dotyczącego formy takiego potwierdzenia. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Przy czym pojęcie "otrzymanie faktury" nie należy rozumieć zawężająco jako samego dostarczenia jej do nabywcy lecz jako dostarczenia jej nabywcy i zapoznania się nabywcy z jej treścią. Zawężające interpretowanie tego pojęcia skutkowałoby utratą kontrolnej funkcji tej czynności.

Czyni zadość warunkowi legitymowania się potwierdzeniem odbioru korekty faktury przez nabywcę np. potwierdzenie przez adresata przyjęcia przesyłki poleconej (za zwrotnym poświadczeniem odbioru), pisemne odrębne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, zwrotnie przesłana kopia podpisanej faktury korygującej, fax potwierdzający odbiór faktury korygującej, potwierdzenie przesłane drogą elektroniczną, potwierdzony odbiór faktury korygującej przesłany drogą elektroniczną, czy też posiadanie dowodów zapłaty lub dokumentów księgowych umożliwiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę towarów lub usług - jeżeli umowa tak stanowi, że rozliczenie nastąpi dopiero po otrzymaniu korekty.

Wskazany wachlarz potencjalnie akceptowalnych form potwierdzenia otrzymania korekty faktury stwarza pole i możliwości do rozróżnienia konkretnych sytuacji, w których z punktu widzenia zasad ustawy o VAT należałoby uznać, że podatnik zachował prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i należnego podatku, bądź też prawa tego nie ma.

Nie oznacza to jednak, że podatnik może w ogóle zrezygnować z otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej uzasadniając tę rezygnację tym, że konsumenci niechętnie potwierdzają ich odbiór oraz, że w takich przypadkach musi ponownie przesyłać prośby o potwierdzenie odbioru korekty.

Podkreślić raz jeszcze należy, że ustawodawca w analizowanych przepisach nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Ani powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani ww. orzeczenie TSUE nie wskazują, jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały powyższe okoliczności.

Z opisu sprawy wynika, że jako podstawowy sposób potwierdzania odbioru faktur korygujących Wnioskodawca zamierza oprzeć na otrzymywanych z systemu komputerowego raportach, które jednoznacznie będą pokazywały status doręczenia e-maila z fakturą korektą na skrzynkę e-mail konsumenta (doręczono lub nie doręczono) oraz w przypadku doręczenia: datę, godzinę i sekundę wpływu e-maila z korektą na pocztową skrzynkę elektroniczną konsumenta. Przy czym Wnioskodawca nie będzie miał potwierdzenia otwarcia przez konsumenta e-maila wysłanego przez Spółkę.

Wymienione przez Wnioskodawcę okoliczności, że kontrahenci niechętnie potwierdzają odbiór faktur korygujących oraz, że to nastawienie powoduje konieczność dodatkowego wzywania ich o dokonanie tej czynności nie uzasadniają jednak uznania za posiadanie przez Wnioskodawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę - w przypadku samego ujęcia w raporcie wygenerowanego przez system komputerowy Wnioskodawcy.

Systemy elektroniczne dają użytkownikom liczne formy potwierdzania otrzymywanej korespondencji lub informowania o jej doręczeniu, zatem powoływanie się przez Wnioskodawcę na nieznane mu powody braku potwierdzenia odbioru faktur występujące po stronie kontrahentów Wnioskodawcy nie są wystarczającym argumentem przemawiającym za zaniechaniem przez Wnioskodawcę starań dotyczących posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej drogą elektroniczną, zwłaszcza że - jak podaje w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca - konsument w momencie złożenia zamówienia towaru wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.

Podkreślić raz jeszcze należy, że ustawodawca w analizowanych przepisach nie wskazał na konkretne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Ani powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług ani orzeczenie TSUE nie wskazują, jaką dokumentację należy posiadać, aby potwierdzała ona dochowanie należytej staranności w celu upewnienia się, że nabywca posiada wiedzę w zakresie wystawionej faktury korygującej. Dopuszczalne są zatem wszelkie formy, które jednoznacznie będą potwierdzały powyższe okoliczności.

Mając powyższe na względzie tut. Organ stwierdza, że samo ujęcie faktury korygującej w raporcie (zawierającym takie dane jak status doręczenia e-maila z fakturą korektą na skrzynkę e-mail konsumenta (doręczono lub nie doręczono) oraz w przypadku doręczenia: datę, godzinę i sekundę wpływu e-maila z korektą na pocztową skrzynkę elektroniczną konsumenta, wygenerowane przez system komputerowy Wnioskodawcy), nie może być uznane za sposób potwierdzania odbioru faktur korygujących. Tym samym Wnioskodawca stosując przedstawiony we wniosku sposób przesyłania faktur korygujących bez podejmowania jakichkolwiek działań w celu uzyskania potwierdzenia odbioru ich przez kontrahentów nie będzie miał prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego z takich faktur korygujących.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 35-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl