IBPP1/4512-756/15/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/4512-756/15/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.) oraz pismem z 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

* w zakresie stwierdzenia, że darowizna nieruchomości nie podlega opodatkowaniu - jest prawidłowe,

* w zakresie stwierdzenia, że darowizna nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. wpłynął do tut. organu w dwóch egzemplarzach ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 3 grudnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-756/15/BM, IBPP1/4512-757/15/BM oraz pismem z 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 grudnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-756/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Nabył on nieruchomość zabudowaną budynkiem z lat 70. Od nabycia nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż transakcja była zwolniona z podatku VAT (zwolnienie przedmiotowe). Wnioskodawca zamierza wykorzystywać budynek do celów opodatkowanych podatkiem VAT - wynajem lokali niemieszkalnych oraz dokonać pewnych modernizacji. Nakłady nie przekroczą 30% wartości początkowej nieruchomości. W przyszłości Wnioskodawca nie wyklucza dokonania darowizny ww. nieruchomości bratu.

W piśmie z 14 grudnia Wnioskodawca wskazał, że:

1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od 17 września 2015 r.

2. Wnioskodawca nabył nieruchomość w 2015 r. w drodze umowy kupna-sprzedaży.

3. Budynek został wybudowany na początku lat 70 przez państwowe przedsiębiorstwo P.

4. Na pytanie tut. Organu "W jaki sposób nieruchomość ta jest/była przez Wnioskodawcę wykorzystywana przez cały okres jej posiadania", Wnioskodawca odpowiedział, że nieruchomość jest wykorzystywana na cele produkcyjne, usługowe, biurowe i handlowe.

5. Na pytanie tut. Organu "Czy ww. nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej - jeśli tak, to w jakim okresie i w jaki sposób nieruchomość ta była związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, czy była wykorzystywana do czynności opodatkowanych czy zwolnionych", Wnioskodawca odpowiedział: "Nie była."

6. Nieruchomość została wpisana przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych i nie stanowi towaru handlowego.

7. Budynek ma przeznaczenie na cele handlowe, usługowe i biurowe. W momencie darowizny będzie budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane i PKOB.

8. Symbol PKOB budynku na moment dostawy to: 1230 i 1220.

9. Wnioskodawca nie wykorzystywał budynku na cele mieszkaniowe ani na inne cele prywatne - brak jest nawet możliwości wykorzystania budynku dla celów mieszkaniowych.

10. Najprawdopodobniej oddanie budynku do użytkowania nastąpiło w 1996 r., generalny remont był przeprowadzony w 2002 r. Przed Wnioskodawcą budynek miał kilku różnych właścicieli.

11. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynku a jego darowizną upłynie długi czas ok. dwudziestoparoletni.

12. Budynek był przedmiotem umów najmu. Pierwsza umowa najmu z tego co wiadomo Wnioskodawcy była zawarta ok 2001-2002 r. W budynku mieściło się przez kilka lat małe centrum handlowe i pomieszczenia biurowe. Budynek miał wyszczególnione lokale.

13. Grunt, na którym stoi budynek jest w wieczystym użytkowaniu stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość składa się z działek o nr 1519/25, 1519/41, 1519/44. Powierzchnia zabudowy to 1.353,76 m2.

14. Działki w części niezabudowanej stanowią place i drogi. Działki, na których znajduje się budynek położone są w terenie, dla którego obowiązuje MPZP - usługi komercyjne.

W piśmie z 11 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Budynek położony jest na nieruchomości składającej się z trzech działek i wraz z placami i drogami stanowi całość.

1. Wszystkie działki są zabudowane budynkami i budowlami, a po części placami i drogami.

2. Wnioskodawca nabył będące przedmiotem wniosku place i drogi aktem notarialnym wraz z całą nieruchomością i budynkiem - jest to jedna całość. Było to w październiku 2015 r.

3. Nabycie było udokumentowane fakturą VAT ze stawką ZW. Było to zwolnienie przedmiotowe.

4. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, gdyż było to zwolnienie przedmiotowe.

5. Dostawa tych obiektów była czynnością opodatkowaną, korzystającą ze zwolnienia - zwolnienie przedmiotowe - towar używany.

6. Obiekty - place i drogi są trwale związane z gruntem. Nieruchomość cała, tj. budynek położony jest na 3 działkach, a place i drogi są to właściwie wyasfaltowane drogi dojazdowe do budynku.

7. Budynek, place i drogi zostały wybudowane na początku lat 70 przez państwowe przedsiębiorstwo P.

8. Jest to jeden obiekt położony na 3 działkach. Z historii to pierwsze zasiedlenie nastąpiło w latach 90, gdy firma BOZ S.A. kupiła tę nieruchomość od syndyka Masy Upadłości P. Pierwsze zasiedlenie nastąpiło poprzez najem przez właściciela poprzedniego, a w zasadzie nawet jeszcze wcześniejszego, z tego co wie mój mocodawca na podstawie informacji uzyskanych od zbywającego. Nastąpiło to w 2001 r.

9. Symbol PKOB to prawdopodobnie 1230, 1220, 2112.

10. Praktycznie cały obiekt, oprócz małego pomieszczenia biurowego był wynajmowany przez bardzo wiele podmiotów. Obiekt jest tylko jeden, a wynajmowane były poszczególne lokale, które nie stanowią odrębnej własności. Przedzielone lokale na kondygnacji były tylko ściankami działowymi. Specyfiką tego lokalu jest to, że jest to były lokal produkcyjny, który później adaptowano na działalność handlową i mieściło się tam centrum handlowe.

11. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej, więc dalsza część odp. na to pytanie została udzielona.

12.

1. Na pytanie tut. Organu: "Należy zatem konkretnie wskazać kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku lub jego części (lokali) w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Wnioskodawca odpowiedział, że "Jak już Wnioskodawca wskazał wyżej zgadza się w pełni, że wybudowanie i wprowadzenie się do niego przez właściciela nie stanowi pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy VAT. Jak wskazywał Wnioskodawca wyżej sprzedaż tego budynku nastąpiła najprawdopodobniej w 1996 r. przez syndyka Masy Upadłości. Wtedy już obowiązywała ustawa VAT. Następnie nastąpił wynajem tego budynku, więc nastąpiła kolejna czynność vatowska, tj. najem, dzierżawa:

a. ok 1996 r. i 2001 r.

b. Wnioskodawca nie dokonywał ulepszeń na co najmniej lub więcej 30%.

2. Budynek był przedmiotem umów najmu. Pierwsza umowa najmu z tego co wiadomo Wnioskodawcy była zawarta ok 2001-2002 r. W budynku mieściło się przez kilka lat małe centrum handlowe i pomieszczenia biurowe. Budynek miał wyszczególnione lokale.

3. Na pytanie tut. Organu: "Czy generalny remont przeprowadzony w 2002 r. stanowił ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej danego budynku", Wnioskodawca odpowiedział: "tak, generalny remont stanowił ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Remont wykonał któryś z poprzednich właścicieli.

4. Po generalnym remoncie budynek nie został już w żaden sposób ulepszony w wartości równej lub większej niż 30%.

5. Poprzedni właściciele to PP P, Syndyk Masy Upadłości, B S.A., B spółka jawna, czy były jeszcze jakieś zmiany w latach 70 Wnioskodawca nie potrafi wskazać, ale też nie rozumie jaki to ma związek z przedmiotem sprawy. Z tego co wiadomo Wnioskodawcy mogli być jeszcze współwłaściciele, ale nie ma możliwości sprawdzenia tego. Tym bardziej Wnioskodawca nie jest w stanie podać dat dziennych zmian poszczególnych właścicieli. Jedyną datę dzienną, jaką Wnioskodawca może podać to data nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę, tj. 8 października 2015 r. Wcześniejszych dat dziennych Wnioskodawca nie jest wstanie podać, a gdyby Organ chciał te daty może wejść w wypis księgi wieczystej. Wnioskodawca nabył zwolnione o tym decydują poprzednicy.

6. Zostały podane dwa symbole możliwe - Wnioskodawca nie zna symbolu i takie przyporządkował do budynku, jako budynek ten był wykorzystywany na centrum handlowe (1230), a również jeden lokal był wykorzystywany na sekretariat (1220).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 14 grudnia 2015 r.):

Czy przekazanie na rzecz brata w formie darowizny przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości jest czynnością opodatkowaną podatkiem do towarów i usług stawką ZW czy może nie podlega podatkowi VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 14 grudnia 2015 r.), darowizna nieruchomości zabudowanej budynkiem, przy nabyciu której Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie podlega podatkowi od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy jeżeli podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny pozostają poza zakresem obowiązywania ustawy o VAT (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania) i przedmiotowa darowizna nieruchomości w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ale ze stawką ZW, tym bardziej, że podatnik nie korzystał nigdy z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem i posiadaniem przedmiotowej nieruchomości zabudowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* prawidłowe w zakresie stwierdzenia, że darowizna nieruchomości nie podlega opodatkowaniu,

* nieprawidłowe w zakresie stwierdzenia, że darowizna nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem wniosku, tut. organ udzielił odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak wynika z powołanej powyżej definicji umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do jednostronnego bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku na rzecz obdarowanego, przy równoczesnym braku nałożenia na niego obowiązku świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Korzyść osiągana przez jedną stronę umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zatem, niespełnienie powyższego warunku tj. prawa do odliczenia podatku naliczonego jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) - w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Nie każda jednak czynność w rozumieniu art. 5 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, czynny podatnik podatku VAT, nabył 8 października 2015 r. nieruchomość zabudowaną budynkiem, placem i drogami - jako jedną całość. Obiekty - place i drogi są trwale związane z gruntem. Budynek położony jest na 3 działkach, a place i drogi są to właściwie wyasfaltowane drogi dojazdowe do budynku.

Nabycie było udokumentowane fakturą VAT ze stawką ZW. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. Dostawa tych obiektów była czynnością opodatkowaną, korzystającą ze zwolnienia - zwolnienie przedmiotowe - towar używany.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nieruchomość została wpisana przez Wnioskodawcę do ewidencji środków trwałych i nie stanowi towaru handlowego.

Na pytanie tut. Organu "W jaki sposób nieruchomość ta jest/była przez Wnioskodawcę wykorzystywana przez cały okres jej posiadania", Wnioskodawca odpowiedział, że nieruchomość jest wykorzystywana na cele produkcyjne, usługowe, biurowe i handlowe.

Na pytanie tut. Organu "Czy ww. nieruchomość była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej - jeśli tak, to w jakim okresie i w jaki sposób nieruchomość ta była związana z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, czy była wykorzystywana do czynności opodatkowanych czy zwolnionych", Wnioskodawca odpowiedział: "Nie była."

Wnioskodawca wskazał, że zamierza wykorzystywać budynek do celów opodatkowanych podatkiem VAT - wynajem lokali niemieszkalnych oraz dokonać pewnych modernizacji. Nakłady nie przekroczą 30% wartości początkowej nieruchomości.

We własnym stanowisku Wnioskodawca stwierdził, że nigdy nie korzystał z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem i posiadaniem przedmiotowej nieruchomości zabudowanej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy przekazanie na rzecz brata darowizny ww. nieruchomości będzie czynnością opodatkowaną podatkiem do towarów i usług stawką ZW czy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Skoro w przedmiotowej sprawie w związku z nabyciem nieruchomości, będącej przedmiotem darowizny Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, planowana darowizna tej nieruchomości na rzecz brata nie będzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak, że do czasu dokonania ww. darowizny Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ewentualnym ulepszeniem przedmiotowej nieruchomości.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 14a ustawy o VAT przez wytworzenie nieruchomości rozumie się nie tylko wybudowanie budynku, budowli lub ich części, ale także ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że darowizna ww. nieruchomości, przy nabyciu której Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie podlega podatkowi od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Natomiast stanowisko Wnioskodawcy, że przedmiotowa darowizna nieruchomości w przedstawionym stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ale ze stawką ZW, należało uznać za nieprawidłowe.

Należy bowiem zaznaczyć, że niepodleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz zwolnienie od podatku VAT, są to dwa różne, wzajemnie wykluczające się pojęcia, których nie można utożsamiać. Czym innym jest wyłączenie czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a czym innym objęcie czynności reżimem ustawy o VAT z jednoczesnym zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl