Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/4512-224/16/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, Działanie 12.2" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, Działanie 12.2.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Powiat M. realizował będzie projekt pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Przedmiotem projektu jest realizacja dwóch typów zadań wskazanych w szczegółowym opisie priorytetów RPO 2014-2020 na rzecz szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat M.

1. Budowa, przebudowa, remont laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu

(wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych),

2. Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych).

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat M. oraz zwiększenie ich potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców regionalnego rynku pracy. W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont 18 sal warsztatowo-dydaktycznych o łącznej powierzchni użytkowej około 1100 m2 oraz zakupione zostanie wyposażenie i pomoce naukowe dla Zespołu Szkół w M., Zespołu Szkół w O. oraz Zespołu Szkół w Ł.

Remont sal warsztatowo-dydaktycznych przeprowadzony zostanie przez Powiat M., który jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jest jednocześnie właścicielem budynków w których mieszczą się ww. szkoły. Szkoły są jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, utworzonymi przez Powiat, (które w myśl art. 11 ustawy o finansach publicznych pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu a więc ze środków przekazanych przez Powiat, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu powiatu,), powołanymi do realizacji celów edukacyjno-dydaktycznych, będącymi zadaniami publicznymi powiatu dla realizacji których został powołany, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności zadania własne obejmujące sprawy z zakresu edukacji publicznej).

Zakupiony sprzęt (tekst jedn.: komputery, szlifierki, silniki elektryczne, narzędzia, firany, obrusy, garnki, sztućce itd.) przekazany zostanie szkołom nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia w okresie realizacji projektu tj. od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2018 r. Po zakończeniu realizacji projektu, wyposażenie sal praktycznej nauki zawodu zostanie nieodpłatnie przekazane, na podstawie dokumentu PT ww. szkołom.

Zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu, Powiat M. nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż czynność przekazania własnym jednostkom organizacyjnym towarów i usług nie jest czynnością odpłatnej dostawy towarów.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi rozwoju oraz dostosowanie oferty edukacyjnej proponowanej przez szkoły utworzone przez Powiat M. do potrzeb środowiska i potrzeb lokalnego rynku pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat M., który planuje zakupienie wyposażenia warsztatowo-dydaktycznego sal lekcyjnych, realizując projekt unijny pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, Działanie 12.2, będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT w sytuacji użyczenia lub nieodpłatnego przekazania tegoż wyposażenia własnym jednostkom organizacyjnym (szkołom ponadgimnazjalnym).

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat M. nie ma prawa do odliczenia podatku VAT gdyż nieodpłatnie przekazuje swoim jednostkom organizacyjnym wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu uczniów.

Powiat M. nie będzie miał możliwości prawnej odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu pn.: "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT.

Nie zostanie spełniony warunek z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, w myśl którego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub usługi.

Jednakże powiat realizuje zadanie publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność poprzez utworzone przez siebie jednostki organizacyjne w tym przypadku szkoły ponadgimnazjalne o profilu technicznym i zawodowym, którym powiat przekaże odpowiednie pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji ww. projektu.

Uczniowie będą korzystali z oferty edukacyjnej praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych całkowicie nieodpłatnie. Nie wystąpi zatem związek pomiędzy czynnościami opodatkowanymi a możliwością odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ww. ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

W przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu unijnego pn. "...". W ramach projektu przeprowadzony zostanie remont 18 sal warsztatowo-dydaktycznych oraz zakupione zostanie wyposażenie i pomoce naukowe dla Zespołu Szkół w M., Zespołu Szkół w O. oraz Zespołu Szkół w Ł. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wnioskodawca wskazał też, że zakupiony sprzęt zostanie przekazany szkołom nieodpłatnie i czynność ta nie jest czynnością odpłatnej dostawy towarów.

Ponadto z wniosku wynika, że uczniowie będą korzystali z oferty edukacyjnej praktycznej nauki zawodu z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych całkowicie nieodpłatnie.

Rozpatrując kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnień do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej.

Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego nie płacąc podatku należnego.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Powiat, nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywał ich do działalności gospodarczej i nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, zatem mając na uwadze przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że nie zostaną spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu pn. "...".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl