IBPP1/4512-174/16/MG, Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek. - Pismo wydane przez: Izba... - OpenLEX

IBPP1/4512-174/16/MG - Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/4512-174/16/MG Ustalenie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 29 lutego 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek nr..., nr... i nr... - jest nieprawidłowe,

* prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek nr..., nr... i nr... - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek nr..., nr... i nr... oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek nr..., nr... i nr.

Wniosek został uzupełniony pismem z 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 kwietnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący stroną postępowania (B.) jest spółką prawa handlowego, mającą swoją siedzibę w Polsce i podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Jest również czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania (K.) to spółdzielnia pracy, będąca właścicielem trzech działek: nr... (działka A), nr... (działka B) i nr... (działka C), położonych w obrębie 2 jedn. ewid.... które mają w przyszłości zostać jednocześnie sprzedane Wnioskodawcy, na mocy tej samej umowy sprzedaży.

W chwili składania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stan zagospodarowania oznaczonych powyżej działek przedstawia się następująco:

1.

żadna z działek nie jest zabudowana budynkami;

2.

w północnej części działki A znajduje się wiata magazynowa, (lit. A) nieposiadająca fundamentów, której konstrukcja oparta jest na stalowych słupach posadowionych na głębokości około 0,8 m na betonowych stopach, wykonanych z betonu lanego. Ściany i dach tej budowli wykonane zostały z przykręconych do słupków falistych płyt z tworzywa sztucznego. Obiekt ten wykorzystywany był w przeszłości, w ramach prowadzonej na tym terenie przez Zainteresowanego działalności produkcyjnej, jako pomieszczenie magazynowe. W roku 2014 został wykreślony z ewidencji środków trwałych a obecnie przeznaczony jest do rozbiórki. Do roku 2014 płacony był podatek od nieruchomości za tę wiatę w wysokości 2% od wartości.

3.

w północno-wschodnim narożniku działki A znajdują się pozostałości betonowych "fundamentów", których obrzeże wykonane zostało z cegły i pustaków, na których postawiony był kiosk starego typu "RUCH" (spełniający rolę portierni), który w latach 70-tych lub 80-tych XX w. został zlikwidowany (lit. B);

4.

również w północnej części działki A znajduje się plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego (taka sama, jak na wiacie). Plac ten nie posiada zadaszenia, w przeszłości wykorzystywany jako skład magazynowy, obecnie przeznaczony do rozbiórki (lit. C);

5.

obok ogrodzonego placu (lit. C) znajduje się urządzenie techniczne, tzw. czerpnia powietrza (lit. D), która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr. Przewidziane jest przeniesienie tego urządzenia na działkę nr...;

6.

częściowo na działce A znajduje się ponadto utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów (lit. E);

7.

wzdłuż północnej granicy działki A przebiega ponadto jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K. (lit. F), pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr...;

8.

działki położone są na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki A, wzdłuż południowej granicy działki C i wzdłuż południowej oraz zachodniej granicy działki B. Ogrodzenie wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce, z tym, że na niektórych odcinkach ogrodzenia rozciągnięta jest siatka metalowa, a na innych pomiędzy słupkami zainstalowano panele wykonane z blachy trapezowej.

9.

działki stanowią teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew;

10.

przy chodnikach postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, część z nich jest nieczynna;

11.

na działce A znajduje się również nieczynna studnia głębinowa, oraz poprowadzone zostały po tej działce instalacje: gazowa, wodno-kanalizacyjna, elektryczna i C.O.Za place, ogrodzenie, drogi i alejki K. S. płaci podatek od nieruchomości w stawce 2% od wartości. W przeszłości teren tych działek objęty był Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, który utracił moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2003 r., z następującym przeznaczeniem: PS.302 - Obszar Produkcji i Zaplecza Technicznego (przeznaczenie pod obiekty przemysłowe i zakłady rzemiosła).

W dniu 21 stycznia 2016 r., na wniosek innego podmiotu niż Zainteresowany i Wnioskodawca, Prezydent Miasta wydał decyzję nr... o ustaleniu warunków zabudowy (dalej: "Decyzja"), dla zamierzenia inwestycyjnego planowanego między innymi na działkach A, B i C. Decyzja, nie jest jeszcze ostateczna, a możliwe jest również, że na dzień wydania interpretacji podatkowej Decyzja nadal nie będzie ostateczna, gdyż Wnioskodawca uzyskał informację, że jedna z licznych stron postępowania złożyła od niej odwołanie, co może nawet spowodować w przyszłości uchylenie Decyzji przez sąd administracyjny. Decyzja przewiduje, że działka A (nr...) będzie tylko w części (ok. 50%) przeznaczona pod zabudowę, zaś na pozostałej części, wykluczona jest zabudowa, ponieważ są to tereny zagospodarowanej zieleni czyli tzw. tereny biologicznie czynne. Wynika to z tego, że Decyzja określa zarówno udział procentowy obszaru biologicznie czynnego (w tym przypadku ok. 70% działek A+B+C+... objętych decyzją) danej działki oraz wskazuje gdzie na danej działce może być dokonana zabudowa (granice zabudowy), tym samym wyłączając część działki spod zabudowy.

Zgodnie z Decyzją, działki B oraz C mają być całkowicie wyłączone spod możliwości zabudowy i przeznaczone na tereny zielone. Działki te nigdy nie były zabudowane a Wnioskodawca nie ma informacji, aby były objęte innymi decyzjami o warunkach zabudowy. Aktualnie przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Należy jednak nadmienić, że opracowany został Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "...", którego obszar obejmuje między innymi przedmiotowe działki. Projekt MPZP, wyłożony został ponownie do publicznego wglądu ogłoszeniem Prezydenta Miasta... z dnia 12 lutego 2016 r., jednak do dnia sprzedaży przedmiotowych działek Plan najprawdopodobniej nie będzie jeszcze obowiązywał. Ustalenia projektu MPZP dla obszaru "..." są w odniesieniu do Działek A, B i C zbieżne z rozstrzygnięciami decyzji nr... a mianowicie: działki B i C w całości, a działka A w około 50% stanowią teren ZP.1 (tereny zieleni urządzonej) nieprzeznaczony pod zabudowę.

Zainteresowanemu przy nabyciu przedmiotowych działek nie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

1. Zainteresowany niebędący stroną postępowania (K.) to spółdzielnia pracy, od roku 1993 zarejestrowana jako podatnik VAT, a od 2004 r. jako podatnik VAT czynny, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Na dzień sprzedaży na działce A (nr...), będą posadowione następujące obiekty budowlane i urządzenia:

1.

wiata magazynowa, nieposiadająca fundamentów, której konstrukcja oparta jest na stalowych słupach posadowionych na głębokości około 0,8 m na betonowych stopach, wykonanych z betonu lanego. Ściany i dach tej budowli wykonane zostały z przykręconych do słupków falistych płyt z tworzywa sztucznego. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem,

2.

pozostałości betonowych "fundamentów", wybudowanych przez K. w latach 60-tych XX w. (brak dokumentów), których obrzeże wykonane zostało z cegły i pustaków, na których postawiony był kiosk starego typu "RUCH" (spełniający rolę portierni), który w latach 70-tych lub 80-tych XX w. został zlikwidowany. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem,

3.

plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego (taka sama, jak na wiacie). W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem,

4.

urządzenie techniczne, tzw. czerpnia powietrza, która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr... W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiane urządzenie, będzie nadal trwale związane z gruntem. Po sprzedaży działki A przewidziane jest przeniesienie tego urządzenia na działkę nr...,

5.

częściowo na działce A znajduje się ponadto utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem,

6.

jezdnia asfaltowa o szerokości około 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K., pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr... W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, tj. jezdnia asfaltowa, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem, z kolei omawiana budowla tj. instalacja ciepłownicza, oznaczona PKOB 2212, będzie nadal trwale związana z gruntem,

7.

nieczynna studnia głębinowa - w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem,

8.

instalacja przesyłowa gazu - w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem,

9.

instalacja kanalizacyjna - w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, oznaczona PKOB 2223, będzie nadal trwale związana z gruntem,

10. Ogrodzenie działki A przebiegające wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki, wykonane ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiane urządzenie, będzie nadal trwale związane z gruntem,

11.

stare chodniki z płyt betonowych. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem,

12.

przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce A ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiane urządzenie, będzie nadal trwale związane z gruntem.

3. Wskazane poniżej obiekty budowlane istniejące na działce A na dzień sprzedaży będą stanowiły budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (PKOB):

1.

wiata magazynowa, nieposiadająca fundamentów, której konstrukcja oparta jest na stalowych słupach posadowionych na głębokości około 0,8 m na betonowych stopach, wykonanych z betonu lanego:

* symbol - PKOB 1252,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A będzie nadal trwale związana z gruntem;

2.

pozostałości betonowych "fundamentów", których obrzeże wykonane zostało z cegły i pustaków:

* symbol - PKOB 2420,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A będzie nadal trwale związana z gruntem;

3.

plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego:

* symbol - PKOB 1252,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla będzie nadal trwale związana z gruntem;

4.

utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów:

* symbol - PKOB 2112,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla będzie nadal trwale związana z gruntem;

5.

jezdnia asfaltowa o szerokości około 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K.:

* symbol - PKOB 2112,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla będzie nadal trwale związana z gruntem, pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr...:

* symbol - PKOB 2212,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla będzie nadal trwale związana z gruntem;

6.

nieczynna studnia głębinowa:

* symbol - PKOB 2222,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem.

7.

instalacja przesyłowa gazu:

* symbol - PKOB 2221,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla będzie nadal trwale związana z gruntem;

8.

instalacja kanalizacyjna:

* symbol - PKOB 2223,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla będzie nadal trwale związana z gruntem;

9.

stare chodniki z płyt betonowych:

* symbol - PKOB 2112,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, będzie nadal trwale związana z gruntem;

10.

instalacja oświetleniowa i postawione kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna:

* symbol - PKOB 2112,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiane urządzenie będzie nadal trwale związane z gruntem.

Poniżej wskazano urządzenia:

1.

urządzenie techniczne, tzw. czerpnia powietrza, która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr...:

* symbol - PKOB 1251,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiane urządzenie będzie nadal trwale związane z gruntem. Po sprzedaży działki A przewidziane jest przeniesienie tego urządzenia na działkę nr...;

2.

ogrodzenie wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce:

* symbol PKOB 2420,

* w chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiane urządzenie, będzie nadal trwale związane z gruntem.

4. Wskazane poniżej obiekty budowlane istniejące na działce B i C na dzień sprzedaży będą stanowiły budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (PKOB):

Działka B (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane:

1. Działka B stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem.

Działka C (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane:

1. Działka C stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem.

Poniżej wskazano urządzenia:

Działka B (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące urządzenia:

1. Ogrodzenie przebiegające wzdłuż zachodniej i południowej granicy tej działki, wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce.W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2420, będzie nadal trwale związane z gruntem.

2. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem.

Działka C (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące urządzenia:

1. Ogrodzenie przebiegające wzdłuż południowej granicy tej działki wykonane ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2420, będzie nadal trwale związane z gruntem.

2. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce C ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem.

5.

W momencie sprzedaży na przedmiotowych działkach będą posadowione stare chodniki z płyt betonowych oraz lampy oświetleniowe postawione przy chodnikach:

- na działce A (nr...):

1. Działka A stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem.

2. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce A ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki A omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem.

- na działce B (nr...):

1. Działka B stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem.

2. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem.

- na działce C (nr...):

1. Działka C stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem.

2. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce C ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem.

6.

Działka A (nr...):

1. W północnej części działki A znajduje się wiata magazynowa, nieposiadająca fundamentów, której konstrukcja oparta jest na stalowych słupach posadowionych na głębokości około 0,8 m na betonowych stopach, wykonanych z betonu lanego. Obiekt ten wybudowany został przez K. S., przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. S. w roku 1981.

2. W północno-wschodnim narożniku działki A znajdują się pozostałości betonowych "fundamentów", wybudowanych przez K. w latach 60-tych XX w. (brak dokumentów),

3. Również w północnej części działki A znajduje się plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego (taka sama, jak na wiacie). Obiekt ten wybudowany został przez K., przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1986.

4. Obok ogrodzonego placu znajduje się urządzenie techniczne, tzw. czerpnia powietrza, która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr.... Obiekt ten wybudowany został przez K., przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1961.

5. Częściowo na działce A znajduje się ponadto utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów. Obiekt ten wybudowany został przez K., przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1965.

6. Wzdłuż północnej granicy działki A przebiega jezdnia asfaltowa o szerokości około 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K., pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr. Droga dojazdowa wybudowana została przez K., przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w roku 1961. Instalacja ciepłownicza wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w roku 1959.

7. Na działce A znajduje się również nieczynna studnia głębinowa, która wybudowana została przez K., przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1977 r.

8. Na działce A znajduje się instalacja przesyłowa gazu, która wybudowana została przez K., przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1964 r.

9. Na działce A znajduje się instalacja kanalizacyjna, która wybudowana została przez K., przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1959 r.

10. Działka A położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki. Ogrodzenie wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r.

11. Działka A stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Alejki spacerowe wybudowane zostały przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r.

12. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce A ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r.

Działka B (nr...):

1. Działka B położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż zachodniej i południowej granicy tej działki. Ogrodzenie wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r.

2. Działka B stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r.

3. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r.

Działka C (nr...):

1. Działka C położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż południowej granicy tej działki. Ogrodzenie wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce, a pomiędzy słupkami zainstalowano panele wykonane z blachy trapezowej. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r.

2. Działka C stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Alejki spacerowe wybudowane zostały przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r.

3. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce C ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r.

7. K. jest właścicielem trzech działek: nr... (działka A), nr... (działka B) i nr... (działka C), położonych w obrębie 2 jedn. ewid...., które nabyła (wraz z pozostałymi gruntami pozostającymi w jej władaniu) na mocy orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości nr...wydanego w dniu 4 kwietnia 1957 r. przez Prezydium Rady Narodowej w... na podstawie art. 1, 10 i 21 Dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31) stwierdzającego wywłaszczenie bezpośrednio na rzecz K., działającej aktualnie pod firmą K. Z uwagi na okres w jakim nastąpiło nabycie nieruchomości oraz sposób nabycia, nie zostało ono udokumentowane fakturą.

8 i 9.

W chwili nabycia oznaczone powyżej działki były niezabudowane, wszelkie obiekty budowlane zlokalizowane na tych działkach oraz na pozostałych gruntach stanowiących obecnie własność K. zostały wybudowane na koszt Zainteresowanego w ramach inwestycji obejmującej budowę zakładu produkcyjnego oraz internatu dla osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących).

10.

Działka A (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane i urządzenia:

1. W północnej części działki A znajduje się wiata magazynowa, nieposiadająca fundamentów, której konstrukcja oparta jest na stalowych słupach posadowionych na głębokości około 0,8 m na betonowych stopach, wykonanych z betonu lanego. Ściany i dach tej budowli wykonane zostały z przykręconych do słupków falistych płyt z tworzywa sztucznego. Obiekt ten wybudowany został, przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1981. W roku 2014 został wykreślony z ewidencji środków trwałych a obecnie przeznaczony jest do rozbiórki.

2. W północno-wschodnim narożniku działki A znajdują się pozostałości betonowych "fundamentów", wybudowanych przez K. w latach 60-tych XX w. (brak dokumentów), których obrzeże wykonane zostało z cegły i pustaków, na których postawiony był kiosk starego typu "RUCH" (spełniający rolę portierni), który w latach 70-tych lub 80-tych XX w. został zlikwidowany.

3. Również w północnej części działki A znajduje się plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego (tak sama, jak na wiacie). Obiekt ten wybudowany został, przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1986. Obecnie przeznaczony do rozbiórki.

4. Obok ogrodzonego placu znajduje się urządzenie techniczne, tzw. czerpnią powietrza, która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr. Obiekt ten wybudowany został, przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1961.

5. Częściowo na działce A znajduje się ponadto utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów. Obiekt ten wybudowany został, przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1965.

6. Wzdłuż północnej granicy działki A przebiega jezdnia asfaltowa o szerokości około 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K., pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr. Droga dojazdowa wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. S. w roku 1961. Instalacja ciepłownicza wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w roku 1959.

7. Na działce A znajduje się również nieczynna studnia głębinowa, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1977 r.

8. Na działce A znajduje się instalacja przesyłowa gazu, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1964 r.

9. Na działce A znajduje się instalacja kanalizacyjna, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1959 r.

10. Działka A położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r.

11. Działka A stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r.

12. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce A ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r.

Działka B (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane i urządzenia:

1. Działka B położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż zachodniej i południowej granicy tej działki. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r.

2. Działka B stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r.

3. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r.

Działka C (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane i urządzenia:

1. Działka C położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż południowej granicy tej działki. Ogrodzenie wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce, a pomiędzy słupkami zainstalowano panele wykonane z blachy trapezowej. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r.

2. Działka C stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r.

3. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce C ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r.

11.

Działka A (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane i urządzenia:

1. wiata magazynowa, nieposiadająca fundamentów, której konstrukcja oparta jest na stalowych słupach posadowionych na głębokości około 0,8 m na betonowych stopach, wykonanych z betonu lanego. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2. W północno-wschodnim narożniku działki A znajdują się pozostałości betonowych "fundamentów", wybudowanych przez K. w latach 60-tych XX w. (brak dokumentów), których obrzeże wykonane zostało z cegły i pustaków, na których postawiony był kiosk starego typu "RUCH" (spełniający rolę portierni), który w latach 70-tych lub 80-tych XX w. został zlikwidowany. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3. Również w północnej części działki A znajduje się plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego (taka sama, jak na wiacie). Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

4. Obok ogrodzonego placu znajduje się urządzenie techniczne, tzw. czerpnia powietrza, która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

5. Częściowo na działce A znajduje się ponadto utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

6. Wzdłuż północnej granicy działki A przebiega jezdnia asfaltowa o szerokości około 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K., pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.Instalacja ciepłownicza wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w roku 1959. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

7. Na działce A znajduje się również nieczynna studnia głębinowa, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1977 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

8. Na działce A znajduje się instalacja przesyłowa gazu, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1964 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

9. Na działce A znajduje się instalacja kanalizacyjna, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1959 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

10. Działka A położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

11. Działka A stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych.Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

12. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce A ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka B (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane i urządzenia:

1. Działka B położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż zachodniej i południowej granicy tej działki. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2. Działka B stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych.Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka C (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane i urządzenia:

1. Działka C położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż południowej granicy tej działki. Ogrodzenie wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce, a pomiędzy słupkami zainstalowano panele wykonane z blachy trapezowej. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2. Działka C stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce C ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

12.

Działka A (nr...)

1. W północnej części działki A znajduje się wiata magazynowa, która wykorzystywana była w przeszłości, w ramach prowadzonej na tym terenie przez Zainteresowanego działalności produkcyjnej, jako pomieszczenie magazynowe, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2. Również w północnej części działki A znajduje się plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, Plac ten nie posiada zadaszenia, w przeszłości wykorzystywany jako skład magazynowy, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

3. urządzenie techniczne, tzw. czerpnia powietrza, która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr. Urządzenie, wraz z budynkiem produkcyjnym wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

4. Częściowo na działce A znajduje się ponadto utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

5. Wzdłuż północnej granicy działki A przebiega jezdnia asfaltowa o szerokości około 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K., pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Instalacja ciepłownicza wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w roku 1959. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

6.

studnia głębinowa - Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

7.

instalacja przesyłowa gazu - Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

8.

instalacja kanalizacyjna - Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

9. Działka A położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki. Ogrodzenie wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

10. Działka A stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. Budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie.

11. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce A ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Działka B (nr...)

1. Działka B położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż zachodniej i południowej granicy tej działki. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2. Działka B stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych.Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r.Budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie

3. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Działka C (nr...)

1. Działka C położona jest na terenie ogrodzonym, przy czym ogrodzenie przebiega wzdłuż południowej granicy tej działki. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2. Działka C stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. Przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew. Alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r. Budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie.

3. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce C ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

13. i 14. Zainteresowany nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, budowli i urządzeń zlokalizowanych na działce nr... (Działka A) ani na działce nr... (Działka B) ani na działce (nr...) (Działka C).

15. W dniu 21 stycznia 2016 r., na wniosek innego podmiotu niż Zainteresowany i Wnioskodawca, Prezydent Miasta wydał decyzję nr... o ustaleniu warunków zabudowy, dla zamierzenia inwestycyjnego planowanego między innymi na działkach A, B i C. Decyzja nie jest jeszcze ostateczna, a możliwe jest również, że na dzień zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działek A, B i C Decyzja nadal nie będzie ostateczna, gdyż Wnioskodawca uzyskał informację, że jedna z licznych stron postępowania złożyła od niej odwołanie, co może nawet spowodować w przyszłości uchylenie Decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. lub sąd administracyjny. Na dzień uzupełnienia wniosku nie jest możliwe stwierdzenie, w jaki sposób postępowanie to się zakończy i czy w jego wyniku decyzja zostanie utrzymana w mocy, czy też zostanie uchylona a sprawa skierowana do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

16. Aktualnie przedmiotowe działki tj. działka nr... (B) oraz działka nr... (C) nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Należy jednak nadmienić, że opracowany został Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru..., którego obszar obejmuje między innymi przedmiotowe działki. Projekt MPZP wyłożony został ponownie do publicznego wglądu ogłoszeniem Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2016 r. Działki wskazane we wniosku najprawdopodobniej nie będą objęte w chwili sprzedaży ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie w stosunku między innymi do działek objętych wnioskiem toczy się procedura planistyczna zmierzająca do sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru. Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu i zostały złożone do tego projektu uwagi zainteresowanych stron. Ich rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 26 kwietnia 2016 r. Część z nich została uwzględniona przez Prezydenta Miasta, co powoduje najprawdopodobniej, że istnieje konieczność ponowienia części czynności w ramach procedury planistycznej i dokonanie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Dlatego też nie jest najprawdopodobniej możliwe, nie tylko wejście w życie, ale także uchwalenie opisanego planu do dnia 30 czerwca 2016 r., czyli dnia zaplanowanej sprzedaży działek: nr... (B) oraz nr... (C).

17. Zainteresowany niebędący Wnioskodawcą (sprzedawca) do dnia sprzedaży nie dokonał i nie dokona jakichkolwiek prac rozbiórkowych dotyczących obiektów budowlanych znajdujących się na działkach.

18. Wnioskodawca jako przyszły nabywca nie dokona do dnia sprzedaży prac rozbiórkowych obiektów budowlanych.

19. W odniesieniu do działki A wartość budowli i urządzeń znajdujących się na działkach A nie została uwzględniona w ustalonej przez strony cenie netto tych działek. Ekonomicznym celem nabycia własności nieruchomości przez Wnioskodawcę jest nabycie gruntu.

Na działce B nie wzniesiono żadnego budynku zatem ustalona cena netto odnosi się do wartości działki gruntu, ekonomicznym celem nabycia własności nieruchomości przez Wnioskodawcę jest nabycie gruntu.

Na działce C nie wzniesiono żadnego budynku zatem ustalona cena netto odnosi się do wartości działki gruntu, ekonomicznym celem nabycia własności nieruchomości przez Wnioskodawcę jest nabycie gruntu.

20. Przedmiotem sprzedaży będą:

* działka: nr... (działka A) - zabudowana wskazanymi wyżej urządzeniami i budowlami trwale z gruntem związanymi w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane i PKOB.

* działka nr... (działka B) - zabudowana wskazanymi wyżej urządzeniami i budowlami trwale z gruntem związanymi w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane i PKOB.

* działka nr... (działka C) - zabudowana wskazanymi wyżej urządzeniami i budowlami trwale z gruntem związanymi w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane i PKOB.

Ekonomicznym sensem sprzedaży w przypadku wszystkich trzech działek, tj. działek nr... (działka A), nr... (działka B) i nr... (działka C) jest nabycie działek.

21. Przedmiotowe działki stanowią towary handlowe i nie zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych.

22. Działki nr... (działka A), nr... (działka B) i nr... (działka C) zostaną nabyte w celu wykorzystania ich w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

23. Działki nr... (działka A), nr... (działka B) i nr... (działka C) będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 kwietnia 2016 r.):

1. Czy sprzedaż działki A będzie podlegać w całości opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% w sytuacji, gdy na dzień sprzedaży tej działki w obiegu prawnym będzie nadal funkcjonować nieostateczna Decyzja, która w przyszłości może zostać uchylona (wyeliminowana z obrotu prawnego) na skutek postępowania odwoławczego i sądowego, w wyniku działania osób trzecich, niebędących uczestnikami niniejszego postępowania, a w konsekwencji czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego w fakturze wystawionej przez Zainteresowanego.

2. Czy fakt ewentualnego wyeliminowania w przyszłości Decyzji z obrotu prawnego, co powodowałoby, że działka A stałaby się wówczas działką niezabudowaną, dla której nie wydano decyzji o ustaleniu warunków zabudowy która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, będzie w jakikolwiek sposób wpływał na rozliczenia Wnioskodawcy z tytułu podatku VAT. W szczególności, czy może wystąpić sytuacja, w której Wnioskodawca będzie zobowiązany do pomniejszenia podatku naliczonego o który obniży podatek należny wynikający z innych transakcji.

3. Czy w związku ze zbyciem działek B i C wystąpi jakikolwiek podatek VAT, o który Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć podatek należny.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 kwietnia 2016 r.):

Ad. pytanie 1.

Zbycie działki A podlegać będzie w całości opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%. Wynika to z faktu, że przedmiotowa działka jest objęta Decyzją, zgodnie z którą przeznaczona jest ona pod zabudowę mieszkalną. W związku z tym, stanowi ona nieruchomość inwestycyjną, co oznacza że nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT, mimo, iż zgodnie z Decyzją WZ połowa tej działki nie może zostać zabudowana. Dla celów ustalenia zasad opodatkowania istotny jest stan faktyczny i prawny na dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. na dzień planowanej sprzedaży działki A, będzie obowiązywała w stosunku do niej Decyzja WZ. Pomimo, że będzie to najprawdopodobniej nieostateczna decyzja, to z punktu widzenia prawa jest to decyzja administracyjna, aż do czasu jej ewentualnego wyeliminowania z obrotu prawnego. Ponieważ przepisy podatkowe w art. 2 pkt 33 Ustawy VAT nie różnicują sytuacji prawnej nieruchomości w zależności od tego, czy wydana decyzja o warunkach zabudowy jest ostateczna, czy też nie, to należy przyjąć, że każda istniejąca w obrocie prawnym decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją, o której mowa w tym przepisie. A nieprawomocna decyzja istnieje w obrocie prawnym, gdyż w przypadku decyzji o warunkach zabudowy nie występuje element wykonalności tej decyzji, który może być wstrzymany do czasu jej uprawomocnienia. W rezultacie należy przyjąć, że dopóki Decyzja będzie istnieć w obiegu prawnym, nawet jako nieprawomocna, to będzie to z punktu widzenia przepisów ustawy VAT równoznaczne z ustaleniem, że dla przedmiotowej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy i w konsekwencji nie korzysta ona ze zwolnienia z VAT w całości.

W konsekwencji skoro transakcja zbycia działki A będzie w całości podlegać opodatkowaniu według stawki 23%, to Wnioskodawca uprawniony będzie do odliczenia całości podatku VAT wykazanego w fakturze wskazanej przez Zainteresowanego.

Zbycie działki A podlegać będzie w całości opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%. Wynika to z faktu, że przedmiotowa działka jest objęta Decyzją, zgodnie z którą przeznaczona jest ona pod zabudowę mieszkalną. W związku z tym, stanowi ona nieruchomość inwestycyjną, co oznacza że nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT, mimo, iż zgodnie z Decyzją WZ połowa tej działki nie może zostać zabudowana zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl natomiast art. 2 pkt 33 Ustawy VAT, przez tereny budowlane - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyżej wskazany przepis stanowi przy tym implementację art. 135 ust. 1 lit. k Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, str. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają z podatku VAT dostawy terenów niezabudowanych, inne niż dostawy terenów budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b Dyrektywy. Zgodnie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań, własnych gminy. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku natomiast jego braku, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania (ust. 2 ww. przepisu).

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu odnosi się do przyszłego stanu danego terenu, określając uwarunkowania prawne realizacji zmian zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy jednak podkreślić, iż to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie terenu, natomiast decyzja takiego przeznaczenia nie ustala. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może odbywać się tylko w zgodzie z istniejącym przeznaczeniem terenu. Innymi słowy, decyzja o warunkach zabudowy sankcjonuje jedynie - zgodnie z ogólnym przeznaczeniem danego terenu - możliwe bądź nie zagospodarowania terenu i sposób jego zabudowy. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że "z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednoznacznie wynika, iż organ administracji publicznej w decyzji o warunkach zabudowy zobowiązany jest ustalić sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla danej inwestycji. Takie ustalenie oznacza w swej istocie ustalenie przeznaczenia terenu objętego wnioskiem. Jest to konieczne i zrozumiałe, gdyż decyzja o warunkach zabudowy "zastępuje" w takim przypadku ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy stanowi akt będący "substytutem" miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2007 r. do sygn. akt II OSK 1531/06). Co również istotne, ww. przepis art. 2 pkt 33 Ustawy VAT nie wskazuje, czy chodzi o decyzję prawomocną czy nieprawomocną (ostateczną lub nie), natomiast decyzja - choćby nieostateczna - wiąże przede wszystkim organ, który ją wydał. Ponadto, samo wniesienie ewentualnych środków zaskarżenia nie eliminuje automatycznie tej decyzji z obrotu prawnego - może to uczynić dopiero prawomocne rozstrzygnięcie (np. prawomocny wyrok sądu administracyjnego).

Powyższe znajduje potwierdzenie również w pismach organów podatkowych, przykładowo można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 października 2014 r. sygn. IPPP3/443-901/14-3/JK, w której organ wskazał: "Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy, przeznaczenie gruntu ustala się na podstawie dokumentów prawa miejscowego określonych w ustawie czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak wynika z opisu sprawy, dla gruntów będących przedmiotem dostawy zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, zatem wskazane tereny stanowią tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Bez znaczenia dla klasyfikacji danych terenów pozostaje fakt, że wydane decyzje nie są ostateczne, lub nadano im rygor natychmiastowej wykonalności bądź nie nadano takiego rygoru. Jak wyjaśniono wyżej, decyzja o warunkach zabudowy potwierdza możliwe lub nie zagospodarowania terenu i sposób jego zabudowy, nie zmienia jego przeznaczenia. Zatem w odniesieniu do omawianej sytuacji wydane decyzje o warunkach zabudowy wskazują, że dane tereny są gruntami przeznaczonymi pod zabudowę. Końcowo należy zauważyć - na co zwrócił uwagę również Wnioskodawca, że wydana decyzja nieostateczna wiąże Organ, który ją wydał i odwołanie od niej może wnieść Strona, jednak złożenie odwołania od decyzji nie zmienia, charakteru gruntu może jedynie wstrzymać realizację inwestycji na danej nieruchomości, lub jej zakres".

Analogicznie stanowisko wyrażono w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2015 r. sygn. IPPP2/443-I154/14-3/KBr, czy też interpretacji indywidualnej, w której wskazano: "W sytuacji, gdy nie będzie uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, ale będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wskazane tereny stanowią tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Bez znaczenia dla klasyfikacji danych terenów pozostaje okoliczność, że wydana decyzja nie ma jeszcze waloru ostateczności, gdyż jak wyjaśniono wyżej, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdza możliwe lub nie zagospodarowanie terenu i sposób jego zabudowy, nie zmienia jego przeznaczenia. Zatem w odniesieniu do omawianej sytuacji, wydana decyzja o warunkach zabudowy wskazuje, że dane tereny są gruntami przeznaczonymi pod zabudowę".

Podobnie, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2015 r. sygn. IPPP1/4512-867/15-6/MP, w której również potwierdzono, iż: "sprzedaż nieruchomości, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna, to teren objęty ww. decyzją należy traktować jako przeznaczony na cele budowlane, którego sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1, w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, gdyż dla omawianych transakcji nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy".

Przedstawionej powyżej oceny prawnej nie zmienia również fakt, iż na przedmiotowych działkach znajdują się opisane we wniosku naniesienia budowlane. Na działce A nie wzniesiono żadnego budynku, a znajdujące się na działce i przeznaczone do rozbiórki stare obiekty magazynowe, i stanowiące budowle w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, nie spełniają swojej pierwotnej funkcji, do której były przeznaczone. Ponadto, ich obecność na działce nie będzie miała wpływu na cenę sprzedaży, podobnie jak pozostałości fundamentów betonowych, które nie spełniają żadnej funkcji i będą usunięte z działki. Wspomniane pozostałości fundamentów oraz stara wiata i ogrodzony plac zajmują bardzo niewielką cześć działki, a gospodarczo nie przedstawiają żadnej wartości i ich wartość nie została uwzględniona w cenie działki. Tym samym, sprzedaż przedmiotowej działki A, należy traktować jako sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Znajduje to potwierdzenie również w doktrynie czy orzecznictwie, przykładowo można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2013 r. sygn. (IPPP1/443-652/13-2/MP), interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2013 r. sygn. (ITPP1/443-910/13/AP), w której organ wskazał: "Ponadto, zgodnie z orzeczeniem TSUE w sprawie z dnia 19 listopada 2009 r. sygn. C-461/08, jeżeli przedmiotem dostawy jest grunt, na którym znajduje się budynek lub część budynku przeznaczony do rozbiórki, a dostawa działki następuje z przeznaczeniem na budowę w miejscu starego budynku nowego obiektu, de facto mamy do czynienia z dostawą gruntu niezabudowanego. Istotą tego typu transakcji jest bowiem nie tyle dostawa istniejącego budynku, co samej działki/gruntu, na którym jest on posadowiony. W sprawie będącej przedmiotem zapytania, jak wynika z informacji przedstawionych przez Wnioskodawcę, przed sprzedażą dokonano oszacowania nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, który określił koszt rozbiórki obiektów oraz wartość materiałów z odzysku po rozbiórce. Obecność ruin na działce ma zatem wpływ na cenę. Ponadto z całokształtu opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że istotą transakcji nie jest sprzedaż budynków czy też budowli. W związku z powyższym należy przyjąć, że sprzedaż działki, na której znajdują się ruiny budynków należy traktować jako sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Zatem w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, dotyczących zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części".

W świetle przytoczonej wykładni, sprzedaż działki A powinna być opodatkowana 23% VAT w całości (cała cena). Nie wpływa na powyższą ocenę również fakt, iż zgodnie z Decyzją istotna cześć działki jest przeznaczona pod tereny zielone i wyłączona spod zabudowy. Takie podejście wynika z faktu, że w istocie rzeczy tereny zielone są elementem każdej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową. W praktyce decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania zawsze przewidują część działki przeznaczoną na tereny zielone (biologicznie czynną) zajmującą najczęściej od 30% do 50% działki. Ale nie przeszkadza to aby w specyficznych sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy lub plan zagospodarowania przewidywały że teren zielony (wyłączony z możliwości zabudowy) będzie zajmował większą część powierzchni działki.

Jest to kwestia proporcji, a nie zmiany charakteru działki jako inwestycyjnej i budowlanej. Również z ekonomicznego punktu widzenia cena płacona za działkę uwzględnia informację, że działka nadaje się zgodnie z decyzjami/planami zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, a tereny zielone (wyłączone spod zabudowy) są koniecznością wymuszoną przepisami często przy okazji stanowiącą o atrakcyjności działki inwestycyjnej.

Dodać należy, że z perspektywy zasad rządzących podatkiem VAT pod uwagę powinien być brany przede wszystkim charakter nieruchomości i sposób jej zagospodarowania i przeznaczenie. Z tego też powodu fakt, że działka (pusta) jest ogrodzona trwałym ogrodzeniem nie powoduje, że działka ta jest zabudowana "budowlą" w postaci ogrodzenia. Jak bowiem wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 kwietnia 2012 r. do sygn. akt I FSK 918/11: "Siatka ogrodzeniowa wokół działki nie jest budowlą w rozumieniu przepisów o VAT i tym samym dostawa takiego ogrodzenia nie jest zwolniona z podatku." Również położony na działce A plac (parking) służył do obsługi ruchu pojazdów związanych z działalnością produkcyjną prowadzoną w budynkach położonych na działkach sąsiednich, a zatem powinien być oceniany jako urządzenie budowlane związane z tymi budynkami. Taki pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 7 sierpnia 2013 r. do sygn. akt II SA/Gl 641/13, wskazując: "Parking służący wyłącznie do obsługi ruchu pojazdów związanego z potrzebami budynku kościoła, może być kwalifikowany nie jako obiekt w rozumieniu art. 3 pkt 3 p.b., lecz jako urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym (art. 3 pkt 9 p.b.)." Dla celów ustalenia zasad opodatkowania istotny jest stan faktyczny i prawny na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jak to zostało zaznaczone, na dzień planowanej sprzedaży działki A, będzie obowiązywała w stosunku do niej Decyzja WZ. Pomimo, że będzie to najprawdopodobniej nieostateczna decyzja, to z punktu widzenia prawa jest to decyzja administracyjna, aż do czasu jej ewentualnego wyeliminowania z obrotu prawnego.

Ponieważ przepisy podatkowe w art. 2 pkt 33 Ustawy VAT nie różnicują sytuacji prawnej nieruchomości w zależności od tego, czy wydana decyzja o warunkach zabudowy jest ostateczna, czy też nie, to należy przyjąć, że każda istniejąca w obrocie prawnym decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją, o której mowa w tym przepisie. A nieprawomocna decyzja istnieje w obrocie prawnym, gdyż w przypadku decyzji o warunkach zabudowy nie występuje element wykonalności tej decyzji, który może być wstrzymany do czasu jej uprawomocnienia. W rezultacie należy przyjąć, że dopóki Decyzja będzie istnieć w obiegu prawnym, nawet jako nieprawomocna, to będzie to z punktu widzenia przepisów ustawy VAT równoznaczne z ustaleniem, że dla przedmiotowej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy i w konsekwencji nie korzysta ona ze zwolnienia z VAT w całości.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pyt. 2:

W przypadku, gdyby w przyszłości doszło do wyeliminowania Decyzji z obrotu prawnego, to zdaniem Wnioskodawcy nie będzie on zobowiązany do korekty podatku naliczonego VAT. Wynika to z faktu, że zasady opodatkowania ustala się na podstawie stanu faktycznego oraz prawnego obowiązującego na dzień transakcji. Późniejsze zmiany prawne nie powodują obowiązku korekty chyba, że same te przepisy obowiązek taki przewidują. Również dzień transakcji jest właściwym momentem dla określenia, czy podatnik będzie uprawniony do obniżenia podatku należnego wynikającego z innych transakcji o podatek naliczony wynikający z transakcji będącej przedmiotem niniejszego zapytania. W szczególności w przypadku późniejszego uchylenia Decyzji w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania procedura określona w art. 91 ust. 7 Ustawy VAT. Ewentualne uchylenie Decyzji nie może być bowiem potraktowane jako zmiana przeznaczenia nabytej nieruchomości.

Dokonywanie takich korekt byłoby również bezzasadne, gdyż w czasie, gdy nieruchomość jest w posiadaniu tego samego podatnika, jej status VAT będzie ulegał ciągłym zmianom wynikającym zarówno ze zmian przepisów prawnych odnośnie samych nieruchomości (zmiana planów zagospodarowania), stanu faktycznego (zburzenie zabudowy lub zabudowanie działki) a także sposobu ich opodatkowania (od konieczności opodatkowania 23% do ustawowego zwolnienia zbycia nieruchomości, w zależności od okresu posiadania).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pyt. 3:

Zbycie działek B i C podlega zwolnieniu z VAT i jest to niezależne od tego, czy Decyzja zostanie w przyszłości uchylona. Wynika to z faktu, że zgodnie z Decyzją nr... działki B i C są wyłączone spod zabudowy i przeznaczone na tereny zielone.

Nawet w sytuacji gdyby działki B i C nie były objęte żadną decyzją o warunkach zabudowy, lub przedmiotowa Decyzja została uchylona, to zbycie tych działek będzie zwolnione z VAT gdyż działki te nie są zabudowane. W związku z tym, zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 Ustawy VAT ich zbycie jest zwolnione z podatku VAT.

W konsekwencji, na transakcji zbycia przedmiotowych działek B i C nie wystąpi podatek VAT, o który Wnioskodawca mógłby obniżyć podatek należny wynikający z innych transakcji. To zaś powoduje, że nawet w sytuacji, kiedy Zainteresowany wystawiłby fakturę VAT z tytułu sprzedaży działek B i C, w której wskazany byłby podatek według stawki 23%, to Wnioskodawca, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt ustawy VAT nie byłby uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* nieprawidłowe w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek nr..., nr... i nr...,

* nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia działek nr..., nr... i nr.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie ze sobą tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów grunt, budynki oraz budowle spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na mocy art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Ponadto stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt (prawo wieczystego użytkowania gruntu) będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Zgodnie z art. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 2a, pkt 3 oraz pkt 3a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

2.

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a. obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej". Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nieklasyfikowane jako budynki.

Należy mieć na uwadze, że Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych obejmuje obiekty budowlane, przez które rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Z powyższego wynika, że opisane we wniosku obiekty - jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego - stanowią budowle w rozumieniu cyt. ustawy - Prawo budowlane trwale z gruntem związane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

W celu rozstrzygnięcia czy przedmiotem dostawy jest nieruchomość zabudowana, czy jedynie prawo własności gruntu, należy wskazać na wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r.

C-461/08, który stanowi: "W świetle powyższych rozważań na zadane pytania odpowiedzieć należy, że art. 13 część B lit. g szóstej dyrektywy w związku z art. 4 ust. 3 lit. a tej dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidzianym w pierwszym z tych przepisów zwolnieniem z podatku VAT nie jest objęta dostawa działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany w celu wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórka, do jakiej zobowiązał się sprzedający, rozpoczęła się przed tą dostawą. Takie transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle podatku VAT transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki" (pkt 44).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania dostawy działek nr... (A), nr... (B) i... (C).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na działce nr... (A) na dzień sprzedaży będą posadowione następujące obiekty budowlane:

1.

wiata magazynowa, nieposiadająca fundamentów,

2.

pozostałości betonowych "fundamentów",

3.

plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego (taka sama, jak na wiacie),

4.

urządzenie techniczne, tzw. czerpnia powietrza, która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr...,

5.

częściowo na działce A znajduje się ponadto utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów,

6.

jezdnia asfaltowa o szerokości około 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K., pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr...,

7.

nieczynna studnia głębinowa,

8.

instalacja przesyłowa gazu,

9.

instalacja kanalizacyjna,

10.

ogrodzenie działki A przebiegające wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki, wykonane ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce,

11.

stare chodniki z płyt betonowych,

12.

przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce A ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna.

Wskazane obiekty budowlane istniejące na działce A na dzień sprzedaży będą stanowiły budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (PKOB).

Działka B (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane:

1. Działka B stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem.

Ponadto na działce B znajdują się następujące urządzenia:

1. Ogrodzenie przebiegające wzdłuż zachodniej i południowej granicy tej działki, wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce.W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2420, będzie nadal trwale związane z gruntem.

2. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem.

Działka C (nr...) nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące obiekty budowlane:

1. Działka C stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem.

Ponadto na działce C znajdują się następujące urządzenia:

1. Ogrodzenie przebiegające wzdłuż południowej granicy tej działki wykonane ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2420, będzie nadal trwale związane z gruntem.

2. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce C ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem.

Zainteresowany niebędący Wnioskodawcą (sprzedawca) do dnia sprzedaży nie dokonał i nie dokona jakichkolwiek prac rozbiórkowych dotyczących obiektów budowlanych znajdujących się na działkach. Wnioskodawca jako przyszły nabywca nie dokona do dnia sprzedaży prac rozbiórkowych obiektów budowlanych.

Zaznaczyć należy, że Wnioskodawca w opisie sprawy oddzielnie od budowli wymienia znajdujące się na działkach urządzenia (czerpnia powietrza, ogrodzenie i instalacja oświetleniowa), jednak ponieważ Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych przez obiekty budowlane rozumie konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych i obejmuje wyłącznie budynki i budowle, to wobec tego, że Wnioskodawca zaklasyfikował czerpnię powietrza, ogrodzenie i instalację oświetleniową w PKOB do grupowań odpowiednio 1251, 2420 i 2112 oraz stwierdził, że są trwale związane z gruntem, należy uznać je również za budowle.

W świetle wyżej powołanego wyroku TSUE zbycie działek nr... (A), nr... (B) i nr... (C), na których wciąż znajdują się budowle należy uznać za zbycie nieruchomości zabudowanych.

Należy podkreślić, że pomimo tego, że w odniesieniu do działki nr... (A) wartość budowli znajdujących się na działce A nie została uwzględniona w ustalonej przez strony cenie netto tej działki oraz w odniesieniu do działek nr... (B) i nr... (C) ustalona cena netto odnosi się do wartości działki gruntu i ekonomicznym celem nabycia własności nieruchomości przez Wnioskodawcę jest nabycie gruntu, to dopóki dane budowle spełniają przesłanki do uznania ich za budowle, teren na którym są one usytuowane, jest terenem zabudowanym. Dopiero jeśli na skutek podjętych prac rozbiórkowych przestaną one spełniać kryteria przewidziane dla budowli, teren na którym takie obiekty się uprzednio znajdowały, staje się gruntem niezabudowanym. Na powyższe bez wpływu pozostaje również okoliczność, że wartość tych obiektów może być znikoma lub wręcz mogą one być pozbawione wartości rynkowej.

W związku z powyższym planowana dostawa działek nr... (A), nr... (B) i... (C) nie będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, gdyż przedmiotem dostawy będą działki zabudowane.

Biorąc powyższe pod uwagę należy również zaznaczyć, że bez znaczenia dla opodatkowania dostawy działek nr... (A), nr... (B) i... (C) pozostaje fakt, że dla przedmiotowych działek została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego bowiem jak już wyżej stwierdzono przedmiotem dostawy będą działki zabudowane.

Ponieważ planowana dostawa działek nr... (A), nr... (B) i... (C) będzie dostawą działek zabudowanych budowlami koniecznym jest zatem zbadanie przesłanek umożliwiających zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy tych budowli na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy o VAT.

Zatem w analizowanej sprawie kluczowym elementem jest ustalenie, czy w odniesieniu do wskazanych budowli nastąpiło pierwsze zasiedlenie, a jeżeli tak, to w którym momencie.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że "Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie". Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT". W świetle powyższego należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do sprzedaży prawa własności tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do działki nr... (A) Wnioskodawca podał, że wskazane poniżej obiekty budowlane istniejące na działce A na dzień sprzedaży będą stanowiły budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (PKOB).

Wnioskodawca wskazał, że na działce nr... (A) na dzień sprzedaży będą posadowione następujące obiekty budowlane:

1.

wiata magazynowa, nieposiadająca fundamentów, obiekt ten wybudowany został, przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1981, wykorzystywana była w przeszłości, w ramach prowadzonej na tym terenie przez Zainteresowanego działalności produkcyjnej, jako pomieszczenie magazynowe, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2.

pozostałości betonowych "fundamentów" wybudowanych przez K. w latach 60-tych XX w. (brak dokumentów), których obrzeże wykonane zostało z cegły i pustaków, na których postawiony był kiosk starego typu "RUCH" (spełniający rolę portierni), który w latach 70-tych lub 80-tych XX w. został zlikwidowany. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3.

plac wyłożony płytkami betonowymi i ogrodzony słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego (taka sama, jak na wiacie), obiekt ten wybudowany został, przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1986. Plac ten nie posiada zadaszenia, w przeszłości wykorzystywany jako skład magazynowy, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

4.

urządzenie techniczne, tzw. czerpnia powietrza, która jest połączona instalacją wentylacyjną z budynkiem produkcyjnym na działce nr..., obiekt ten wybudowany został, przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1961. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Urządzenie, wraz z budynkiem produkcyjnym wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

5.

częściowo na działce A znajduje się ponadto utwardzony plac, pokryty nawierzchnią asfaltową, wykorzystywany dotychczas jako stanowiska postojowe dla samochodów, obiekt ten wybudowany został, przyjęty do używania i ujęty w ewidencji środków trwałych K. w roku 1965. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

6.

jezdnia asfaltowa o szerokości około 4 metrów, stanowiąca drogę dojazdową wewnętrzną do obiektów produkcyjnych K., pod którą przebiegają instalacje C.O. doprowadzające ciepło do budynku produkcyjnego zlokalizowanego na działce nr 437/25, droga dojazdowa wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w roku 1961. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Instalacja ciepłownicza wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w roku 1959. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

7.

nieczynna studnia głębinowa, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1977 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

8.

instalacja przesyłowa gazu, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1964 r. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

9.

instalacja kanalizacyjna, która wybudowana została, przyjęta do używania i ujęta w ewidencji środków trwałych K. w 1959 r. Budowla wykorzystywana była do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

10.

ogrodzenie działki A przebiegające wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki, wykonane ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce, ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

11.

stare chodniki z płyt betonowych, przestrzeń pomiędzy chodnikami wypełniają trawniki i porastające teren działek skupiska kilkudziesięcioletnich drzew, alejki spacerowe wybudowane zostały, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r. Budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

12.

przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce A ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna, oświetlenie terenu wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wskazane obiekty budowlane istniejące na działce A na dzień sprzedaży będą stanowiły budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (PKOB). Zainteresowany nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym budowli i urządzeń zlokalizowanych na działce nr... (A).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w odniesieniu do:

1.

wiaty magazynowej,

2.

placu wyłożonego płytkami betonowymi i ogrodzonego słupami stalowymi, do przęseł których jest przykręcona płyta falista z tworzywa sztucznego,

3.

urządzenia technicznego tzw. czerpni powietrza,

4.

utwardzonego placu pokrytego nawierzchnią asfaltową,

5.

jezdni asfaltowej o szerokości ok. 4 metrów,

6.

nieczynnej studni głębinowej,

7.

instalacji przesyłowej gazu,

8.

instalacji kanalizacyjnej,

9.

ogrodzenia, które przebiega wzdłuż wschodniej i południowej granicy tej działki

10.

instalacji oświetleniowej

znajdujących się na działce... (A) doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż budowle te były wykorzystywane przez Zainteresowanego w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą tych budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Zatem do planowanej dostawy opisanych budowli zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Tym samym w oparciu o art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa gruntu działki 437/29 (A) w części przyporządkowanej do tych budowli również będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT.

Odnosząc się natomiast do dostawy budowli - pozostałości betonowych "fundamentów" należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie wskazał do jakich czynności przedmiotowa budowla była wykorzystywana przez Sprzedającego. Zatem jeżeli pozostałości betonowych "fundamentów" były przez Sprzedającego wykorzystywane w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych i pomiędzy używaniem ich w działalności gospodarczej a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata to dostawa tej budowli będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W przypadku natomiast, gdy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata koniecznym będzie zbadanie przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowanemu przy budowie tej budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i Zainteresowany nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Tym samym dostawa przedmiotowej budowli będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Również dostawa gruntu działki nr... (A) w części przyporządkowanej do dostawy budowli - pozostałości betonowych "fundamentów" będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Odnosząc się z kolei do dostawy budowli - starych chodników z płyt betonowych posadowionych na działce... (A) należy zauważyć, że Wnioskodawca wskazał, iż budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie. Tym samym Wnioskodawca nie wskazał, czy przedmiotowa budowla była wykorzystywana przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem jeżeli budowla - stare chodniki z płyt betonowych były przez Zainteresowanego wykorzystywane w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych i pomiędzy używaniem ich w działalności gospodarczej a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata to dostawa tej budowli będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W przypadku natomiast, gdy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata koniecznym będzie zbadanie przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowanemu przy budowie tej budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainteresowany nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Tym samym dostawa budowli - starych chodników z płyt betonowych będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Również dostawa gruntu działki nr... (A) w części przyporządkowanej do dostawy budowli - starych chodników z płyt betonowych będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W odniesieniu do działki... (B) Wnioskodawca podał, że wskazane poniżej obiekty budowlane istniejące na działce B będą stanowiły budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (PKOB).

Wnioskodawca wskazał, że na działce znajdują się obiekty budowlane. Działka B stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem. Alejki spacerowe wybudowane zostały przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie. Na działce B znajdują się następujące urządzenia: ogrodzenie przebiegające wzdłuż zachodniej i południowej granicy tej działki, wykonane jest ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce.

W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2420, będzie nadal trwale związane z gruntem. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki B omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem. Oświetlenie terenu wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce B ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. Oświetlenie terenu wybudowane zostało, przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zainteresowany nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym budowli i urządzeń zlokalizowanych na działce... (B).

Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w odniesieniu do budowli - ogrodzenia, które przebiega wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki nr... (B) oraz instalacji oświetleniowej wraz z kilkoma lampami oświetleniowymi doszło do pierwszego zasiedlenia, gdyż budowle te były wykorzystywane przez Zainteresowanego w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą tych budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Zatem do planowanej dostawy budowli - ogrodzenia, które przebiega wzdłuż zachodniej i południowej granicy działki nr... (B) oraz instalacji oświetleniowej wraz z kilkoma lampami oświetleniowymi znajdujących się na działce... (B) zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Tym samym w oparciu o art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa gruntu działki... (B) w części przyporządkowanej do tych budowli również będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT.

Odnosząc się natomiast do dostawy budowli - starych chodników z płyt betonowych posadowionych na działce... (B) należy zauważyć, że Wnioskodawca wskazał, iż budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie. Tym samym Wnioskodawca nie wskazał, czy przedmiotowa budowla była wykorzystywana przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem jeżeli budowla - stare chodniki z płyt betonowych była przez Zainteresowanego wykorzystywana w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych i pomiędzy ich używaniem w działalności gospodarczej a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata to dostawa tej budowli będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W przypadku natomiast, gdy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata koniecznym będzie zbadanie przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowanemu przy budowie tej budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainteresowany nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Tym samym dostawa budowli - starych chodników z płyt betonowych będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Również dostawa gruntu działki nr... (B) w części przyporządkowanej do dostawy budowli - starych chodników z płyt betonowych będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W odniesieniu do działki nr... (C) Wnioskodawca podał, że wskazane poniżej obiekty budowlane istniejące na działce C na dzień sprzedaży będą stanowiły budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (PKOB). Działka C stanowi teren zielony, na którym ułożone są stare chodniki z płyt betonowych. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiana budowla, oznaczona PKOB 2112, będzie nadal trwale związana z gruntem. Alejki spacerowe zostały wybudowane przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych K. w 1965 r. Przy budowie tej budowli Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie.

Działka C nie jest zabudowana budynkami, natomiast znajdują się na niej następujące urządzenia:

1. Ogrodzenie przebiegające wzdłuż południowej granicy tej działki wykonane ze słupków stalowych i betonowych osadzonych na betonowej podmurówce. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2420, będzie nadal trwale związane z gruntem. Ogrodzenie całego terenu stanowiącego własność K. wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1959 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2. Przy chodnikach (alejkach spacerowych) na działce C ułożono instalację oświetleniową i postawionych zostało kilka lamp oświetleniowych, z których część jest nieczynna. W chwili zawierania przyrzeczonej umowy sprzedaży działki C omawiane urządzenie, oznaczone PKOB 2112, będzie nadal trwale związane z gruntem. Oświetlenie terenu wybudowane zostało przez K., przyjęte do używania i ujęte w ewidencji środków trwałych w 1961 r. Przy budowie tego urządzenia Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Urządzenie wykorzystywane było do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zainteresowany nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym budowli zlokalizowanych na działce nr... (Działka C).

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w odniesieniu do trwale związanych z gruntem budowli takich jak ogrodzenie oraz instalacja oświetleniowa wraz z postawionymi kilkoma lampami oświetleniowymi znajdującymi się na działce... (C) doszło do pierwszego zasiedlenia, gdyż budowle te były wykorzystywane przez Zainteresowanego w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą tej budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Zatem do planowanej dostawy budowli tj. ogrodzenia i instalacji oświetleniowej wraz z postawionymi kilkoma lampami oświetleniowymi znajdującymi się na działce nr... (C) zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Tym samym w oparciu o art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, dostawa gruntu działki... (C) w części przyporządkowanej do tych budowli również będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT.

Odnosząc się natomiast do dostawy budowli - starych chodników z płyt betonowych posadowionych na działce... (C) należy zauważyć, że Wnioskodawca wskazał, iż budowla wykorzystywana była do rekreacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących w internacie. Tym samym Wnioskodawca nie wskazał, czy przedmiotowa budowla była wykorzystywana przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem jeżeli budowla - stare chodniki z płyt betonowych były przez Zainteresowanego wykorzystywane w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych i pomiędzy ich używaniem w działalności gospodarczej a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata to dostawa tej budowli będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W przypadku natomiast, gdy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata koniecznym będzie zbadanie przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowanemu przy budowie tej budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainteresowany nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Tym samym dostawa budowli - starych chodników z płyt betonowych będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Również dostawa gruntu działki nr... (C) w części przyporządkowanej do dostawy budowli - starych chodników z płyt betonowych będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy działek nr... (A), nr... (B) i nr... (C) należało uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia działek... (A),... (B) i... (C).

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług;

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak już stwierdzono w niniejszej interpretacji dostawa przez Zainteresowanego działek nr... (A), nr... (B) i nr... (C) na rzecz Wnioskodawcy będzie dostawą działek zabudowanych i będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT.

Zatem Wnioskodawcy w związku z nabyciem działek nr... (A), nr... (B) i nr... (C) nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia działek nr... (A), nr... (B) i nr... (C) należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo tut. Organ nadmienia, że zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Jak z powyższego wynika, w zakresie w jakim dostawa nieruchomości w przedmiotowej sprawie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Sprzedawca na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT może zrezygnować z tego zwolnienia i wybrać opodatkowanie tej dostawy 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Dla rezygnacji ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT (m.in. dokonujący dostawy i nabywca budynku muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT) i złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT. Zaznaczyć jednak należy, że nie jest możliwa rezygnacja ze zwolnienia w zakresie, w jakim ewentualnie dostawa będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W przypadku rezygnacji na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opodatkowania dostawy nieruchomości 23% stawką podatku VAT, Wnioskodawcy nabywającemu działki do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia oraz nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Należy podkreślić także, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowych kwestii nie mogą wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2012 r. sygn. akt I FSK 918/11 i z dnia 16 listopada 2007 r. sygn. akt II OSK 1531/06 oraz orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 sierpnia 2013 r. sygn. akt II SA/Gl 641/13 bowiem stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osądzonych w określonych stanach faktycznych.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy.

Równocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dołączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Zatem dokumenty te nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego przysługuje prawo do wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl