Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-997/09/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 1 października 2009 r.), uzupełnionym pismami z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu 15 grudnia 2009 r.) oraz z dnia 6 stycznia 2010 r. (data wpływu 8 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez nabywcę towarów z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez nabywcę towarów z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 10 grudnia 2009 r. (data wpływu 15 grudnia 2009 r.) oraz z dnia 6 stycznia 2010 r. (data wpływu 8 stycznia 2010 r.), będącymi odpowiedziami na wezwania tut. organu z dnia 4 grudnia 2009 r. oraz z dnia 23 grudnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest handel hurtowy akumulatorami.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z odbiorcami swoich towarów porozumienie dotyczące przyznania premii pieniężnej w przypadku zrealizowania przez firmę X określonego rocznego poziomu zakupów akumulatorów od Wnioskodawcy.

Postanowienia porozumienia dotyczące tej premii są następujące:

* ustalony jest roczny okres rozliczeniowy,

* podstawą naliczenia premii jest roczna wartość netto zakupu akumulatorów w firmie Wnioskodawcy przez firmę X,

* firmie X przysługuje premia pieniężna w wysokości zależnej od wielkości dokonanych zakupów przez firmę X w okresie rozliczeniowym (rok obrachunkowy):

* w przypadku zakupu co najmniej 3000 szt - premia pieniężna w wysokości 1%,

* w przypadku zakupu co najmniej 3500 szt - premia pieniężna w wysokości 1,5%,

* ww. premia naliczona zostanie w ostatnim dniu roku obrotowego spółki Wnioskodawcy od wartości netto zakupionych przez firmę X akumulatorów w okresie rozliczeniowym (1 rok),

* płatność nastąpi w terminie... dni po wystawieniu przez firmę X faktury VAT obciążającej spółkę Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W zawieranej z kontrahentem umowie brak jest jakichkolwiek zapisów mówiących o tym, że kontrahent ma dokonywać czynności zmierzających do intensyfikacji sprzedaży towarów Wnioskodawcy (dotyczy premii pieniężnej). Niemniej jednak niekiedy na podstawie dodatkowych uzgodnień ustnych kontrahent obciąża Wnioskodawcę refakturami za usługi reklamowe, które wykonał na rzecz kontrahenta Wnioskodawcy inny podmiot (np. Wnioskodawca partycypuje w kosztach reklamy w gazetach czy też otrzymuje refakturę za oklejenie samochodu kontrahenta logo firmy Wnioskodawcy). Obowiązek taki nie wynika jednak z zawieranej z kontrahentem umowy dotyczącej premii pieniężnej, która to uzależniona jest tylko i wyłącznie od wielkości dokonanych w firmie Wnioskodawcy zakupów w sztukach.

Przedmiotowe usługi nie są wymienione w klasyfikacjach PKWiU.

Premie pieniężne wypłacane są kontrahentowi w zależności od dokonanych przez niego w danym okresie rozliczeniowym zakupów wg zasady:

* w przypadku zakupu co najmniej 3000 szt. - premia pieniężna w wysokości 1% wartości netto produktów zakupionych w okresie rozliczeniowym,

* w przypadku zakupu co najmniej 3500 szt. - premia pieniężna w wysokości 1,5% wartości netto produktów zakupionych w okresie rozliczeniowym,

* w przypadku zakupu co najmniej 4000 szt. - premia pieniężna w wysokości 2% wartości netto produktów zakupionych w okresie rozliczeniowym.

Wysokość obrotów uprawniających do otrzymania premii pieniężnej ustala Wnioskodawca na podstawie wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż (ilość sztuk oraz wartość netto produktów będących podstawą do wyliczenia premii pieniężnej).

W umowie zawartej z kontrahentem w przypadku premii pieniężnej nie ma żadnych zapisów uzależniających otrzymanie premii pieniężnej od terminowego regulowania należności, odpowiedniego eksponowania towaru itp. Jedynym warunkiem otrzymania premii pieniężnej jest dokonanie zakupu odpowiedniej ilości sztuk produktów. W przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych po stronie kontrahenta Wnioskodawca wstrzyma jedynie płatność premii do czasu ich pełnego uregulowania.

W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy stronami przed upływem okresu rozliczeniowego premia zostanie naliczona ostatniego dnia współpracy od wartości netto zakupionych produktów w skróconym okresie rozliczeniowym i będzie przysługiwała wyłącznie po osiągnięciu w tym okresie zakupów.

Zawarta umowa ustalająca zasady wynagrodzenia za świadczone przez kontrahenta usługi nie określa działań, które mają zostać podjęte przez kontrahenta celem intensyfikacji sprzedaży produktów Wnioskodawcy.

Premia pieniężna nie będzie wypłacona jeżeli klient nie zrealizuje stosownych progów sztukowych.

Wypłacane premie związane są z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 6 stycznia 2010 r.):

Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez nabywcę towarów (firmę X) z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 6 stycznia 2010 r.) może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od kontrahenta z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których, wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu.

Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) tej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT sprzedającym hurtowo akumulatory.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć z odbiorcami swoich towarów porozumienie dotyczące przyznania premii pieniężnej w przypadku zrealizowania przez firmę X określonego rocznego poziomu zakupów akumulatorów od Wnioskodawcy.

Postanowienia porozumienia dotyczące tej premii są następujące:

* ustalony jest roczny okres rozliczeniowy,

* podstawą naliczenia premii jest roczna wartość netto zakupu akumulatorów w firmie Wnioskodawcy przez firmę X,

* firmie X przysługuje premia pieniężna w wysokości zależnej od wielkości dokonanych zakupów przez firmę X w okresie rozliczeniowym (rok obrachunkowy),

* ww. premia naliczona zostanie w ostatnim dniu roku obrotowego spółki Wnioskodawcy od wartości netto zakupionych przez firmę X akumulatorów w okresie rozliczeniowym (1 rok),

* płatność nastąpi w terminie... dni po wystawieniu przez firmę X faktury VAT obciążającej spółkę Wnioskodawcy.

W zawieranej z kontrahentem umowie brak jest jakichkolwiek zapisów mówiących o tym, że kontrahent ma dokonywać czynności zmierzających do intensyfikacji sprzedaży towarów Wnioskodawcy (dotyczy premii pieniężnej). Niemniej jednak niekiedy na podstawie dodatkowych uzgodnień ustnych kontrahent obciąża Wnioskodawcę refakturami za usługi reklamowe, które wykonał na rzecz ich kontrahenta inny podmiot (np. Wnioskodawca partycypuje w kosztach reklamy w gazetach czy też otrzymujemy refakturę za oklejenie samochodu kontrahenta logo firmy Wnioskodawcy). Obowiązek taki nie wynika jednak z zawieranej z kontrahentem umowy dotyczącej premii pieniężnej, która to uzależniona jest tylko i wyłącznie od wielkości dokonanych w firmie Wnioskodawcy zakupów w sztukach.

Przedmiotowe usługi nie są wymienione w klasyfikacjach PKWiU.

Premie pieniężne wypłacane są kontrahentowi w zależności od dokonanych przez niego w danym okresie rozliczeniowym zakupów wg ww. zasady:

* w przypadku zakupu co najmniej 3000 szt. - premia pieniężna w wysokości 1% wartości netto produktów zakupionych w okresie rozliczeniowym,

* w przypadku zakupu co najmniej 3500 szt. - premia pieniężna w wysokości 1,5% wartości netto produktów zakupionych w okresie rozliczeniowym,

* w przypadku zakupu co najmniej 4000 szt. - premia pieniężna w wysokości 2% wartości netto produktów zakupionych w okresie rozliczeniowym.

Premia pieniężna nie będzie wypłacona jeżeli klient nie zrealizuje stosownych progów sztukowych.

Wysokość obrotów uprawniających do otrzymania premii pieniężnej ustala Wnioskodawca na podstawie wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż (ilość sztuk oraz wartość netto produktów będących podstawą do wyliczenia premii pieniężnej).

W umowie zawartej z kontrahentem w przypadku premii pieniężnej nie ma żadnych zapisów uzależniających otrzymanie premii pieniężnej od terminowego regulowania należności, odpowiedniego eksponowania towaru itp. Jedynym warunkiem otrzymania premii pieniężnej jest dokonanie zakupu odpowiedniej ilości sztuk produktów. W przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych po stronie kontrahenta Wnioskodawca wstrzyma jedynie płatność premii do czasu ich pełnego uregulowania.

W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy stronami przed upływem okresu rozliczeniowego premia zostanie naliczona ostatniego dnia współpracy od wartości netto zakupionych produktów w skróconym okresie rozliczeniowym i będzie przysługiwała wyłącznie po osiągnięciu w tym okresie zakupów.

Zawarta umowa ustalająca zasady wynagrodzenia za świadczone przez kontrahenta usługi nie określa działań, które mają zostać podjęte przez kontrahenta celem intensyfikacji sprzedaży produktów Wnioskodawcy.

Wypłacane premie związane są z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie wypłata premii pieniężnej uzależnionej od zrealizowania przez kontrahenta określonego rocznego poziomu zakupów, wyliczona według następujących zasad:

* w przypadku zakupu co najmniej 3000 szt - premia pieniężna w wysokości 1%,

* w przypadku zakupu co najmniej 3500 szt - premia pieniężna w wysokości 1,5%,

* w przypadku zakupu co najmniej 4000 szt. - premia pieniężna w wysokości 2%,

nie jest związana z jakimkolwiek świadczeniem usług przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał bowiem, iż z umowy zawartej z kontrahentem (firmą X) wynika uzależnienie otrzymania przez kontrahenta premii pieniężnej tylko i wyłącznie od wielkości dokonanych w firmie Wnioskodawcy zakupów w sztukach. Premia wyliczana jest na podstawie wystawionych wszystkich faktur w danym okresie rozliczeniowym (rok obrachunkowy) dokumentujących sprzedaż (ilość sztuk oraz wartość netto produktów będących podstawą do wyliczenia premii pieniężnej).

Należy zatem uznać, że opisana przez Wnioskodawcę premia pieniężna wypłacana firmie X stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem na podstawie powołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Wnioskodawca winien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające odpowiednio z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Wnioskodawca ustala bowiem wysokość premii pieniężnej na podstawie wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż. Zatem możliwe jest przypisanie powyższego rabatu do konkretnych dostaw, skoro suma tych dostaw stanowi podstawę określenia obrotu dokonanego przez kontrahenta, stanowiącego podstawę wyliczenia wysokości premii pieniężnej.

W związku z tym, iż opisana przez Wnioskodawcę premia pieniężna stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami i w tym konkretnym przypadku firma X otrzymująca premię pieniężną nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturze wystawionej przez firmę X z tytułu otrzymania premii pieniężnej. Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wystawione faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane. Wystawiona w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym faktura z tytułu otrzymania przez firmę X premii pieniężnej nie dokumentuje żadnych dodatkowych czynności wykonanych przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy.

Tym samym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur otrzymanych od kontrahenta z tytułu udzielonej mu premii pieniężnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie dotyczy refakturowanych na Wnioskodawcę usług reklamowych, gdyż Wnioskodawca wskazał, że usługi te nie wynikają z zawieranej z kontrahentem umowy dotyczącej premii pieniężnej (zatem wypłacone premie nie są wynagrodzeniem za opisane powyżej działania) oraz Wnioskodawca nie zadał w tym zakresie pytania, nie opisał wyczerpująco stanu faktycznego i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla kontrahenta Wnioskodawcy otrzymującego premię pieniężną.

Zauważyć należy, iż kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahenta z tytułu świadczenia usług, za które wypłacany jest bonus reklamacyjny objęta została odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl