Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-926/14/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu do tut. organu 19 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia faktur korygujących otrzymanych przez Wnioskodawcę oraz przez niego wystawionych z powodu przekwalifikowania towaru z objętego opodatkowaniem VAT według stosownej stawki na towar objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia faktur korygujących otrzymanych przez Wnioskodawcę oraz przez niego wystawionych z powodu przekwalifikowania towaru z objętego opodatkowaniem VAT według stosownej stawki na towar objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Wniosek został uzupełniony pismem z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-926/14/LSz z 4 grudnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. obrót wyrobami stalowymi, także wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy VAT, w odniesieniu do których w pewnych okolicznościach występuje mechanizm "odwrotnego obciążenia". Niektóre z tych wyrobów Wnioskodawca zbywa jako towary handlowe, sam nabywając je od swoich dostawców. Obecnie Wnioskodawca otrzymuje od dostawców sygnały, że w związku z ich wątpliwościami kwalifikacyjnymi zamierzają wystąpić do organu klasyfikacyjnego (Urzędu Statystycznego) o opinię w sprawie określenia PKWiU dla niektórych wyrobów stalowych.

W powyższej sytuacji w przyszłych okresach może pojawić się problem dotyczący przekwalifikowania sprzedanych już uprzednio Wnioskodawcy przez jego kontrahentów wyrobów stalowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zmianę wyrobów opodatkowanych przez tych kontrahentów na wyroby objęte "odwrotnym obciążeniem".

Spowoduje to w pierwszej kolejności obowiązek rozliczenia przez Wnioskodawcę korekt otrzymanych od dostawców, a z drugiej możliwość skorygowania podatku należnego z transakcji odsprzedaży przedmiotowych wyrobów jego odbiorcom. Jest oczywiste, że dostawcy Wnioskodawcy prześlą mu stosowne faktury korygujące, a z kolei Wnioskodawca w związku z tymi korektami prześle również faktury korygujące swoim odbiorcom.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług praktycznie od początku istnienia (2005 r.) ze względu na wykonywanie czynności opodatkowanych tym podatkiem (obrót wyrobami stalowymi, w tym również własnej produkcji), czynności zwolnionych od tego podatku generalnie co do zasady Wnioskodawca nie wykonuje,

2. W odpowiedzi na pytanie tut. organu "Czy wniosek dotyczy nabycia i następnie sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Proszę wskazać PKWiU dla tych towarów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.)" Wnioskodawca podał, że wniosek faktycznie dotyczy nabycia i następnie sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), które następnie mogą stracić taki charakter, jak i towarów, które dostawca sprzeda mu jako towary wymienione w tym załączniku, a następnie zmieni ich kwalifikację w taki sposób, że przestaną mieścić się w zakresie tego załącznika (szerzej Wnioskodawca wyjaśni to w odpowiedzi na pytanie 6); ze względu na to, że chodzi o zdarzenia przyszłe, a zmiana kwalifikacji może dotyczyć znacznej liczby towarów, Wnioskodawcy trudno wskazać konkretne towary z danym PKWiU,

3. Nabywca finalny jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT,

4. Wnioskodawca w zakresie towarów, których dotyczy jego wniosek, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT,

5. Sprzedawca (dostawca), od którego Wnioskodawca nabył i będzie nadal nabywał towary, o które chodzi we wniosku, jest podatnikiem VAT czynnym i nie jest to dla niego sprzedaż zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT,

6. W odpowiedzi na pytanie tut. organu "Jak należy rozumieć sformułowanie Wnioskodawcy, że nastąpiło przekwalifikowanie towaru. Czy przedmiotem nabycia i sprzedaży od początku (tekst jedn.: w momencie dokonania tego nabycia i sprzedaży) był towar objęty klasyfikacją PKWiU wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, tj. w momencie sprzedaży dokonano nieprawidłowego udokumentowania, rozliczenia i opodatkowania transakcji" Wnioskodawca podał, że sformułowanie Wnioskodawcy o tym, że nastąpi przekwalifikowanie towaru, należy rozumieć w taki sposób, że mogą nastąpić u sprzedawcy, od których nabywa towary, zmiany z dotychczasowej przynależności tych towarów do zakresu załącznika nr 11 do ustawy na VAT na brak tej przynależności i odwrotnie: towary pierwotnie zakwalifikowane przez sprzedawcę jako nie objęte załącznikiem mogą zostać przekwalifikowane jako należące do zakresu tego załącznika. Chodzi przede wszystkim o zmianę urzędowej, dokonanej przez właściwy organ statystyczny (Ośrodek Metodyczny GUS) kwalifikacji. Wnioskodawca otrzymał bowiem informacje od swoich znaczących dostawców o takiej urzędowej dokonanej przez GUS zmianie kwalifikacji i właśnie skutki takich zmian (pod względem okresu, w których w razie otrzymania korekt od tych dostawców, należy przeprowadzić korekty podatku należnego i podatku naliczonego) stanowią przedmiot wątpliwości Wnioskodawcy powodujących złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w związku ze zmianą przez kontrahenta kwalifikacji towaru z objętego opodatkowaniem VAT według stosownej stawki na towar objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia i wystawieniem z tego powodu faktury korygującej Wnioskodawca będący nabywcą takiego towaru korektę ma rozliczyć w miesiącu, w którym faktycznie towar nabył czy też w miesiącu, w którym nastąpiło przekwalifikowanie... W pytaniu chodzi zarówno o zmniejszenie podatku naliczonego, jak i rozliczenie towaru według mechanizmu odwrotnego obciążenia (dla Wnioskodawcy generalnie podatek należny z tego tytułu jest także podatkiem naliczonym).

2. Czy korekta dokonana przez Wnioskodawcę w odniesieniu do jego nabywcy, której przyczyną jest okoliczność przekwalifikowania przez dostawcę Wnioskodawcy (opisana w pytaniu 1) ma zostać rozliczona przez Wnioskodawcę w okresie, w którym wystawił fakturę korygującą (ewentualnie otrzymał potwierdzenie jej odbioru przez kontrahenta) czy też w miesiącu, w którym dokonał dostawy tego towaru.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy jego dostawca dokonał przekwalifikowania towaru z opodatkowanego właściwą stawką VAT na podlegający odwrotnemu obciążeniu, i w związku z tym wystawił i przesłał mu fakturę korygującą, okresem właściwym do rozliczenia tej korekty będzie okres nabycia przez Wnioskodawcę tego towaru, a nie okres, w którym wystawiono korektę czy też korektę otrzymał Wnioskodawca.

Stanowisko swoje Wnioskodawca uzasadnia tym, że źródło korekty miało miejsce w zdarzeniu, jakim było nabycie towaru, a nie sam fakt przekwalifikowania towaru. Zdarzenie to z punktu widzenia dokonanej w późniejszym czasie korekty zostało pierwotnie niewłaściwie zaklasyfikowane, to jest jako powodujące obowiązek podatkowy u dostawcy, podczas gdy powinno na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT z dnia 11 marca 2004 r. jak wyżej zostać uznane jako powodujące obowiązek podatkowy u nabywcy czyli Wnioskodawcy. Z przepisów tej ustawy nie wynika w jakikolwiek sposób, by nabywca zobowiązany do rozliczenia podatku w ramach odwrotnego obciążenia mógł ten obowiązek opóźnić z powodu błędnej kwalifikacji transakcji przez dostawcę.

Nieco bardziej skomplikowany charakter ma kwestia rozliczenia korekty u Wnioskodawcy, gdy jest on dostawcą towaru przekwalifikowanego przez jego dostawcę, w związku z czym Wnioskodawca dokona według korekty także dostawy towaru objętego "odwrotnym obciążeniem". Oczywiście Wnioskodawcy chodzi o taki przypadek, że korekta nastąpi w późniejszym okresie niż faktyczna dostawa przekwalifikowanego towaru. Zdaniem Wnioskodawcy jednak i w tym przypadku skutki korekty należy rozliczyć w miesiącu, w którym miała miejsce dostawa, a nie w miesiącu sporządzenia korekty związanej z przekwalifikowaniem objętego dostawą towaru. Wynika to przede wszystkim z faktu, że faktura korygująca jako dotycząca towaru objętego "odwrotnym obciążeniem" nie będzie wykazywała stawki i kwoty podatku, o czym stanowi art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy VAT, a zamiast tych elementów powinna zawierać wyrazy "odwrotne obciążenie" (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy VAT). W przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji mamy do czynienia z przeniesieniem obowiązku rozliczenia VAT z tytułu dostawy ww. towaru na jego nabywcę stosownie do powołanego już art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT. Wątpliwości mogą co prawda budzić regulacje dotyczące rozliczania korekt w czasie uzależnione także od potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę, to jest obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. przepisy art. 29a ust. 14 w związku z ust. 13 ustawy VAT, ale zdaniem Wnioskodawcy nie będą one mieć zastosowania w przedmiocie niniejszego wniosku. Wnioskodawca brak tego zastosowania wyjaśnia następująco: co prawda w wystawionej przez niego fakturze została wykazana kwota podatku, ale wskazany przepis (ust. 14) poprzez odpowiednie zastosowanie ust. 13 odnosi się do sytuacji, w której wskutek pomyłki dochodzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania, tymczasem w okolicznościach zmiany opodatkowania stawką VAT na "odwrotne obciążenie" nie jest uprawnione twierdzenie o obniżeniu obrotu z tytułu dokonanej sprzedaży, gdyż wartość netto sprzedaży i podatku należnego w ramach zawartej między stronami transakcji pozostają takie same, a jedynie inny podmiot jest zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego z tego tytułu: podmiotem tym od samego początku, jak to zresztą wskazano w stanowisku Wnioskodawcy do pytania 1, a więc już z chwilą wystawienia faktury pierwotnej, a nie wystawienia czy potwierdzenia odbioru faktury korygującej, był nabywca, a nie wystawca faktury.

Reasumując: stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania 2 także polega na uznaniu za właściwy do rozliczenia korekty związanej z przekwalifikowaniem towaru z opodatkowanego stawką VAT na objęty "odwrotnym obciążeniem" okres dostawy tego towaru, a nie okres dokonania czy doręczenia korekty, gdyż zmianie nie ulega podstawa opodatkowania i podatek należny a jedynie strona podlegająca obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca chce w tym przypadku zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sytuacji opisanej w jego pytaniu 2. Generalną zasadą w rozliczeniach VAT jest jego symetria polegająca na tym, że obowiązek jednej strony transakcji wyrażający się jako podatek należny zazwyczaj skutkuje prawem drugiej strony to jest podatkiem naliczonym.

Biorąc to pod uwagę, jeżeli Wnioskodawca przedstawiając swoje stanowisko w odniesieniu do pytania 1 czyli występując w odniesieniu do korekty spowodowanej przekwalifikowaniem opodatkowania według stawki na "odwrotne obciążenie" z pozycji nabywcy uznał, że korekty należy dokonać w okresie nabycia, chociaż obiektywnie nie jest to dla niego korzystne, to naturalne jest, że i dostawca - na zasadzie wskazanej symetrii obowiązku i prawa - korektę przeprowadzi (rozliczy) w tym samym okresie co nabywca, a właśnie w pytaniu 2 Wnioskodawca występuje z pozycji dostawcy.

Wnioskodawca zapoznał się z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014 r. znak: IPPP3/443 - 1116/13 - 3/JK, wydaną na wniosek innego podatnika, która co prawda generalnie odnosi się do innych niż objęte niniejszym wnioskiem kwestii związanych z korektami na skutek podobnych zmian, ale zawiera stwierdzenie, że korekty powinny zostać rozliczone w czasie ich sporządzenia (potwierdzenie odbioru następuje w czasie wystawienia faktury korygującej, wobec czego nie ma znaczenia). Wnioskodawca uważa jednak, że wskazane w opisie stanu faktycznego zdarzenie polegające na zgłoszeniu żądania zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przez klienta już po otrzymaniu przez niego paragonu fiskalnego różni się jednak od zdarzenia opisanego w niniejszym wniosku polegającego na pierwotnie błędnej kwalifikacji. W stanie faktycznym opisanym w powołanej interpretacji źródłem korekty nie jest bowiem błędna kwalifikacja dostawy (jak w przypadku Wnioskodawcy) czyli zdarzenia pierwotnego, ale późniejsze niż dostawa oświadczenie woli nabywcy zmieniające skutki podatkowe tej dostawy, co zdaniem Wnioskodawcy uprawnionym czyni twierdzenie o rozliczeniu korekty w dacie jej sporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pod pojęciem sprzedaży - w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

2.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,

3.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy.

Na mocy art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027), obowiązującej od dnia 1 października 2013 r., załącznik nr 11 do ustawy otrzymał brzmienie określone w załączniku nr 1 do tej ustawy.

W związku z powyższym załącznik nr 11 do ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 r. zawiera następujący wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT:

* w poz. 1 - PKWiU 24.10.12.0 - Żelazostopy,

* w poz. 2 - PKWiU 24.10.14.0 - Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali,

* w poz. 3 - PKWiU 24.10.31.0 - Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej,

* w poz. 4 - PKWiU 24.10.32.0 - Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej,

* w poz. 5 - PKWiU 24.10.35.0 - Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,

* w poz. 6 - PKWiU 24.10.36.0 - Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,

* w poz. 7 - PKWiU 24.10.41.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej,

* w poz. 8 - PKWiU 24.10.43.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej,

* w poz. 9 - PKWiU 24.10.51.0 - Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane,

* w poz. 10 - PKWiU 24.10.52.0 - Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane,

* w poz. 11 - PKWiU 24.10.61.0 - Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej,

* w poz. 12 - PKWiU 24.10.62.0 - Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone,

* w poz. 13 - PKWiU 24.10.65.0 - Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej,

* w poz. 14 - PKWiU 24.10.66.0 - Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone,

* w poz. 15 - PKWiU 24.10.71.0 - Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej,

* w poz. 16 - PKWiU 24.10.73.0 - Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej,

* w poz. 17 - PKWiU 24.31.10.0 - Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej,

* w poz. 18 - PKWiU 24.31.20.0 - Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej,

* w poz. 19 - PKWiU 24.32.10.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane,

* w poz. 20 - PKWiU 24.32.20.0 - Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane,

* w poz. 21 - PKWiU 24.33.11.0 - Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej,

* w poz. 22 - PKWiU 24.34.11.0 - Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej,

* w poz. 23 - PKWiU 24.44.12.0 - Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej,

* w poz. 24 - PKWiU 24.44.13.0 - Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi,

* w poz. 25 - PKWiU 24.44.21.0 - Proszki i płatki z miedzi i jej stopów,

* w poz. 26 - PKWiU 24.44.22.0 - Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów,

* w poz. 27 - PKWiU 24.44.23.0 - Druty z miedzi i jej stopów,

* w poz. 28 - PKWiU ex 24.45.30.0 - Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych,

* w poz. 29 - PKWiU 38.11.49.0 - Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,

* w poz. 30 - PKWiU 38.11.51.0 - Odpady szklane,

* w poz. 31 - PKWiU 38.11.52.0 - Odpady z papieru i tektury,

* w poz. 32 - PKWiU 38.11.54.0 - Pozostałe odpady gumowe,

* w poz. 33 - PKWiU 38.11.55.0 - Odpady z tworzyw sztucznych,

* w poz. 34 - PKWiU 38.11.58.0 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,

* w poz. 35 - PKWiU 38.12.26.0 - Niebezpieczne odpady zawierające metal,

* w poz. 36 - PKWiU 38.12.27 - Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,

* w poz. 37 - PKWiU 38.32.2 - Surowce wtórne metalowe,

* w poz. 38 - PKWiU 38.32.31.0 - Surowce wtórne ze szkła,

* w poz. 39 - PKWiU 38.32.32.0 - Surowce wtórne z papieru i tektury,

* w poz. 40 - PKWiU 38.32.33.0 - Surowce wtórne z tworzyw sztucznych,

* w poz. 41 - PKWiU 38.32.34.0 - Surowce wtórne z gumy.

Stosownie do art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2.

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3.

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4.

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 1-18 tej ustawy faktura powinna zawierać:

1.

datę wystawienia;

2.

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3.

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4.

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5.

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6.

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8.

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10.

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11.

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12.

stawkę podatku;

13.

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15.

kwotę należności ogółem;

16.

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa";

17.

w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie";

18.

w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";

Na podstawie art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

Należy zauważyć, że faktura jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno-prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt dostawy określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

W myśl art. 106j ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać:

1.

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4.

przyczynę korekty;

5.

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6.

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W myśl art. 106j ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

1.

powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2.

może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 6 pkt 1 cyt. ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

Jak wynika z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na mocy art. 29a ust. 14 ww. ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. obrót wyrobami stalowymi, także wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy VAT, w odniesieniu do których w pewnych okolicznościach występuje mechanizm "odwrotnego obciążenia". Niektóre z tych wyrobów Wnioskodawca zbywa jako towary handlowe, sam nabywając je od swoich dostawców.

Wniosek dotyczy nabycia i następnie sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

W powyższej sytuacji w przyszłych okresach może pojawić się problem dotyczący przekwalifikowania sprzedanych już uprzednio Wnioskodawcy przez jego kontrahentów wyrobów stalowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zmianę wyrobów opodatkowanych przez tych kontrahentów na wyroby objęte "odwrotnym obciążeniem".

Spowoduje to w pierwszej kolejności obowiązek rozliczenia przez Wnioskodawcę korekt otrzymanych od dostawców, a z drugiej możliwość skorygowania podatku należnego z transakcji odsprzedaży przedmiotowych wyrobów jego odbiorcom. Jest oczywiste, że dostawcy Wnioskodawcy prześlą mu stosowne faktury korygujące, a z kolei on w związku z tymi korektami prześle również faktury korygujące swoim odbiorcom.

Wnioskodawca wskazał, że chodzi przede wszystkim o zmianę urzędowej, dokonanej przez właściwy organ statystyczny (Ośrodek Metodyczny GUS) kwalifikacji.

Nabywca finalny jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Wnioskodawca w zakresie towarów, których dotyczy jego wniosek, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Sprzedawca (dostawca), od którego Wnioskodawca nabył i będzie nadal nabywał towary, o które chodzi we wniosku, jest podatnikiem VAT czynnym i nie jest to dla niego sprzedaż zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia kiedy Wnioskodawca będący nabywcą towaru objętego opodatkowaniem VAT według stosownej stawki winien rozliczyć korektę faktury w przypadku gdy towar ten zostanie po jego dostawie przekwalifikowany i objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia co spowoduje wystawienie przez dostawcę tego towaru faktury korygującej, a także kiedy Wnioskodawca winien rozliczyć korektę faktury wystawioną przez Wnioskodawcę w odniesieniu do nabywcy tego towaru, której przyczyną jest ww. okoliczność przekwalifikowania przez dostawcę Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że faktury korygujące można generalnie podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia można również dokonać podziału tychże faktur ze względu na powód ich wystawienia.

I tak, korekta podwyższająca podatek należny w stosunku do sprzedaży pierwotnej może być dokonana:

* w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie wartości obrotu (np.: niewłaściwa stawka podatku, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), lub

* z powodu innych przyczyn zaistniałych już po dokonaniu sprzedaży, np. podwyższenia ceny sprzedaży.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje nabycia i następnie sprzedaży towarów opodatkowanych VAT według stosownej stawki, które zostają przekwalifikowane po ich dostawie i objęte mechanizmem "odwrotnego obciążenia" jako towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w związku z zaistniałą sytuacją konieczna jest korekta związana zarówno z zakupem towarów przez Wnioskodawcę, które po przekwalifikowaniu objęte będą "mechanizmem odwrotnego obciążenia" jak i w związku ze sprzedażą tych towarów przez Wnioskodawcę.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca winien nie tylko rozliczyć korektę faktury ale także dokonać korekty deklaracji w związku z zakupem towarów pierwotnie opodatkowanych VAT według stosownej stawki, które po dostawie zostają przekwalifikowane i objęte mechanizmem "odwrotnego obciążenia" przez Wnioskodawcę.

Ponieważ zakup towarów pierwotnie opodatkowanych VAT według stosownej stawki dokonany przez Wnioskodawcę od kontrahentów został nieprawidłowo udokumentowany fakturą VAT z wykazaną stawką podatku VAT, to zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury.

Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

W związku z powyższym Wnioskodawca winien w pierwszej kolejności dokonać w korekcie deklaracji za okres w którym podatek ten został nieprawidłowo rozliczony obniżenia kwoty podatku naliczonego o kwotę niezasadnie odliczonego podatku naliczonego i obniżyć wartość netto o wartość netto z błędnie wystawionej faktury VAT.

Ponadto Wnioskodawca winien w korekcie deklaracji za okres, w którym dokonana została dostawa, wykazać dostawę towarów dla której Wnioskodawca jako nabywca jest podatnikiem oraz wykazać kwotę podatku należnego od tej dostawy. Zauważyć należy, że jako podstawę opodatkowania dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, Wnioskodawca winien wykazać kwotę brutto za którą dokonał nabycia towarów objętych "mechanizmem odwrotnego obciążenia" (wynikającą z faktury zakupu tych towarów), gdyż jest to kwota należna z tytułu tego zakupu i od tej kwoty wyliczyć podatek należny. Wnioskodawca jest obowiązany opodatkować to nabycie za okres kiedy powstał obowiązek podatkowy od tej czynności.

Jednocześnie Wnioskodawca winien dokonać odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego przez niego zakupu towaru, dla którego jest podatnikiem za okres kiedy powstał obowiązek podatkowy lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast fakturę korygującą otrzymaną po dostawie towarów pierwotnie opodatkowanych według stosownej stawki, które po dostawie zostają przekwalifikowane i objęte mechanizmem "odwrotnego obciążenia", należy rozliczyć w deklaracji za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał tę fakturę korygującą. W związku z tym Wnioskodawca winien wykazać korektę dostawy, dla której Wnioskodawca jest podatnikiem z przyjętej wcześniej kwoty brutto na kwotę netto oraz jednocześnie dokonać korekty podatku naliczonego w tej deklaracji poprzez odpowiednie obniżenie wartości netto i podatku naliczonego.

Odnośnie natomiast rozliczenia faktury korygującej wystawionej przez Wnioskodawcę z powodu sprzedaży przez niego towarów objętych "mechanizmem odwrotnego obciążenia" na rzecz finalnego nabywcy, które pierwotnie zostały opodatkowane według stosownej stawki VAT, należy wskazać, że Wnioskodawca winien w momencie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, wykazać korektę na minus dokonanej przez niego sprzedaży, która została nieprawidłowo opodatkowana stawką podatku VAT oraz wykazać dostawę dla której podatnikiem jest nabywca.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zauważyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i dla kontrahenta Wnioskodawcy nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa.

Odnośnie natomiast powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014 r. znak: IPPP3/443 - 1116/13 - 3/JK należy stwierdzić, że interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach i nie stanowią źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie, zwłaszcza, gdy nie dotyczą identycznych stanów faktycznych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była sytuacja nabycia i następnie sprzedaży towarów pierwotnie nieprawidłowo objętych mechanizmem "odwrotnego obciążenia", które powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych według właściwej stawki, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska, a zgodnie z art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna ma zawierać ocenę stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że z treści pierwotnego wniosku nie wynikało, aby Wnioskodawca nabywał i następnie sprzedawał towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT objęte mechanizmem "odwrotnego obciążenia", które następnie po ich dostawie zostały przekwalifikowane jako towary opodatkowane VAT według właściwej stawki.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 dotyczące wskazania, czy wniosek dotyczy nabycia i następnie sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy oraz na pytanie nr 6 dotyczące tego, czy przedmiotem nabycia i sprzedaży od początku był towar objęty klasyfikacją PKWiU wymienioną w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, Wnioskodawca winien był zatem odnieść się ściśle do sformułowanych pytań dotyczących przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego dotyczącego zmiany przez kontrahenta kwalifikacji towaru z objętego opodatkowaniem VAT według stosowanej stawki podatku VAT na towar objęty mechanizmem "odwrotnego obciążenia". Przedstawione przez Wnioskodawcę w odpowiedzi na pytania tut. organu związane ze zmianą przez kontrahenta kwalifikacji towaru z objętego opodatkowaniem VAT według stosownej stawki podatku VAT na towar objęty mechanizmem "odwrotnego obciążenia" - okoliczności dotyczące sytuacji odwrotnej, tj. zmiany kwalifikacji towaru z dotychczasowej przynależności towarów do zakresu załącznika 11 do ustawy na towary opodatkowane według właściwej stawki podatku VAT, jako nieobjęte wcześniej wnioskiem, ani pytaniem tut. organu zadanym w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, nie mogą być przedmiotem interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl