Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-911/08/EA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 24 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie mieszkania wykorzystywanego do działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2008 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie mieszkania wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca nabył mieszkanie (na kredyt) z zamiarem prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Wnioskodawca posiada faktury VAT na kolejne wpłaty ratalne dla developera. Z ww. faktur Wnioskodawca nie odpisał sobie VAT-u. Po sporządzeniu aktu notarialnego Wnioskodawca zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej (w nabytym mieszkaniu) do wydziału podatkowego w Urzędzie Miasta. Wnioskodawca otrzymał decyzję płatniczą, którą systematycznie realizuje. Wnioskodawca ponosił koszty (nakłady) związane z wykończeniem mieszkania, gdyż odebrał je w stanie developerskim. W chwili obecnej (od kwietnia 2008 r.) Wnioskodawca prowadzi w nim działalność gospodarczą (na całej powierzchni).

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może sobie odliczyć podatek VAT (wynosił on 7% wartości mieszkania). Powyższe jest potrzebne Wnioskodawcy do ustalenia wartości początkowej mieszkania.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odpisania sobie podatku VAT z wartości mieszkania. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi tylko działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. Faktury wystawiane na firmę Wnioskodawcy spełniały wymogi formalne, ponieważ zawierały numery NIP nabywcy i wystawiającego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (art. 86 ust. 2 pkt 1).

Wszelkie ograniczenia w zakresie przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego (tj. wyjątki od zasady przewidzianej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) wynikają z przepisów prawa podatkowego (zarówno z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jak i przepisów wykonawczych do ustawy).Przypadki, w których nabycie towarów i usług nie uprawnia podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostały przez ustawodawcę określone w art. 88 ustawy o VAT.

Z brzmienia art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jednak zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 tej ustawy nie stosuje się m.in. do nabycia towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. W myśl art. 88 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, cytowanego wyżej przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się również do wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonał zakupu mieszkania oraz ponosił koszty związane z jego wykończeniem. Zakupu lokalu dokonano z zamiarem prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Jak podaje Wnioskodawca zakupiony lokal będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca, prowadzący tylko działalność podlegającą opodatkowaniu, wykonuje tę działalność na całej powierzchni mieszkania.Zakup mieszkania został udokumentowany fakturami VAT, które jak wskazał Wnioskodawca spełniały wymogi formalne, ponieważ zawierały numery NIP nabywcy i wystawiającego.

Wobec powyższego Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup mieszkania wykorzystywanego w całości do wykonywania czynności opodatkowanych, z uwzględnieniem uregulowań zawartych w ww. art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl