IBPP1/443-899/08/KG (KAN-6206/06/08) - Zakup motocykla i paliwa służącego do jego napędu a prawo do obniżenia podatku należnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-899/08/KG (KAN-6206/06/08) Zakup motocykla i paliwa służącego do jego napędu a prawo do obniżenia podatku należnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup motocykla i paliwa służącego do jego napędu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup motocykla i paliwa służącego do jego napędu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu motocykla o wartości początkowej powyżej 20 tyś. Euro. Motocykl ten ma służyć dla celów działalności gospodarczej dlatego zostanie wprowadzony na stan środków trwałych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Działalność gospodarcza jest objęta na terytorium całego kraju. Zakupiony motocykl będzie wykorzystywany do jazdy do Banku, na spotkania z kontrahentami, jak również do udziału w aukcjach na zakup złomu organizowanych na terenie kraju.

Umożliwi to oszczędność czasu (ze względu na szybsze przemieszczanie) oraz oszczędności związane z zakupem paliwa.

Zakupiony motocykl w 70% będzie wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej, w 30% przeznaczony będzie na cele prywatne.

Wydatki związane z nabyciem podmiotowego motocykla będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą (100%) kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup motocykla?

Czy Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą (100%) kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup paliwa do napędu motocykla?

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, wynikającego zarówno z faktury dokumentującej zakup motocykla, jak i faktur dokumentujących zakup paliwa, istnieje.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają wprost ograniczenia w odliczaniu VAT przy nabyciu motocykli i paliwa do ich napędu. Ograniczenia, które wynikają z art. 86 ust. 3 i 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, odnoszą się jedynie do "samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych". Jednak ustawa ta nie definiuje pojęcia "pojazdu samochodowego". Dlatego kluczowe w sprawie jest ustalenie znaczenia pojęcia "pojazd samochodowy". W związku z tym warto podkreślić, iż zgodnie z zasadami wykładni prawa, jeżeli dane pojęcie nie jest wprost zdefiniowane w ustawie, definicji tej należy szukać tam, gdzie odsyła ustawa. Jeżeli brak takiego odesłania, można zastosować ogólną definicję właściwą dla danej dziedziny prawa - np. w prawie podatkowym - definicję zawartą w Ordynacji podatkowej. Dopiero w sytuacji, w której żadna z wyżej wymienionych metod nie przyniesie oczekiwanego skutku, można posłużyć się definicją zapożyczoną z innych, "obcych" danej gałęzi prawa, ustaw. Wobec tego, należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, towary identyfikuje się na podstawie klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w dziale 34 zatytułowanym "Pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy" wymienione są m.in. wszelkiego rodzaju samochody. Jednakże nie wyszczególnia się w nim "motocykli". Zostały one sklasyfikowane w innym dziale - symbol PKWiU 35.4, zatytułowanym "Motocykle i rowery". A zatem, w świetle powyższego, zasadnym jest przyjęcie tezy, iż motocykle w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej są innymi niż "pojazdy samochodowe", odrębnymi środkami transportu. W ocenie Wnioskodawcy, nie znajduje uzasadnienia przyjęta przez organy podatkowe praktyka interpretowania pojęcia "pojazdów samochodowych" w oparciu o definicję zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908). Trudno uznać za słuszne powoływanie się na ustawę, która z prawem podatkowym nie ma nic wspólnego. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, iż przepisy ustawy o VAT bezpośrednio odsyłają do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Ponadto, art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 stanowią wyjątek od zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy, z którego wynika prawo podatnika do obniżenia całej kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym, iż przepisy te stanowią wyjątki, należy po raz kolejny sięgnąć do zasad rządzących wykładnią prawa podatkowego. Bowiem zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendente, niedopuszczalnym wydaje się takie rozszerzenie zakresu pojęcia "pojazdy samochodowe", które w efekcie mogłoby doprowadzić do objęcia swym zakresem pojęcia motocykle.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 ww. ustawy o VAT w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

W myśl art. 86 ust. 4 ww. ustawy o VAT art. 86 ust. 3 nie dotyczy:

1.

pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej dla przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2.

pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3.

pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4.

pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu;

5.

pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku Nr 9 do ustawy;

6.

pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7.

przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a)

odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b)

oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

W myśl art. 86 ust. 5 ustawy o VAT spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Z uwagi na fakt, iż ww. ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia pojazdu samochodowego, należy odnieść się do definicji określonej w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Zgodnie z art. 2 pkt 33 cytowanej ustawy "pojazd samochodowy" to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, natomiast według art. 2 pkt 45 powołanego przepisu określono, że "motocykl" jest pojazdem samochodowym jednośladowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym.

Definicja towarów, podana w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT odwołuje się do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Zgodnie z niniejszą klasyfikacją - samochody osobowe i inne pojazdy mechaniczne zakwalifikowane zostały wg PKWiU do grupowania 34 "Pojazdy mechaniczne, przyczepy, naczepy", natomiast motocykle do grupowania 35 "Sprzęt transportowy pozostały". Jednakże z konstrukcji ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zasadne jest w tym przypadku przyjęcie definicji "pojazdu samochodowego" podanej w ustawie Prawo o ruchu drogowym i uznanie, że pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h. Dla potrzeb prawa podatkowego nie mogą bowiem być formułowane odrębne definicje, jeśli uprzednio zostały zdefiniowane w innych ustawach właściwych dla tego rodzaju zagadnień.

Podkreślić należy, iż ustawodawca wielokrotnie odwołuje się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, w tym w art. 86 ust. 4 ustawy. Zwraca się również uwagę, że w załączniku Nr 1 do ustawy zawierającym "Wykaz towarów zaliczanych do nowych środków transportu" ujęto zarówno pojazdy zakwalifikowane do grupowania PKWiU 34 "Pojazdy mechaniczne" jak również PKWiU 35, czyli "Sprzętu transportowego pozostałego". Ponadto ustawodawca określając pojazdy specjalne stwierdza, iż zarówno świadectwo homologacji jak i decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa winny być zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT wynika, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 czyli samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Reasumując, ograniczenia wynikające z art. 86 ust. 3 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług mają również zastosowanie do motocykli z uwagi na fakt, iż motocykle uznane są za pojazdy samochodowe.

Dlatego też w przypadku nabycia motocykla do prowadzonej działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w ograniczonym zakresie, tj. 60% kwoty określonej w fakturze - nie więcej jednak niż 6.000 zł, o ile towar ten będzie wykorzystywany do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast w przypadku nabycia paliwa do napędu motocykla prawo do odliczenia podatku VAT, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, nie przysługuje.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl