IBPP1/443-879/10/PK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-879/10/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2010 r. (data wpływu 15 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z datą wpływu 4 października 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych i narzędzi zakupionych za środki finansowe pochodzące z pomocy de minimis - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych i narzędzi zakupionych za środki finansowe pochodzące z pomocy de minimis.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z datą wpływu 4 października 2010 r., będącym odpowiedzią na telefoniczne wezwanie tut. organu z dnia 28 września 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będąc osobą bezrobotną w ramach programu "Nowe Perspektywy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymał 18500 zł na zakup narzędzi i środków trwałych w celu podjęcia działalności gospodarczej. Powyższe środki tj. 18500 zł stanowią pomoc de minimis.

Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się sprzedażą środków smarno-olejowych i pochodnych dla przemysłu i agencyjną w zakresie środków smarno-olejowych i pochodnych. Za otrzymane pieniądze zakupił zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy:

1.

Wyposażenie biura za kwotę 11316 zł brutto (w tym VAT 2040,59 zł): oprogramowanie - 2 sztuki, laptop - 1 sztuka, zasilacz UPS - 1 sztuka, projektor prezentacyjny - 1 sztuka, drukarka - 1 sztuka, aparat telefoniczny - 1 sztuka;

2.

Wyposażenie techniczne dla technicznej obsługi sprzedawanych produktów: urządzenie do pomiaru PH i przewodności, refraktometr ręczny, pirometr optyczny, łącznie za kwotę 7184,41 zł (w tym VAT 1295,55 zł).

Wartość jednego z zakupionych środków przewyższa kwotę 3500 zł netto: urządzenie do pomiaru PH i przewodności - 5112,41 zł brutto, 4190,50 zł netto. Wartość netto pozostałych pozycji nie przekroczyła 3500 zł.

Jako czynny podatnik VAT Wnioskodawca wprowadził zakupione przedmioty do rejestru zakupu VAT w celu rozliczenia w deklaracji VAT-7. Nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazuje do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Zakupione środki trwałe oraz narzędzia służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności zwolnionych od podatku VAT, ani niepodlegających ustawie o podatku VAT. Sprzedawane przez Wnioskodawcę towary i wykonywane przez niego usługi są opodatkowane według stawki podstawowej 22%.

W uzupełnieniu do ww. wniosku Wnioskodawca podał, że umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa we wniosku, zawarł w dniu 23 lipca 2010 r., przedmiotową działalność prowadzi od dnia 20 sierpnia 2010 r., a jako czynny podatnik VAT zarejestrował się od dnia 20 sierpnia 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć VAT naliczony od zakupionych przedmiotów i narzędzi refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie brutto.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo zezwala mu na odliczenie podatku VAT od zakupionych przez niego i refundowanych środków trwałych i narzędzi wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Prawo do odliczenia podatku nie pozostaje w sprzeczności z art. 86 ustawy o VAT (nie istnieje takie zastrzeżenie).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że przepisy ustawy o VAT nie wiążą prawa do odliczenia podatku ze źródłem pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na zakup towarów i usług, przy nabyciu których podatek został naliczony. Także pokrycie tych wydatków z innych niż własne środków nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku. Przepisy ustawy o VAT nie wyłączają bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku dokonywania zakupów ze środków finansowych otrzymanych w postaci dotacji lub darowizn.

Zatem dla ustalenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego podstawowe znaczenie ma związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, natomiast bez znaczenia pozostaje źródło pochodzenia środków finansowych na pokrycie ww. wydatków. Przy ustalaniu tego prawa należy jednak mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się sprzedażą środków smarno-olejowych i pochodnych dla przemysłu i agencyjną w zakresie środków smarno-olejowych i pochodnych. Przedmiotową działalność prowadzi od dnia 20 sierpnia 2010 r., a jako czynny podatnik VAT zarejestrował się od dnia 20 sierpnia 2010 r.

Wnioskodawca będąc osobą bezrobotną w ramach programu "Nowe Perspektywy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymał 18500 zł na zakup narzędzi i środków trwałych w celu podjęcia działalności gospodarczej. Powyższe środki tj. 18500 zł stanowią pomoc de minimis. Umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarł w dniu 23 lipca 2010 r. Za otrzymane pieniądze zakupił zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy wyposażenie biura za kwotę 11316 zł brutto oraz wyposażenie techniczne dla technicznej obsługi sprzedawanych produktów za kwotę 7184,41 zł brutto.

Jako czynny podatnik VAT Wnioskodawca wprowadził zakupione przedmioty do rejestru zakupu VAT w celu rozliczenia w deklaracji VAT-7. Nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazuje do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Zakupione środki trwałe oraz narzędzia służą Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności zwolnionych od podatku VAT, ani niepodlegających ustawie o podatku VAT. Sprzedawane przez Wnioskodawcę towary i wykonywane przez niego usługi są opodatkowane według stawki podstawowej 22%.

Na podstawie powyższego opisu stanu faktycznego należy uznać, iż Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz wykorzystuje zakupione towary do prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu wyszczególnionych w ww. wniosku towarów, gdyż istnieje bezpośredni związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Skoro bowiem Wnioskodawca nabywa towary i usługi, które wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej - Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wykazany w fakturach VAT dokumentujących dokonane zakupy. Dla zaistnienia prawa do odliczenia decydujące znaczenie ma bowiem związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, a nie źródła ich finansowania.

Reasumując Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji udzielonej mu przez Powiatowy Urząd Pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl