IBPP1/443-873/11/LG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 września 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-873/11/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2011 r. (data wpływu 24 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.) oraz pismem z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) i pismem z dnia 24 sierpnia (data wpływu 24 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 13 lipca 2011 r. znak: IBPP1/443-873/11/LG.) oraz pismem z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) i pismem z dnia 24 sierpnia (data wpływu 24 sierpnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wykonywanie specjalistycznych badań, analiz i ekspertyz technicznych, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chemii, fizyki i nauk przyrodniczych. Wnioskodawca jest rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego upoważnionym przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w dziedzinie zagrożeń technicznych i metanowych. Ponadto w ramach Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr aktywnie prowadzi działalność oświatową w obszarze usług szkoleniowych i organizacji konferencji naukowo-technicznych w oparciu o własną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz współpracę z uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi.

Wnioskodawca posiada Zaświadczenie Nr X o wpisie do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Y na podstawie art. 2 pkt 3a, art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 3, art. 82 ust. 1,3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą oraz zgłoszenia organu prowadzącego placówkę z dnia 14 marca 2003 r.

Ponadto Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego Decyzją stwierdza na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), że Wnioskodawca spełnia warunki do prowadzenia przeszkoleń pracowników wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych tj. posiada:

a.

kadrę wykładowców i instruktorów z kwalifikacjami zawodowymi odpowiadającymi tematyce realizowanych programów przeszkoleń,

b.

warunki lokalowe wraz z wyposażeniem dydaktycznym, niezbędne dla właściwej realizacji programów przeszkoleń,

c.

system zarządzania, zapewniający odpowiedni poziom przeszkoleń oraz gwarantujący archiwizację dokumentacji szkoleniowych,

d.

materiały pomocnicze dla szkolonych pracowników,

e.

możliwość przeprowadzania niezbędnych zajęć praktycznych we własnym zakresie, na terenie zakładów górniczych lub jednostek naukowo-badawczych.

Decyzja obowiązuje do dnia 31 stycznia 2013 r.

Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr organizuje m.in. szkolenia o tematyce:

* Eksploatacja maszyn i urządzeń dołowych - kompleksy ścianowe;

* Prawo budowlane, kodeksy cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy, ochrona środowiska, postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest, służebność przesyłu i inne zagadnienia istotne w utrzymaniu obiektów budowlanych oraz budowlanym procesie inwestycyjnym;

* Problemy bezpiecznego prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych w świetle wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ostatnim okresie czasu - dla osób dozoru ruchu;

* Aktualne problemy bezpiecznego prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w podziemnych zakładach górniczych - dla osób kierownictwa i dozoru ruchu specjalności elektrycznej;

* Systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz systemy bezpieczeństwa i alarmowania w zakładach górniczych;

* Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn i urządzeń dołowych - drążenie wyrobisk korytarzowych;

* Ruch wyciągów szybowych.

Z prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń jedynie szkolenie na temat "Ruch wyciągów szybowych" odbywa się w oparciu o § 17 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169). Szkolenie to zakończone jest egzaminem, którego wynik potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Wnioskodawcę.

Wszystkie szkolenia adresowane są do pracodawców zakładów górniczych i innych zakładów pracy, a także osób fizycznych.

Świadczone usługi finansowane są w 100% przez jednostki zlecające usługi.

Przedstawiona przez Wnioskodawcę oferta na usługi szkoleniowe zawiera informacje handlowe z podanymi warunkami finansowania. Po uzgodnieniu i akceptacji przez obie strony warunków świadczenia usługi szkolenie jest realizowane. Za wykonane usługi Wnioskodawca wystawia od 1 stycznia 2011 r. faktury ze stawką VAT 23%.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 lipca Wnioskodawca wskazał, iż:

1.

Jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT - deklaracja VAT lipiec 2000 r.

2.

Jest jednostką objętą systemem oświaty - oświatowa placówka niepubliczna świadcząca usługi w zakresie kształcenia i wychowania na podstawie art. 2 pkt 3a, art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 3, art. 82 ust. 1, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Usługi szkoleniowe Wnioskodawca świadczy jako jednostka objęta systemem oświaty.

3.

Wnioskodawca nie świadczy usług kształcenia jako jednostka badawczo-rozwojowa, ani jako instytut badawczy.

4.

Wnioskodawca świadczy wszystkie usługi kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty.

5.

Usługi kształcenia świadczone przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze środków publicznych.

6.

Wnioskodawca nie jest w posiadaniu akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

7.

Za wyjątkiem szkolenia "Ruch wyciągów szybowych", pozostałe szkolenia nie są z zakresu bhp w rozumieniu rozporządzenia MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po nowelizacji przepisów do wykonywanych usług szkoleniowych usług w tym w zakresie specjalistycznego szkolenia realizowanego zgodnie § 17 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169) pt. "Ruch wyciągów szybowych" dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje wyłącznie sprawy związane z ruchem wyciągów szybowych i powtarzane jest co 5 lat.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowanie stawki 23% podatku od towarów i usług jest prawidłowe. Wnioskodawca prowadzi działalność szkoleniową w ramach działalności gospodarczej. Szkolenia z przedstawionego zakresu adresowane do pracowników zakładów górniczych i innych pracodawców nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Dostateczna znajomość przepisów bezpieczeństwa, ruchu maszyn i urządzeń jest warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy w zakładach górniczych. Jednak obowiązek przeprowadzenia szkoleń przez Wnioskodawcę nie wynika z odrębnych przepisów. Wnioskodawca nie jest objęty systemem oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie jest finansowana ze środków publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie zaświadczenia Nr 1/2003 o wpisie do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych. Działalność oświatowa polega na działalności szkoleniowej i organizacji konferencji naukowo-technicznych.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia.

Stosownie do art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty obejmuje placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 1, 2 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy o systemie oświaty szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną, osobę fizyczną. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych odbywa się w następujących pozaszkolnych formach kształcenia: kurs, kurs zawodowy, seminarium oraz praktyka zawodowa.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca funkcjonuje w ramach systemu oświaty i wszystkie szkolenia Wnioskodawca świadczy jako jednostka objęta systemem oświaty.

Wobec powyższych okoliczności stwierdzić należy, iż jeśli, jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, wszystkie szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę są świadczone przez Niego jako przez jednostkę objętą systemem oświaty w ramach kształcenia to są od 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl