IBPP1/443-856/09/EA - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP1/443-856/09/EA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-856/09/EA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2009 r. (data wpływu 21 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 29 października 2009 r.) oraz pismem z dnia 23 listopada 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 29 października 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 20 października 2009 r., oraz pismem z dnia 23 listopada 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ustawa o VAT w art. 15 określa, kto i w jakich okolicznościach jest podatnikiem oraz zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wyklucza z grona podatników podatku VAT organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące z tytułu wykonywania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. Co ważne, organy władzy publicznej są podatnikami VAT tylko z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w § 13 pkt 11 zostały zwolnione z VAT czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na konto Urzędu Gminy wpływają opłaty takie jak:

1.

za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2.

za wyrobienie dowodów osobistych

3.

za usługi opiekuńcze

4.

opłaty skarbowe za wydawanie zaświadczeń na wniosek lub wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

5.

z tytułu tzw. renty planistycznej, a więc w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na podstawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

6.

za eksploatację kopalin od podmiotów wydobywających piasek i żwir

7.

sporadycznie wpływają także opłaty za udostępnianie informacji publicznych na wniosek zainteresowanego

8.

do końca marca 2009 r. wpływały także opłaty za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej, które stanowiły dochód budżetu gminy i wykazywane były ze stawką zwolnioną, zgodnie z otrzymaną wcześniej interpretacją z US z kwietnia 2006 r.

Wyjaśnić należy także, że w imieniu Gminy są składane deklaracje VAT-7. Podatnikiem VAT czynnym jest Gmina W. Urząd Gminy W., bowiem właśnie Gminie W. Urząd Gminy przypisany jest Numer Identyfikacji Podatkowej. Powołując się na art. 33 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) urząd gminy jest jedynie aparatem pomocniczym organu gminy, bowiem wójt, działając jako organ wykonawczy gminy, wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Urząd jest strukturą organizacyjną mającą na celu realizację zadań spoczywających na gminie. W zakresie podatku od towarów i usług, działa wyłącznie w imieniu i na rzecz gminy.

Dotychczas Wnioskodawca wykazywał opłaty takie jak za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, za wyrobienie dowodów osobistych, opłaty skarbowe, za usługi opiekuńcze oraz za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej (pobierane do końca marca 2009 r. jako czynności zwolnione od VAT w pozycji 20 deklaracji VAT-7), zgodnie z wydaną interpretacją Urzędu Skarbowego pod który Wnioskodawca podlega.

Jak zauważył US działając jako Gmina zastosowanie ma zwolnienie przewidziane (wtenczas w 2006 r.) § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dziś po zmianach cytowany artykuł znajduje się odpowiednio w § 13 pkt 11 Rozporządzenia wykonawczego z dnia 28 listopada 2008 r.). Tak samo postępowano z opłatą za udostępnianie informacji publicznych na wniosek zainteresowanego.

Pozostałe opłaty tj. eksploatacyjne za wydobywanie kopalin od podmiotów wydobywających np. piasek i żwir oraz tzw. rentę planistyczną nie były wykazywane w poz. 20 deklaracji VAT-7. Bowiem opłata za wydobywanie kopalin zdaniem US stanowi formę daniny publicznej i nie stanowią kwoty należnej z tytułu sprzedaży, a opłata planistyczna związana ze wzrostem wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego jest podbierana na podstawie decyzji administracyjnej i nie stanowi opłaty za wykonanie jakiejś czynności, o której mowa w art. 7 i 8 ustawy o VAT.

Wyszczególnienie:

1.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Uprawnienie do wydawania zezwoleń wynika z art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednocześnie ustawa wprost wskazuje, na jaki cel jest przekazywana opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia mogą być przeznaczone na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Interpretacja wcześniejsza: opłata zwolniona.

2.

Opłaty za wyrobienie dowodów.Zasady wydawania dowodów osobistych reguluje ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych w art. 36a ust. 1 i 2. Określa ona, że dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy tj. w przypadku Wnioskodawcy - wójt. Dla Wnioskodawcy są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, za które pobierane są opłaty stanowiące równowartość kosztów wydania dowodów osobistych. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Interpretacja wcześniejsza: opłata zwolniona.

3.

Opłaty za usługi opiekuńcze.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wnioskodawca poprzez gminny ośrodek pomocy społecznej świadczy na rzecz swoich mieszkańców usługi opiekuńcze - odpłatnie i nieodpłatnie. Warunki przyznawania usług określa uchwała rady gminy. W przypadkach świadczenia usług odpłatnych (częściowo) wnoszone przez świadczeniobiorców opłaty nie pokrywają kosztu świadczonej usługi, a więc istnieje konieczność ich dofinansowania ze środków gminnych. Uiszczane opłaty wykazywane są ze stawką zwolnioną, analogicznie do wydanych dla Wnioskodawcy interpretacji podatkowych, na podstawie § 13 pkt 11 Rozporządzenia wykonawczego z dnia 28 listopada 2008 r. mówiącego o zwolnieniu od podatku zadań nałożonych odrębnymi przepisami.

4.

Opłaty skarbowe za wydawanie zaświadczeń na wniosek lub wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Jej pobieranie nałożone zostało na gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Dotychczas Wnioskodawca wykazuje opłatę w deklaracji VAT-7 w pozycji 20 - stawka zwolniona zgodnie ze wcześniej uzyskaną interpretacją.

5.

Opłaty z tytułu tzw. renty planistycznej, a więc w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na podstawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.Jest to jednorazowa opłata pobierana na podstawie decyzji wydawanej przez Wójta w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości nie większej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości, co wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opłata ta nie jest wykazywana w deklaracji zgodnie z interpretacją o czym wspomniano wyżej.

6.

Opłaty za eksploatację kopalin od podmiotów wydobywających piasek i żwir. Opłata zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Opłata nie wykazywana, interpretacja tożsama z rentą planistyczną.

7.

Opłaty za udostępnianie informacji publicznych na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji odbywa się sporadycznie na prośbę wniosek zainteresowanego poprzez sporządzenie kserokopii dokumentów, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych. Za czynność tę pobiera się opłatę, która stanowi zwrot kosztów związanych z udostępnianiem dokumentów. Opłaty pobierane są na podstawie kalkulacji przedstawionej w Załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej władze publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji. Informacje winny być udostępnione, jak wskazuje ustawa, w sposób umożliwiający zapoznanie się z tą informacją. Tu także zdaniem US zastosowanie ma zwolnienie z rozporządzenia wykonawczego. Zgodnie z uzyskaną w czerwcu 2007 r. interpretacją od US - opłata wykazywana ze stawką zwolnioną.

8.

0płata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej należy także do zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. Od 1 marca 2009 r. nie pobiera się opłat za wpis lub zmianę w omawianej ewidencji. Opłata stanowiącą dochód budżetu gminy do 28 lutego 2009 r. była pobierana i wykazywana ze stawką zwolnioną, zgodnie z otrzymaną wcześniej interpretacją z US z kwietnia 2006 r.W imieniu Gminy a także Urzędu łącznie są składane deklaracje VAT-7. Podatnikiem VAT czynnym jest Gmina W. Urząd Gminy W., bowiem właśnie Gminie W. Urząd Gminy przypisany jest Numer Identyfikacji Podatkowej. Po kilku aktualizacjach, ostatecznie Gmina i Urząd Gminy składają jedną deklaracje VAT- będąc podatnikiem o nazwie Gmina W. Urząd Gminy. Powołując się na art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) urząd gminy jest jedynie aparatem pomocniczym organu gminy, bowiem wójt, działając jako organ wykonawczy gminy, wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Urząd jest strukturą organizacyjną mającą na celu realizację zadań spoczywających na gminie. W zakresie podatku od towarów i usług, działa wyłącznie w imieniu i na rzecz gminy. Gmina i Urząd są ze sobą nierozerwalnie związane. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2005 r. nr PP-1-0602-10/OP/BM6-138/2005 (a także z dnia 18 maja 2005 r. nr OS5- -065-171-MG/2633/05), "gmina i urząd gminy powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer) NIP, a w związku z ich działaniami (czynnościami) powinno być wystawiane jedno rozliczenie deklaracyjne. Należy bowiem zauważyć, że samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Urząd ten nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych (gminy, powiatu, województwa) oraz ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne."Stanowisko to zostało także utrzymane w Rozporządzeniu MF z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Wynika z niego, że urząd gminy nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz ich urzędów obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.

Urząd Gminy W. nie jest odrębnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od Gminy.

Gmina i Urząd pod wspólną nazwą mają nadany jeden Numer Identyfikacji Podatkowej.

Wszystkie czynności urzędu są wykonywane na rzecz gminy i w jej imieniu.

Wszystkie spośród wymienionych opłat, za wyjątkiem opłaty za wydanie dowodu osobistego, należą do zadań z zakresu administracji samorządowej. Zadania te są nałożone na Wnioskodawcę na podstawie ustaw, o których wspomniano we wniosku. Uzupełnić należy, że opłata za udostępnianie informacji publicznych na wniosek zainteresowanego (we wniosku opłata nr 7) wynika z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a dokładniej o przywoływanej w art. 11b jawności działalność organów gminy. W ust. 2 wspomnianego artykułu wynika prawo obywateli do uzyskiwania informacji, w tym prawo do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych. Jest to więc zadanie właściwe administracji samorządowej.

Jedyną opłatą wśród wymienionych, która jest zlecona z zakresu administracji rządowej, jest opłata za wyrobienie dowodów (we wniosku oplata nr 2). Jak zapisano we wniosku zasady wydawania dowodów osobistych reguluje ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Określa ona, że dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy, dla Wnioskodawcy wójt. Za wydanie dowodu osobistego pobierane są opłaty stanowiące równowartość kosztów wydania dowodów osobistych. Opłata stanowi dochód budżetu państwa (art. 36a ust. 1 i 2 ww. ustawy). Uważamy, że bezsprzecznie jest to zadanie nałożone na gminę na podstawie odrębnych przepisów prawa, dlatego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Nad zadaniem zleconym polegającym na wydawaniu dowodów osobistych zwierzchni nadzór sprawuje Minister właściwy do spraw administracji publicznej, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 50 ust. 2 nad działalnością organów gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie nadzór sprawują Wojewodowie. Podmiot zlecający działa jako organ władzy publicznej.

Powtórzyć i rozszerzyć można opis pozostałych opłat:

1.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - w ramach zadania własnego. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Uprawnienie do wydawania zezwoleń wynika z art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 2, ust. 1, zadanie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej.

2.

Usługi opiekuńcze są wymienione między innymi w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gdzie w zakresie zadań własnych, w art. 7, ust. 1, pkt 6 jako pomoc społeczna. Ponadto w art. 17, ust., pkt 11 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podkreśla się, że w ramach zadania własnego gmina ma obowiązek organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.

Opłata skarbowa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w art. 2 ust. 1 mówi, że organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (dotyczy, więc administracji samorządowej). Ponadto zgodnie z ust. 2 Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

- od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

4.

Renta planistyczna jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w ramach zadań własnych wymieniono sprawy dotyczące ładu przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. Ponadto zapis analogiczny widnieje w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 3 ust. 1 (Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, (...), należy do zadań własnych gminy. W art. 36 ust. 4 czytamy o opłacie w związku ze wzrostem wartość nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu miejscowego, a właściciel albo użytkownik wieczysty sprzedaje tę nieruchomość. Wtenczas wójt pobiera jednorazową opłatę, ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

5.

Oplata za eksploatację kopalin od podmiotów wydobywających piasek i żwir w 60% stanowi dochód gminy (opłata z zakresu administracji samorządowej), na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze).

Pobierane opłaty ogólnie zakwalifikować można do grupy 75, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Takie ogólne określenie właściwie wystarczy, gdyż głównie na grupę 75 powołuje się przy określaniu opłat pobieranych przez administrację publiczną, w tym np. w rozporządzeniu dotyczącym kas rejestrujących.

Rozszerzeniem jest poniższe drzewo kodów:

75 - usługi w zakresie: administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki społecznej

75.1 - usługi administracji publicznej oraz polityki ekonomicznej i społecznej

75.11 - usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej

75.11.1 - usługi kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej

75.11.12 - usługi finansowe i podatkowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 23 listopada 2009 r.):

Czy pobierane opłaty za czynności publicznoprawne nie podlegają podatkowi VAT i w związku z tym nie będą wykazywane w pozycji 20 deklaracji VAT-7 czy też są to opłaty zwolnione od VAT i winny być wykazane w deklaracji VAT-7.

Chodzi o wspomniane opłaty takie jak:

1.

za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2.

za wyrobienie dowodów osobistych

3.

za usługi opiekuńcze

4.

opłaty skarbowe za wydawanie zaświadczeń na wniosek lub wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

5.

z tytułu tzw. renty planistycznej, a więc w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na podstawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

6.

za eksploatację kopalin od podmiotów wydobywających piasek i żwir

7.

opłaty za udostępnianie informacji publicznych na wniosek zainteresowanego.

Czy po uzyskaniu nowej i odmiennej interpretacji Wnioskodawca winien korygować wcześniejsze deklaracje VAT-7.

Zdaniem Wnioskodawcy, po przeczytaniu wielu artykułów w prasie i po udziale w licznych szkoleniach dotyczących podatku VAT wszystkie wymieniane wyżej opłaty nie podlegają opodatkowaniu, bowiem ich pobieranie wynika z odrębnych przepisów. Zdaniem Wnioskodawcy należy nie rozpatrywać przeróżnych opłat pobieranych z tytułu czynności administracyjnych w kontekście rejestracji danego podatnika do potrzeb VAT czy jest to gmina czy urząd gminy, bowiem Gmina i Urząd Gminy są ze sobą nierozerwalnie związane. Wnioskodawca uważa, że wszelkie opłaty pobierane na konto Urzędu Gminy, pomimo tego, że Wnioskodawca jest zarejestrowany dla potrzeb VAT jako Gmina W. Urząd Gminy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i Wnioskodawca nie powinien ich wykazywać w pozycji 20 deklaracji VAT-7: dostawa na terytorium kraju zwolniona. O wyłączeniu z opodatkowania czynności administracyjnych pisze się także dużo w prasie oraz podkreśla na szkoleniach z zakresu VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Gmina działa przez organy. Organem wykonawczym jest wójt. Urząd Gminy jest tylko aparatem pomocniczym organu wykonawczego, który nie posiada osobowości prawnej. Gmina działając przez swój organ realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają artykuły w prasie oraz materiały ze szkoleń na temat podatku VAT w jst.

Każda z wymienionych opłat nałożona jest na Gminę odrębnymi przepisami, dlatego zastosowanie winny mieć art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i tak:

1.

za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, (nałożone na gminę na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

2.

za wyrobienie dowodów osobistych (zadanie nałożone na gminę na podstawie odrębnych przepisów prawa - ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych)

3.

za usługi opiekuńcze (ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

4.

opłaty skarbowe za wydawanie zaświadczeń na wniosek lub wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

5.

opłata z tytułu tzw. renty planistycznej, a więc w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na podstawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

6.

za eksploatację kopalin od podmiotów wydobywających piasek i żwir (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze)

7.

opłaty za udostępnianie informacji publicznych na wniosek zainteresowanego (ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

8.

za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej (ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z późn. zm. oraz ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy nie musi on korygować deklaracji wstecz, a jedynie zacząć stosować się do nowej interpretacji (jeśli będzie odmienna) od dnia jej wydania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 6 powołanej ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od towarów i usług, a zatem wykonywanie zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże czynności te korzystają ze zwolnienia na podstawie cytowanego powyżej § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Stosownie do art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy jest zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i nie podzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Jednakże zdolność prawną i zdolność do wykonywania czynności prawnych ma wyłącznie Gmina, a zatem podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności może być wyłącznie Gmina, a nie Urząd Gminy.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Z treści art. 111 ust. 1 tej ustawy wynika, że w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań m.in. w zakresie: - zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, - udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach wykonywania zadań własnych pobiera opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Uprawnienie do wydawania zezwoleń wynika z art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednocześnie ustawa wprost wskazuje, na jaki cel jest przekazywana opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia mogą być przeznaczone na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy obowiązujące w tym zakresie, w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z przepisu § 13 ust. 1 pkt 11 cyt. rozporządzenia, ponieważ czynność pobierania opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie wykonywana w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, przy czym z wniosku wynika, iż jest to czynność przewidziana przepisami ustawy szczególnej oraz brak jest podstaw do twierdzenia, że będzie wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Ustosunkowując się natomiast do kwestii korygowania wcześniejszych deklaracji VAT-7 należy zauważyć, iż z uwagi na podjęte rozstrzygnięcie odnośnie uznania przedmiotowych opłat za czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, ostatnie z pytań Wnioskodawcy stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania pozostałych opłat, o których mowa we wniosku oraz zaistniałego stanu faktycznego zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl