Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-823/10/BM
Stawka podatku VAT dla dostawy samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem na rzecz gminy, który zostanie przekazany do użytkowania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tut. organu 30 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy dostawie samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem na rzecz gminy, który zostanie przekazany do użytkowania jednostce OSP na cele ochrony przeciwpożarowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy dostawie samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem na rzecz gminy, który zostanie przekazany do użytkowania jednostce OSP na cele ochrony przeciwpożarowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina C. w partnerstwie z Jednostką OSP w C. złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosek o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom". Działanie nr 4.4 "Zwalczanie i zapobiegania zagrożeniom" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 projektu pod nazwą "...". Wniosek uzyskał dofinansowanie ze środków UE. Przedmiotem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy C. oraz gmin ościennych poprzez nabycie nowoczesnego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na cela ochrony przeciwpożarowej.

Faktura za samochód została wystawiona: Nabywca: Gmina C. (...) Dostawa dla OSP C.

Dostawa przeznaczona na cele Ochrony Przeciwpożarowej.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, samochód zostanie przekazany do eksploatacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w C. na podstawie umowy w nieodpłatne użyczenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 41 ust. 2 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług należało zastosować stawkę 7% VAT do dostaw na terenie kraju towarów wymienionych w pozycji 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, kupowanych przez gminę dla jednostki ochotniczej straży pożarnej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając art. 29 i art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu dostaw przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej towarów określonych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, dokonanej na terytorium kraju, zastosowanie ma obniżona, 7% stawka podatku VAT. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę C. był dokonany na cele związane z ochroną przeciwpożarową. Jako realizacja zadania własnego gminy i jako wypełnienie zadań i obowiązków samorządu wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dostawa odbywa się dla jednostki ochrony przeciwpożarowej. Poprzez przekazanie przez Gminę zakupionego samochodu dla jednostki OSP w C., faktycznym odbiorcą sprzętu jest jednostka ochrony przeciwpożarowej. Spełnione są zatem warunki określone w ustawie o VAT do zastosowania dla przedmiotowej dostawy stawki 7% VAT. Na uzasadnienie ww. stanowiska Wnioskodawca wskazuje na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 maja 2007 r., sygn. akt III SA/Gl 568/07.

W tezie nr 2 WSA orzekł, iż nie można zaakceptować stanowiska, że skoro gmina nie została wymieniona w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), to dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy podatkowej na cele ochrony przeciwpożarowej, gdy nabywcą jest gmina podlega opodatkowaniu według stawki 22%. W uzasadnieniu ww. wyroku WSA w Gliwicach wskazał na przepisy art. 29 i 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, że koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej też ponosi gmina. Są to ustawowe obligatoryjne nakazy finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej i powinny być uwzględnione przy wykładni przepisu art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Wyrok WSA w Gliwicach w całości został utrzymany w mocy wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt I FSK 1322/07 z dnia 28 października 2008 r..

Na poparcie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca wskazuje również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 27 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 259/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1. powołanej ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi (7%, 3% i 0%) lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W pozycji 129 tego załącznika, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono sprzęt przewozowo-samochodowy:

1.

pożarnicze samochody specjale i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,

2.

sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy wskazuje, iż stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej - 7% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

1.

towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT,

2.

dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,

3.

towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między innymi od faktu czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

* jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

* jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

* zakładowa straż pożarna,

* zakładowa służba ratownicza,

* gminna zawodowa straż pożarna,

* powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

* terenowa służba ratownicza,

* ochotnicza straż pożarna,

* związek ochotniczych straży pożarnych,

* inne jednostki ratownicze.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki niewymienione w ww. art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Jeżeli zatem nabywcą będzie Gmina, stawką właściwą dla dostaw tych towarów będzie stawka 22% (na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT), bez względu na cel w jakim podmiot ten zakupuje te towary. W przypadku nabycia tych towarów (tekst jedn. wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy) bezpośrednio przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej, właściwą stawką będzie stawka 7% pod warunkiem, że towary te będą służyć ochronie przeciwpożarowej.

Jak wynika z przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, na fakturze dokumentującej zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, tj. samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem jako nabywca towarów wskazana została Gmina C.

Dostawa ww. samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem przeznaczona jest na cele ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, samochód zostanie przekazany do eksploatacji jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w C. na podstawie umowy w nieodpłatne użyczenie.

Wobec powyższego określone przez ustawodawcę, w art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy o VAT, warunki w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione, bowiem dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ww. ustawy o VAT nastąpi dla Gminy, nie zaś dla jednostki ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowa dostawa nie będzie więc korzystać z obniżonej (7%) stawki podatku VAT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 22%.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do innych gmin (gmin ościennych) wskazanych we wniosku, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Nadmienia się, iż zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na pisemny wniosek zainteresowanego i w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) wydaje Minister właściwy do spraw finansów publicznych. W związku z powyższym niniejsza interpretacja indywidualna odnosi się jednie do Wnioskodawcy - Gminy C.

Natomiast jeżeli inne Gminy (gminy ościenne) wymienione we wniosku zainteresowane są otrzymaniem interpretacji indywidualnych mogą złożyć odrębne wnioski i przedstawić odpowiedni dla każdej z nich stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), zapytanie i własne stanowisko w sprawie oraz wnieść odrębną opłatę.

Należy podkreślić także, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie mogą wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, bowiem stanowią one rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych.

Ponadto należy zauważyć, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa - w tym orzeczeń powołanych przez Wnioskodawcę - jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Organ interpretacyjny nie jest zobowiązany do analizowania stanów faktycznych spraw wskazanych przez Wnioskodawcę i polemiki z zawartymi w nich rozstrzygnięciami, choć niewątpliwie powołanie orzecznictwa ma na celu wykazanie słuszności prezentowanego poglądu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl