IBPP1/443-821/09/AL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-821/09/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2009 r. (data wpływu 11 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2009 r. (data wpływu 29 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostaw trzech niezabudowanych nieruchomości budowlanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2009 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek z dnia 3 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostaw trzech niezabudowanych nieruchomości budowlanych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 września 2009 r. (data wpływu 29 września 2009 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-821/09/AL z dnia 18 września 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 1994 r. Wnioskodawca nabył wspólnie ze współmałżonkiem na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej gospodarstwo rolne o powierzchni 8 ha.

Następnie w 1999 r. dokonał wspólnie ze współmałżonkiem zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej pod numerem 899, obręb 01, położonej w X, Powiat Y, Województwo V, celem powiększenia ich gospodarstwa rolnego. W gospodarstwie rolnym prowadzona była działalność rolnicza wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb rodziny Wnioskodawcy.

W 2009 r. Wnioskodawca wspólnie ze współmałżonkiem stali się współwłaścicielami na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej czterdziestu ośmiu działek budowlanych, powstałych z podziału nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 899, położonej w X obręb 01.

Do podziału nieruchomości gruntowej oznaczonej pod numerem 899, obręb 01 na czterdzieści osiem samodzielnych i sąsiadujących ze sobą działek budowlanych doszło na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta X z dnia 6 stycznia 2009 r. oraz poprzedzającej ją uchwały nr. Rady Miejskiej w X z dnia 30 października 2007 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "X II a" na obszarze miasta X (Dziennik Urzędowy Województwa z dnia 17 czerwca 2008 r., Nr 120).

Dnia 16 lutego 2009 r. - w Kancelarii Notarialnej, Wnioskodawca wraz ze współmałżonkiem dokonali, działając poprzez pełnomocnika, sprzedaży na rzecz osób fizycznych (małżeństwa) działek gruntowych oznaczonych numerami 899/7, 899/32, które powstały w wyniku podziału ujawnionej w księdze wieczystej numer... działki gruntowej o numerze 899.

Dnia 30 marca 2009 r. - w Kancelarii Notarialnej Wnioskodawca wraz ze współmałżonkiem dokonali sprzedaży na rzecz osoby fizycznej działki gruntowej nr 899/15, która powstała w wyniku podziału ujawnionej w księdze wieczystej nr... działki gruntowej o nr 899.

W nieodległym czasie Wnioskodawca planuje wraz ze współmałżonkiem dokonać sprzedaży następnych działek gruntowych powstałych z podziału nieruchomości oznaczonej nr 899 położonej w X, obręb 01, stanowiących ich współwłasność łączną na zasadzie ustawowej wspólności małżeńskiej.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż:

a.

nie prowadzi działalności gospodarczej,

b.

nie jest podatnikiem VAT czynnym,

c.

grunty, o których mowa we wniosku nie były przedmiotem umów najmu lub dzierżawy,

d.

nie posiada żadnych innych nieruchomości gruntowych przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży,

e.

w przeszłości dokonał jednokrotnej czynności sprzedaży nieruchomości rolnej (2006 r. sprzedaż działki rolnej o powierzchni 5,3961 ha, obręb M gm. N za kwotę 14.000 zł - akt notarialny - notariusz, KN O, ul...., rep....).

f.

zarówno przy zakupie gospodarstwa rolnego w 1994 r. jak i przy zakupie nieruchomości gruntowej w 1999 r. nie miał jasno określonego celu, dopuszczał myśl, iż w bliżej nieokreślonej przyszłości na zakupionych gruntach jego dzieci będą chciały zamieszkać (założyć siedliska),

g.

łączna powierzchnia gruntów po dokupieniu działki w 1999 r. wynosiła 15,70 ha,wykorzystanie rolnicze tych gruntów przedstawiało się następująco:

- 1,86ha - "stary las",

- 2,67 ha - przeznaczył pod zalesianie,

- 1,20 ha - uprawa owsa,

- 0,1 - 0,2 ha - uprawa warzyw,

- pozostały obszar stanowiły łąki i nieużytki.

Warzywa były uprawiane dla potrzeb gospodarstwa domowego, owies był wykorzystywany jako opał (piec centralnego ogrzewania z przystawką na owies).

h.

nie jest rolnikiem ryczałtowym, nie dokonywał sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej,

i.

podział nieruchomości gruntowej nr 899 jest następstwem podjęcia przez Radę Miejską w X uchwały nr...,

j.

odnośnie przyczyny sprzedaży działek - w chwili sporządzania niniejszego wniosku - środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pozwolą na sfinansowanie zakupu mieszkania dla syna, (syn studiuje na...), będą stanowiły także pewne zabezpieczenie finansowe dla Wnioskodawcy i jego rodziny (zostaną prawdopodobnie zdeponowane na lokatach bankowych),

k.

nie dokonywał uatrakcyjnienia przedmiotowych działek tj. uzbrojenia terenu, budowy drogi.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku z dnia 24 września 2009 r. Wnioskodawca wskazał, iż nie występował o przyznanie dopłat unijnych. Należy jednak wyjaśnić, że przedmiotowe grunty objęte są bezpośrednimi dopłatami (współmałżonek Wnioskodawcy jest beneficjentem bezpośrednich dopłat, zarejestrowanym od 2004 r.) w... pod nr ewidencyjnym XXX). Wysokość tych dopłat w latach 2004 - 2008 wyniosła 38.577,62 zł. Grunty musiały być utrzymane w dobrej kulturze rolnej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż podział nieruchomości gruntowej nr 899 jest następstwem podjęcia przez Radę Miejską w X uchwały nr....

Odnośnie przyczyny sprzedaży działek Wnioskodawca wskazał, iż przy zakupie nieruchomości gruntowych w 1994 r. oraz w 1999 r. dopuszczał myśl, iż w bliżej nieokreślonej przyszłości jego dzieci będą chciały zamieszkać na zakupionych gruntach, (założyć siedliska). Aktualnie - syn zamierza po zakończeniu studiów podjąć pracę i zamieszkać w K, tak więc część zakupionych nieruchomości gruntowych stała się zbędna. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pozwolą na sfinansowanie zakupu mieszkania dla syna (syn studiuje na....), będą stanowiły także pewne zabezpieczenie finansowe dla Wnioskodawcy i jego rodziny (zostaną prawdopodobnie zdeponowane na lokatach bankowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy dokonana przez Wnioskodawcę - współwłaściciela nieruchomości w dniu 16 lutego 2009 r. sprzedaż na rzecz małżeństwa niezabudowanych nieruchomości budowlanych oznaczonych numerami działek 899/7 i 899/32 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2.

Czy dokonana przez Wnioskodawcę - współwłaściciela nieruchomości w dniu 30 marca 2009 r. sprzedaż na rzecz Pana W niezabudowanej nieruchomości budowlanej oznaczonej nr 899/15 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 24 września 2009 r.) w przypadku sprzedaży przedmiotowych działek, które stanowiły majątek osobisty Wnioskodawcy i współmałżonka, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT, a sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakwalifikowanie działek do majątku osobistego wynika z faktu uprzedniego ich wykorzystania do działalności rolniczej prowadzonej wyłączenie w celu zaspokojenia osobistych potrzeb Wnioskodawcy i jego rodziny. Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży ze swojego majątku prywatnego nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę, czynności takie nie mogą być uznane za działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nadto, warunkiem niezbędnym do uznania danego podmiotu za podatnika VAT jest ustalenie, iż działa on niezależnie jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik czy osoba wykonująca wolny zawód. W związku z czym, w przypadku wykonania czynności sprzedaży poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika czy wykonującego wolny zawód, w świetle przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT dany podmiot nie może być uznany za podatnika VAT i to bez względu na to czy czynność tą wykonał jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, czy też wielokrotnie.

Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lipca 2008 r., sygn. IBPP1/443-567/08/LSz (KAN-3677/4/08, KAN-6933/07/08), oraz przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach: z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, z dnia 15 października 2008 r., sygn. akt I FSK 1249/07).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ustawodawca w ww. przepisach poza wskazaniem, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wskazał ponadto, że za świadczenie usług uznawana jest każda transakcja, która nie stanowi dostawy towarów.

Przyjęcie podziału na dostawę towaru oraz świadczenie usług oznacza w praktyce, że wolą ustawodawcy było określenie maksymalnie szeroko przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli nawet wykazane zostałoby w konkretnym przypadku, że nie występuje dostawa towarów to i tak z reguły należy opodatkować czynność kwalifikowaną wówczas jako świadczenie usług.

Głównym celem wprowadzenia takiej konstrukcji jest zagwarantowanie, aby każda transakcja, która nie mogłaby zostać uznana za dostawę towarów była opodatkowana jako świadczenie usług, za wyjątkiem tych transakcji, które zostały taksatywnie wyłączone lub zwolnione z opodatkowania.

Powyższe regulacje wynikające z ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych, wprowadzono w tym celu, aby nie dopuścić do:

* podwójnego opodatkowania,

* braku opodatkowania,

* zakłócenia konkurencji.

Podstawowe bowiem znaczenie dla kształtu i funkcjonowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (podatku od towarów i usług) mają fundamentalne cechy tego podatku, tj.:

* powszechność opodatkowania,

* faktyczne opodatkowanie konsumpcji,

* stosowanie podatku od wartości dodanej na wszystkich etapach obrotu towarami i usługami.

Realizację powyższych fundamentalnych cech podatku od towarów i usług, o których mowa wyżej, gwarantują nie tylko przepisy określające zakres przedmiotowy podatku VAT, tj. cyt. wyżej art. 5, 7 i 8 ww. ustawy, lecz również przepisy regulujące zakres podmiotowy podatku od towarów i usług, czyli przepisy art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, iż do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonał czynność, podlegającą opodatkowaniu, jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia "częstotliwości", przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności.

O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy dziesięć lat), ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne, było dokonywanie tej czynności wielokrotnie i w okolicznościach noszących znamiona działalności gospodarczej.

Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej.

Ze złożonego wniosku wynika, że w przedmiotowej sprawie wystąpił szereg okoliczności, które łącznie wskazują, że sprzedaż działek, o których mowa we wniosku, dokonana została w okolicznościach wskazujących na działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w 1994 r. nabył wspólnie ze współmałżonkiem gospodarstwo rolne o powierzchni 8 ha. Następnie w 1999 r. dokonał zakupu nieruchomości gruntowej oznaczonej pod numerem 899, obręb 01, położonej w X, celem powiększenia ich gospodarstwa rolnego. W gospodarstwie rolnym prowadzona była działalność rolnicza wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb rodziny Wnioskodawcy. Łączna powierzchnia gruntów po dokupieniu działki w 1999 r. wynosiła 15,70 ha. Wnioskodawca wskazał, że wykorzystanie rolnicze tych gruntów przedstawiało się następująco:

* 1,86 ha-"stary las",

* 2,67 ha - Wnioskodawca przeznaczył pod zalesianie,

* 1,20 ha - uprawa owsa,

* 0,2 ha - uprawa warzyw,

* pozostały obszar stanowiły łąki i nieużytki.

Na przedmiotowych gruntach prowadzona była działalność rolnicza. Warzywa były uprawiane dla potrzeb gospodarstwa domowego, owies był wykorzystywany jako opał (piec centralnego ogrzewania z przystawką na owies).

Na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta X z dnia 6 stycznia 2009 r. oraz poprzedzającej ją uchwały Rady Miejskiej w X z dnia 30 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta X, dokonano podziału nieruchomości gruntowej nr 899, obręb 01, na czterdzieści osiem samodzielnych i sąsiadujących ze sobą działek budowlanych.

Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że zakwalifikowanie działek do majątku osobistego wynika z faktu uprzedniego ich wykorzystania do działalności rolniczej prowadzonej wyłączenie w celu zaspokojenia osobistych potrzeb rodziny Wnioskodawcy.

Należy bowiem zauważyć, że uprawa warzyw na potrzeby gospodarstwa domowego zajmowała jedynie znikomą część gospodarstwa rolnego (0,2 ha). Podobnie uprawa owsa, wykorzystywanego jako opał, zajmowała 1,20 ha. Pozostałą część gospodarstwa zajmują lasy, tereny przeznaczone pod zalesienie, oraz łąki i nieużytki.

Zatem trudno uznać, aby tak duży areał służył wyłącznie co celów osobistych Wnioskodawcy i jego rodziny. Również z ekonomicznego punktu widzenia nie można przyjąć, że tak znaczny areał przeznaczony był na potrzeby osobiste Wnioskodawcy i jego rodziny.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż nie jest rolnikiem ryczałtowym, nie dokonywał sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Ponadto w związku z posiadanym w ramach współwłasności małżeńskiej gospodarstwem rolnym nie występował o przyznanie dopłat unijnych, jednakże przedmiotowe grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego objęte są bezpośrednimi dopłatami (współmałżonek Wnioskodawcy jest beneficjentem bezpośrednich dopłat, zarejestrowanym od 2004 r. w... pod numerem ewidencyjnym XXX).

W tym miejscu zauważyć należy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa na będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujące się do objęcia tą płatnością zgodnie z art. 143b ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003, jeżeli:

1.

na ten dzień posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr XX do rozporządzenia nr 1973/2004;

2.

wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

2a) przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

3.

został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Fakt, iż Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym, bezpośrednio nie dokonywał sprzedaży produktów rolnych, jak również nie występował o przyznanie dopłat unijnych w związku z gospodarstwem rolnym pozostaje bez wpływu dla sprawy, bowiem jak sam Wnioskodawca wskazał, w 1999 r. Wnioskodawca dokonał wspólnie ze współmałżonkiem, na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, zakupu nieruchomości gruntowej nr 899, obręb 1 w X celem powiększenia już posiadanego przez nich gospodarstwa rolnego.

Skoro zatem współmałżonek Wnioskodawcy jest beneficjentem dopłat unijnych, które są przyznawane rolnikowi, w związku z posiadanymi gruntami rolnymi wchodzącymi w skład będącego we współwłasności małżeńskiej gospodarstwa rolnego, uznać należy, iż również Wnioskodawca czerpał korzyści materialne wynikające z powyższych dopłat.

W związku z powyższym uznać należy, iż nabycie w 1999 r. gruntu nr 899, obręb 1 w X nie miało wyłącznie związku z potrzebami osobistymi Wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego, bowiem jak wynika z wniosku Wnioskodawca czerpał z niniejszego gruntu korzyści w postaci otrzymywanych dopłat unijnych, poprzez fakt, iż stanowiły one wspólność majątkowa małżeńską.

Ponadto należy zauważyć, że Wnioskodawca w dniu 30 października 2006 r. dokonał sprzedaży działki rolnej o powierzchni 5.3961ha, obręb M gm. N za kwotę 14.000 zł.

Za istotny należy uznać również fakt podziału przedmiotowej nieruchomości nr 899 na 48 działek budowlanych, co związane było z ustanowieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta X.

Za uznaniem Wnioskodawcy za podatnika z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek przemawia fakt, że w dniu 16 lutego 2009 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży działek gruntowych oznaczonych numerami 899/7, 899/32, oraz w dniu 30 marca 2009 r. dokonał sprzedaży działki gruntowej nr 899/15, które powstały w wyniku podziału działki gruntowej o numerze 899, oraz że Wnioskodawca w nieodległym czasie planuje dokonanie sprzedaży następnych działek budowlanych.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości pozwolą na sfinansowanie zakupu mieszkania dla syna, będą stanowiły także pewne zabezpieczenie finansowe dla Wnioskodawcy i jego rodziny.

Ponadto Wnioskodawca we wniosku wprost wskazał, że pozostałe środki zostaną prawdopodobnie zdeponowane na lokatach bankowych.

Należy podkreślić, że sam zamiar prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzony obiektywnymi dowodami przesądza o potrzebie traktowania danego podmiotu jako podatnika VAT nawet wtedy, gdy przewidywana transakcja gospodarcza, która miała prowadzić do transakcji opodatkowanych, nie zostanie przez Wnioskodawcę zrealizowana.

Przez termin "zamiar" należy bowiem pojmować nie wolę wewnętrzną ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustalaniu zamiaru nie można poprzestawać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby. Wskazane przez Wnioskodawcę fakty wskazują bowiem jednoznacznie na zamiar związania nabytej nieruchomości z planowaną działalnością gospodarczą.

Dokonując inwestycji środków pieniężnych czyni się to z zamiarem ich odzyskania w przyszłości. Ponadto należy zauważyć, iż Wnioskodawca podejmując decyzję o ww. sprzedaży działek (sprzedając trzy działki i planując sprzedaż następnych działek budowlanych powstałych z podziału działki nr 899) kierował się m.in. celem materialnym tj. zabezpieczeniem finansowym dla Wnioskodawcy i jego rodziny oraz lokatą kapitału.

W tym konkretnym przypadku odzyskanie zainwestowanych środków możliwe jest przede wszystkim przez sprzedaż ww. działek (nieruchomości), ewentualnie dzierżawę nieruchomości lub dokonanie na niej inwestycji. Z powyższego wynika, iż zakupu przedmiotowej nieruchomości gruntowej nie można traktować inaczej niż celem osiągnięcia w przyszłości korzyści majątkowych, a więc zakupu dokonano dla celów zarobkowych.

Zatem sam zamiar wykorzystania przedmiotowej nieruchomości gruntowej dla celów zarobkowych Wnioskodawca podjął już w momencie zakupu działki. Oczywistym bowiem jest, że dokonując inwestycji celem lokaty kapitału czyni się to z zamiarem osiągnięcia zysków w przyszłości, chociaż zamiar ten nie zawsze będzie zrealizowany.

Powyższe wskazuje na podjęcie świadomych działań zmierzających do sprzedaży działek w sposób częstotliwy w celu osiągnięcia korzyści finansowej. Zakres i skala planowanego przedsięwzięcia tj. sprzedaży działek budowlanych (dokonana w 2009 r. sprzedaż trzech działek i planowana w przyszłości sprzedaż następnych 45 działek budowlanych) wskazuje jednoznacznie, że dokonywana będzie w sposób częstotliwy, w celach zarobkowych.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do obowiązujących w sprawie przepisów stwierdzić należy, że nieruchomość opisana we wniosku, z której wyodrębniono działki przeznaczone pod zabudowę, będące przedmiotem sprzedaży, nie została nabyta jedynie na cele osobiste, a celem zabezpieczenia finansowego Wnioskodawcy i jego rodziny oraz lokaty kapitału (lokaty bankowe).

Wnioskodawca twierdzi, iż dokonuje sprzedaży nieruchomości ze swojego majątku osobistego. Jednakże podejmując czynności zmierzające do sprzedaży działek budowlanych powstałych z podziału ww. nieruchomości, rozporządza swoim majątkiem w celu osiągnięcia zysku. W takiej sytuacji dostawa ta kwalifikuje tę czynność jako działalność gospodarczą podejmowaną w celach zarobkowych.

Bez znaczenia pozostaje fakt, ze zarówno przy zakupie gospodarstwa rolnego w 1994 r. jak i przy zakupie nieruchomości gruntowej w 1999 r. nie miał jasno określonego celu, dopuszczał myśl, iż w bliżej nieokreślonej przyszłości na zakupionych gruntach jego dzieci będą chciały zamieszkać (założyć siedliska).

Wymienione powyżej okoliczności jednoznacznie wskazują, iż podjęto działania wskazujące na zamiar związania zakupionej przedmiotowej nieruchomości z działalnością gospodarczą, a zatem jej sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż jak już wcześniej wskazano opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów, a grunt niewątpliwie jest towarem.

Tym samym Wnioskodawca staje się z tytułu tej dostawy podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w ocenie tut. organu z uwagi na fakt, że Wnioskodawca przedmiotowe grunty wykorzystywał dla celów zarobkowych (poprzez korzystanie z dopłat unijnych otrzymywanych przez Współmałżonka), a środki uzyskane ze sprzedaży działek przeznaczy częściowo na zabezpieczenie bytu w przyszłości oraz lokaty bankowe, należy uznać, że sprzedaż przedmiotowych działek budowlanych stanowi działalność gospodarczą.

Tym samym Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie działa w charakterze handlowca z zamiarem wykonywania czynności dla celów zarobkowych, tym samym spełnia przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT kwalifikujące do uznania go za podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą.

Reasumując, jak wykazano powyżej dokonana przez Wnioskodawcę w dniu 16 lutego 2009 r. sprzedaż 2 działek budowlanych oznaczonych numerami 899/7, 899/32, oraz w dniu 30 marca 2009 r. sprzedaż działki budowlanej oznaczonej numerem 899/15, które powstały w wyniku podziału działki gruntowej o numerze 899, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług gdyż Wnioskodawca działa w przedmiotowej sprawie w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

W kwestii natomiast stawki podatku VAT dla planowanej sprzedaży wskazać należy, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Opodatkowaniu podlegają zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Intencją ustawodawcy jest więc opodatkowanie dostawy zarówno terenów budowlanych (działka zabudowana, działka budowlana, teren zabudowy) jak też przeznaczonych pod zabudowę.

Z treści wniosku wynika, iż będące przedmiotem sprzedaży działki, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego stanowią działki budowlane.

Zatem dokonanie dostawy ww. nieruchomości budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki w wysokości 22%, stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) cytowanej ustawy, zwolnienia od podatku, wskazanego w ust. 1 i ust. 9 tego artykułu, nie stosuje się do podmiotów dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Oznacza to, że Wnioskodawca, który dokonał (i zamierza dokonać w przyszłości) sprzedaży terenów zobowiązany jest do opodatkowania tych transakcji, także wtedy, gdy osiągnięty obrót z tego tytułu nie przekroczył kwoty 50.000 zł.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z przedstawionych elementów stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

W kwestii zdarzenia przyszłego dotyczącego opodatkowania planowanych dostaw działek budowlanych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Odnośnie wskazanych we wniosku: interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach oraz orzeczeń NSA stwierdzić należy, iż zapadły one w indywidualnych sprawach przy odmiennych stanach faktycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl