IBPP1/443-791/10/MS - Stawka VAT dla dostawy sprzętu obejmującego samochód ratowniczo-gaśniczy, dwa agregaty prądotwórcze oraz 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-791/10/MS Stawka VAT dla dostawy sprzętu obejmującego samochód ratowniczo-gaśniczy, dwa agregaty prądotwórcze oraz 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 19 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy na rzecz Wnioskodawcy sprzętu obejmującego samochód ratowniczo-gaśniczy, dwa agregaty prądotwórcze oraz 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej, który faktycznie przeznaczony będzie do użytkowania przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy na rzecz Wnioskodawcy sprzętu obejmującego samochód ratowniczo-gaśniczy, dwa agregaty prądotwórcze oraz 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej, który faktycznie przeznaczony będzie do użytkowania przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powierzone zadania, podjęła decyzję o zakupie specjalistycznego sprzętu, a to:

* samochodu ratowniczo-gaśniczego,

* dwóch agregatów prądotwórczych,

* 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej.

Zakupiony towar będzie następnie przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Użytkownikiem sprzętu będzie jednostka OSP, natomiast nabywcą będzie Wnioskodawca. Faktury dokumentujące zakup wystawione będą na Wnioskodawcę i przez Wnioskodawcę będą uregulowane, ponieważ środki pieniężne stanowiące pokrycie tego zakupu w pełni pochodzić będą z budżetu Wnioskodawcy.

Zakupiony sprzęt ujęty będzie w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Ponadto samochód zarejestrowany będzie na Wnioskodawcę i również będzie ujęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku powinna być zastosowana do czynności dostawy ww. sprzętu przeznaczonego na cele przeciwpożarowe 7% czy 22%, którego nabywcą będzie Wnioskodawca.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, dwóch agregatów prądotwórczych oraz 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej sfinansowany będzie ze środków budżetu Miasta J.

Faktury dokumentujące nabycie ww. sprzętu wystawione będą na Wnioskodawcę. Zakupiony sprzęt będzie własnością Wnioskodawcy i będzie ujęty w ewidencji księgowej Wnioskodawcy. Ponadto samochód zarejestrowany będzie na Wnioskodawcę i również będzie ujęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

Następnie sprzęt zostanie przekazany właściwej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, która będzie użytkować zakupiony towar do celów przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) towary wymienione w poz. 129-134 przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej podlegają opodatkowaniu stawką VAT 7%.

Jednakże mając na uwadze art. 41 ust. 10 ustawy o VAT, który mówi, iż obniżoną do 7% stawkę podatku VAT stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

W analizowanym przez Wnioskodawcę przypadku nie budzi wątpliwości, że zakupywany towar tj. samochód oraz agregaty prądotwórcze, są towarami przeznaczonymi na cele ochrony przeciwpożarowej i znajdują się wśród obligatoryjnych elementów zawartych w załączniku nr 3 do ustawy, wobec których to przewidziana jest preferencyjna stawka podatku VAT.

Pomimo powyższego zapis art. 41 ust. 10 ustawy o podatku VAT wyraźnie precyzuje na rzecz kogo zakup (dostawa towarów) ma być dokonana. I tak w myśl ww. artykułu może to być tyko dostawa towarów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Tylko łączne spełnienie tych dwóch przesłanek uprawnia do zastosowania obniżonej do 7% stawki podatku VAT.

Bezspornym jest, iż Gmina do jednostek ochrony przeciwpożarowej nie należy. Jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zdefiniowane w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

I tak zaliczane są do nich:

* jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

* jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

* zakładowa straż pożarna,

* zakładowa służba ratownicza,

* gminna zawodowa straż pożarna,

* powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

* terenowa służba ratownicza,

* ochotnicza straż pożarna,

* związek ochotniczych straży pożarnych,

* inne jednostki ratownicze.

Wnioskodawca nie został tutaj wyszczególniony.

Również dalsze przekazanie przez Wnioskodawcę powyższego sprzętu do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej nie zmienia faktu, że nabywcą będzie Wnioskodawca i to z jego budżetu zakup będzie finansowany.

Jeżeli chodzi o 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej, to nie ma ona odzwierciedlenia wśród elementów zawartych w poz. 129 - 134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, a tym samym nie można tutaj mówić o dostawie towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej i właściwą do zastosowania jest tutaj stawka 22% podatku VAT.

Reasumując powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku dostawy samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz agregatów prądotwórczych, nie zostały kumulatywnie spełnione warunki zawarte w art. 41 ust. 10 ustawy o podatku VAT, dlatego też 7% stawka podatku VAT nie może być zastosowana.

Stawka podatku VAT w wysokości 7% nie może być też zastosowana w przypadku dostawy 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej ponieważ towar ten nie został uprzywilejowany poprzez wskazanie w załączniku Nr 3 do ustawy o VAT.

Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, właściwą do zastosowania jest podstawowa 22% stawka podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zadanych pytań do tyczących podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania na rzecz Wnioskodawcy dostawy: sprzętu przeciwpożarowego - samochodu ratowniczo-gaśniczego, dwóch agregatów prądotwórczych oraz przeciwpowodziowego - 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku lub opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy w poz. 129-134 wymieniono towary pod ogólnym tytułem "Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej".

Natomiast art. 41 ust. 10 ww. ustawy stanowi warunek ograniczający stosowanie stawki 7% dla dostawy towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 ww. ustawy.

Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej - 7% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

* towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT,

* dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,

* towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między innymi od faktu czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

1.

jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

a.

jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

2.

zakładowa straż pożarna,

3.

zakładowa służba ratownicza,

4.

gminna zawodowa straż pożarna,

a.

powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

5.

terenowa służba ratownicza,

6.

ochotnicza straż pożarna,

7.

związek ochotniczych straży pożarnych,

8.

inne jednostki ratownicze.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki nie wymienione w ww. art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując powierzone zadania, podjęła decyzję o zakupie specjalistycznego sprzętu, a to:

* samochodu ratowniczo-gaśniczego,

* dwóch agregatów prądotwórczych,

* 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej.

Zakupiony towar będzie następnie przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Użytkownikiem sprzętu będzie jednostka OSP, natomiast nabywcą będzie Wnioskodawca. Faktury dokumentujące zakup wystawione będą na Wnioskodawcę i przez Wnioskodawcę będą uregulowane, ponieważ środki pieniężne stanowiące pokrycie tego zakupu w pełni pochodzić będą z budżetu Wnioskodawcy.

Zakupiony sprzęt ujęty będzie w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Ponadto samochód zarejestrowany będzie na Wnioskodawcę i również będzie ujęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego i przytoczony stan prawny stwierdzić należy, że samochód ratowniczo-gaśniczy oraz agregaty prądotwórcze wchodzą w zakres towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, które wymienione zostały w załączniku nr 3 do ustawy w poz. 129-134. Odpowiednio samochód ratowniczo-gaśniczy w poz. 129 pkt 1, agregaty prądotwórcze w poz. 131 pkt 17.

Jednak, z uwagi na to, iż jak wskazano we wniosku, nabywcą tych towarów będzie Miasto, stawką właściwą dla ich dostawy, z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w art. 41 ust. 10 ustawy o VAT (dostawa nie będzie dokonana na rzecz jednostki ochrony przeciwpożarowej) będzie stawka 22% (na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT) bez względu na cel w jakim Wnioskodawca zakupi te towary.

Przy czym zauważyć należy, że w przypadku nabycia tych towarów (wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy) bezpośrednio przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej, właściwą stawką byłaby stawka 7% pod warunkiem, że towary te miałyby służyć ochronie przeciwpożarowej, co może wynikać między innymi ze złożonego zamówienia na te towary, przy czym nieistotnym byłby fakt, kto będzie płatnikiem wymienionym w fakturze dokumentującej ich zakup.

Natomiast odnosząc się do opodatkowania dostawy przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej stwierdzić należy, że w związku z tym, że przedmiotowa zapora nie została wymieniona w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy (przez co w myśl powołanych przepisów ustawy o VAT nie może zostać zaliczona do towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej) oraz jej nabywcą będzie Miasto (które nie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej) jej dostawa również będzie podlegała opodatkowaniu, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Reasumując, określone przez ustawodawcę w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT warunki, w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione, zatem przedmiotowa dostawa nie będzie korzystać z obniżonej (7%) stawki podatku VAT i podlegać będzie opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 22%.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, że w niniejszej sprawie stawka podatku VAT w wysokości 7% nie może być zastosowana zarówno do dostawy - samochodu ratowniczo-gaśniczego i dwóch agregatów prądotwórczych, jak i do dostawy 1000 mb przenośnej składanej zapory przeciwpowodziowej, należało uznać za prawidłowe.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo również należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl