IBPP1/443-79/14/KJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-79/14/KJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2014 r. (data wpływu 22 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości, które zostały objęte decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości, które zostały objęte decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wojewoda... w dniu 26 listopada 2012 r. wydał decyzję nr..., znak sprawy... o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: "..." na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w.... Decyzja stała się ostateczna 12 stycznia 2013 r.

Zawiadomieniem Wojewoda... z dnia 6 grudnia 2012 r. zawiadomił Gminę (data wpływu 21 grudnia 2013 r.) o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości oraz projekt budowlany. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieruchomości zostały podzielone na "Nieruchomości lub ich części, niezbędne do realizacji inwestycji w liniach rozgraniczających inwestycję" oraz na "Nieruchomości lub ich części, niezbędne do funkcjonowania inwestycji w stosunku do których trwale ogranicza się sposób korzystania".

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) do "nieruchomości lub ich części, niezbędne do funkcjonowania inwestycji w stosunku do których trwale ogranicza się sposób korzystania" - dotychczasowy właściciel może domagać się wykupu swoich nieruchomości od Skarbu Państwa (w tym przypadku Skarb Państwa - Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w...).

Gmina złożyła w ustawowym terminie stosowny wniosek.

Nieruchomości które mają być przedmiotem wykupu w ewidencji gruntów zapisane są jako grunty:

* działka nr 36 k.m 9 obręb... użytek "dr" drogi,

* działka nr 84, 12, 32 k.m 9 obręb... użytek "W" rowy,

* działka nr 4, 5, 13, 11/2, k.m 10 obręb... użytek "dr" drogi,

* działka nr 98 k.m 11 obręb... użytek "dr" drogi,

* działka nr 15, 16, 54, 84, 168/60, 170/93 k.m 8 obręb... użytek "dr" drogi,

* działka nr 16, 18, 90 k.m 9 obręb... użytek "dr" drogi,

* działka nr 32, 37, 66,84 k.m 8 obręb... użytek "W" rowy,

* działka nr 2/2 k.m 10 obręb... użytek "W" rowy,

* działka nr 290/2 k.m 4 obręb... użytek "K, LsIII, ŁIII, ŁIV" użytki kopalne, lasy, łąki,

* działka nr 290/1 k.m 4 obręb... użytek "ŁIV" łąki,

* działka nr 291 k.m 4 obręb... użytek "LS III" lasy.

Łączna powierzchnia działek wynosi 12,3600 ha. Działki te są niezabudowane stanowią rowy śródpolne, drogi gruntowe nieutwardzone stanowiące dotychczas dojazd do pól, pozostałe grunty zapisane w ewidencji gruntów jako (łąki, lasy, użytki kopalne) stanowią grunty zakrzewione i nieużytki nienadające się pod uprawy rolne.

Działki znajdują się na terenach, które zostały wyłączone z granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, natomiast w aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy przeznaczone są jako tereny projektowanego zbiornika przeciwpowodziowego "...". Na potrzeby sprzedaży zostały opracowane operaty szacunkowe przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość nieruchomości została ustalona w wysokości 648152,00 zł netto. Operaty szacunkowe sporządza się w wartości netto, zgodnie z Krajowym Standardem Wyceny Podstawowym Nr 1-KSWP-1 wartość rynkową określa się bez uwzględnienia kosztów transakcji kupna sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. Sprzedaż będzie dokonywana poprzez zawarcie umowy sprzedaży w kancelarii notarialnej.

Nabywcą będzie Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w....

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości należy opodatkować podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wojewoda... w dniu 26 listopada 2012 r. wydał decyzję nr..., znak sprawy... o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: "...". Decyzja stała się ostateczna 12 stycznia 2013 r. Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z zm.) poprzez tereny budowlane - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zdaniem Wnioskodawcy skoro Wojewoda... wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych teren ten należy traktować jako przeznaczony pod zabudowę i sprzedaż nieruchomości opodatkować podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z zm.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 41. ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez tereny budowlane - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wojewoda... w dniu 26 listopada 2012 r. wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.: "..." na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w.... Decyzja stała się ostateczna 12 stycznia 2013 r.

Zawiadomieniem Wojewoda... z dnia 6 grudnia 2012 r. zawiadomił Gminę (data wpływu 21 grudnia 2013 r.) o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości oraz projekt budowlany. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieruchomości zostały podzielone na "Nieruchomości lub ich części, niezbędne do realizacji inwestycji w liniach rozgraniczających inwestycję" oraz na "Nieruchomości lub ich części, niezbędne do funkcjonowania inwestycji w stosunku do których trwale ogranicza się sposób korzystania".

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych do "nieruchomości lub ich części, niezbędne do funkcjonowania inwestycji w stosunku do których trwale ogranicza się sposób korzystania" - dotychczasowy właściciel może domagać się wykupu swoich nieruchomości od Skarbu Państwa (w tym przypadku Skarb Państwa - Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w...). Gmina złożyła w ustawowym terminie stosowny wniosek.

Działki przeznaczone pod ww. inwestycję są niezabudowane, stanowią rowy śródpolne, drogi gruntowe nieutwardzone stanowiące dotychczas dojazd do pól, pozostałe grunty zapisane w ewidencji gruntów jako (łąki, lasy, użytki kopalne) stanowią grunty zakrzewione i nieużytki nienadające się pod uprawy rolne. Działki znajdują się na terenach, które zostały wyłączone z granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 z późn. zm.) decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda na wniosek inwestora.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Stosownie do art. 9 ww. ustawy decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera:

1.

określenie linii rozgraniczających teren;

2.

warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;

3.

wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;

4.

zatwierdzenie podziału nieruchomości;

5.

oznaczenie według katastru nieruchomości:

a.

nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego,

b.

nieruchomości lub ich części będących częścią inwestycji, niezbędnych do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, ale wobec których trwale ogranicza się sposób korzystania;

6.

zatwierdzenie projektu budowlanego;

7.

warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

8.

w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące określenia:

a.

szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

b.

czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

c.

terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,

d.

szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,

e.

obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,

f.

ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, z uwzględnieniem obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią, lub szczególnego zagrożenia powodzią, o ile zostały wyznaczone.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b, może domagać się wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego, składając wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z treści cytowanego przepisu wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dochodzi do wiążącego podmioty władzy, w tym administracji, oraz podmioty spoza systemu władzy (osoby fizyczne i ich organizacje) ustalenia bądź zmiany przeznaczenia terenu na określony w tym planie cel.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przy czym:

1.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego należy zaliczyć do decyzji określających warunki i zagospodarowanie terenu w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analizując zatem przedstawione okoliczności sprawy do obowiązujących przepisów stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa niezabudowana nieruchomość, w skład której wchodzą działki wymienione we wniosku, została wyłączona z granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i została dla niej wydana przez Wojewodę decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych to dostawa przedmiotowej nieruchomości z nie będzie objęta zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, będzie natomiast opodatkowana stawką 23% podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że skoro Wojewoda... wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych teren ten należy traktować jako przeznaczony pod zabudowę i sprzedaż nieruchomości opodatkować podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl