Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-780/14/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 lipca 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturze dokumentującej nabycie gruntu niezabudowanego na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturze dokumentującej nabycie gruntu niezabudowanego na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest w związku małżeńskim z M. i pomiędzy nimi istnieje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska.

Prezydent Miasta zarządzeniem Nr.. z dnia 5 października 2012 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę niezabudowaną numer 1/169 o obszarze 0,0676 ha, położoną w Cz. przy ulicy R. w obrębie numer 316, stanowiącą własność Gminy, opisaną w księdze wieczystej Nr.. Sądu Rejonowego w Cz. (dalej Nieruchomość) za cenę wywoławczą w kwocie 81.000 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce 23%. Wykaz nieruchomości nr 9/2012 dotyczący sprzedaży - między innymi - działki numer 1/169 wywieszony był na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta od dnia 12 listopada 2012 r. przez wymagany w ustawie o gospodarce nieruchomościami okres czasu, a informacja o jego wywieszeniu została opublikowana w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W dniu 26 marca 2013 r. został przeprowadzony przez Komisję Przetargową, powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2012 r. nr 759/12, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości. Przetarg ten wygrała M., żona Wnioskodawcy, za wylicytowaną cenę 100 626,30 zł, w której mieści się podatek od towarów i usług w stawce 23%.

W dniu 8 maja 2013 r. aktem notarialnym Repertytorium A Nr.. sporządzonym przez notariusza M. w Kancelarii Notarialnej w Cz. przy Alei J. nr. Wnioskodawca wraz z żoną (M. i W. małżonkowie S.) kupili z majątku wspólnego od Gminy Miasto opisaną wyżej Nieruchomość za cenę brutto 100 626,30 zł.

W akcie notarialnym pełnomocnik Prezydenta Miasta, działając w imieniu Gminy Miasta oświadczył, że działka numer 1/169 (Nieruchomość) jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta powołana działka jest w strefie oznaczonej symbolem H.12-PUH - tereny produkcyjno-usługowo-handlowe. Z wypisu z rejestru gruntów Nr kancelaryjny... sporządzonego z upoważnienia Prezydenta Miasta według stanu na dzień 17 kwietnia 2013 r., numer jednostki rejestrowej G.17, jednostka ewidencyjna..., M. Cz., obręb 0316, 316, powiat..., województwo... wynika, że działka nr 1/169 (Nieruchomość) opisana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane (symbol Bp).

Dla Nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na okoliczność sprzedaży Nieruchomości Gmina Miasto wystawiła M. i W. małżonkom S. fakturę, w której został wykazany podatek VAT obliczony wg stawki 23%.

Wnioskodawca rozważa możliwość wykorzystywania Nieruchomości do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych w ramach wykonywania samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Z tych powodów Wnioskodawca rozważa możliwość potraktowania nabycia Nieruchomości jako nabycia towaru zaliczanego u Wnioskodawcy do środków trwałych. Wnioskodawca poddaje jednak w wątpliwość prawo odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze z tych powodów, iż dostawa tej działki mogła korzystać ze zwolnienia od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy) i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa Nieruchomości, tj. działki numer 1/169 korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy i tym samym do nabycia tej Nieruchomości, które zostało udokumentowane fakturą, w której wykazano do dostawy tej Nieruchomości podatek VAT obliczony wg stawki 23% (sprzedawca opodatkował tę sprzedaż podatkiem VAT wg stawki 23%), będzie miał zastosowanie przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, na wstępie należy wskazać, że pytanie dotyczy wyłącznie zagadnienia opodatkowania lub zwolnienia z podatku dostawy Nieruchomości. Wyjaśnienie tego zagadnienia będzie miało wpływ na prawa i obowiązki podatkowe Wnioskodawcy, jako nabywcy.

Pytanie nie dotyczy innych zagadnień mogących mieć wpływ na prawo Wnioskodawcy do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie Nieruchomości.

Dla potrzeb niniejszego wniosku należy założyć, iż nie istnieją inne, poza będącymi przedmiotem niniejszego wniosku, przeciwwskazania prawne ograniczające prawo Wnioskodawcy do odliczenia podatku.

W szczególności założyć należy, iż w sytuacji gdy towar jest nabywany przez małżeństwo, w którym tylko jedno z małżonków jest podatnikiem, przy czym towar ten służy właśnie temu małżonkowi, lecz faktura jest wystawiona na oboje małżonków, ten małżonek, który jest podatnikiem, może odliczyć podatek z faktury wystawionej na oboje małżonków. Takie wnioski wynikają z orzeczenia ETS w sprawie C-25/03 (Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE). Tak też wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2004 r., FSK 69/04, M. Pod. 2004, nr 10, s. 42.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., czyli w czasie, kiedy nastąpiła dostawa Nieruchomości, zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy).

Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, że Nieruchomość stanowi teren niezabudowany inny niż teren budowlany.

Są spełnione trzy podstawowe przesłanki, aby uznać dostawę Nieruchomości jako zwolnioną z podatku, tj:

* Nieruchomość jest niezabudowana,

* Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

* nie została wydana w stosunku do tej Nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa Nieruchomości była zwolniona z podatku. Do nabycia przez niego Nieruchomości będzie miał zastosowanie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że niniejsza interpretacja zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy dotyczy zastosowania w sprawie art. 88 ust. 3a pkt 2 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, przy założeniu, że nie istnieją inne, poza będącymi przedmiotem niniejszego wniosku, przeciwwskazania prawne ograniczające prawo Wnioskodawcy do odliczenia podatku naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną zakupił 8 maja 2013 r. od Gminy działkę nr 1/169. W akcie notarialnym pełnomocnik Prezydenta Miasta, działając w imieniu Gminy oświadczył, że działka numer 1/169 jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na okoliczność sprzedaży działki Gmina wystawiła małżonkom fakturę, w której został wykazany podatek VAT obliczony wg stawki 23%.

Wnioskodawca rozważa obecnie możliwość wykorzystywania działki w ramach wykonywania samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca poddaje jednak w wątpliwość prawo odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze z tych powodów, że dostawa tej działki mogła korzystać ze zwolnienia od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy) i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy).

Aby odpowiedzieć na pytanie Wnioskodawcy czy z tytułu zakupu przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawca będzie mógł dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturze wystawionej przez Gminę należy ustalić właściwą stawkę podatku VAT dla dokonanej dostawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp. niebędącymi terenami budowlanymi - są zwolnione od podatku VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), która - zgodnie z art. 1 ust. 1 - określa:

1.

zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,

2.

zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z powyższego wynika, że nowelizacja od 1 kwietnia 2013 r. ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Jak wynika z opisu sprawy dla działki niezabudowanej nr 1/169, zakupionej przez Wnioskodawcę z żoną 8 maja 2013 r., nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analizując zatem przedstawione okoliczności sprawy w odniesieniu do obowiązujących od 1 kwietnia 2013 r. przepisów stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa działka nr 1/169 nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy, to sprzedaż tej działki objęta była zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w związku z dokonanym w dniu 8 maja 2013 r. zakupem działki niezabudowanej nr 1/169, której sprzedaż była objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez Gminę bowiem zachodzi wyłączenie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego określone w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie będzie miał zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej zakup nieruchomości, gdyż jak zostało to stwierdzone w niniejszej interpretacji, przedmiotowa transakcja dokonana 8 maja 2013 r. objęta była zwolnieniem od podatku VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że "...dostawa Nieruchomości była zwolniona z podatku. Do nabycia przez niego Nieruchomości będzie miał zastosowanie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy", należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl