IBPP1/443-762/09/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-762/09/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2009 r. (data wpływu 23 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy oddział jako zespół składników materialnych i niematerialnych, wyodrębnionych w ramach Spółki, spełnia przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy oddział jako zespół składników materialnych i niematerialnych, wyodrębnionych w ramach Spółki, spełnia przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka Jawna z siedzibą w M. prowadzi działalność gospodarczą w M., która swoim zakresem obejmuje:

a.

stację paliw,

b.

restaurację i motel przy stacji paliw,

c.

stację kontroli pojazdów przy stacji paliw,

d.

myjnię samochodową przy stacji paliw,

e.

salon sprzedaży samochodów nowych i używanych (zlokalizowaną przy stacji paliw) wraz z możliwością najmu samochodu.

Niezależnie od powyższego, Spółka posiada szereg nieruchomości niezabudowanych, jak i zabudowanych, które są położone w różnych miejscowościach. Na przedmiotowych nieruchomościach Spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą inną niż powyżej wymieniona, tj. inną niż związana ze stacją paliw, sprzedażą i obsługą samochodów. Będzie to działalność w zakresie wynajmu (dzierżawy) budynków, które są już wybudowane lub będą wybudowane na nieruchomościach oraz szeroko pojętą działalność w zakresie obrotu nieruchomościami.

Działalność w zakresie wynajmu (dzierżawy) oraz obrotu nieruchomościami będzie wyodrębniona z zakresu aktualnej działalności Spółki. Wyodrębnienie to będzie miało charakter:

* wyodrębnienia organizacyjnego, gdyż będzie to oddział Spółki zajmujący się wyłącznie nieruchomościami (oczywiście poza nieruchomością, na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów). Oddział będzie wpisany do rejestru przedsiębiorców, jako wewnętrzna jednostka organizacyjna Spółki (zwany dalej we wniosku: "Oddziałem"),

* wyodrębnienia finansowego, gdyż do ww. Oddziału będą przypisane należności i zobowiązania związane wyłącznie z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem nieruchomości Spółki (poza nieruchomością, na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów),

* wyodrębnienia rzeczowego, gdyż do ww. Oddziału zostaną przyporządkowane odpowiednie składniki majątkowe: materialne i niematerialne, związane wyłącznie z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem nieruchomości Spółki (poza nieruchomością na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów),

* wyodrębnienia prawnego, gdyż do ww. Oddziału zostaną przyporządkowane umowy związane z nieruchomościami, np. kredytu, dotyczące budowy, remontu, modernizacji budynków i budowli, wynajmu i dzierżawy nieruchomości.

W skład tak wyodrębnionego Oddziału wejdą następujące składniki majątkowe:

a.

środki trwałe (głównie nieruchomości, poza nieruchomością, na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów),

b.

należności od kontrahentów przyporządkowane do działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości,

c.

zobowiązania przyporządkowane do działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości,

d.

oznaczenie identyfikujące Spółkę, tj. znak towarowy,

e.

pracownik (ewentualnie pracownicy), którzy aktualnie są zatrudnieni w Spółce, a którzy wykonywać będą obowiązki związane z wykorzystywaniem nieruchomości,

f.

środki pieniężne,

g.

prawa i obowiązki z zawartych przez Spółkę umów, które dotyczą działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości.

Wnioskodawca podkreślił, że Oddział będzie wyodrębniony finansowo, gdyż ewidencja zdarzeń gospodarczych będzie prowadzona w ten sposób, że możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tegoż Oddziału.

Tak wyodrębniony (organizacyjnie, finansowo, rzeczowo i prawnie) zespół składników materialnych i niematerialnych w ramach Spółki, tj. Oddział, zostanie następnie wniesiony do spółki osobowej prawa handlowego w celu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem ww. składników majątkowych. Będzie to działalność w zakresie wynajmu (dzierżaw) oraz szeroko pojętego obrotu nieruchomościami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Oddział jako zespół składników materialnych i niematerialnych, wyodrębniony w ramach Spółki, w sposób opisany powyżej w pkt 1 niniejszego wniosku (organizacyjnie, finansowo, rzeczowo i prawnie), w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Spółki, spełnia przesłanki do uznania go za "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębniony w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Spółki Oddział w sposób określony powyżej w pkt 1 niniejszego wniosku, tj. wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, rzeczowo i prawnie zespół składników materialnych i niematerialnych będzie stanowił "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT.

Za stanowiskiem Podatnika przemawiają następujące argumenty.

1.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT pod pojęciem "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" rozumie się "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania".

Powyższa definicja koresponduje z definicją zawartą w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 4 tej ustawy) i podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 4 tej ustawy).

W ramach istniejącego przedsiębiorstwa Spółki można wyodrębnić dwie sfery działalności:

* Stację paliw wraz ze sprzedażą i obsługą samochodów oraz obsługę klientów stacji paliw, oraz

* Dotyczącą wynajmu (dzierżawy) nieruchomości oraz szeroko pojęty obrót nieruchomościami - jako planowany "Oddział".

W oparciu o ww. kryterium można wydzielić zespół aktywów wykorzystywanych w celu świadczenia usług związanych z obsługą pojazdów i użytkowników pojazdów są to przede wszystkim:

* stacja paliw,

* restauracja wraz z motelem przy stacji paliw,

* stacja kontroli pojazdów przy stacji paliw,

* myjnia samochodowa przy stacji paliw,

* salon sprzedaży samochodów nowych i używanych.

Do działalności w zakresie wynajmu (dzierżawy) nieruchomości oraz szeroko pojętego obrotu nieruchomościami można wyodrębnić również zespół składników majątkowych w celu świadczenia usług w tym zakresie, są to przede wszystkim:

* środki trwałe (głównie nieruchomości, poza nieruchomością, na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów),

* należności od kontrahentów przyporządkowane do działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości,

* zobowiązania przyporządkowane do działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości,

* oznaczenie identyfikujące Spółkę, tj. znak towarowy REG BENZ,

* pracownik (ewentualnie pracownicy), którzy aktualnie są zatrudnieni w Spółce, a którzy wykonywać będą obowiązki związane z wykorzystywaniem nieruchomości,

* środki pieniężne,

* prawa i obowiązki z zawartych przez Spółkę umów, które dotyczą działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości (m.in. umowy kredytowe).

Wnioskodawca podkreślił, że do działalności związanej z wynajmem (dzierżawą) nieruchomości oraz szeroko pojętym obrotem nieruchomościami możliwe jest przyporządkowanie zobowiązań, np. kredyty zaciągnięte na budowę, remont lub modernizację obiektów budowlanych.

Po "wydzieleniu" w ramach przedsiębiorstwa Spółki działalności związanej z wynajmem (dzierżawą) nieruchomości oraz szeroko pojętym obrotem nieruchomościami - działalność ta będzie zorganizowana formalnie w postaci Oddziału.

Spełniona zatem zostanie przesłanka w postaci "wyodrębnienia organizacyjnego", o której mowa w art. 2 pkt 27e Ustawy VAT. Oddział będzie miał bowiem swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Spółki jako formalnie wyodrębniony oddział.

Oddział Spółki będzie mógł samodzielnie realizować swoje funkcje (zadania gospodarcze) w zakresie wynajmu (dzierżawy) nieruchomości oraz szeroko pojętego obrotu nieruchomościami - jako niezależne przedsiębiorstwo.

Oddział będzie również wyodrębniony finansowo, gdyż będzie prowadzona ewidencja zdarzeń gospodarczych w ten sposób, że możliwe będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tegoż Oddziału.

2.

Przepis art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT mówi o wyodrębnieniu finansowym, nie określając zarazem, jak należałoby rozumieć to pojęcie. Do końca listopada 2008 r., w świetle ustawy o VAT, oznaką takiego wyodrębnienia było istnienie samobilansującego się zakładu lub oddziału. Obecnie ten wymóg już nie obowiązuje. W tym miejscu Wnioskodawca powołał pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z 26 lutego 2008 r., nr IP-PB3-423-502/07-2/MB), w którym czytamy: " (...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. (...) "

Ponadto Wnioskodawca zauważył, że Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w piśmie z dnia 25 września 2007 r. nr 1471/DPR1/423-109/07/MK stwierdza:

"Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie oznacza ono samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

* zespól ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze"

Podsumowując powyższe, wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, do których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład bądź przedsiębiorstwo, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, lecz jest zorganizowanym zespołem tych składników. Poszczególne składniki materialne i niematerialne muszą więc być połączone czynnikiem organizacyjnym, którego wartość winna być również uwzględniona przy wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

3.

Ponieważ wszystkie ww. elementy konstytutywne dla "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" zostaną spełnione przez Oddział Spółki, zdaniem Podatnika (Spółki), wyodrębniony przez nią Oddział (organizacyjnie, finansowo, rzeczowo i prawnie) jako zespół składników materialnych i niematerialnych, w ramach aktualnie funkcjonującego przedsiębiorstwa Spółki, będzie stanowił "zorganizowaną część przedsiębiorstwa" w rozumieniu art. 2 pkt 27e) Ustawy o VAT. W świetle powyższego, zaprezentowane przez Podatnika stanowisko niniejszego wniosku jest prawidłowe. Spółka wnosi o jego potwierdzenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy o VAT wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów opodatkowania. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te - chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług - nie podlegają opodatkowaniu. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazując, iż jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których, następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. transakcji jest konsekwencją postanowień art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 z późn. zm.), który stanowi, iż w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu. Polskie przepisy VAT osiągają więc dozwolony przez dyrektywę skutek - tj. uznanie, że przeniesienie majątku przedsiębiorstwa na inny podmiot nie jest dostawą, poprzez regulację zawartą w art. 6 ustawy o VAT.

W niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącego, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto odwołując się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) należy stwierdzić, że zgodnie z art. 55 1 tej ustawy, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu.

Przedsiębiorstwo czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 55 2 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Dla potrzeb podatku od towarów i usług ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału. Wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W świetle przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż wymienione we wniosku składniki majątku Oddziału, posiadają ww. cechy, mianowicie:

działalność w zakresie wynajmu (dzierżawy) oraz obrotu nieruchomościami będzie wyodrębniona z zakresu aktualnej działalności Spółki.

Wyodrębnienie to będzie miało charakter:

* wyodrębnienia organizacyjnego, gdyż będzie to oddział Spółki zajmujący się wyłącznie nieruchomościami (oczywiście poza nieruchomością, na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów). Oddział będzie wpisany do rejestru przedsiębiorców, jako wewnętrzna jednostka organizacyjna Spółki (zwany dalej we wniosku: "Oddziałem"),

* wyodrębnienia finansowego, gdyż do ww. Oddziału będą przypisane należności i zobowiązania związane wyłącznie z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem nieruchomości Spółki (poza nieruchomością, na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów),

* wyodrębnienia rzeczowego, gdyż do ww. Oddziału zostaną przyporządkowane odpowiednie składniki majątkowe: materialne i niematerialne, związane wyłącznie z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem nieruchomości Spółki (poza nieruchomością na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów),

* wyodrębnienia prawnego, gdyż do ww. Oddziału zostaną przyporządkowane umowy związane z nieruchomościami, np. kredytu, dotyczące budowy, remontu, modernizacji budynków i budowli, wynajmu i dzierżawy nieruchomości.

W skład tak wyodrębnionego Oddziału wejdą następujące składniki majątkowe:

a.

środki trwałe (głównie nieruchomości, poza nieruchomością, na której prowadzona jest stacja paliw oraz sprzedaż i obsługa samochodów),

b.

należności od kontrahentów przyporządkowane do działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości,

c.

zobowiązania przyporządkowane do działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości,

d.

oznaczenie identyfikujące Spółkę, tj. znak towarowy,

e.

pracownik (ewentualnie pracownicy), którzy aktualnie są zatrudnieni w Spółce, a którzy wykonywać będą obowiązki związane z wykorzystywaniem nieruchomości,

f.

środki pieniężne,

g.

prawa i obowiązki z zawartych przez Spółkę umów, które dotyczą działalności związanej z wykorzystaniem nieruchomości.

Oddział będzie wyodrębniony finansowo, gdyż ewidencja zdarzeń gospodarczych będzie prowadzona w ten sposób, że będzie możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tegoż Oddziału.

Tak wyodrębniony (organizacyjnie, finansowo, rzeczowo i prawnie) Oddział zostanie następnie wniesiony do spółki osobowej prawa handlowego w celu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa pozostaje wyodrębniona organizacyjnie. Odrębność ta wynika przede wszystkim z wyodrębnionej działalności w zakresie wynajmu (dzierżawy) oraz obrotu nieruchomościami. Po "wydzieleniu" w ramach przedsiębiorstwa Spółki działalności związanej z wynajmem (dzierżawą) nieruchomości oraz szeroko pojętym obrotem nieruchomościami - działalność ta będzie zorganizowana formalnie w postaci Oddziału. Oddział będzie wpisany do rejestru przedsiębiorców, jako wewnętrzna jednostka organizacyjna Spółki. Poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych podatnika możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Do działalności związanej z wynajmem (dzierżawą) nieruchomości oraz szeroko pojętym obrotem nieruchomościami możliwe jest przyporządkowanie zobowiązań, np. kredyty zaciągnięte na budowę, remont lub modernizację obiektów budowlanych.

Z powyższego wynika, że w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy może zostać wyodrębniony organizacyjnie i finansowo Oddział jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Tym samym, w świetle przytoczonych wyżej przepisów, należy stwierdzić, iż o ile, utworzony przez Spółkę Oddział będzie posiadał cechy jakie przypisuje mu Wnioskodawca, a które wymienione są w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, wówczas należy uznać go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu ww. art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie wskazanych we wniosku interpretacji przepisów prawa podatkowego należy wyjaśnić, iż interpretacje organów podatkowych wydawane są w indywidualnych sprawach podatników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny (lub zdarzenie przyszłe) przedstawiony przez podatnika. Interpretacje te nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl