IBPP1/443-754/11/AL

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-754/11/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2011 r. (data wpływu 5 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania udziału pracowników Wnioskodawcy w zagranicznych konferencjach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2011 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek z dnia 29 kwietnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku opodatkowania udziału pracowników Wnioskodawcy w zagranicznych konferencjach.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-754/11/AL z dnia 19 lipca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

"X" jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jako uczelnia publiczna "X" podlega pod ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Artykuł 13 ww. ustawy zawiera katalog podstawowych zadań uczelni, do których należą między innymi:

* kształcenie i promowanie kadr naukowych;

* upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

* kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy.

Ponadto, stosownie do zapisu art. 111 powołanej ustawy, pracownicy dydaktyczni zobowiązani są do kształcenia i wychowywania studentów, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i uczestniczenia w pracach organizacyjnych uczelni. Pracownicy naukowi zobowiązani są również do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijania twórczości naukowej albo artystycznej. Regulacje zawarte w art. 111 nakładają na nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego obowiązek kształcenia kardy naukowej.

W ramach działalności statutowej, w związku z zadaniami narzuconymi przez ustawodawcę w powołanej ustawie, Wnioskodawca organizuje konferencje naukowe. Konferencje adresowane są przede wszystkim do pracowników naukowych krajowych i zagranicznych uczelni wyższych, studentów, a także zainteresowanych daną dziedziną wiedzy przedstawicieli instytucji naukowych, badawczych itp. Tematy konferencji są ściśle powiązane z kierunkiem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności naukowej i dydaktycznej. Program konferencji obejmuje odczyty, wykłady, publiczne dyskusje. Celem organizowanych konferencji jest wymiana szeroko pojętej myśli naukowej. Bezpośrednie kontakty uczestników sprzyjają szybkiej wymianie informacji oraz doświadczeń naukowych, poglądów i osiągnięć. Pozwalają ich uczestnikom na zdobycie, pogłębienie wiedzy z danej dziedziny, a co się z tym wiąże wpływają na podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów.

Konferencje odbywają się zwykle poza siedzibą Wnioskodawcy.

Od uczestników pobierane są opłaty, których wysokość ustalana jest na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów zakupu usług z zewnątrz. Należą do nich: koszty wynajmu sali konferencyjnej, transportu, zakwaterowania, wyżywienia, druku ulotek itp.

W przypadku konferencji, której adresatami są przede wszystkim pracownicy naukowi uczelni wyższych, kalkulując wysokość opłaty konferencyjnej zwykle bierze się również pod uwagę koszty związane z przygotowaniem i drukiem publikacji pokonferencyjnej zawierającej streszczenia wygłoszonych referatów. Pracownicy naukowi uczelni wyższych są bowiem zobowiązani do dokumentowania swojego dorobku naukowego, co jest weryfikowane na podstawie opublikowanych artykułów, referatów itp.

Stosownie do zapisu art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) jednym z warunków dopuszczenia do przewodu habilitacyjnego osoby, która posiada stopień naukowy doktora, jest uzyskanie znacznego dorobku naukowego. Z uwagi na rolę, jaką odgrywa udokumentowany dorobek naukowy przy nadawaniu kolejnych stopni naukowych, zdarzają się sytuacje, w których pracownicy naukowi z innych uczelni, nie mogąc wziąć udziału w organizowanej konferencji, przesyłają jedynie referat do opublikowania w materiałach pokonferencyjnych. W takich przypadkach również pobierana jest opłata. Kalkuluje się ją w oparciu o koszty honorarium, opracowania redakcyjnego wraz z korektą składu, druku itp.

Pracownicy naukowi i dydaktyczni Wnioskodawcy wypełniając obowiązki narzucone ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym często biorą udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Opłaty konferencyjne wnoszone są zwykle w formie zaliczki na podstawie pisma wystosowanego przez Dział "W" Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 lipca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż głównym celem organizowanych przez niego konferencji jest upowszechnianie najnowszych wyników badań naukowych, wymiana informacji, myśli, doświadczeń i poglądów w celu zapewnienia postępu nauki i rozwoju dydaktyki, wsparcie dla współpracy sfery nauki i sfery gospodarczej. Są to cele mieszczące się w podstawowych zadaniach, do wypełniania których uczelnie wyższe zostały zobowiązane ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym. Organizacja konferencji umożliwia realizację ustawowych zadań - kształcenia i promowania kadr naukowych i dydaktycznych. Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia "kształcenia".

Zgodnie z definicją zawartą w Wikipedii "kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania jak i uczenia się. Pojęcie kształcenia często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucji systemu szkolnictwa. W szerszym rozumieniu, obejmuje ono także kształcenie nieformalne, mające źródło w codziennych doświadczeniach, rodzinnych, kontaktach z rówieśnikami i informacjami pochodzącymi z mass mediów."

Proces kształcenia jest głównym celem organizowanych konferencji. Stanowiące element kalkulacyjny opłat konferencyjnych usługi dodatkowe (noclegi, gastronomia, publikacja referatu ftp.) mają charakter pomocniczy i nie stanowią celu same w sobie.

Wnioskodawca jest podatnikiem w myśl art. 28a pkt 1 lit. a). Pracownicy naukowi Wnioskodawcy często biorą udział w konferencjach zagranicznych, których tematyka związana jest ściśle z prowadzonymi na Uczelni w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Udział w tych konferencjach nie zawsze musi wiązać się z wygłoszeniem referatu, jednak zawsze wpływa na rozwój specjalności naukowych oraz doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej, dając możliwość:

* prezentacji wyników badań naukowych,

* nawiązania kontaktów z zespołami z innego kraju, które zajmują się tym samym obszarem badawczym,

* publikacji w czasopismach międzynarodowych,

* zaistnienia w konsorcjach międzynarodowych i tym samym utrzymywania współpracy na szczeblu międzynarodowym, co stwarza możliwość dalszego aplikowania o środki na działalność badawczą i rozwojową

* korzystania z doświadczeń naukowców z innych państw i wdrażania tych doświadczeń na szczeblu krajowym.

Rozwój współpracy międzynarodowej ma wpływ na rozwój potencjału kadry Uczelni Wnioskodawcy, przyczynia się do punktacji w ankiecie jednostki (obecnie 3 wydziały Uczelni posiadają naukową kategorię A, jeden B). Organizatorami konferencji zagranicznych są różne podmioty - uczelnie wyższe, instytuty i inne jednostki będące członkami konsorcjów projektowych, które nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu z dnia 26 lipca 2011 r.):

Czy w związku z udziałem pracowników Wnioskodawcy w konferencjach naukowych organizowanych poza granicami kraju przez podmioty zagraniczne (uczelnie wyższe, instytuty, jednostki będące członkami konsorcjów projektowych), które nie posiadają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, dokonując opłat konferencyjnych na rzecz tych podmiotów Wnioskodawca powinien rozpoznać import usług i wystawić fakturę wewnętrzną, a jeżeli tak, jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować (zdarzenie przyszłe).

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 26 lipca 2011 r.) od dnia 1 lipca 2011 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/1127WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W związku z powyższym stosownie do zapisu artykułu 32 ust. 1 ww. rozporządzenia usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonementu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

W myśl ust. 2 lit. c) powołanego artykułu jako usługi wstępu, o których mowa w ust. 1, należy traktować prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

Z kolei zgodnie z art. 28g ustawy o VAT miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

W świetle cytowanych przepisów prawnych Wnioskodawca uważa, że podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu udziału pracowników Wnioskodawcy w zagranicznych konferencjach naukowych nie jest Uczelnia, lecz podmioty zagraniczne organizujące przedmiotowe konferencje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub do podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca jest uczelnia wyższą i podatnikiem w myśl art. 28a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT. Pracownicy naukowi i dydaktyczni Wnioskodawcy wypełniając obowiązki narzucone ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym często biorą udział w konferencjach organizowanych przez inne uczelnie, zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Organizatorami konferencji zagranicznych są różne podmioty - uczelnie wyższe, instytuty i inne jednostki będące członkami konsorcjów projektowych, które nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. W związku z udziałem pracowników naukowych i dydaktycznych Uczelni ww. konferencjach Wnioskodawca wnosi opłaty, zwykle w formie zaliczki.

Tematyka konferencji związana jest ściśle z prowadzonymi na Uczelni w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Udział w tych konferencjach nie zawsze musi wiązać się z wygłoszeniem referatu, jednak zawsze wpływa na rozwój specjalności naukowych oraz doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej.

A zatem z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca nabywa od podmiotów zagranicznych (uczelni wyższych, instytutów i innych jednostek będących członkami konsorcjów projektowych), które nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, usługę polegającą na udziale w konferencjach organizowanych przez te podmioty. Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zastosowania w tym przypadku art. 28g ustawy o VAT, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy naukowe, świadczonych na rzecz podatnika jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

W tym miejscu należy przytoczyć przepis art. 53 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

W myśl natomiast art. 32 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77, s. 1) usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

Natomiast art. 32 ust. 2 cyt. rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 stanowi, iż ustęp 1 ma zastosowanie w szczególności do:

a.

prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne;

b.

prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody;

c.

prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

Biorąc zatem pod uwagę informacje zawarte przez Wnioskodawcę we wniosku oraz cyt. przepisy prawa krajowego i wspólnotowego stwierdzić należy, iż jeżeli wnoszone przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, opłaty za udział swoich pracowników naukowych i dydaktycznych w konferencjach organizowanych przez uczelnie wyższe, instytuty i inne jednostki będące członkami konsorcjów projektowych, które nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, stanowią opłaty za prawo wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje naukowe, wówczas miejscem świadczenia usług wstępu, a tym samym miejscem opodatkowania tychże usług będzie miejsce, gdzie te konferencje faktycznie się odbywają.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż podmiotem obowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu udziału pracowników Wnioskodawcy w zagranicznych konferencjach naukowych nie jest Wnioskodawca lecz podmioty zagraniczne organizujące przedmiotowe konferencje, uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl