Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 maja 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-75/13/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2013 r. (data wpływu 29 stycznia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 kwietnia 2013 r. (data wpływu 30 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usługi opieki przedszkolnej nad dziećmi wraz z wyżywieniem i dodatkowymi zajęciami jak rytmika, nauka języków obcych świadczone dla dzieci uczęszczających do przedszkola objęte są zwolnieniem od podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2013 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usługi opieki przedszkolnej nad dziećmi wraz z wyżywieniem i dodatkowymi zajęciami jak rytmika i nauka języków obcych dla dzieci uczęszczających do przedszkola objęte są zwolnieniem od podatku VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2013 r. (data wpływu 30 kwietnia 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-75/13/LSz z dnia 19 kwietnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od 4 czerwca 2009 r. W roku 2012 Spółka zrezygnowała z profilu świadczonych wcześniej usług o charakterze informatycznym i rozpoczęła prowadzenie niepublicznego przedszkola na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Spółka od początku działalności do końca 2012 r. była czynnym podatnikiem VAT.

W roku 2012 dokonywała sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług a następnie po zmianie profilu działalności sprzedaży zwolnionej z usług przedszkolnych polegających na opiece nad dziećmi wraz z wyżywieniem. Ponieważ w roku 2012 sprzedaż opodatkowana nie przekroczyła kwoty wynikającej z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, tj. kwoty 150.000 zł a Spółka zamierza w roku 2013 sprzedawać głównie usługi opieki na dziećmi w przedszkolu oraz sporadycznie organizację imprez okolicznościowych dla dzieci na terenie przedszkola oraz inne drobne usługi niekorzystające ze zwolnienia w podatku VAT, począwszy od roku 2013 dokonano wyboru zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. ł ustawy o podatku VAT.

Działalność przedszkola finansowana jest obecnie z wpłat rodziców, ale ponieważ Spółka ubiega się o datację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wkrótce będzie osiągać przychody zarówno z wpłat rodziców za czesne i wyżywienie jak i z dotacji ze środków samorządu terytorialnego. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, w których na odrębnych kontach księgowane będą przychody z tytułu opłat od rodziców oraz przychody z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja jest przekazywana z ogólnym przeznaczeniem na zdefiniowane ustawą oświatową cele. Dotacje przyznawane są w zależności od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola. Wnioskodawca otrzymuje dotacje i opłaty od rodziców na wyodrębniony rachunek firmowy a następnie przekazuje te środki na rachunek bieżący. Dysponując łączną kwotą środków pieniężnych w momencie dokonywania bieżących wydatków. Wnioskodawca wydatkuje zarówno środki z dotacji jak i wpłat od rodziców w związku z tym Spółka nie prowadzi odrębnej ewidencji kosztów finansowanych bezpośrednio z dotacji. Dotację można przeznaczyć wyłączenie na zdefiniowane ustawą oświatową cele. Wnioskodawca półrocznie i rocznie składa sprawozdanie z wykorzystania dotacji, w którym przedstawia w jakich sumach dotacje zostały wydatkowane na poszczególne zdefiniowane ustawą oświatową cele. Nie wykorzystane dotacje podlegają zwrotowi.

Dodatkowe odpłatne usługi, które chce świadczyć przedszkole B., to:

1. Usługi przedszkolne dla dzieci w wieku 2 - 3 lata,

2. Zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, organizowane dla dzieci spoza przedszkola.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że wniosek dotyczy usług opieki przedszkolnej nad dziećmi wraz z wyżywieniem i dodatkowymi zajęciami jak rytmika i nauka języków obcych dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wszystkie usługi świadczone przez Przedszkole wykonywane sana rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. PKD dla:

a.

usług przedszkolnych: EDUKACJA 85.1. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 85.10. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 85.10.Z,

b.

pozostałych form opieki na dziećmi (rytmika, w tym również w wieku do 3 lat) 88.91.1.

Przedszkole funkcjonuje na podstawie art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przedszkole jest objęte przepisami systemu oświaty. Działa na podstawie art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Przedszkole świadczy usługi j. angielskiego, rytmiki, organizacji imprez okolicznościowych z wyżywieniem co do zasady na rzecz dzieci z własnej jednostki oraz sporadycznie na rzecz dzieci spoza przedszkola.

Co do zasady do Przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 lat, zaś sporadycznie dzieci 2,5 -letnie, które na podstawie przepisów oświatowych traktowane są na równi z trzylatkami.

Przedszkole świadczy usługi przedszkolne polegające na opiece nad dziećmi wraz z wyżywieniem. Przedszkole nabywa wyżywienie w formie usługi cateringu od odrębnego podmiotu zarówno dla dzieci w przedszkolu, jak i podczas organizowania imprez.

Zajęcia adaptacyjne polegają na opiece nad dziećmi w wieku 2-3 lata. Są to zajęcia edukacyjne oraz ogólnorozwojowe.

Pomiędzy Przedszkolem a osobami korzystającymi z zajęć zawarta jest umowa edukacyjna. Przedszkole samo organizuje imprezy okolicznościowe. Wykorzystuje do tego własny personel oraz własne zasoby. Z nauczycielem prowadzącym naukę języka obcego zawarta jest umowa o pracę. Nauczyciel prowadzący naukę języka obcego nie prowadzi działalności gospodarczej. Usługi j. angielskiego oraz rytmiki są odrębnymi usługami świadczonymi na podstawie odrębnych umów.

Przedszkole jako jednostka objęta systemem oświaty świadczy usługi przedszkolne, natomiast usługi nauki języka obcego oraz rytmiki są usługami dodatkowymi.

Usługi organizacji imprez okolicznościowych organizowane są co do zasady dla dzieci z własnej jednostki, zaś sporadycznie dla dzieci spoza przedszkola. Usługi te polegają na zapewnieniu opieki nad dziećmi w określonym czasie, prowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz ogólnorozwojowych oraz usługi wyżywienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2013 r.):

Czy powyższe usługi (opieki przedszkolnej nad dziećmi wraz z wyżywieniem i dodatkowymi zajęciami jak rytmika i nauka języków obcych dla dzieci uczęszczających do przedszkola) korzystają ze zwolnienia w podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2013 r.): powyższe usługi korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. -w okresie od dnia ł stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ust. 1 ustawy punktów 24 i 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 347, s. 1 z późn. zm.).

W myśl art. 132 ust. 1 lit. h cyt. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług i dostawę towarów ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty prawa publicznego lub przez inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie.

Zgodnie natomiast z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W tym kontekście wskazać należy, że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z uregulowań zawartych w polskich przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz w zakresie kształcenia i wychowania.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

a.

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b.

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22:24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247) zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Jak stanowi § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, w myśl § 13 ust. 9 ww. rozporządzenia, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Jak stanowi art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Ponadto zgodnie z art. 1 pkt 4 ww. ustawy, system oświaty zapewnia w szczególności dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. W regulacji tej ustawodawca określił zamknięty katalog (listę) podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty i działających według jej przepisów. Z przepisu tego wynika, że zalicza on przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego do jednostek tworzących system oświaty.

W myśl art. 3 pkt 1, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole-należy przez to rozumieć także przedszkole.

Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

1.

jednostkę samorządu terytorialnego;

2.

inną osobę prawną;

3.

osobę fizyczną.

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1.

realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2.

zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3.

przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4.

zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

W art. 6 ust. 2 ww. ustawy wskazano, iż publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7.

Z kolei art. 6 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - przepis ust. 1 pkt 1.

Ponadto w myśl art. 14 ust. 1 tej ustawy, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art. 14a ust. 5.

W myśl art. 14 ust. 1a i ust. 1b ww. ustawy, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Według art. 82 ust. 1 i ust. 3 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) w § 1 pkt 1 określają podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia określono cele wychowania przedszkolnego oraz zawarto wytyczne, w jakich obszarach należy wspomagać, wychowywać i kształcić dzieci, by te cele osiągnąć. Obszary te obejmują:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Wydawanie wyżywienia realizuje funkcję opiekuńczą w ramach sprawowania opieki nad dziećmi.

Przechodząc do oceny przedstawionego stanu faktycznego należy mieć na uwadze, że Wnioskodawca we wniosku wyraźnie wskazał, że jako jednostka objęta systemem oświaty świadczy usługi przedszkolne, natomiast usługi nauki języka obcego oraz rytmiki są usługami dodatkowymi, są odrębnymi usługami świadczonymi na podstawie odrębnych umów.

Odnosząc zatem wskazane uregulowania prawne do przedstawionych we wniosku okoliczności należy stwierdzić, że w zakresie w jakim działalność Wnioskodawcy będącego jednostką objętą systemem oświaty w zakresie prowadzenia przedszkola, wpisuje się w świadczenie usług opieki nad dziećmi, wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT i opisane we wniosku usługi opieki przedszkolnej nad dziećmi objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu.

Zwolnieniem tym objęte będzie również wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Jak bowiem wynika z powołanego art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, celem zorganizowania dzieciom wyżywienia jest zapewnienie wspierania prawidłowego rozwoju dzieci. Tak więc zapewnienie wyżywienia dzieciom uczęszczającym do przedszkola pełni funkcje socjalno-bytowe. Umożliwienie dzieciom korzystania z wyżywienia w przedszkolu jest realizacją zadań, do jakich zostało ono powołane, tj. wychowawczej i opiekuńczej i wchodzi w zakres usługi podstawowej. Świadczenie opieki polega m.in. na zapewnieniu żywienia i dożywiania dzieci i młodzieży korzystającym z kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, w sytuacji gdy jest to niezbędne dla prawidłowego kształcenia i wychowania w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.

Tak więc, opiekę i wyżywienie należy potraktować jako jedną usługę korzystającą ze zwolnienia, mieszczącą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Stąd też, usługi wyżywienia w przedszkolu (niestanowiące usług gastronomicznych czy cateringowych jako takich świadczonych z celach zarobkowych) mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, zatem korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 w związku z art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT oraz § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wykonawczego.

Natomiast odnośnie dodatkowych usług świadczonych przez Wnioskodawcę dla dzieci uczęszczających do przedszkola takich jak rytmika i nauka języków obcych należy stwierdzić, że jeśli usługi te nie są świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty - jak bowiem wynika z opisu stanu faktycznego jako jednostka objęta systemem oświaty Wnioskodawca świadczy usługi przedszkolne, natomiast usługi nauki języka obcego oraz rytmiki są usługami dodatkowymi świadczonymi na podstawie odrębnych umów - to te usługi dodatkowe nie mogą być objęte ani zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 24 ani w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Trzeba mieć bowiem na uwadze, że działalność danej jednostki oświatowej jest zwolniona od podatku tylko w zakresie czynności wykonywanych w ramach uzyskanego przez tę jednostkę wpisu do ewidencji prowadzonej przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zajęcia z rytmiki, jako wykonywanie przez Wnioskodawcę poza jednostką objętą systemem oświaty, będą podlegały opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%.

Natomiast usługi nauki języków obcych, również jako wykonywanie przez Wnioskodawcę poza jednostką objętą systemem oświaty, ze względu na istnienie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT będą objęte zwolnieniem właśnie w oparciu o ten przepis.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanu faktycznego przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku, tj. w sytuacji gdy jako jednostka oświatowa Wnioskodawca wykonuje wyłącznie usługi przedszkolne, a pozostałe usługi nie wpisują się w zakres działalności jednostki objętej systemem oświaty. To Wnioskodawca jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego i ponosi wszelkie konsekwencje w przypadku gdy podany we wniosku opis jest niezgodny ze stanem rzeczywistym.

Interpretacja traci zatem ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl