IBPP1/443-722/10/MS

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-722/10/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2010 r. (data wpływu 4 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy Jednostka Komercyjna, do której przypisane zostaną składniki majątkowe zgodnie ze Scenariuszem I, tj. włączając udziały w spółkach zależnych, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy Jednostka Komercyjna, do której przypisane zostaną składniki majątkowe zgodnie ze Scenariuszem I, tj. włączając udziały w spółkach zależnych, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (zwany dalej lub "Spółka") realizuje obecnie projekt polegający na wydzieleniu działalności produkcyjnej i przeniesieniu jej na teren S. S. E., gdzie planowana jest budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Obecnie uzyskane zostało zezwolenie na prowadzenie działalności w S. S. E.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Spółki, Zarząd podjął decyzję o implementacji holdingowego modelu zarządzania. W konsekwencji, na skutek reorganizacji planuje się podzielenie działalności Spółki na dwie sfery: marketingowo-dystrybucyjną oraz produkcyjną poprzez wyodrębnienie dwóch jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym, Spółka wyodrębni wewnętrznie w formie działów dwie jednostki organizacyjne. Przedmiotem działalności pierwszej jednostki (zwanej dalej "Jednostką Komercyjną") będzie działalność marketingowo-dystrybucyjna w zakresie produktów, obejmująca również wszelkie czynności związane ze wsparciem sprzedaży oraz marketing. Przedmiotem działalności drugiej jednostki (zwanej dalej "Jednostką Produkcyjną") będzie produkcja produktów oraz produkcja i sprzedaż produktów private label, tj. produktów wytwarzanych pod obcą marką na rzecz podmiotów trzecich.

Zgodnie ze statutem Spółki, powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie uwzględniała między innymi następujące aspekty wyodrębnienia jednostek:

1) wyodrębnienie organizacyjne:

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu jednostek oraz wskazanie osób kierujących każdą z jednostek. Do uchwały zostaną załączone:

* lista pracowników przypisanych do każdej z jednostek, w tym wskazani zostaną kierownicy jednostek odpowiedzialni za ich zarządzanie,

* struktura organizacyjna każdej z jednostek,

* zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa (w tym zobowiązań).

Obecnie Spółka rozważa dwa scenariusze w zakresie składników majątkowych, które zostaną alokowane do Jednostki Komercyjnej:

Scenariusz I zakłada, że do Jednostki Komercyjnej oprócz składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności marketingowo-dystrybucyjnej, jak m.in. nieruchomość, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym znak towarowy (będący własnością Spółki, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym), środki trwałe w leasingu i odpowiadające im zobowiązania leasingowe, zapasy towarów i wyrobów gotowych wyprodukowanych pod marką, umowy gospodarcze związane z marketingiem i dystrybucją, kontrakty handlowe w zakresie sprzedaży produktów, część środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki, należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania alokowane zostaną także udziały w spółkach zależnych

Scenariusz II przewiduje alokowanie do Jednostki Komercyjnej wszystkich ww. składników za wyjątkiem udziałów w spółkach zależnych.

Natomiast do Jednostki Produkcyjnej, niezależnie od ww. scenariuszy, alokowane zostaną składniki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej, czyli m.in. nieruchomości, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym licencje, środki trwałe w leasingu i odpowiadające im zobowiązania leasingowe, zapasy wyrobów gotowych private label, zapasy materiałów i półproduktów, umowy gospodarcze związane z działalnością produkcyjną, kontrakty handlowe w zakresie produkcji private label, cześć środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki, należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania.

Jednostki będą posiadać własną nazwę, tj. Spółka Akcyjna Dział Komercji i Spółka Akcyjna Dział Produkcji, którymi będą mogły posługiwać się w obrocie gospodarczym. W konsekwencji, jednostki zostaną formalnie wyodrębnione w strukturze Spółki.

2) wyodrębnienie finansowe:

W ewidencji księgowej Spółki, na podstawie uchwały Zarządu o wyodrębnieniu jednostek, zostaną dokonane zmiany umożliwiające ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań osobno dla każdej z tych jednostek, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie.

Jednostki będą miały także przypisane własne rachunki bankowe. Ponadto do każdej z jednostek zostanie alokowana część środków znajdujących się w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki.

3) wyodrębnienie funkcjonalne:

Uchwała o wyodrębnieniu będzie zawierała opis działalności, jaką będzie prowadziła Jednostka Komercyjna i Jednostka Produkcyjna, tj. działalność marketingowo-dystrybucyjną w przypadku Jednostki Komercyjnej oraz działalność produkcyjną w zakresie produktów oraz produkcję i sprzedaż produktów private label w przypadku Jednostki Produkcyjnej.

Ponadto do jednostek przypisane zostaną kontrakty handlowe, co oznacza, że każda z jednostek posiadać będzie niezależne źródło przychodów.

Wnioskodawca podkreślił, że po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym nieruchomościami, kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. każda z jednostek będzie mogła samodzielnie realizować swe zadania. Każda z jednostek nie będzie bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność marketingowo - dystrybucyjna czy działalność produkcyjna, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań. W odniesieniu do Jednostki Komercyjnej powyższe zostanie spełnione bez względu na fakt, czy do jednostki tej przypisane zostaną udziały w spółkach zależnych czy też nie.

W kolejnym etapie reorganizacji wyodrębnione jednostki zostaną wniesione w ramach aportu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednostka Komercyjna zostanie wniesiona do nowoutworzonej spółki (zwanej dalej "Spółką Komercyjną"), w której to Spółka będzie jedynym udziałowcem, natomiast Jednostka Produkcyjna zostanie wniesiona do istniejącej spółki Sp. z o.o. (zwanej dalej "Spółką Produkcyjną"), która uzyskała ww. zezwolenie na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W konsekwencji Spółka Komercyjna przejmie wszystkie zadania z zakresu marketingu i dystrybucji produktów oznaczonych marką, a Spółka Produkcyjna skupi swoją działalność na produkcji wyrobów oznaczonych marką oraz na produkcji i sprzedaży produktów private label. Natomiast, Spółka, w zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych, obejmie w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tych spółek. W rezultacie Spółka będzie mogła działać jako spółka holdingowa. Biorąc pod uwagę obecny dynamiczny rozwój działalności Spółki, taka struktura prowadzenia działalności będzie, zdaniem Spółki, najbardziej efektywna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Jednostka Komercyjna, do której przypisane zostaną składniki majątkowe zgodnie ze Scenariuszem I, tj. włączając udziały w spółkach zależnych, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy Jednostka Komercyjna, do której alokowane zostaną składniki majątkowe zgodnie ze Scenariuszem I będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania."

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (wraz z zobowiązaniami) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych;

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

* zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, dla uznania wyodrębnionej jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest wyodrębnienie składników majątkowych zarówno na płaszczyznach organizacyjnej, finansowej, jak i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne.

Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo "wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-165/08-6/MB).

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wyodrębnienie Jednostki Komercyjnej nastąpi poprzez utworzenie wydzielonego ze Spółki działu na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała będzie zawierać w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) oraz wykaz pracowników przyporządkowanych do tej jednostki. Jednostka Komercyjna będzie posiadać własną strukturę organizacyjną, na której czele będzie stał kierownik odpowiedzialny za zarządzanie tą jednostką oraz własną nazwę, tj. Spółka Akcyjna Dział Komercji. W konsekwencji, Jednostka Komercyjna zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

Ponadto, o organizacyjnym wyodrębnieniu w strukturze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa mającej być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przemawia fakt, że Jednostka Komercyjna prowadzić będzie w ramach Spółki ściśle określony rodzaj działalności, który nie jest realizowany przez jakąkolwiek inną część Spółki. Jednostka Komercyjna przejmie bowiem wszystkie zadania z zakresu marketingu i dystrybucji produktów oznaczonych marką Działalność ta będzie prowadzona w sposób samodzielny, choć w ramach struktury prawnej Spółki. Jednostka Komercyjna posiadać będzie majątek (tekst jedn.: aktywa i pasywa) niezbędny do samodzielnego prowadzenia działalności. Do jednostki tej przypisane zostaną kontrakty handlowe oraz umowy gospodarcze związane z zakresem jej działalności, a także wynikające z tych umów należności i zobowiązania oraz przychody i koszty. W związku z tym, Jednostka Komercyjna będzie mogła realizować swoją działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka wskazuje, iż stanowisko takie znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych (np. indywidualna interpretacje prawa podatkowego z dnia 26 października 2009 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy: sygn. ITPB3/423-396a/09/DK).

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, iż Jednostka Komercyjna będzie spełniać wszelkie wymogi związane z wyodrębnieniem organizacyjnym w ramach Spółki dla uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, Jednostka Komercyjna stanowić będzie także zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wyodrębniony finansowo, o czym świadczyć będzie m.in. dostosowanie ewidencji księgowej Spółki w sposób umożliwiający ewidencję zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności tej jednostki, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie. W rezultacie będzie istniała możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Jednostki Komercyjnej.

Dodatkowo jednostka będzie posiadać własne środki pieniężne na finansowanie bieżącej działalności oraz własne rachunki bankowe.

Spółka podkreśla, iż ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności, czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż "wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa" (J. Marciniuk "Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008" Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 r., sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB). Ponadto, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS, "wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)".

Mając na uwadze opisane powyżej okoliczności, zdaniem Spółki, wyodrębniona ze Spółki Jednostka Komercyjna będzie spełniać warunek wyodrębnienia finansowego, o którym mowa w definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o VAT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (także por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. ITPB3/423-519b/08/AW).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego. Jednostka Komercyjna zostanie przeznaczona do realizacji zadań z zakresu marketingu i dystrybucji produktów oznaczonych marką. W tym celu do Jednostki Komercyjnej zgodnie ze Scenariuszem I zostaną alokowane składniki majątkowe konieczne do kontynuacji działalności marketingowo-dystrybucyjnej w zakresie prowadzonym wcześniej przez Spółkę, w szczególności nieruchomość, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, znak towarowy, towary handlowe, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów handlowych z kontrahentami oraz pozostałych umów gospodarczych związanych z działalnością jednostki, wierzytelności, zobowiązania oraz pracownicy dedykowani wcześniej w Spółce do realizacji tego typu zadań. W Scenariuszu I, udziały w spółkach zależnych, które nie są istotne dla celów prowadzenia działalności marketingowo-dystrybucyjnej, mogą być alokowane do Jednostki Komercyjnej.

Jednostka Komercyjna będzie także posiadać niezależne źródła przychodów z tytułu realizacji kontraktów handlowych, które zostaną do niej przypisane. A zatem, zdaniem Spółki, należy uznać, że Jednostka Komercyjna zostanie wyodrębniona także pod względem funkcjonalnym ze struktury Spółki.

Potwierdzeniem należytego funkcjonalnego wyodrębnienia jednostki ze struktury Spółki jest również fakt, iż kontynuowanie działalności marketingowo-dystrybucyjnej przez Jednostkę Komercyjną nie będzie wymagało od niej żadnych dodatkowych nakładów finansowych czy też przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej przejętych składników.

Ponadto, w opinii Spółki, Jednostka Komercyjna będzie mogła również funkcjonować jako niezależny podmiot, gdyby potencjalnie zaistniała taka konieczność. Składniki przypisane do Jednostki Komercyjnej będą bowiem stanowiły odpowiednio powiązaną całość i będą przyczyniały się do osiągania przez nią przychodów niezależnie od pozostałej części Spółki. Dodatkowo Jednostka Komercyjna, poprzez swoich pracowników wykorzystujących przyporządkowane składniki majątkowe, będzie w stanie sama prowadzić na bieżąco działalność marketingowo-dystrybucyjną.

Podsumowując, zdaniem Spółki, organizacyjne, finansowe i funkcjonalne wyodrębnienie Jednostki Komercyjnej pozwala na uznanie jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, iż Jednostka Komercyjna będzie stanowić samodzielnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Dla potrzeb podatku od towarów i usług ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu.

W świetle powyższego warunkiem niezbędnym dla uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę (Spółkę) zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż wymieniona we wniosku Jednostka Komercyjna (do której zostaną alokowane również udziały w spółkach zależnych Wnioskodawcy), która prowadzić będzie działalność marketingowo-dystrybucyjną posiada ww. cechy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Spółki, Zarząd Wnioskodawcy podjął decyzję o implementacji holdingowego modelu zarządzania. W konsekwencji, na skutek reorganizacji planuje się podzielenie działalności Spółki na dwie sfery: marketingowo-dystrybucyjną oraz produkcyjną poprzez wyodrębnienie dwóch jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym, Spółka wyodrębni wewnętrznie w formie działów dwie jednostki organizacyjne. Przedmiotem działalności pierwszej jednostki (zwanej "Jednostką Komercyjną") będzie działalność marketingowo-dystrybucyjna w zakresie produktów, obejmująca również wszelkie czynności związane ze wsparciem sprzedaży oraz marketing. Zgodnie ze statutem Spółki, powyższe wyodrębnienie nastąpi w formie uchwały Zarządu. Uchwała będzie uwzględniała między innymi następujące aspekty wyodrębnienia jednostki:

1) wyodrębnienie organizacyjne:

Uchwała będzie zawierała oświadczenie o wyodrębnieniu jednostki oraz wskazanie osób kierujących jednostką. Do uchwały zostaną załączone:

* lista pracowników przypisanych do jednostki, w tym wskazani zostaną kierownicy jednostki odpowiedzialni za ich zarządzanie,

* struktura organizacyjna jednostki,

* zestawienie materialnych i niematerialnych składników przedsiębiorstwa (w tym zobowiązań).

Scenariusz I zakłada, że do Jednostki Komercyjnej oprócz składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności marketingowo-dystrybucyjnej, jak m.in. nieruchomość, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym znak towarowy (będący własnością Spółki, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym), środki trwałe w leasingu i odpowiadające im zobowiązania leasingowe, zapasy towarów i wyrobów gotowych wyprodukowanych pod marką, umowy gospodarcze związane z marketingiem i dystrybucją, kontrakty handlowe w zakresie sprzedaży produktów, część środków pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunkach bankowych Spółki, należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania alokowane zostaną także udziały w spółkach zależnych.

Jednostka będzie posiadać własną nazwę, tj. Spółka Akcyjna Dział Komercji, którą będzie mogła posługiwać się w obrocie gospodarczym. W konsekwencji, jednostka zostanie formalnie wyodrębniona w strukturze Spółki.

2) wyodrębnienie finansowe:

W ewidencji księgowej Spółki, na podstawie uchwały Zarządu o wyodrębnieniu jednostki, zostaną dokonane zmiany umożliwiające ewidencję przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań jednostki, co wiązać się będzie ze zmianą polityki rachunkowości Spółki w tym zakresie.

Jednostka będzie miała także przypisane własne rachunki bankowe. Ponadto do jednostki zostanie alokowana część środków znajdujących się w kasie oraz na rachunkach bankowych Spółki.

3) wyodrębnienie funkcjonalne:

Uchwała o wyodrębnieniu będzie zawierała opis działalności, jaką będzie prowadziła Jednostka Komercyjna, tj. działalność marketingowo-dystrybucyjną.

Ponadto do jednostki przypisane zostaną kontrakty handlowe, co oznacza, że jednostka posiadać będzie niezależne źródło przychodów.

Po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, w tym nieruchomościami, kontraktami handlowymi, własnymi należnościami i zobowiązaniami, etc. jednostka będzie mogła samodzielnie realizować swe zadania. Jednostka nie będzie bowiem sumą składników, przy pomocy których prowadzona będzie działalność marketingowo - dystrybucyjna, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań.

Z powyższego wynika, że Jednostka Komercyjna (do której zostaną alokowane również udziały w spółkach zależnych Wnioskodawcy), która prowadzić będzie działalność marketingowo-dystrybucyjną obejmować będzie składniki majątkowe mające zarówno charakter materialny, jak i niematerialny oraz zobowiązania i należności. Jednostka Komercyjna będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, realizując zadania gospodarcze w zakresie marketingu i dystrybucji. Jednocześnie przedmiotowa Jednostka Komercyjna obejmująca wskazany zespół składników, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony, może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze w zakresie marketingu i dystrybucji.

Spełnione zatem zostają przesłanki, tj. organizacyjne, funkcjonalne i finansowe wyodrębnienie, warunkujące uznanie Jednostki Komercyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Należy jednak zaznaczyć, iż definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik, który jest w pełni zorientowany, czy wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa zespół składników majątku tworzy zorganizowaną jego część w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że na rozstrzygniecie przedmiotowej sprawy nie mają wpływu wskazane przez Wnioskodawcę interpretacje innych organów podatkowych. Należy tutaj wskazać, że rozstrzygnięcia organów podatkowych wydawane są w indywidualnych sprawach podatników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony przez tych podatników. Zatem nie mają one mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie stwierdzenia czy:

* Jednostka Komercyjna będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT w przypadku, gdy zostaną do niej przypisane składniki majątkowe przewidziane w Scenariuszu II, tj. bez przypisania udziałów w spółkach zależnych,

* Jednostka Produkcyjna, do której przypisane zostaną wskazane w zdarzeniu przyszłym składniki majątkowe, stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT,

* w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek ewentualnej rocznej korekty podatku VAT w przypadku wykorzystywania przez Spółkę Komercyjną lub Spółkę Produkcyjną składników majątku przejętych od Spółki do działalności zwolnionej z podatku VAT,

zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl