IBPP1/443-684/11/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-684/11/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu do tut. organu 22 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2011 r. (data wpływu do tut. organu 25 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia akumulatorów w pełnej wysokości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia akumulatorów w pełnej wysokości.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-682,683,684/11/MS z dnia 13 lipca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. w zakresie skupu i sprzedaży złomu zużytych akumulatorów. Do dnia 1 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca jako nabywca złomu otrzymywał od kontrahentów faktury z naliczonym podatkiem VAT, natomiast sam Wnioskodawca nie był zobowiązany do dokonywania rozliczeń z tego tytułu. W przypadku dalszej odsprzedaży akumulatorów Wnioskodawca rozliczał podatek VAT, gdyż działał wtedy w roli podatnika podatku VAT.

Z dniem 1 kwietnia 2011 r. zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Z kolei w myśl art. 17 ust. 2 ustawy VAT wskazano, iż w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Wnioskodawca kupuje i sprzedaje złom zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowe i przemysłowe) zawierających elementy metalowe z ołowiu w postaci klem i płyt będących elementami składowymi akumulatora. Dostawa zużytych akumulatorów dokonywana przez Wnioskodawcę nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca kupuje zużyte akumulatory od kontrahentów krajowych, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Dla podmiotów, które dokonują dostawy akumulatorów na rzecz Wnioskodawcy dostawa ta nie jest objęta zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dokonuje dostawy akumulatorów na rzecz kontrahentów krajowych, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Wskazane we wniosku odpady akumulatorów posiadają symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nr 38.12.27.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia akumulatorów w pełnej wysokości.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2. Z kolei w art. 17 ust. 2 ustawy o VAT wskazano, iż w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W ustawie o VAT nie zawarto definicji pojęcia "złom", dlatego też pojęcie to należy interpretować z uwzględnieniem jego znaczenia słownikowego. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) przez pojęcie złom należy rozumieć "niepotrzebne, zużyte przedmioty metalowe, pojazdy, maszyny lub odpady poprodukcyjne zbierane jako surowiec wtórny". Zużyte akumulatory nabywane przez Wnioskodawcę spełniają wszystkie kryteria złomu z tej definicji:

* w większej części zbudowane są z metalu - ołowiu;

* stanową zużyte części pojazdów lub maszyn lub części zużytych pojazdów lub maszyn;

* są surowcem wtórnym.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca nabywając zużyte akumulatory na potrzeby prowadzonej działalności, będzie osobą prawną nabywającą złom w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, jeżeli dostawcą akumulatorów będzie podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, Wnioskodawca będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu dokonanej transakcji.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonania transakcji nabycia akumulatorów w pełnej wysokości. W myśl bowiem art. 86 ust. 2 pkt 4 litera b ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT podatnikiem jest nabywca. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie ww. stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z treścią obowiązującego od 1 kwietnia 2011 r. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2011 r. nr IBPP1/443-682/11/MS stwierdzono, że do dokonywanej na rzecz Wnioskodawcy dostawy zużytych akumulatorów zarówno w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. jak i od 1 lipca 2011 r. będzie miała zastosowanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, metoda opodatkowania dostawy przez nabywcę, tj. przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie z opisu zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, którą zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT stanowić będzie kwota podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest ich nabywca.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego przedstawionym we wniosku, a zatem traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie stwierdzenia:

* czy począwszy od dnia 1 kwietnia 2011 r., Wnioskodawca dokonując nabycia zużytych akumulatorów będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego, jako nabywca złomu w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT,

* czy począwszy od dnia 1 kwietnia 2011 r., Wnioskodawca dokonując sprzedaży złomu zużytych akumulatorów nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku należnego, jako dostawca złomu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy VAT,

wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl