IBPP1/443-671/14/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-671/14/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zamiany działek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zamiany działek.

Wniosek uzupełniono pismem z 2 października 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 23 września 2014 r. nr IBPP1/443-671/14/AW, IBPBII/1/436-209/14/MZ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka Jawna) prowadzi działalność deweloperską, jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest właścicielem działki niezabudowanej A oznaczonej w wypisie z ewidencji gruntów jako budowlana o powierzchni 0,0827 ha. Jest również współwłaścicielem działki niezabudowanej B oznaczonej jako PsIV i RV. Działka ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale została na nią wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka B ma powierzchnię 0,2623 ha i jest we współwłasności Spółki Jawnej i Osoby Fizycznej. Spółka Jawna jest współwłaścicielem w części 46/160, a Osoba Fizyczna jest współwłaścicielem w części 114/160.

W celu zniesienia współwłasności Strony ustaliły, że w jednym akcie notarialnym nastąpi zniesienie współwłasności poprzez podział działki B (będącej we współwłasności) na działkę B/1 i B/2 oraz zamiana działek. Zostanie podpisany akt notarialny - przedwstępna umowa zamiany, potem zostanie zrobiony podział działki B, a następnie zostanie podpisany akt notarialny (końcowy) zamiany działek. Efektem jest zniesienie współwłasności i zamiana działek, bez dopłat, w ramach posiadanego udziału. Spółka Jawna będzie miała działkę B/1 o powierzchni 0,1581 ha - składa się na to powierzchnia działki A 0,0827 ha i powierzchnia udziału w działce B tj. 0,2623: 160 x 46 czyli 0,0754 ha. Osoba Fizyczna będzie miała działkę A o powierzchni 0,0827 ha oraz działkę B/2 o powierzchni 0,1042 ha, czyli będzie miała dwie działki w sumie dające powierzchnię udziału jaki miała w działce B tj. 0,1869 ha (0,2623: 160 x 114). Działki położone są obok siebie i mają tą samą wartość rynkową tj. cena jednego ara jest taka sama, a zniesienie współwłasności i zamiana działek będzie odbywać się bez żadnych wzajemnych dopłat. Cena jednego ara ma wartość rynkową 60.000,00 (cena brutto).

Reasumując:

obecnie Spółka Jawna ma 0,0827 ha (działka A) i udział w działce B 46/160 (0,2623: 160 x 46 = 0,0754 ha) czyli 0,0827 ha + 0,0754 ha = 0,1581 ha, a ostatecznie Spółka Jawna będzie posiadała działkę B/1 o powierzchni 0,1581 ha;

obecnie Osoba Fizyczna posiada udział w działce B 114/160 (0,0223: 160 x 114 = 0,1869 ha), a ostatecznie będzie posiadała taką samą powierzchnię 0,1869 ha składającą się z dwóch działek działka A o powierzchni 0,0827 ha i działka B/2 o powierzchni 0,1042 ha).

W piśmie z 2 października 2014 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że powierzchnia działki A, której jest właścicielem ma powierzchnię 0,0844 ha, a nie jak podano wcześniej powierzchnię 0,0827 ha. Powierzchnia działki A w wyniku pomiaru geodezyjnego (wykaz zmian) zgodnie z operatem geodezyjnym i wyznaczeniem punktów granicznych działki ma powierzchnię 0,0844 ha (a nie jak podano wcześniej 0,0827 ha).

Ponadto Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego podając, że:

1. Powierzchnia działki B ma teraz wielkość 0,2623 ha i zostanie podzielona na działki B/1 o powierzchni 0,1597 ha i B/2 o powierzchni 0,1025 ha. Podział zostanie przeprowadzony w ten sposób, ponieważ dzisiaj Wnioskodawca jest właścicielem działki A o powierzchni 0,0844 ha i współwłaścicielem działki B o powierzchni 0,2623 ha - ma w niej udział 46/160 (czyli 0,2623 podzielone na 160 razy 46 to daje powierzchnię 0,0753 ha) czyli teraz Wnioskodawca ma powierzchnię działek 0,0844 ha + 0,0753 ha czyli ma powierzchnię 0,1597 ha. Po zamianie będzie miał tylko działkę B/1 o powierzchni 0,1597 ha.Z kolei Osoba Fizyczna teraz ma udział w działce B 114/160 czyli ma powierzchnię 0,2623 ha podzielone przez 160 razy 114 co daje powierzchnię 0,1869 ha. Po podziale i zamianie otrzyma działkę A o powierzchni 0,0844 ha i działkę B/2 o powierzchni 0,1025 ha czyli będzie miała dwie działki, ale o łącznej powierzchni 0,1869 ha czyli będzie miała taką samą powierzchnię jaką ma teraz - udział w działce B.

2. Działka A jest teraz własnością Wnioskodawcy, a po zamianie będzie własnością tylko Osoby Fizycznej. Działka A nie będzie dzielona. Działka A będzie przedmiotem zamiany i zostanie przekazana Osobie Fizycznej. Działki A i B są obok siebie i Wnioskodawca zamieni się z Osobą Fizyczną działkami. Wnioskodawca dzisiaj ma działkę A o powierzchni 0,0844 ha i udział w działce B o powierzchni 0,0753 ha (0,2623 ha podzielone przez 160 razy 46), a po zamianie będzie miał nie dwie działki, ale jedną B/1 o powierzchni 0,1597 ha (o powierzchni takiej jaką ma dzisiaj 0,0844 ha + 0,0753 ha).

Osoba Fizyczna dostanie działkę A (o powierzchni 0,0844 ha) i działkę B/2 (o powierzchni 0,1025 ha) czyli będzie miała powierzchnię odpowiadającą udziałowi jaki dzisiaj ma w działce B (0,2623 ha podzielone 160 razy 114 daje powierzchnię 0,1869 ha) i po zamianie będzie miała nadal powierzchnię 0,1869 ha (0,0844 ha + 0,1025 ha).

3. Przedmiotem zamiany będzie działka A, którą Wnioskodawca przekaże Osobie Fizycznej oraz udziały w działce B, które Osoba Fizyczna przekaże Wnioskodawcy. Wnioskodawca przekaże Osobie Fizycznej działkę A i w zamian za to Wnioskodawca otrzyma działkę B/1, która będzie powiększona o powierzchnię działki A. Wnioskodawca i Osoba Fizyczna dokonując podziału działki B od razu w tym podziale działki uwzględnią zamianę i działka zostanie podzielona uwzględniając, że Osoba Fizyczna otrzyma od Wnioskodawcy działkę A. Wnioskodawca zamieni się z Osobą Fizyczną i w zamian za to otrzyma działkę B/1, która będzie już powiększona o powierzchnię działki A. Wnioskodawca ma teraz udział w działce B (46/160) o powierzchni 0,0753 ha i działkę A o powierzchni 0,0844 ha i dokona zamiany na rzecz Osoby Fizycznej w taki sposób, że działka B zostanie podzielona uwzględniając już zamianę działek (przekazanie Osobie Fizycznej działki A). Wnioskodawca otrzyma działkę B/1 o powierzchni 0,1597 ha, w zamian za to odda działkę A (0,0844 ha) i udziały w działce B jakie ma na dzień dzisiejszy (0,0753 ha). Osoba Fizyczna otrzyma działkę B/2 o powierzchni 0,1025 ha i działkę A o powierzchni 0,0844 ha, w zamian za to odda udziały w działce B jakie ma na dzień dzisiejszy (o powierzchni 0,0844 ha).

4. Działka A nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Dla działki A jest wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek usługowo-mieszkalny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak należy opodatkować tą czynność podziału działki B i zamiany działek na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność tę należy opodatkować w momencie podpisania aktu notarialnego zamiany działek tzw. akt końcowy. W wyniku tej czynności wystąpi konieczność opodatkowania tej transakcji na gruncie podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6). Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z przepisu art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny wynika, iż własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Umowa zamiany jest zatem umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. W wyniku zamiany każda ze stron wchodzi we władanie nabytego towaru jak właściciel. Na podstawie powyższego można stwierdzić, że umowa zamiany na gruncie podatku od towarów i usług jest niczym innym jak dwiema odpłatnymi dostawami towarów.

Z powołanego powyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT nie wynika, że odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług musi mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową - zapłatą może być inny towar lub usługa, albo mieszaną - zapłata w części pieniężna, a w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Zatem pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci innego towaru lub świadczenia wzajemnego).

Uwzględniając powyższe Spółka stoi na stanowisku, iż w konkretnej sytuacji powyższą czynność należy opodatkować podatkiem VAT, w następujący sposób:

Spółka Jawna w momencie podpisania aktu notarialnego (końcowego) wystawia fakturę wewnętrzną VAT i wykazuje podatek VAT należny do US według stawki 23% od działki A obliczając to w następujący sposób 8,27 a razy 60.000 brutto - tutaj podatek należny do US to 92.785,37 oraz podatek VAT od wartości udziału jaki miała w działce B tj. 7,54 a razy 60.000 brutto - tutaj podatek należny do US to 84.595,12 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Z przytoczonych przepisów nie wynika, że odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług musi mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową - zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszaną - zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy. Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna.

Zamiana nieruchomości skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 158 ww. ustawy - Kodeks cywilny, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Zatem umowa przeniesienia własności nieruchomości (również w drodze zamiany) jest czynnością cywilnoprawną.

Z powyższego wynika, że przeniesienie własności gruntu na podstawie umowy zamiany stanowi odpłatną dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca w związku z tą dostawą występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów, gdyż w zamian za utratę przez poprzedniego współwłaściciela prawa własności nieruchomości w związku z zamianą, Wnioskodawca przekazuje temu współwłaścicielowi prawo własności innych nieruchomości. Jednocześnie Wnioskodawca otrzymuje nieruchomość od poprzedniego właściciela.

Wyczerpane tym samym zostały przesłanki do uznania tej czynności za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT. I tak stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwolniona jest od podatku dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, przez pojęcie tereny budowlane, rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe oznacza, iż generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane.

Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka Jawna), prowadzący działalność deweloperską, jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest właścicielem działki niezabudowanej A oznaczonej w wypisie z ewidencji gruntów jako budowlana o powierzchni 0,0844 ha. Działka A nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki A jest wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek usługowo-mieszkalny.

Wnioskodawca jest również współwłaścicielem działki niezabudowanej B oznaczonej jako PsIV i RV. Działka ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale została na nią wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka B ma powierzchnię 0,2623 ha i jest we współwłasności Spółki Jawnej i Osoby Fizycznej. Spółka Jawna jest współwłaścicielem w części 46/160, a Osoba Fizyczna jest współwłaścicielem w części 114/160.

W celu zniesienia współwłasności Strony ustaliły, że w jednym akcie notarialnym nastąpi zniesienie współwłasności poprzez podział działki B (będącej we współwłasności) na działkę B/1 i B/2 oraz zamiana działek. Zostanie podpisany akt notarialny - przedwstępna umowa zamiany, potem zostanie zrobiony podział działki B, a następnie zostanie podpisany akt notarialny (końcowy) zamiany działek. Efektem jest zniesienie współwłasności i zamiana działek, bez dopłat, w ramach posiadanego udziału.

Powierzchnia działki B ma teraz wielkość 0,2623 ha i zostanie podzielona na działki B/1 o powierzchni 0,1597 ha i B/2 o powierzchni 0,1025 ha. Podział zostanie przeprowadzony w ten sposób, ponieważ dzisiaj Wnioskodawca jest właścicielem działki A o powierzchni 0,0844 ha i współwłaścicielem działki B o powierzchni 0,2623 ha - ma w niej udział 46/160 (czyli 0,2623 podzielone na 160 razy 46 to daje powierzchnię 0,0753 ha) czyli teraz Wnioskodawca ma powierzchnię działek 0,0844 ha + 0,0753 ha czyli ma powierzchnię 0,1597 ha. Po zamianie będzie miał tylko działkę B/1 o powierzchni 0,1597 ha. Z kolei Osoba Fizyczna teraz ma udział w działce B 114/160 czyli ma powierzchnię 0,2623 ha podzielone przez 160 razy 114 co daje powierzchnię 0,1869 ha. Po podziale i zamianie otrzyma działkę A o powierzchni 0,0844 ha i działkę B/2 o powierzchni 0,1025 ha czyli będzie miała dwie działki, ale o łącznej powierzchni 0,1869 ha czyli będzie miała taką samą powierzchnię jaką ma teraz - udział w działce B.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania na gruncie ustawy o VAT czynności podziału działki B i zamiany działek.

Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, po podpisaniu umowy przedwstępnej, zostanie zrobiony podział działki B, a następnie zostanie podpisany akt notarialny (końcowy) zamiany działek.

Z wniosku wynika zatem, że działka B o powierzchni 0,2623 ha będąca we współwłasności Wnioskodawcy i osoby fizycznej, w której Wnioskodawca posiada udział 46/160, a osoba fizyczna posiada udział 114/160, zostanie podzielona na dwie działki B1 i B2, odpowiednio o powierzchni 0,1581 ha i 0,1042 ha. W wyniku podziału działki B na działki B1 i B2, Wnioskodawca będzie posiadał udział 46/160 w działce B1 i będzie posiadał udział 46/160 w działce B2, a osoba fizyczna będzie posiadała udział 114/160 w działce B1 i będzie posiadała udział 114/160 w działce B2.

Dokonany zatem podział działki B na działki B1 i B2 nie spowoduje zmiany posiadanych w tych działkach udziałów przez udziałowców, zatem nie będzie skutkował żadnymi obowiązkami podatkowymi w zakresie podatku VAT. W wyniku podziału działki B na dwie działki B1 i B2 nie zmieni się bowiem wielkość udziałów współwłaścicieli w tych działkach, tylko nadal Wnioskodawca będzie posiadał udział 46/160, a osoba fizyczna udział 114/160, z tym, że zamiast w jednej działce, udziały te będą w dwóch działkach. Z wniosku nie wynika bowiem, aby podział działki skutkował w tym momencie zniesieniem współwłasności, Wnioskodawca wskazał jedynie, że efektem dokonanych przez niego czynności będzie zniesienie współwłasności i zamiana działek.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że dzisiaj ma działkę A i udział w działce B, a po zamianie będzie miał działkę B1. Natomiast osoba fizyczna dostanie działkę A i działkę B2.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca, który będzie posiadał udział 46/160 w działce B1, otrzyma od osoby fizycznej udział 114/160 tej osoby w działce B1, w wyniku czego stanie się wyłącznym właścicielem działki nr B1. Natomiast Wnioskodawca przekaże swój udział 46/160 w działce B2 osobie fizycznej, która w tej działce będzie posiadała udział 114/160 i w wyniku tego osoba fizyczna stanie się wyłącznym właścicielem działki B2. Ponadto Wnioskodawca przekaże osobie fizycznej działkę A.

Zamiana w przedmiotowej sprawie będzie zatem polegała na tym, że Wnioskodawca przekaże osobie fizycznej działkę A oraz swój udział w działce B2, a osoba fizyczna przekaże Wnioskodawcy jej udział w działce B1. W efekcie tej zamiany działka B1 będzie wyłączną własnością Wnioskodawcy, a działka B2 będzie wyłączną własnością osoby fizycznej, a ponadto osoba fizyczna stanie się właścicielem działki A.

Na gruncie ustawy o VAT, skutkiem dokonania opisanej wyżej zamiany będzie konieczność opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy działki A i udziału 46/160 w działce B2, które Wnioskodawca przekaże osobie fizycznej.

W związku z powyższym dokonana przez Wnioskodawcę w ramach umowy zamiany dostawa działki A i udziału w działce B2 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż czynność zamiany jest traktowana jako odpłatna dostawa towarów, która podlega opodatkowaniu na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż zostanie dokonana przez podmiot występujący w tej transakcji jako podatnik VAT.

Dostawa przez Wnioskodawcę niezabudowanej działki A i udziału w niezabudowanej działce B2 nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, gdyż dla obu działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a więc działki te są terenami budowlanymi.

Reasumując, przeniesienie przez Wnioskodawcę w drodze zamiany prawa własności działki A oraz udziału w działce B2 będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Kwestię momentu powstania obowiązku podatkowego reguluje art. 19a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Generalna zasada wynikająca z brzmienia powołanego powyżej art. 19a ust. 1 ustawy, wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Ponadto należy wskazać, że regulacja art. 19a ust. 1 jest zgodna z art. 63 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, str. 1 z późn. zm.), który mówi, że zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Analiza przywołanych wyżej przepisów wskazuje, że przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów, bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dla powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych nie ma znaczenia chwila wystawienia faktury.

Mając zatem na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wskazać należy, że w niniejszej sprawie powstanie obowiązku podatkowego wyznacza art. 19a ust. 1 ustawy. W myśl powołanej normy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towaru tj. przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Z wniosku wynika, że zostanie podpisany akt notarialny - przedwstępna umowa zamiany, potem zostanie zrobiony podział działki B, a następnie zostanie podpisany akt notarialny (końcowy) zamiany działek. Efektem będzie zniesienie współwłasności i zamiana działek.

W świetle powyższego należy więc stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej czynności powstanie u Wnioskodawcy w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel działką A i udziałem w działce B2 na osobę fizyczną. O ile zatem moment ten będzie zbieżny z datą podpisania ostatecznej umowy zamiany, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą podpisania notarialnej umowy.

Odnosząc się do zawartej w stanowisku Wnioskodawcy informacji, że Spółka Jawna w momencie podpisania aktu notarialnego (końcowego) wystawia fakturę wewnętrzną VAT, należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 106a pkt 1 ustawy o VAT przepisy Rozdziału 1. "Faktury" umieszczonego w Dziale XI. "Dokumentacja" stosuje się do sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów.

Ponadto w myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

Jak stanowi natomiast art. 106b ust. 3 ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1.

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2.

sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Z powyższych przepisów wynika, że w przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do wystawienia faktury wewnętrznej. Jeśli dostawa nastąpi na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - Wnioskodawca winien wystawić fakturę VAT. Natomiast jeśli dostawa nastąpi na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia faktury.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało je uznać za nieprawidłowe, gdyż Organ nie podzielił całej argumentacji Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Należy również dodać, że interpretacja indywidualna dotyczy zastosowania konkretnego przepisu prawa podatkowego do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), nie może natomiast potwierdzać prawidłowości dokonanych przez podatnika wyliczeń.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl