IBPP1/443-654/13/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 listopada 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-654/13/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. organu 23 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu do tut. organu dnia 24 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wypłacanej przez Wnioskodawcę w ramach promocji kwoty pieniężnej (nagrody) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wypłacanej przez Wnioskodawcę w ramach promocji kwoty pieniężnej (nagrody).

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu do tut. organu dnia 24 października 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 10 października 2013 r. znak: IBPP1/443-654/13/BM, IBPBI/2/423-914/13/CzP, IBPBII/1/415-737/13/BD, IBPBII/1/415-738/13/BD.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem VAT jest firmą deweloperską budującą domy i mieszkania. Aktualnie prowadzi inwestycję budowlaną obejmującą budynek wielorodzinny z parkingiem wielostanowiskowym i lokalem usługowym oraz prowadzi sprzedaż lokali mieszkaniowych, które powstaną w tej inwestycji.

W ramach polityki marketingowej w celu przyspieszenia i uatrakcyjnienia sprzedaży Spółka wprowadziła w ramach akcji promocyjnej sprzedaż premiową (Promocja). Podobne akcje promocyjne są planowane przez Spółkę w przyszłości. Akcja kierowana jest do każdego potencjalnego klienta spółki, który w okresie trwania promocji spełni warunki opisane w Regulaminie Promocji.

W ramach Promocji Spółka zobowiązuje się, iż osobom podpisującym umowę rezerwacyjną (Nabywcom) w okresie obowiązywania Promocji, przyzna określoną z góry kwotę pieniężną (Nagrodę), którą przez ustalony z góry okres 25-tego dnia każdego miesiąca będzie przekazywać w drodze przelewu bankowego. Nagroda będzie mogła zostać wykorzystana przez Nabywcę w dowolny sposób, przykładowo na wykończenie mieszkania czy spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania. Wysokość Nagrody jest zależna od rodzaju zakupionego mieszkania (np. jego powierzchni, lokalizacji czy ceny).

Podstawą naliczenia i wypłaty Nagrody jest Regulamin Promocji oraz dodatkowe porozumienie pomiędzy Spółką a Nabywcą, zawarte pod warunkiem zawieszającym w postaci zawarcia pomiędzy stronami w terminie do dnia 1 czerwca 2014 r. ostatecznej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W uzupełnieniu z dnia 21 października 2013 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem Promocji warunkiem przyznania nagrody w postaci kwoty pieniężnej jest podpisanie umowy rezerwacyjnej w czasie trwania promocji oraz zawarcie w terminie późniejszym ostatecznej umowy sprzedaży.

Nagrody mogą być wypłacane zarówno przed i jak i po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży i wystawieniu faktury. Moment wypłaty jest uzależniony od chwili podpisania umowy rezerwacyjnej.

Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody jeżeli w określonym czasie nie zawrze ostatecznej umowy przenoszącej własność mieszkania.

Przekazywane klientom kwoty (nagrody pieniężne) nie mają związku z ceną nabytego przez klienta mieszkania oraz nie wpływają na obniżenie ceny mieszkania.

Nabywca nie jest zobowiązany do świadczenia dodatkowych czynności.

Na pytanie tut. organu jakie będą konsekwencje w sytuacji kiedy nabywca lokalu mieszkalnego podpisze umowę rezerwacyjną, skorzysta z ww. akcji promocyjnej a nie dokona zakupu mieszkania w terminie do dnia 1 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że Nabywca będzie zobowiązany do zwrotu kwot otrzymanych w związku z przedmiotowymi akcjami promocyjnymi.

Zdaniem Spółki pojęcie "sprzedaży premiowej" należy rozumieć jako działania o charakterze promocyjnym, wspierające sprzedaż, polegające na dodawaniu do sprzedawanego przez siebie towaru/usługi "nagrody". Wydanie nagród nabywcy odbywa się na podstawie instytucji prawa cywilnego, jaką jest przyrzeczenie publiczne, do wydania nagrody każdemu, kto dokona określonej czynności (tu: dokona zakupu mieszkania w określonym czasie). Sposób przyznawania nagród oraz ich forma pozostawiony jest do uznania organizatora, jednakże nagroda przyznawana jest każdemu nabywcy który spełni określone w regulaminie promocji warunki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W przypadku uznania powyższych Promocji jako sprzedaży premiowych czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania przedmiotowych Promocji podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nagrody przekazywane Nabywcom w transzach nie podlegają ustawie o VAT, bowiem nie są obrotem, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Nie jest to również dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

UZASADNIENIE Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót, co wynika z treści art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Definicja dostawy towarów zawarta została w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą, przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ww. ustawy podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca wprowadził w ramach akcji promocyjnej sprzedaż premiową (Promocja). Akcja kierowana jest do każdego potencjalnego klienta spółki, który w okresie trwania promocji spełni warunki opisane w Regulaminie Promocji.

W ramach Promocji Spółka zobowiązuje się, iż osobom podpisującym umowę rezerwacyjną (Nabywcom) w okresie obowiązywania Promocji, przyzna określoną z góry kwotę pieniężną (Nagrodę), którą przez ustalony z góry okres 25-tego dnia każdego miesiąca będzie przekazywać w drodze przelewu bankowego. Wysokość Nagrody jest zależna od rodzaju zakupionego mieszkania (np. jego powierzchni, lokalizacji czy ceny).

Podstawą naliczenia i wypłaty Nagrody jest Regulamin Promocji oraz dodatkowe porozumienie pomiędzy Spółką a Nabywcą, zawarte pod warunkiem zawieszającym w postaci zawarcia pomiędzy stronami w terminie do dnia 1 czerwca 2014 r. ostatecznej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Warunkiem przyznania nagrody w postaci kwoty pieniężnej jest podpisanie umowy rezerwacyjnej w czasie trwania promocji oraz zawarcie w terminie późniejszym ostatecznej umowy sprzedaży.

Nagrody mogą być wypłacane zarówno przed i jak i po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży i wystawieniu faktury. Moment wypłaty jest uzależniony od chwili podpisania umowy rezerwacyjnej.

W sytuacji kiedy nabywca lokalu mieszkalnego podpisze umowę rezerwacyjną, skorzysta z ww. akcji promocyjnej a nie dokona zakupu mieszkania w terminie do dnia 1 czerwca 2014 r. nabywca będzie zobowiązany do zwrotu kwot otrzymanych w związku z przedmiotowymi akcjami promocyjnymi.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia wymaga kwestia czy wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz potencjalnego nabywcy lokalu mieszkalnego kwota pieniężna (nagroda) za podpisanie umowy rezerwacyjnej, mającej na celu zachęcenie nabywcy do zawarcia z Wnioskodawcą do dnia 21 czerwca 2014 r. ostatecznej umowy sprzedaży tego lokalu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odnosząc się do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega konkretna czynność (dostawa towaru lub usługa), a nie sama zapłata. Koniecznym jest zatem dokładne określenie kto faktycznie na rzecz kogo dokonuje konkretnej czynności, aby można było stwierdzić jaka czynność jest wykonana, kto komu za co płaci i kto jest zobowiązanym do opodatkowania wykonanej czynności.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jest niejako dopełnieniem art. 7 ust. 1 ustawy i ma na celu objęcie opodatkowaniem każdej transakcji wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która nie stanowi dostawy towarów, przez co realizowana jest w ten sposób zasada powszechności opodatkowania.

Także art. 24 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, s. 1 z późn. zm.) wskazuje, że "świadczenie usług" oznacza każdą transakcję, która nie stanowi dostawy towarów.

Pojęcie świadczenia - składającego się na istotę usługi - należy interpretować zgodnie z jego cywilistycznym rozumieniem. Jak wskazuje art. 353 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), świadczenie może polegać na działaniu albo zaniechaniu. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innego podmiotu), jak i zaniechanie (nie czynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Na świadczenie mogą się też jednocześnie składać zachowania związane z działaniem, jak i zaniechaniem.

Należy zauważyć, iż pojęcie usługi zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z artykułem 25 ww. Dyrektywy 2006/112/WE Rady, świadczeniem usług jest każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zobowiązaniowego, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania. Dyrektywa obejmuje definicją świadczenia usług również zobowiązanie do zaniechania działania bądź do tolerowania czynności lub sytuacji.

W tym miejscu warto podkreślić, że nie każde zaniechanie działania lub tolerowanie czynności uważane jest za świadczenie usług. Dla stwierdzenia, czy dana czynność albo brak podejmowania czynności stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, należy ocenić czy podmiot dokonujący tej czynności działa dla niej w charakterze podatnika VAT.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie wypłacana przez Wnioskodawcę na rzecz potencjalnego nabywcy mieszkania kwota pieniężna (nagroda) za podpisanie umowy rezerwacyjnej, ma na celu zachęcenie nabywcy do zawarcia z Wnioskodawcą do dnia 21 czerwca 2014 r. ostatecznej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Jest ona ponoszona za zobowiązanie potencjalnego nabywcy do przystąpienia przez niego do zawarcia z Wnioskodawcą ostatecznej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w określonym terminie. Wysokość Nagrody jest zależna od rodzaju zakupionego mieszkania (np. jego powierzchni, lokalizacji czy ceny). Klient jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody jeżeli w określonym czasie nie zawrze ostatecznej umowy przenoszącej własność mieszkania.

Powyższe wskazuje, że w zamian za wypłatę określonej kwoty pieniężnej (nagrody) przez Wnioskodawcę potencjalny nabywca lokalu mieszkalnego powstrzyma się od dalszego poszukiwania ofert zakupu innego lokalu.

Tym samym fakt zawarcia z Wnioskodawcą umowy rezerwacyjnej na zakup określonego mieszkania w konkretnym budynku, a tym samym zaprzestania dalszego poszukiwania przez nabywcę innych ofert zakupu lokalu niewątpliwie jest określonym zachowaniem ze strony nabywcy na rzecz Wnioskodawcy.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał w opisie sprawy, że przekazywane klientom kwoty nie mają związku z ceną nabytego mieszkania przez klienta oraz nie wpływają na obniżenie ceny tego mieszkania. Skoro tak, to nie można uznać, że stanowią przesłankę do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży mieszkania.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie wykonuje na rzecz nabywców mieszkań żadnych czynności podlegających opodatkowaniu lecz odwrotnie - jest nabywcą określonego zachowania ze strony klientów. W takich okolicznościach wypłacone przez Wnioskodawcę kwoty nie stanowią dla Wnioskodawcy obrotu i nie podlegają opodatkowaniu u Wnioskodawcy.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednakże należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna odnosi się wyłącznie do obowiązków podatkowych Wnioskodawcy, nie dotyczy natomiast ewentualnych obowiązków podatkowych w zakresie podatku VAT po stronie nabywców mieszkań, nie wywołuje zatem żadnych skutków prawnopodatkowych w tym zakresie dla klientów Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl